محمدحسن ملکی

محمدحسن ملکی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت، دانشکده ی مدیریت، دانشگاه قم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر تاب آوری بازار سرمایه ایران

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۵
هدف: در دنیای امروز، اقتصاد جهانی با تکانه ها و تهدیدهای مهمی مانند بحران های مالی و اقتصادی، ورشکستگی بانک ها و صنایع بزرگ، شیوع بیماری های مسری، رفتارهای تروریستی و سقوط بازارها درگیر شده است. کشور در سال های اخیر با تحریم های گسترده و بی سابقه ای مواجه بوده و تکانه های دیگری مانند حوادث طبیعی و شیوع بیماری کرونا، اقتصاد کشور را دچار آسیب کرده است. به همین دلیل، برای مقابله با تهدیدها، توجه به تاب آوری اقتصادی، در مقاوم سازی اقتصاد کشور و نهادهای مالی اهمیت بسیاری دارد. بازار سرمایه به عنوان منبع جذب نقدینگی های سرگردان و حامی فضای کسب وکار، در جلوگیری از تلاطم های اقتصادی کشور نقش مهمی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تاب آوری بازار سرمایه کشور اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی و از لحاظ هدف، اکتشافی است. برای اجرای پژوهش در مرحله اول، از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان مالی، عوامل اصلی مؤثر بر تاب آوری بازار سرمایه شناسایی شدند. در ادامه با کاربست آزمون ناپارامتریک بینم و دیمتل، عوامل اصلی غربال شده و عوامل غیرمهم کنار گذاشته شدند. یافته ها: عوامل اصلی نهایی عبارت اند از: ساختار و فرایندهای سازمان؛ توجه به یادگیری و آموزش؛ تسهیم اطلاعات؛ شناسایی و تحلیل تکانه ها؛ تهدیدها و ریسک های پیش رو؛ تنوع طرح و انتخاب های در دسترس؛ میزان پذیرش فناوری؛ بهبود و توسعه. نتیجه گیری: در ادامه، عوامل فرعی هر دسته از عوامل اصلی شناسایی شدند. در نهایت با به کارگیری تکنیک تصمیم گیری کداس، اولویت عوامل فرعی در هر دسته از عوامل اصلی مشخص شد. در انتها نیز، پیشنهادهایی برای تاب آوری بازار سرمایه با توجه به درجه اولویت عوامل فرعی ارائه شد.
۲.

ارزیابی عوامل موثر بر رقابت پذیری گردشگری مذهبی(روش فنون دیمتل و معادلات ساختاری)

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۷۴
هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی شاخص ها و زیرشاخص های تأثیر گذار بر گردشگری مذهبی در استان قم با استفاده از تکنیک دیمتل و مدل سازی معادلات ساختاری جهت ارائه مدل رقابت پذیر می باشد. تحقیق حاضر، با هدف ایجاد درک و دانشی کاربردی برای مسئولان و سیاست گذاران صنعت گردشگری استان قم در زمینه شناسایی شاخص های مؤثر بر رقابت پذیری گردشگری، از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از منظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این تحقیق ابتدا از طریق مطالعه ادبیات تحقیق و نظرسنجی خبرگان به ارزیابی شاخص ها و زیرشاخص های رقابت پذیری صنعت گردشگری پرداخته شد. به منظور نهایی کردن شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری استان قم، از نظر 35 نفر از متخصصان علمی و اجرایی حوزه گردشگری استان قم استفاده شد و سپس با استفاده از تکنیک دیمتل روابط درونی این شاخص ها و همچنین روابط علی و معلولی آنها مشخص شد. در نهایت با ارائه مدل به دست آمده از روابط درونی بین متغیرها از تکنیک دیمتل و سپس تست مدل در محیط نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست های گردشگری، منابع فرهنگی و طبیعی تأثیر گذارترین شاخص ها در جهت افزایش رقابت پذیری صنعت گردشگری استان قم تعیین شد. از سوی دیگر شاخص های زیر ساخت و توانمندسازی بیشترین وابستگی را به دیگر شاخص ها داشته و تحت تأثیر آنها است.
۳.

آینده پژوهی فناوری مالی در ایران با رویکرد سناریونگاری

تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۲۹۱
فناوری مالی طراحی و ارائه محصولات و خدمات مالی از طریق فناوری است. فناوری مالی نقش مهمی در توسعه صنایع و کسب وکارهای مختلف، به ویژه در بانکداری و بیمه دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آینده های فناوری مالی در ایران از طریق سناریونگاری انجام می شود. برای تحلیل داده ها، آزمون آماری بینم و تکنیک ایداس مورد استفاده قرار می گیرد. در ابتدا 15 پیشران کلیدی از مرور نظام مند پیشینه و مصاحبه با 30 خبره استخراج می شود. پس از غربال عوامل کلیدی غیرمهم، با بکارگیری تکنیک تصمیم گیری ایداس از نظر خبرگان، دو پیشران یکپارچگی و همگونی قوانین و استانداردهای توسعه فعالیت فناوری مالی، و میزان سهولت مبادله های فراملّی و بین المللی بیش ترین اولویت را به خود اختصاص می دهند. بر مبنای این دو پیشران، چهار سناریو برای آینده فناوری مالی ایران شناسایی می شود: بهشت فناوری مالی، دنیای جفاکار، جزیره متروک، و دوزخ فناوری مالی. بهشت فناوری مالی مطلوب ترین و دوزخ فناوری مالی بدترین سناریوها را توصیف می کنند.
۴.

ارائه مدلی برای آینده پژوهی زنجیره تأمین صنعت نفت با رویکرد نرم

تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۷۹
زنجیره تأمین کارآمد نقش مهمی در تولید و توزیع محصولات و فراورده های نفتی و پتروشیمی در کشور دارد. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی پیشران های کلیدی و سناریوهای آینده زنجیره تأمین صنعت نفت است. پژوهش حاضر از منظر جهت گیری، کاربردی و از بعد روش شناسی چندگانه است. بدین منظور ابتدا با استفاده از مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان، پیشران های کلیدی مؤثر روی آینده زنجیره تأمین صنعت نفت تعیین شدند و سپس با بکارگیری آزمون دوجمله ای این عوامل غربال گردید. با بکارگیری تکنیک عدم قطعیت بحرانی و در نظر گرفتن سه شاخص تخصص، شدت اهمیت و اجماع از میان 10 عامل غربال شده شش عامل کلیدی برای سناریونگاری انتخاب شدند. برای غربال نهایی عوامل منتخب تکنیک عدم قطعیت بحرانی از تکنیک دیمتل استفاده شد. در نهایت با توجه به درجه تأثیرگذاری عوامل کلیدی، دو عامل تحریم های خارجی و سیاست های کلان اقتصادی در رابطه با مقاوم سازی برای نگاشت سناریوها انتخاب شدند. با توجه به این دو پیشران چهار سناریوی زنجیره تأمین بسته، زنجیره تأمین شکننده، زنجیره تأمین مقاوم و زنجیره تأمین پویا توسعه داده شدند. برای نگاشت سناریوهای باورپذیر تحقیق از ابزار CATOWE روش شناسی سیستم های نرم استفاده شد.
۵.

آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی

تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
با بروز اتفاقات و چالش ها در اقتصاد جهانی، توجه به مقاوم سازی اقتصادی میان اندیشمندان اهمیت ویژه ای پیدا کرد. همراه با تحریم های گسترده کشورهای غربی به وی ژه تحریم های بانک مرکزی، بحث اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مطرح شد. علیرغم تلاشهای دستگاه های مختلف اجرایی در استان قم، با استناد به گزارش های دبیرخانه ملی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، استان قم در زمینه پیاده سازی برنامه های اقتصاد مقاومتی چندان موفق نبوده است. بر این مبنا آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان قم بر مبنای کلیات روش سه شاخگی انجام گردید. با به کارگیری تکنیک دیمتل، ساختار علی روابط میان عوامل اثرگذار روی پیاده سازی برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان قم طراحی و در ادامه از تکنیک کپراس برای اولویت بندی هر یک از معیارهای فرعی عوامل سهگانه ساختاری، رفتاری و محیطی استفاده گردید. یافته ها با توجه به تحلیل دیمتل نشان می دهد که پایین بودن نسبت میانگین تسهیلات به منابع در بانک های تجاری تأثیرگذارترین عامل ساختاری، فقدان فهم مشترک از مبانی اقتصاد مقاومتی تأثیرگذارترین عامل رفتاری و ضعف در مدیریت مالی منابع و فقدان انضباط مالی در سیستم مالی کشور تأثیرگذارترین عامل محیطی روی معیارهای دیگراست. براساس نتایج تکنیک کپراس، در بین عوامل سهگانه ساختاری عامل نبود هم افزایی میان واحدها و سازمان های مختلف، در بین عوامل رفتاری عامل فهم نشدن صحیح اقتصاد مقاومتی میان مردم) و در بین عوامل محیطی عامل ضعف در مدیریت مالی منابع و فقدان انضباط مالی در سیستم مالی کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده اند.
۶.

آینده پژوهی گردشگری مذهبی استان قم با رویکرد سناریونگاری

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۵۴
استان قم به دلیل داشتن جذابیت های مختلف تاریخی، فرهنگی، هنری و مذهبی قابلیت بسیاری در حوزه گردشگری مذهبی دارد. تحقیق حاضر در پی شناخت پیشران ها و عوامل کلیدی تأثیرگذار در آینده گردشگری مذهبی استان قم است. تحقیق حاضر از منظر فلسفه، تفسیری؛ از بعد جهت گیری، کاربردی و از منظر روش شناسی، چندگانه کیفی است. سناریوهای باورپذیر تحقیق حاضر عبارتند از سناریوی دنیای آشوب زده، سناریوی شهر پایدار، سناریوی شهر زیبا و سناریوی شهر سوخته. برای تعیین پیشران های نهایی تحقیق به منظور شکل گیری سناریوهای باورپذیر از تکنیک عدم قطعیت بحرانی استفاده شد. سناریوهای باورپذیر تحقیق حاضر از برخورد دو عدم قطعیت تحریم های خارجی و توسعه شهر بر مبنای مزیت رقابتی شکل گرفت. سناریوی شهر زیبا وضعیتی را نشان می دهد که تحریم های خارجی کاهش می یابد و توسعه شهر مبتنی بر مزیت رقابتی آن یا گردشگری مذهبی خواهد بود و بهترین آینده را نشان می دهد. از طرفی سناریوی شهر سوخته معرف بدترین وضعیتی است که ممکن است رخ دهد. این سناریو از محل تلاقی افزایش تحریم ها و توسعه ناهماهنگ و نامنظم شهری ایجاد خواهد شد.
۷.

مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه

تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۷۶
رشد فراگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر بسیار زیادی بر صنعت بانکداری داشته است. ارائه خدمات بانکی به مشتریان از طریق تلفن همراه یکی از جدیدترین این فناوری هاست. شواهد نشان می دهد میزان استفاده از همراه بانک میان مشتریان بانک ها در حال گسترش است. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای بررسی تأثیر نگرش، شخصیت، ریسک ادراکی، سهولت استفاده و تصویر ذهنی برند بر فراوانی استفاده از همراه بانک است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه مشتریان شعب مختلف بانک ملی شهر اصفهان است که از نرم افزار همراه بانک ملی استفاده می کنند. از میان این مشتریان، افراد در دسترس برای نمونه انتخاب شده که تعداد آنها به 230 نفر رسیده و در نهایت 199 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری شده است. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه چندقسمتی بوده و روش نمونه گیری در دسترس در نظر گرفته شده است. روایی پرسشنامه به روش تحلیل عاملی و پایایی آن با آلفای کرونباخ (837/0) تأیید شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار AMOS انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سهولت استفاده و ریسک ادراکی بر نگرش کاربران تأثیر می گذارد. همچنین نتایج حاکی از تأیید رابطه معنادار بین نگرش و فراوانی استفاده از همراه بانک است. همچنین نتایج حاکی از رد تأثیر متغیر ویژگی های شخصیتی بر نگرش، تصویر ذهنی برند و ریسک ادارکی بر فراوانی استفاده از بانکداری همراه است.
۸.

ارائه مدلی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در سازمان ها با بکارگیری نظریه ی شکست ناپذیری

تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۳۰۰
مفهوم شکست ناپذیری به توانایی ارتقاء و پیشرفت سازمان در شرایط استرس زا و آشوبناک اشاره دارد. درواقع شکست ناپذیری بیان می کند زمانی که سازمان ها با عوامل استرس زا مواجه می شوند، پایداری به تنهایی کافی نیست. در چنین شرایطی سازمان ها نه تنها باید ساختار خود را حفظ کنند، بلکه باید بتوانند با یادگیری از عوامل استرس زا در بلندمدت موقعیت خود را بهبود بخشند و ارتقاء یابند. اگر سازمانی نتواند به موقع عوامل استرس زا را شناسایی کند و برای مقابله با آن ها تدابیری بیندیشد از بخش های ضعیف سازمانی می شکند و ساختار خود را از دست می دهد. در پژوهش حاضر سعی شده است شرکت الکتروفن قم ازنظر شکست ناپذیری مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور چارچوب اولیه، از مرور جامع ادبیات و پژوهش های انجام شده درزمینه ی شکست ناپذیری سازمان های مختلف به دست آمده است، با برگزاری جلسات، خبرگان معیارهای شکست ناپذیری را استخراج و تائید کرده اند، با استفاده از روش دیمتل خاکستری تأثیرات متقابل معیارها بررسی و از طریق روش فرآیند تحلیل شبکه اهمیت هر یک از معیارها مشخص شده است. طبق نتایج به دست آمده از پژوهش، یادگیری از طریق ریسک کنترل شده را می توان به عنوان مؤثرترین زیرمعیار یادگیری در شکست ناپذیر کردن سازمان ها معرفی کرد.
۹.

ارتقای بهره وری زنجیره تأمین با به کارگیری نظریه شکست ناپذیری

تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۱
از آنجایی که زنجیره تأمین یکی از ارکان اساسی در سازمان های تولیدی و خدماتی است در صورت شکست این زنجیره ممکن است کل سازمان از بین برود؛ بنابراین سازمان ها باید برای حفظ پایداری شان سعی کنند زنجیره تأمین خود را شکست ناپذیر نمایند. با توجه به این که پژوهش حاضر از روش های پژوهش در عملیات نرم برای ارزیابی وزن ها و رتبه بندی تأمین کنندگان شرکت فولاد مبارکه اصفهان استفاده کرده است؛ بنابراین می توان آن را جزء پژوهش های کمّی قرارداد. پژوهش حاضر از لحاظ جهت گیری کاربردی، از نظر هدف، توصیفی، از بعد گردآوری داده ها پیمایشی و از بعد زمانی مقطعی است. این پژوهش سعی در اندازه گیری میزان شکست ناپذیری زنجیر ه تأمین در شرکت فولاد مبارکه اصفهان دارد. برای این منظور، ابتدا چارچوب نظری، از مرور جامع پیشینه و پژوهش های انجام شده درزمینه شکست ناپذیری زنجیره تأمین به دست آمده است. با کمک این چارچوب معیارهای شکست ناپذیری زنجیره تأمین استخراج و با برگزاری جلسات با خبرگان و استفاده از مصاحبه و پرسش نامه خبره سنجی (9 پرسش نامه) معیارها پالایش شده اند. سپس با استفاده از روش ANP، اهمیت هر یک از معیارها مشخص شده است. در بین معیارهای اصلی، معیار استقبال از ریسک (16/0) و یادگیری (15/0) بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند، در انتها از طریق روش ارس خاکستری تأمین کنندگان شرکت فولاد مبارکه اصفهان از نظر درجه شکست ناپذیری رتبه بندی شده اند و تأمین کننده پارس، در جایگاه اول قرار گرفت.
۱۰.

انتخاب مؤسسه آموزشی مناسب به منظور برون سپاری آموزش های سازمانی ( مطالعه موردی: دانشگاه قم)

تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۳۶۲
هدف: این مقاله به دنبال شناسایی، اولویت بندی معیارهای مؤثر در برون سپاری آموزشهای سازمانی و انتخاب مؤسسه آموزشی مناسب بوده است. روش: در این تحقیق با رویکرد جامع ANPBOCR، ابتدا با مطالعه ادبیات پژوهش و بهره گیری از نظرات خبرگان، معیارهای مؤثر و وابستگی میان معیارها، تعیین و ماتریس مقایسات زوجی تشکیل و اولویت معیارها پژوهش ، مشخص و امتیازات نسبی مؤسسات شناسایی شد. سپس رتبه بندی گزینه ها انجام و نتایج به صورت عددی و گرافیکی نشان داده شد و در نهایت، با در نظر گرفتن معیارهای پژوهش، موسسه مناسب انتخاب شد. یافته ها: معیارهای رفتار سازمانی مناسب و دارا بودن فرهنگ سازمانی مناسب، برگزاری به موقع دوره های آموزشی، نبود کنترل بر فرآیند آموزش و نحوه ارزشیابی، مهمترین معیارهای تصمیم گیری محسوب می شود و با در نظر گرفتن معیارهای پژوهش بهترین انتخاب، موسسه آموزشی شماره 2 است. نتیجه گیری: مدیران هنگام به کارگیری راهبرد برون سپاری آموزشی، ابتدا باید به بررسی مزایا، هزینه ها، فرصتها و ریسکهای حاصل از این برون سپاری پرداخته، سپس با در نظر گرفتن این موارد و الویت بندی مؤسسات آموزشی مورد نظر، در صورت مفید بودن این راهبرد برای سازمانشان، اقدامات بعدی را در جهت پیاده سازی آن انجام دهند.
۱۱.

اولویت بندی توسعه روابط برون سازمانی مبتنی بر ارزش های فرهنگی با بهره گیری از تحلیل خوشه ای و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

کلید واژه ها: فرایند تحلیل سلسله مراتبی خوشه های فرهنگی تحقیقات جهانی رهبری و فرهنگ سازمانی خوشه بندی سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۳۳
مدیریت فرهنگی در سالیان اخیر از جمله مقولات جذاب و پرمخاطب از سوی پژوهشگران سازمانی محسوب شده است. به دیگر سخن سرمایه های فرهنگی، متضمن توسعه روابط پایدار و سازنده میان کشور ها، ملت ها و سازمان ها است. هدف از پژوهش حاضر تعیین اولویت های توسعه روابط برون سازمانی مبتنی بر تحلیل خوشه های فرهنگی است. به این منظور از ابزار های خوشه بندی سلسله مراتبی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی بهره گیری شده است. داده های پژوهش از دو منبع نظرسنجی با فرایند تحلیل سلسله مراتبی از اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و داده های ثانویه مرتبط با ابعاد ارزشی در مطالعات گلوب گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان از این امر دارد که ارزش های فرهنگی فاصله قدرت، عملکرد گرایی و جمع گرایی گروهی (خانوادگی)، واجد بالاترین میزان اهمیت در تعیین خوشه ها است. همچنین نتایج حاصل از خوشه بندی برخلاف نتایج مطالعات پیشین، مؤید همگرایی فرهنگی میان کشور های ایران، ترکیه، مراکش است. هرچند از دیرباز ارزش های فرهنگی عاملی در تقویت و توسعه روابط میان دولت ها، ملت ها و سازمان ها انگاشته شده اند؛ در توسعه روابط خارجی بایسته است به دیگر مؤلفه های نقش آفرین در توسعه سیاست خارجی ازجمله مؤلفه های سیاسی، اقتصادی، فناوری، ... نیز توجه شود.
۱۲.

بررسی رابطه ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده ی اقتصادی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار ارزش افزوده ی اقتصادی حاکمیت شرکتی مالکیت نهادی تمرکز مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۳۳۷
هدف این تحقیق بررسی رابطه ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده ی اقتصادی است. در این تحقیق، ارزش افزوده ی اقتصادی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شده است. ارزش افزوده ی اقتصادی برخلاف معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد، ایجاد ارزش را اندازه گیری می کند. از میان جامعه آماری تحقیق، نمونه ای مشتمل بر 116 شرکت انتخاب و داده های مربوط به سال های 1385 لغایت 1391 استخراج و بررسی شد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد. مالکیت سهامداران نهادی، مالکیت سهامداران عمده، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره)، پاداش هیئت مدیره و حسابرسی داخلی به عنوان مؤلفه های حاکمیت شرکتی، دو متغیر اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای تعدیل کننده و ارزش افزوده ی اقتصادی به عنوان متغیر وابسته ی تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه ی معنادار مستقیم میان حسابرسی داخلی و پاداش هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی است ولی میان مالکیت سهامداران عمده و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی رابطه ی معناداری مشاهده نگردید. همچنین، رابطه ی معنادار بسیار ضعیفی بین مالکیت نهادی و ارزش افزوده ی اقتصادی برقرار بود. یافته ها نشان داد عمر شرکت بر رابطه ی بین حسابرسی داخلی، مالکیت سهامداران عمده و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی تاثیری ندارد ولی بر رابطه ی بین پاداش هیئت مدیره و مالکیت نهادی با ارزش افزوده ی اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. همچنین، اندازه ی شرکت بر رابطه ی بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تمرکز مالکیت با ارزش افزوده ی اقتصادی تأثیر معکوس دارد.
۱۴.

به کارگیری فرایند تحلیل شبکه ای برای شناسایی ریسک رفتارهای خطا در سیستم های کاری

کلید واژه ها: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مدیریت ایمنی فرآیند تحلیل شبکه ای ریسک رفتار خطا سیستم کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۳ تعداد دانلود : ۵۹۳
ایمنی سیستم کاری تابع عوامل متعددی است و ساختار پیچیده و پویایی دارد. هم چنین ممکن است بین عوامل مؤثر در ایمنی سیستم، رابطه و وابستگی وجود داشته باشد. بنابراین، ایمنی سیستم را باید با دیدی همه جانبه و کل نگر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در پژوهش حاضر سعی شده تا میزان ریسک رفتار خطا (FBR) به عنوان یک عامل مهم در میزان ایمنی سیستم کار، از طریق فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) که توسعه یافته فرایند سلسله مراتبی است، تعیین شود. به همین منظور در مرحله اول عوامل تأثیرگذار مختلفی که از منابع متعدد جمع آوری شده بودند، توسط افراد خبره مورد ارزیابی قرار گرفتند و مهم ترین عوامل انتخاب شدند. پنج نفر از افراد خبره که در سطوح عالی سازمان نقش تعیین کننده داشتند، برای مصاحبه و پرسش نامه انتخاب شدند که دارای صلاحیت علمی و تجربی بالایی هستند. در مرحله بعد رتبه بندی عوامل با استفاده از مقیاس ارقام قطعی انجام شد و طی یک مدل گام به گام FBR سیستم کار از طریق مدل ANP محاسبه گردید. در پژوهش حاضر فرض اساسی، وابستگی میان عوامل سازمانی، فردی و شغلی می باشد. این وابستگی از طریق ماتریس مقایسات زوجی و از طریق پرسش نامه زوجی با طیف 9گانه ساعتی تعین گردید. ...
۱۵.

بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تأثیر و پیامدهای آن

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد فشار شغلی تاکتیک های مدیریت تأثیر عوامل استرس زای نقش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۶ تعداد دانلود : ۷۹۶
هدف این تحقیق بررسی نقش سه متغیر استرس زا، یعنی ابهام نقش، تعارض نقش و اضافه بار نقش بر میزان استفاده از سه تاکتیک اصلی مدیریت تأثی،ر یعنی خود شیرینی، جلب حمایت و ارعاب می باشد. هم چنین اثر استفاده از این سه تاکتیک بر دو متغیر مهم شغلی، یعنی فشار شغلی و ارزیابی عملکرد کارکنان بررسی شده است. مدیریت تأثیر، زیرمجموعه ای از رفتارهای سیاسی است که درطول آن افراد تلاش می کنند تا تأثیراتی را که بر دیگران دارند کنترل و مدیریت کنند و در واقع، تصویر مورد نظر از خود را در اذهان دیگران شکل داده و تصمیم گیری ها را به سمت منافع خود سوق دهند. این تحقیق پیشنهاد می کند که در واکنش به عوامل استرس زای نقش، تاکتیک های مرتبط مدیریت تأثیر مورد استفاده قرار می گیرد و این تاکتیک ها به نوبه خود بر فشار شغلی ادراک شده کارکنان و نیز بر ارزیابی عملکرد آنها به وسیله سرپرستشان اثرگذار است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارمندان ادارات آموزش و پرورش استان قم می باشد. روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی برمدل سازی معادلات ساختاری است. اجرای مدل معادلات ساختاری، پذیرفته شدن اکثر فرضیه ها و معتبر بودن مدل مفهومی تحقیق را نشان می دهد.
۱۶.

تدوین و ارزیابی استراتژی های سازمانی با به کارگیری مدل های SWOT و فرآیند تحلیل شبکه ای ANP

کلید واژه ها: برنامه ریزی استراتژیک AHP تجزیه و تحلیل Swot ANP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳۹ تعداد دانلود : ۵۰۵۲
تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ( SWOT) قادر به تعیین اهمیت هر یک از عوامل شناخته شده نیست و راهکاری را برای ارزیابی گزینه های تصمیم با توجه به این عوامل ارایه نمی دهد. اگر چه تجزیه و تحلیل SWOT عوامل مورد نظر را مشخص می کند، اما هر یک از عوامل معمولا به صورت خلاصه و خیلی کلی توصیف می شوند. به همین خاطر، تجزیه و تحلیل SWOT در مراحل ارزیابی و اندازه گیری دارای برخی از نقص ها می باشد. روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP) بعضی از نقاط ضعف تجزیه و تحلیل SWOT را مرتفع می کند، اما وابستگی های ممکن میان عوامل را در نظر نمی گیرد. به همین دلیل به کارگیری شکل خاصی از تجزیه و تحلیل SWOT که وابستگی های ممکن میان عوامل را در نظر می گیرد، مناسب تر است. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل کمی SWOT و در نظر گرفتن وابستگی های ممکن میان عوامل از روش فرآیند تحلیل شبکه ای ( ( ANP استفاده نموده است. وابستگی های ممکن میان عوامل SWOT، وزن های عوامل استراتژیک، وزن های عوامل فرعی و اولویت های استراتژی های جایگزین را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف این تحقیق، اولویت بندی استراتژی های سازمانی برای اجراست. برای تدوین استراتژی ها از تکنیک SWOT و برای اولویت بندی ... .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان