چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی تابستان 1391 شماره 6 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی چارچوبی برای اندازه گیری کیفیت خدمات درزنجیره تأمین(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

شناسایی واولویت بندی عوامل مؤثردستیابی مدیریت زنجیره تأمین به کلاس جهانی وارائه راهکارهای مناسب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۲۷
۴.

تحلیل عوامل مؤثربراثربخشی انتقال فناوری براساس قواعد اگر-آنگاه فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

به کارگیری رویکردترکیبیDEMATELوANPبرای انتخاب استراتژی مناسب نگهداری وتعمیرات (مطالعه موردی: صنعت خودروهای کار)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۴ تعداد دانلود : ۹۲۱
۶.

انبارش وجانمایی اقلام انباربااستفاده ازفناوری گروهی وبه کارگیری الگوریتم ابتکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

اندازه گیری تغییرات بهره وری بااستفاده ازتحلیل پوششی داده ها وشاخص مالم کوئیست درشرکت های مدیریت تولید برق(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱