تورج کریمی

تورج کریمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی جهت ارزیابی تناسب گونه های خرده فروشی با ویژگی های محصول

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۲۴
هدف: خرده فروشان یکی از اساسی ترین قسمت های زنجیره تأمین هستند. آشنایی با ویژگی و رفتار خرید آن ها بر افزایش فروش شرکت ها اثر بسزایی خواهد داشت. با توجه به خواسته های متفاوت خرده فروشان نسبت به یک محصول، تولیدکنندگان می بایست تناسب ویژگی های محصول را در هر یک از گونه های خرده فروشی مختلف بررسی کنند. بر این اساس، هدف این پژوهش ارزیابی تناسب گونه های خرده فروشی با ویژگی های مختلف محصول در ایران بوده است. روش: در این پژوهش ابتدا مروری بر مبانی نظری تحقیق در ارتباط با ویژگی های مختلف محصول و گونه های خرده فروشی انجام شده و عوامل اثرگذار بر انتخاب محصول از طرف گونه های خرده فروشی استخراج شد. در گام بعدی به منظور بررسی و تکمیل این ویژگی ها، مصاحبه ای عمیق با 12 نفر از صاحب نظران و مدیران فروشگاهی انجام شده و پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با روش تحلیل محتوای متن مورد تحلیل قرار گرفت. درنهایت، به منظور ارزیابی تناسب هر یک از گونه های خرده فروشی با ویژگی های محصول، سیستم فازی عصبی- تطبیقی با استفاده از نرم افزار متلب طراحی شد. یافته ها: یافته های پژوهش در مرحله تحلیل محتوای کیفی، چهار ویژگی ظاهری، ذاتی، رقابتی و قیمتی را به عنوان ورودی های سیستم نشان داده و در مرحله استنتاج، تفاوت تناسب هر یک از گونه های خرده فروشی را با این ویژگی ها نمایش می دهد. نتیجه گیری : نتایج نشان داد که برای افزایش احتمال فروش محصولات در گونه راحتی، ویژگی ظاهری، در گونه سوپرمارکت، ویژگی رقابتی و ذاتی، در گونه بازار هفتگی، ویژگی ذاتی و قیمتی، در گونه هایپرمارکت، عمده فروشی و تخفیفی، ویژگی رقابتی و قیمتی، در گونه تخصصی، ویژگی ظاهری و ذاتی و درنهایت در گونه ماشین فروش، ویژگی ظاهری و قیمتی مناسب خواهند بود.
۲.

ارائه الگوی بهینه مرزبندی حوزه استحفاظی مناطق عملیاتی انتقال گاز به روش تخصیص مکانی

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۹
یکی از چالش های اساسی در حوزه انتقال انرژی، به خصوص انتقال گاز، در ایران تعیین بهینه مرزهای عملیاتی انتقال جهت پوشش سراسری سرزمین است. به بیان دیگر، در گذر زمان و با تغییر سطح مصرف و نیز   در مناطق، مرزهای تعریف شده به عنوان مناطق عملیاتی امکان پاسخ دهی بهینه را از دست داده اند و  چالش هایی چون دسترسی سخت تر، حجم و اهمیت انتقال، و ... ضرورت دارد بر مبنای تغییرات به وجودآمده مرزهای جدیدی تعریف و تدقیق شود. از این رو، در این نوشتار، هدف پرداختن به موضوع الگوی بهینه مرزبندی مناطق عملیاتی انتقال گاز بود که در این زمینه از روش تخصیص مکانی بهره گرفته شد.   بهینه سازی حداکثری و دسترسی بالا در انواع مختلف الگوریتم هاست. مدل های تخصیص مکانی که معمولاً برای جایابی ایستگاه ها و تجهیزات کاری به کار می روند ابزاری مناسب برای برنامه ریزی خدمات عمومی اند. در این پژوهش، در کنار مطالعات تطبیقی و بهره گیری از تجارب خارجی، از ابزارهایی مانند مصاحبه به منظور تعیین شاخص ها، آزمون های آماری در GIS، روش های وزن دهی، و ... بهره گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده،  
۳.

طراحی چارچوب ارزیابی نوآوری اجتماعی در دانشگاهها

تعداد بازدید : ۱۸۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
هدف: با توجه به نقش بالای دانشگاهها و نوآوری اجتماعی در توسعه پایدار، هدف در پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای ارزیابی نوآوری اجتماعی دانشگاهها بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است و با استفاده از روش فراترکیب به بررسی نظام مند مطالعات گذشته و تحلیل دستاوردهای خروجی پرداخته است. بر این اساس، با انتخاب 75 پژوهش از میان 1210 پژوهش فراخوانی شده، به احصای کدهای چارچوب پرداخته شد. یافته ها: چارچوب ارائه شده دارای شش مقوله، 18 مفهوم و 69 کد است که از بررسی ادبیات موضوعی و خبره سنجی توسط خبرگان به دست آمده و شاخص کاپای 596/0، کیفیت آن را تأیید کرده است. نتیجه گیری: چارچوب نهایی با داشتن ابعاد آموزش، سازمان، تحقیق، توسعه و نوآوری، ارتباط با زمینه، محیط زیست و بین الملل، به همراه مضامین و شاخصهای مرتبط، تمامی مأموریتهای دانشگاه و اهداف نوآوری اجتماعی در این حوزه را پوشش داده است. یکی از کارکردهای چارچوب ارائه شده، ارزیابی و رتبه بندی دانشگاهها بر اساس نوآوری اجتماعی است که می تواند نقش پررنگی در توسعه پایدار جامعه و دانشگاهها بازی کند.
۴.

Evaluating the Performance of an Ambidextrous Bank Using an Agent-based Modeling Approach: A Case Study of Sepah Bank

تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۱
Banks are the financial institutions that collect assets from various sources and allocate them to the sectors that require liquidity. Therefore, banks are an inherent element in the system of every country. As private banks enter financial markets, the demand for diverse banking services increases dramatically. Banks seek to use various techniques to improve their performance in attracting customers to increase their market share and profitability. In this regard, assessing the performance of banks is of utmost importance and has become a major activity of bank managers. With the constant changes in the modern world and incessant attempts of competitors to increase their market share by gaining competitive advantage, special attention should be paid to ambidexterity as a key strategy to increase competitive advantage and achieve high performance in dynamic business environments. The present study aimed to identify the ambidextrous factors affecting the performance of banks and present a model to assess the performance of an ambidextrous bank using an agent-based modeling approach. The main objective of the research is to achieve an applied model for managing the performance of the banking industry. The simulation model is processed using the agent-based modeling approach in AnyLogic software environment.
۵.

همکاری بانک و فین تک: مروری نظام مند بر ادبیات علمی

تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۸۱۴
صنعت بانکداری جهانی، متأثر از فناوری های جدید و تغییر در رفتار مشتریان، ناگزیر از تحولات اساسی در طول تاریخ خود شده است. هم زمان که بانک ها مشغول تحولات و چالش نوآوری در فرایندهای خود هستند، شرکت های فین تک با بهره مندی از قابلیت های دیجیتال، خدمات نوآورانه و مشتری مدارانه عرضه می کنند. در دنیای کسب وکار، همکاری میان این دو نهاد، به شکل های گوناگونی انجام شده است. این موضوع، توجهات جامعه دانشگاهی را نیز به خود جلب کرده و مقالات و کتبی در این زمینه نگارش شده است. هدف مقاله حاضر، مرور این مقالات علمی و سؤال اصلی مقاله از این قرار است: ادبیات علمی چه دستاوردهایی در زمینه همکاری بانک و فین تک داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال از روش مرور نظام مند بر ادبیات (منطبق بر بازبینه پریزما) استفاده شده و ضرورت، سیر تطور، چالش ها، پیشران ها، منافع، موانع و انواع همکاری بانک و فین تک در مقالات علمی بررسی شده است. مهمترین دستاوردهای علمی مقالات ذیل هر کدام از سؤالات فرعی مقاله بررسی شده و در نهایت، پس از بررسی انواع همکاری بانک و فین تک در ادبیات علمی، الگوریتم همکاری بانک و فین تک ارائه شده است. در پایان، خلاءهای پژوهش های پیشین و پیشنهادهایی برای پژوهش آینده بیان شده است.
۶.

ارزیابی ریسک های زنجیره تأمین خدمات با رویکرد تئوری مجموعه های راف (مورد مطالعه: شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت به بانک ها)

تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۱۴
ارزیابی ریسک زنجیره تأمین یکی از ارکان مدیریت ریسک زنجیره تأمین بوده و هدف آن تجزیه و تحلیل ریسک هاست. شناسایی و طبقه بندی نخستین گام جهت ارزیابی ریسک زنجیره تأمین است؛ بدین منظور در این مقاله پس از بررسی ادبیات تحقیق و استخراج ریسک های مربوط به زنجیره تأمین جهت شناسایی ریسک ها در زنجیره تأمین خدمات از دو روش گروه کانونی و کیوسرت استفاده شده و خروجی آن شناسایی 10 مؤلفه از مهم ترین ریسک ها به عنوان مشخصه های موقعیتی در مدل سازی راف است و متعاقباً با تلفیق روش های مختلف گسسته سازی داده، تولید بی زائده و تولید قوانین و با استفاده از نرم افزار Rosetta ، پنج مدل قوانین راف برای مؤلفه های ریسک تولید گشت. با توجه به مدل های استخراج شده از بین مشخصه های موقعیتی، مؤلفه ریسک بازار و ریسک مالی اصلی ترین مؤلفه در تحلیل ریسک زنجیره تأمین خدمات شناسایی شدند و پس از اعتبارسنجی قوانین به دست آمده مدل تکمیل داده ها به روش میانگین و مد شرطی و تکمیل داده های ناقص بالاترین اعتبار را جهت پیش بینی مشاهده های جدید نشان دادند.
۷.

ارائه مدلی برای شکل گیری همسویی افقی بین اقدامات مدیریت منابع انسانی

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۶
در مدیریت منابع انسانی وجود دو نوع تناسب و همسویی ضروری بر شمرده شده است؛ همسویی عمودی که به هم جهت بودن راهبردها و اقدامات مدیریت منابع انسانی با راهبردها و اهداف کلان سازمانی اشاره دارد و همسویی افقی که به همسویی درونی بین اقدامات متنوع مدیریت منابع انسانی با هم توجه دارد. با توجه به نتایج اثربخش و هم افزای ناشی از اقدامات همسو و یکپارچه منابع انسانی، شناسایی ابعاد شکل دهنده و تقویت کننده همسویی افقی در اقدامات مدیریت منابع انسانی و ارائه یک مدل مطلوب و جامع برای آن، جزو پژوهش هایی است که انجام آن اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر نیز بدین منظور و با استفاده از روش کیفی فرا ترکیب صورت گرفته است. مهمترین تعاریف از مفهوم همسویی وهمسویی افقی و نیز مدل ها و تئوری های مرتبط با آن، که توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده، شناسایی و بررسی گردیده و نقاط قوت و ضعف آن ها در مقایسه با یکدیگر مشخص و در نهایت مدل پیشنهادی به نحوی طراحی شده که تا حد ممکن تعریف جامعی از همسویی افقی و ابعاد موثر بر تحقق آن را در بین اقدامات مدیریت منابع انسانی در برگیرد. مهمترین مزیت این الگوی پیشنهادی در این است که تمامی تعاریف از مفهوم همسویی و مفاهیم معادل آن و نیز همسویی افقی را بررسی و ترکیب کرده و ابعاد شکل گیری همسویی افقی شامل یکپارچگی فرآیندی، یکپارچگی معماری و پیکره بندی و یکپارچگی اجرایی را به صورت جامع مورد بررسی قرار داده است.
۸.

کاربرد تئوری مجموعه های راف برای پیش بینی قیمت سهام (مطالعه موردی: بانک صادرات ایران)

کلید واژه ها: گسسته سازی داده ها استخراج قوانین پیش بینی قیمت سهام تئوری مجموعه های راف مشخصه های شرطی و مشخصه های تصمیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۴۵۸
در این پژوهش روشی مبتنی بر تئوری مجموعه های راف و با استفاده از شاخص های تحلیل تکنیکی جهت پیش بینی قیمت سهام ارائه شده است. تئوری مجموعه های راف دارای مزایای متعددی است که مهمترین مزیت آن در تحلیل داده ها این است که به هیچگونه اطلاعات اضافی اولیه در مورد داده ها نیاز ندارد. در مدل پیشنهادی، تعدادی از شاخص های تکنیکال برای داده های مربوط به بانک صادرات ایران در طول یک سال محاسبه و به عنوان مشخصه های شرطی در جدول تصمیم مورد استفاده قرار گرفته و نوسان قیمت سهام در روز بعد نیز به عنوان مشخصه تصمیم انتخاب می شود. لازم به ذکر است که با استفاده از آنالیز ماتریس همبستگی، شاخص های با بیشترین همبستگی با مشخصه تصمیم انتخاب می گردند. سپس با استفاده از تئوری مجموعه های راف و ترکیب روش های مختلف گسسته سازی داده ها و تولید بی زائده بر اساس داده های یادگیری، قواعد پیش بینی استخراج و قدرت پیش بینی روش های مختلف بر اساس داده های کنترل محاسبه شد. در این مطالعه داده های شش سال متوالی (یعنی 05/05/1388 لغایت 24/04/1394 بانک صادرات مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی قدرت پیش بینی این روش و مقایسه بازده حاصل از استفاده از آن و روش خرید و نگهداری، مزیت استفاده از مجموعه های راف را آشکار می نماید. مقایسه نتایج حاصل از اعمال روش ها بر روی داده های مربوطه نشان می دهد که بازده حاصل از استراتژی خرید و نگهداری 33 ریال و بازده حاصل از مدل 182 ریال به ازای هر سهم می باشد. همچنین استفاده از داده های سال های مختلف با روند قیمتی متفاوت به عنوان ورودی مدل و دستیابی به نتایج رضایت بخش، می تواند دلیلی امیدوارکننده برای استفاده از این روش و توسعه آن در پیش بینی قیمت سهام باشد.
۹.

تحلیل مصرف انرژی در ساختمان های اداری نفت به کمک تئوری مجموعه های خاکستری

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۹
تشخیص خوشه های مختلف مصرف انرژی، امکان طراحی مداخله گرهای اثربخش تر و برنامه های تشویقی مناسب هر خوشه را فراهم می کند و شرکت های تأمین کننده انرژی با درک خوشه های رفتاری متفاوت بین مشتریان، می توانند تعرفه ها و محصولات مناسب تری ارائه کنند. به همین دلیل در مقاله حاضر تلاش شده است به کمک نظریه مجموعه های خاکستری به خوشه بندی ساختمان ها پرداخته شود. خوشه بندی خاکستری در این تحقیق برای دو منظور استفاده شده است. ابتدا به کمک این رویکرد، عوامل لحاظ شده در گزارش های ممیزی انرژی ساختمان های تابع وز ار ت نفت در قالب دو گروه اصلی شاخص ها خوشه بندی شدند و تعداد متغیرهای مطالعه شده کاهش یافت؛ سپس خوشه بندی خاکستری با وزن های متغیر برای دسته بندی تمام ساختمان های بررسی شده، در قالب سه خوشه مصرفی «تقریباً استاندارد»، «انحراف متوسط با استاندارد» و «کاملاً غیر استاندارد» به کار رفت. این تقسیم بندی می تواند مبنای بسیاری از تحقیقات رفتاری برای هر گروه باشد و امکان شناخت تفاوت های فرهنگ مصرف هر خوشه را جدا از تفاوت های تکنولوژیکی و ساختاری ساختمان ها فراهم کند؛ علاوه بر آن، از نظر کاربردی می تواند به سازمان ها در سیاست گذاری های مربوط به مصرف انرژی کمک کند و موجب برنامه ریزی های متفاوت برای هر یک از خوشه ها شود.
۱۰.

طراحی سیستم خبره به منظور تحلیل رفتار مصرف انرژی کارکنان به کمک مدل سازی راف

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۲
شناخت رفتارهای مصرف انرژی و تغییر آنها، به دانش گسترده ای درباره محرک های رفتار و بیان این دانش به صورت برنامه های مداخله گر موفق نیاز دارد. در این مقاله، رفتار مصرف انرژی کارکنان در سازمان، به کمک مدل سازی راف بررسی شده است. به این منظور پس از انتخاب 13 مشخصه موقعیتی (شامل شاخص های جمعیتی، ارزشی، نگرشی و سازمانی کارکنان) و یک مشخصه تصمیم (رفتار مصرف انرژی روشنایی کارکنان)، سیستم اطلاعاتی راف ایجاد شد. 482 نفر از کارکنان شاغل در 37 ساختمان اداری وزارت نفت، به صورت تصادفی انتخاب شدند و مدل سازی راف برای آنها به اجرا درآمد. با تلفیق روش های مختلف گسسته سازی داده، تولید بی زائده و تولید قوانین و به کمک نرم افزار ROSETTA، نُه مجموعه قانون تولید شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد از بین 13 مشخصه موقعیتی، چهار مشخصه شهروند سازمانی، رضایتمندی، نوع نگاه به رفتار و امکان کنترل روشنایی، اصلی ترین مشخصه های سیستم اند و در تمام بی زائده های تولیدشده، وجود داشتند. پس از اعتبارسنجی مدل های مختلف، مدل گسسته کردن دستی داده ها که بی زائده های آن به کمک الگوریتم ژنتیک و با رویکرد ORR استخراج شدند، بالاترین دقت و اعتبار را نشان دادند.
۱۱.

به کارگیری تئوری مجموعه های راف در تحلیل نتایج ممیزی انرژی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۳
 هدف از این تحقیق، استخراج مدل قوانین مربوط به داده های حاصل از ممیزی انرژی ساختمان ها به کمک تئوری راف است. تئوری راف دارای الگوریتم های قدرتمندی است که امکان تحلیل داده ها را فراهم می کند. ابزارهای استفاده شده در این تئوری می تواند با ارزش های نادقیق و داده های غیرقطعی کار کرده و واقعیت های پنهان در داده ها را کشف کند. ازآنجاکه قسمتی از گزارش های ممیزی انرژی ساختمان مربوط به سنجش سطح آسایش ساکنان ساختمان از نظر وضعیت سرمایش و گرمایش است و بخش دیگر داده ها مربوط به بررسی های فنی ساختمان است، در این تحقیق یک مشخصه تصمیم مربوط به سطح آسایش ساکنان و یازده مشخصه موقعیتی مربوط به جنبه های فنی ساختمان تحلیل شده و استنتاج قوانین به کمک نرم افزار ROSETTA صورت گرفته است. با توجه به الگوریتم های مختلف تکمیل داده ها، گسسته کردن مقادیر و تولید بی زائده، براساس شرایط تحقیق چهار مدل از قوانین ساخته شده و به روش اعتبارسنجی موازی نتایج مدل ها ارزیابی شده است. در مجموع بهترین مدل با ۱۴ قانون و دقت پیش بینی ۸/۹۹ درصد انتخاب شده است. نتایج این مدل نشان داد که مهم ترین مشخصه فنی هر ساختمان «متراژ فضای کنترل نشده» است و با اطلاع از مقدار این مشخصه می توان سطح آسایش کارکنان در ساختمان را با دقت زیادی پیش بینی کرد.
۱۳.

بررسی اثر تغییرات دما بر مصرف گاز طبیعی در ایران

کلید واژه ها: مصرف گاز طبیعی تغییرات دمایی رگرسیون داده های تلفیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۵
رشد مصرف گاز طبیعی در ایران در طی دهه اخیر همواره بیش از رشد مصرف جهانی گاز بوده است. با توجه به این که تغییرات دمایی اثرات غیر قابل انکاری برتغییرات مصرف مواد اولیه تامین کننده انرژی های گرمایی و سرمایی بخش های مختلف جامعه خصوصا مصرف گاز طبیعی دارد لذا در این تحقیق برانیم تا تاثیرات دما را بر مصرف گاز کشور در بخش های خانگی، صنعتی، کشاورزی، نیروگاهی، عمومی، تجاری و حمل و نقل و هم زمان در استان های مختلف ایران مورد بررسی قرار دهیم تا به یک مدل واحد برای تمامی کشور دست یابیم. .رگرسیون داده های تلفیقی اگرچه در بین روش های دیگر اقتصادسنجی، با تلفیق داده های مقطعی و سری های زمانی موجب افزایش درجه ازادی و در نتیجه افزایش کارایی مدل برآوردی می گردد اما با توجه به گستردگی و تنوع مدل های موجود در این زمینه، انتخاب مدل مناسب با شرایط و ویژگی های هر مساله از اهمیت بالایی برخوردار است لذا در این تحقیق به منظور انتخاب مدل مناسب جهت بررسی اثر دما بر روی هریک از هفت حوزه مصرف گاز، فرایندی مشخص معرفی و استفاده گردیده است. از آنجا که در این مقاله مصرف گاز در هر یک از حوزه های مصرفی به عنوان متغیر وابسته و دمای هوا متغیر مستقل در نظر گرفته شده است لذا داده های مربوط به دمای هوا و مصرف گاز در هر حوزه برای 25 استان کشور در 24 ماه سال گرداوری گردیده و با در نظر گرفتن استان ها به عنوان مقاطع و ماه های سال به عنوان سری های زمانی، رگرسیون داده های تلفیقی مناسب برای تبیین رابطه بین این دو متغیر در هر بخش مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت به منظور افزایش دقت مدل، پس از حذف قسمتی از داده ها، مجددا فرایند انتخاب و تخمین مدل اجرا و نتایج حاصل با هم مقایسه شده و شدت ارتباط بین مصرف و دما در هر یک از حوزه های مصرفی تحلیل و تفسیر گردیده است.
۱۴.

مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۵
در دو دهه اخیر مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوعهای مورد توجه و جذاب تبدیل شده است و این تمایل هم در زمینه های تحقیقاتی و هم در زمینه های کاربردی به بروز نوآوریهای بسیاری منجر شده است . لذا در این مقاله پس از تعریف ارزیابی عملکرد سازمانی و دلایل آن برخی چارچوبها و متدهای نوین در این زمینه را معرفی کرده و نقاط قوت و ضعف هر یک را بیان خواهیم کرد .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان