پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال پانزدهم زمستان 1389 شماره 57

مقالات

۱.

تحلیل CGE از اثرات رفاهی آزادسازی تعرفه در ایران؛ شاخص تغییرات معادل هیکس EV

۲.

اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای در حال توسعه منتخب

۳.

اثر باز بودن اقتصاد بر بی ثباتی نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی ایران)

۵.

بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و تقاضای بنزین و گازوئیل در ناوگان حمل و نقل (زمینی - جاده ای)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳