چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال دهم پاییز 1399 شماره 39 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی مدل ارزیابی مدیریت ریسک در شرکت های خودروساز: نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودروساز فرایند ارزیابی مدل های ارزیابی مدیریت ریسک نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 620 تعداد دانلود : 888
هدف این پژوهش، ارائه مدل فرایندی ارزیابی مدیریت ریسک شرکتهای خودروساز است که چرایی ورود خودروساز به فرایند ارزیابی مدیریت ریسک و چگونگی این فرایند را تشریح میکند. با اتکا به رویکرد نظریه دادهبنیاد و نتایج حاصل از 28 مصاحبه عمیق با 18 تَن از خبرگان، بهصورتبندی الگویی اکتشافی فرایندی برای تشریح پدیدهی ارزیابی مدیریت ریسک از دیدگاه شرکت خودروساز پرداخته شده است. برای تجزیه2وتحلیل و تلفیق دادهها از روش کیفی استقرایی نظریه دادهبنیاد شامل مراحل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی مبتنی بر رویکرد سیستماتیک اشتراوس و کوربین استفاده شد. بر مبنای این چارچوب، مقوله شرایط علّی ورود خودروساز به فرایند ارزیابی مدیریت ریسک شامل عوامل سازمانی، ملّی و بینالمللی تبیین میشود؛ همچنین چهار مقوله دیگر که چگونگی ارزیابی مدیریت ریسک را توسط خودروساز تشریح میکند، عبارتاند از: مقوله عوامل بسترساز شامل بسترهای سازمانی، ملّی و بینالمللی؛ مقوله عوامل اقتضایی شامل ماهیت عوامل متغیر محیطی، ماهیت مشتری و ماهیت خودروساز؛ مقوله اهداف شامل نتایج ملّی و نتایج سازمانی (بقا، رشد و سودآوری) و مقوله راهکار (فرآیند مواجهه) شامل مراحل پیشمواجهه، مواجهه و پسمواجهه.
۲.

ارائه یک مدل بهینه برای مسئله زمان بندی زنجیره تأمین حلقه بسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: زمانبندی زنجیره تأمین حلقه بسته بیشترین تأخیر مدل برنامه ریزی خطی الگوریتم ژنتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 860 تعداد دانلود : 120
در جهان پیچیده امروزی و بهمنظور افزایش رقابتپذیری، توجه برنامهریزان در بخش سیستمهای تولیدی به مقوله توزیع محصولات و جمعآوری محصولات استفادهشده افزایش یافته است. در این پژوهش، مسئله زمانبندی زنجیره تأمین حلقهبسته برای نخستین بار بررسی میشود. یک مدل جامع و یکپارچه در خصوص زمانبندی تولید محصولات، ارسال بستهای آنها به مشتریان توسط وسایل حملونقل با ظرفیت محدود و جمعآوری محصولات استفادهشده از محل مشتریان و بازگرداندن آنها به محل کارخانه برای انجام فرآیند بازیافت ارائه میشود. هدف این مسئله، کمینهکردن حداکثر زمان تأخیر در تحویل محصولات است. با توجه به NP-hard بودن مسئله، برای حل مسائل بزرگ یک الگوریتم ژنتیک ارائه میشود که قادر است جوابهایی نزدیک به جواب بهینه ایجاد کند. برای بیان میزان اهمیت مسئله موردبررسی در این پژوهش، یک مطالعه موردی مربوط به زنجیره تأمین روغنموتور ارائه میشود.
۳.

ارزیابی مدل تعالی به منظور توسعه و توانمندی منابع انسانی (موردمطالعه: نیروگاه تولید پراکنده شمس آباد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی کارکنان مدیریت منابع انسانی تئوری فازی روش تحلیل شبکه ای مدل تعالی روش دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 684 تعداد دانلود : 98
پژوهش حاضر با هدف توسعه و توانمندسازی کارکنان نیروگاه تولید پراکنده شمسآباد با تعیین معیارها و زیرمعیارها توسط متخصصان این حوزه در جهت رشد و تعالی این سازمان انجام شد و اولویتبندی با استفاده از تحلیل شبکهای مدل با رویکرد فازی صورتگرفت که نتیجه این امر میتواند در تصمیمگیریهای استراتژیک نیروگاه تولید پراکنده مؤثر باشد. در این پژوهش با استفاده از معیارها و زیرمعیارهای مدل و نظر خبرگان، پرسشنامه دلفی طراحی و در جامعه آماری توزیع شد که در سه دور صورت گرفت. پس از دور سوم پرسشنامه دلفی، به غربال زیرمعیارها که دارای درجه اهمیت کمتری بودند، پرداخته شد و درنتیجه 4 معیار و 8 زیرمعیار باقی ماند. در گام بعد وزن معیارها و زیرمعیارهای غربالشده با استفاده از روش ANP فازی تعیین شد. نتایج نشان داد که پشتوانه مالی قوی در بهکارگیری فناوریهای جدید بیشترین اهمیت را در میان معیارها دارد. دورههای آموزشی خارج از سازمان برای فناوریهای جدید و مهارت استفاده از منابع در تعمیر نگهداری دستگاهها بهترتیب در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.
۴.

بهبود دقت پیش بینی فرآیندها در مدیریت فرآیندهای کسبوکار با به کارگیری معماری LSTM(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت فرآیند‌ها مدل پیش بینی یادگیری ماشین معماری LSTM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 306 تعداد دانلود : 248
پیشبینی رفتار فرآیندهای سازمانی، نقش مهمی در مدیریت فرآیندهای کسبوکار ایفا میکند. این مهم با توسعه بهکارگیری الگوریتمهای یادگیری ماشین در جنبههای مختلف آیندهپژوهی افقهای نوینی در برابر پیشبینی رویدادها و فرآیندها در فضای کسبوکار گشوده است. یکی از روشهای یادگیری ماشین، به کارگیری الگوریتمهای یادگیری عمیق بهعنوان شاخهای از شبکههای عصبی است که توانسته دقت پیشبینی را به میزان زیادی افزایش دهد؛ ازاینرو در پژوهش حاضر از معماری LSTM (حافظه طولانی کوتاهمدت) شبکه عصبی برای پیشبینی فرآیندهای کسبوکار استفاده شده است. برای انجام آزمایش، الگوریتم LSTM بر روی مجموعه داده BPI2012 و BPI2017 اعمال شد. نتایج حاصل از ساخت 300 مدل پیشبینی نشان داد که در مجموعه داده BPI2017 از مجموع آزمایشهای انجامشده بیشترین دقت 907/0 است که این مقدار دقت از مقادیر دقت بهدستآمده در پژوهشهای مشابه بالاتر است. این دقت با اجرای الگوریتم LSTM با معماری یکلایه و مدل دادهبزرگ و بدون بازخورد بهدست آمده است.
۵.

مدل سازی ریاضی چندهدفه زنجیره تأمین دارو در حوادث غیرمترقبه (مورد مطالعه: بحران زلزله در تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تأمین دارو حوادث غیرمترقبه امدادرسانی مدلسازی ریاضی چندهدفه روش ترابی حصینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 147 تعداد دانلود : 161
یکی از مهمترین چالشهای صنعت دارو، ناهماهنگی بین اعضای زنجیره تأمین است. در بیشتر موارد، اعضای زنجیره تأمین دارو اهداف متضادی را دنبال میکنند که بعضاً با یکدیگر و یا با کل زنجیره تأمین در تعارض است. در این مطالعه، یک مدل ریاضی چندهدفه برای زنجیره تأمین دارو در حوادث غیرمترقبه پیشنهاد شده است تا به تصمیمگیریهای استراتژیک در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله کمک کند. سه هدف کمینهسازی هزینهها، کمینهسازی درصد کمبود دارو و بیشینهسازی پراکنش مراکز توزیع با رویکرد امدادرسانی بهتر در زمان وقوع حادثه در نظر گرفته شده است. مسئله با استفاده از روش ترابی حصینی حل و رابطه توابع هدف با یکدیگر، با توجه به اولویت و اهمیت آنها، مقایسه شده است. بهمنظور بررسی عملکرد مدل و نحوه ارتباط سطوح مختلف زنجیره تأمین و فعالیتها با یکدیگر از دادههای مرتبط با بحران وقوع زلزله در شهر تهران در سناریوهای مختلف استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که بیشترین تقاضا در حالت فعالشدن گسل ری و کمترین تقاضا مربوط به فعال شدن گسل مشا است. درنهایت مشخص خواهد شد که افزایش مطلوبیت توابع هدف کمینهسازی درصد کمبود دارو و بیشینهسازی پراکنش مراکز توزیع بهترتیب هزینه بیشتری را به سیستم تحمیل خواهند کرد.
۶.

بررسی میزان همسویی راهبردی کسب وکار و فناوری اطلاعات با استفاده از مدل لوفتمن و بهروش ITIL(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: زیرساخت کسبوکار فناوری اطلاعات کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات مدل لوفتمن همسویی راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 334 تعداد دانلود : 422
این پژوهش با هدف بررسی میزان همسویی راهبردی کسبوکار و فناوری اطلاعات با بهرهگیری از مدل لوفتمن و بهروش ITIL صورت گرفته است و ازآنجاکه بررسی این همسویی، نیازمند بررسی عمیق یک صنعت یا یک سازمان است، یکی از سازمانهای دفاعی ایران (فعال در حوزه استانداردسازی و فناوری اطلاعات) بهعنوان مورد مطالعه انتخاب شد. در مرحله نخست وجود راهبرد فناوری اطلاعات موردبررسی قرار گرفت و در مرحله دوم، میزان همسویی راهبرد فناوری اطلاعات با راهبرد کسبوکار ارزیابی شد. با توجه به نتایج ابتدا مشخص شد که راهبرد فناوری اطلاعات در سازمان موردمطالعه بهصورت میانگین به میزان 26/66 درصد تعریف شده است که نمایانگر توانمندی نسبی و قابلقبول سازمان در تعریف راهبرد فناوری اطلاعات است. در مرحله بعد و پس از تحلیل میزان همسویی راهبردی فناوری اطلاعات و سازمان، مشخص شد که میزان همسویی این سازمانها در کل کمی بالاتر از متوسط است. این نتایج در ناحیه رابطه راهبرد کسبوکار با زیرساخت کسبوکار نسبت به سایر نواحی میانگین کمتر و در ناحیه زیرساخت کسبوکار، بیشترین میانگین را دارد. پیشنهاد میشود که سازمانهای مشابه از بهروش کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات نسخه ۴ (ITIL V4) برای ارزیابی و همسوکردن راهبردهای سازمان با راهبردهای فناوری اطلاعات استفاده کنند.
۷.

مکان یابی و طراحی مدل شبکه توزیع برق نیروگاه های خورشیدی، بادی و کوچک مقیاس گازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه توزیع برق مکانیابی نیروگاه های خورشیدی بادی و تولید پراکنده سیستم اطلاعات جغرافیایی روش محدودیت اپسیلون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 698 تعداد دانلود : 700
امروزه بخش عمدهای از انرژی موردنیاز از سوختهای فسیلی بهدست میآید. محدودیت ذخایر انرژی فسیلی در جهان و انتشار مواد آلاینده بشر را برای جایگزینکردن منابع انرژی جدید به چالش کشیده است. در این میان باد و خورشید با دارابودن مزایایی چون نداشتن آلودگی زیستمحیطی، رایگان بودن و قابلتجدیدبودن، جایگاه و اهمیت ویژهای دارند. در این پژوهش ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر مکانیابی نیروگاههای خورشیدی، بادی و کوچکمقیاس گازی پرداخته شده و نقشههای مربوط به معیارها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شده است؛ سپس با توجه به اهمیت تلفیق اطلاعات فرآیند تحلیل شبکهای برای وزندهی به لایهها انتخاب و به کمک نرمافزار سوپردسیژن اجرا شده است؛ درنهایت مدل زنجیره تأمین شبکه توزیع برق با هدف بیشینهکردن سود تأمینکننده و کمینه کردن انتشار آلاینده ارائه و برای استان زنجان بهعنوان مطالعه موردی حل شده است. طبق نتایج مناطقی از شهرهای خدابنده، ایجرود، ماهنشان برای احداث نیروگاه بادی و مناطقی از خدابنده و ایجرود برای احداث نیروگاه خورشیدی و خدابنده، زنجان و ماهنشان برای احداث نیروگاه کوچک مقیاس گازی مناسب هستند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱