چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال ششم بهار 1395 شماره 21 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تصمیم گیری عقلایی در مدیریت بخش عمومی: موردکاوی و تحلیل چگونگی کاربرد مدل های کمّی پژوهش عملیاتی در اداره عمومی کشورهای جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل های پژوهش عملیاتی تصمیم گیری اداره عمومی مدیریت دولتی مدیریت بخش عمومی موردکاوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 272 تعداد دانلود : 946
«تصمیم گیری عقلایی» رویکردی مدیریتی است که بر تصمیم گیری بر اساس فرآیندها و دقت های علمی به وسیله مدل های قطعی و کمّی تأکید می کند؛ اما در میان صاحب نظران بر سر به کارگیری مدل ها و فنون پژوهش عملیاتی در بخش عمومی اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا با وجود آنکه مخالفینی جدی در به کارگیری و کاربرد این روش ها در بخش عمومی وجود دارند، روش ها و مدل های پژوهش عملیاتی روز به روز درحال توسعه و بهبود هستند و در عمل در بخش عمومی مورد بهره برداری قرار می گیرند. در پاسخ به سؤال بالا، این پژوهش به موردکاوی و تحلیل 29 مورد از کاربرد فنون پژوهش عملیاتی در کشورهای مختلف و در زمان های متفاوت می پردازد. درنتیجه این بررسی ها مشخص می شود که اختلاف نظر در تأیید یا ردّ کاربرد فنون پژوهش عملیاتی ناظر به دو مقوله مجزای کارآمدی و اثربخشی آن ها است؛ بدین صورت که مدل های پژوهش عملیاتی عمدتاً کارایی خود را در مدیریت بهینه فناوری هایی که خدمات عمومی ارائه می دهند، اثبات می کنند؛ ولی در مورد اثربخشی این فنون با توجه به ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی شواهد معناداری وجود ندارد.
۲.

یک مدل بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی برای برنامه ریزی یکپارچه جریان های مالی و فیزیکی در زنجیره تأمین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهینه سازی چندهدفه بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی برنامه ریزی زنجیره تأمین پویایی شناسی سیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 99 تعداد دانلود : 530
هدف این پژوهش به کارگیری رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی برای مدل سازی زنجیره تأمین رینگ خودرو است. رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی از یک مدل بهینه سازی و یک مدل شبیه سازی تشکیل شده است که تا دستیابی به جواب های بهینه به صورت رفت وبرگشتی با یکدیگر تبادل اطلاعاتی دارند. روش شبیه سازی به کار گرفته شده در این رویکرد پویایی شناسی سیستم و تکنیک بهینه سازی به کار گرفته شده بهینه سازی چندهدفه است. اهداف مدل شامل کمینه کردن هزینه، کمینه کردن چرخه تبدیل پول وبیشینه کردن تعداد دفعات گردش موجودی کالا برای دو عضو زنجیره تأمین رینگ سایپا است که دو هدف آخر با یکدیگر هم راستا نیستند و به کمک الگوریتم ژنتیک حل می شود. به منظور ترکیب دو مدل شبیه سازی و بهینه سازی از نرم افزار «پاورسیم استودیو 10» که امکان شبیه سازی و بهینه سازی را فراهم می آورد، استفاده شده است. پس از به کارگیری رویکرد معرفی شده جواب های بهینه به دست می آیند که تصمیم گیرنده با توجه به اولویتی که برای اعضای زنجیره متصور است جواب بهینه را انتخاب می کند. نتایج نشان داد جواب های بهینه حاصل از این روش بسیار بهترازجواب های بهینه تولیدشده از به کارگیری سناریوهای مختلف در شبیه سازی بودند
۳.

مدل سازی موانع اجرای مدیریت دانش در زنجیره تأمین با رویکرد یکپارچه مدل سازی تفسیری ساختاری و میکمک فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: زنجیره تأمین مدل سازی ساختاری تفسیری موانع اجرای مدیریت دانش میکمک فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 97 تعداد دانلود : 220
هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای مدیریت دانش در زنجیره تأمین شرکت های چینی آلات بهداشتی است. بدین منظور ابتدا با مطالعه مبانی نظری موضوع این موانع شناسایی و با استفاده از روایی محتوایی عوامل مرتبط با شرکت های چینی آلات بهداشتی استخراج شد؛ درنهایت با استفاده از مدل سازی تفسیری ساختاری و میکمک فازی روابط متقابل میان موانع مشخص و قدرت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن ها بر یکدیگر مشخص شد. طبق نتایج ، به ترتیب عدم تعهدات مدیریت ارشد به استفاده از مدیریت دانش در زنجیره تأمین، فقدان آموزش برای اعضا و نبود برنامه ریزی استراتژیک بیشترین تأثیر را بر دیگر موانع دارند. این مدل به مدیران صنعت چینی آلات بهداشتی کمک می کند، قبل از اجرای هرگونه استراتژی برای اجرای مدیریت دانش، با رویکرد کلی نگر، موانع موجود در  این صنعت را بشناسند تا بتوانند رویکرد مناسبی برای استقرار مدیریت دانش در زنجیره تأمین به کار گیرند.
۴.

گونه شناسی استراتژی های تولید در ایران و معرفی ابعاد متمایزکننده آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاکسنومی استراتژی تولید اهداف تولیدی تحلیل خوشه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 640 تعداد دانلود : 389
استراتژی تولید برای کلیه سازمان ها و همچنین مدیران اهمیت زیادی دارد و می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای بر موفقیت سازمان ها و ارتقای نقش حوزه های کاریِ درون سازمان داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، استراتژی تولید در وضعیت رقابتی سازمان نیز نقشی پررنگ و اساسی خواهد داشت. به دلیل تغییرات بسیار زیاد محیطی، استراتژی های تولیدی کارخانه ها به سرعت در حال تغییر است. بیشتر مطالعات در زمینه تولید و استراتژی های تولید بر محتوا و فرایند استراتژی تولید تمرکز کرده اند و در زمینه پیکره شناسی در این حوزه مطالعات کمی صورت گرفته است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش ارائه تاکسنومی از استراتژی های تولید برای پیکره شناسی آن است. برای این منظور نمونه ای صدتایی از کارخانه های تولیدی مشهد ارزیابی شدند. پس از بررسی اعتبار ابزار پژوهش از تحلیل خوشه ای کای میانگین برای تحلیل داده ها استفاده شد که حاصل آن شناسایی چهار خوشه متفاوت از استراتژی های تولیدی بود که هر یک از آن ها بر اهداف تولیدی متفاوتی تأکید دارند.
۵.

ارائه مدل یکپارچه برای تحلیل و بهبود مسائل زمانبندی و ارسال وسایل نقلیه هدایت خودکار در سیستم تولید انعطاف پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم های تولید انعطاف پذیر وسایل نقلیه هدایت خودکار زمانبندی مدل ریاضی الگوریتم ژنتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 292
زمانبندی سیستم های تولید انعطاف پذیر یکی از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث در حوزه ی مسائل زمانبندی سیستم های تولیدی است که ویژگی ها و زیر مسائل زیادی در آن تأثیرگذار هستند. در نظر گرفتن این زیر مسائل به طور همزمان و یکپارچه در مدل زمانبندی سیستم های تولید انعطاف پذیر به یک برنامه زمانبندی موجه منجر خواهد شد، مدل به شرایط واقعی موجود در محیط سیستم تولید انعطاف پذیر نزدیک تر می شود و در نتیجه قابلیت استفاده از آن در محیط های تولیدی افزایش خواهد یافت. در این مقاله به طور همزمان به مسائل زمانبندی وظایف تولید و ارسال وسایل نقلیه هدایت خودکار  پرداخته شده است که دو زیر مسئله: بارگیری ماشین و مسیریابی قطعات در سیستم تولید انعطاف پذیر را نیز به طور ضمنی در بر می گیرد. برای این مسئله یک مدل ریاضی برنامه ریزی غیرخطی مختلط عدد صحیح ارائه شده است. الگوریتم ژنتیک برای حل مدل به کار رفت که به جواب های نزدیک به بهینه منجر شد. با حل چند مثال عددی و تعریف حدود بالا و پایین و مقایسه آن ها، کیفیت راه حل های به دست آمده از الگوریتم نشان داده شده است.
۶.

طراحی مدلی برای ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت ایستاوین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سنجش میزان آمادگی شش سیگما غربالگری فازی مدل سازی ساختاری تفسیری فرآیند تحلیل شبکه فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 903 تعداد دانلود : 425
در سال های اخیر، استفاده از فنون شش سیگما گسترش زیادی داشته است. در دنیای رقابتی امروز شش سیگما می تواند برگ برنده شرکت ها برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه ها باشد؛ اما نکته مهم این است که این ابزار باید در سازمان هایی به کار گرفته شود که آمادگی لازم را برای اجرای آن را داشته باشند. آماده نبودن برای اجرای شش سیگما به ناامیدی کارکنان، مقاومت و مخالفت در سطوح مختلف سازمانی و درنهایت شکست پروژه منجر می شود؛ بنابراین در این پژوهش مدلی برای ارزیابی آمادگی شرکت ها برای اجرای شش سیگما ارائه می شود؛ بدین منظور ابتدا شاخص های ارزیابی آمادگی برای اجرای شش سیگما شناسایی و روابط بین این شاخص ها از طریق مدل سازی ساختاری تفسیری تعیین می شود؛ سپس درجه اهمیت و وزن شاخص های تعیین و درنهایت ابعاد ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما رتبه بندی می شود. نتایج نشان می دهد که به ترتیب ابعاد «رهبری و چشم انداز»، «انتخاب درست» و «مدیریت بهبود و فرایند» دارای اهمیت بیشتری هستند.
۷.

مدل ریاضی چندهدفه انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش در شرایط چند محصولی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتخاب تأمین کننده اهداف چندگانه برنامه ریزی سفارش رویکرد فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 90
تأمین کنندگان، نقش مهمی در کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات تولیدی ایفا می کنند. بر همین اساس ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان با توجه به معیارهای مطلوب، به یکی از ارکان اساسی تصمیم گیری در مدیریت زنجیره تأمین تبدیل شده است. ازآنجاکه هم اکنون تأمین کنندگان تأثیر بسزایی بر موفقیت و شکست یک شرکت دارند، خرید که قبلاً به عنوان یک ابزار تاکتیکی محض، در نظر گرفته می شد، هم اکنون به عنوان یک وظیفه استراتژیک شناخته می شود؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع هدف از این پژوهش، انتخاب تأمین کننده در شرایط چند محصولی و برنامه ریزی مقدار سفارش های اقتصادی در زنجیره تأمین است. اهداف در نظرگرفته شده در مدل بالا شامل کمینه کردن هزینه کل که مشتمل بر هزینه خرید، هزینه محصولات مرجوعی، هزینه کنترل و هزینه سفارش؛ بیشینه کردن کیفیت که دربرگیرنده کیفیت محصول و خدمات ارائه شده از طرف تأمین کنندگان و بیشینه کردن به موقع تعداد محصولات دریافتی توسط تأمین کنندگان است که در این مقاله با رویکرد فازی بررسی می شوند. این پژوهش برای سه تأمین کننده و سه محصول مهم یکی از شرکت های ماشین سازی در کشور ایران در نظر گرفته شد. نتایج نشان دهنده بهترین تأمین کنندگان برای خریداری محصولات و نیز میزان تخصیص بهینه به هر یک از تأمین کنندگان منتخب است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱