مطالب مرتبط با کلید واژه

کارت امتیاز متوازن


۱.

تدوین مدلی به منظور شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های ارزیابی استراتژیک سیستم بانکی با استفاده از رویکرد جدید به مدل کارت امتیاز متوازن

کلید واژه ها: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کارت امتیاز متوازن کارت امتیاز متوازن پایدار(SBSc) فن مجموع سلسله مراتبی وزین شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۴
امروزه سازمان ها، زمان، انرژی ومنابع قابل توجهی را صرف ارزیابی عملکرد خود در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک تعیین شده می کنند. اما بررسی ها حاکی از آن است که نظام های ارزیابی عملکرد سنتی با شرایط حاکم و ساز و کارهای ارزش آفرین مطرح در سازمان های مدرن امروزی تناسب ندارند و به ارزیابی ارزش حاصل از دارایی های نا مشهودی، مانند دانش کارکنان، روابط سازمان با مشتریان و تامین کنندگان و فرهنگ های نوآورانه وفادار نیستند. در این مقاله، دستاوردهای پژوهشی را در ارتباط با موضوع تدوین مدلی به منظور شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی استراتژیک سیستم بانکی با استفاده از رویکرد جدید به مدل کارت امتیاز متوازن مورد بررسی قرارداده ایم. جامعه مورد بررسی شامل شعب مختلفی از بانک ها در یکی از شهرستان های کشور بوده است. این اطلاعات در طول یک سال جمع آوری و تجزیه وتحلیل شده است. در این رابطه 163 شاخص به طور کلی شناسایی شده که از این تعداد 16 شاخص اصلی به چهار چشم انداز از مدل کارت امتیاز متوازن مربوط بوده که چهار شاخص اصلی مربوط به چشم انداز یاد گیری و رشد، سه مورد به چشم انداز فرایند و یادگیری، پنج مورد مربوط به چشم انداز مشتری و چهارمورد به چشم انداز مالی مربوط بوده است. در این مقاله وزن و اهمیت شاخص های زیر مجموعه هر کدام از چشم اندازها نیز تحت عنوان شاخص های فرعی آورده شده است که از این تعداد 127 شاخص از مستندات مالی شعبه استخراج شده است و 36 شاخص نیز از نظر سنجی از خبرگان بانکی به دست آمده است.
۲.

بررسی ارتباط بین ویژگی‌های رفتاری و سبک‌های ارتباطی کارآفرینان (در صنایع غذایی استان قم)

کلید واژه ها: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کارت امتیاز متوازن کارت امتیاز متوازن پایدار(SBSc) فن مجموع سلسله مراتبی وزین شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۲ تعداد دانلود : ۷۷۰
موج گسترده فعالیت های اقتصادی توجه بسیاری از دولت ها را به کارآفرینی جلب کرده است. از طرف دیگر یکی از مهم ترین مهارت های کارآفرین قدرت ارتباطات آن می باشد. از همین رو شناسایی سبک های ارتباطی کارآفرینان هدف پژوهش حاضر می باشد. بنابراین، بررسی رابطه بین ویژگی های رفتاری کارآفرینانه (قاطعیت، اهل عمل، عزم راسخ، رؤیاپردازی، فداکاری، دلبستگی، موشکافی، کنترل سرنوشت کاری، ثروت اندوزی، توزیع ثروت) و سبک های ارتباطاتی کارآفرینان (شامل سبک های کنترلی، برابری، پویا، ساختاری، تفویضی و اجتناب) در صنایع غذایی استان قم، نتیجه تحقیق حاضر می باشد. این تحقیق برخلاف پژوهش های پیشین به این نتیجه رسید که جامعه مورد مطالعه نسبتاً کارآفرین بوده و ویژگی های کارآفرینی در آن زیاد است. همچنین بین ویژگی های رفتاری و سبک های ارتباطی کارآفرینان ارتباط وجود دارد، که البته از بین شش سبک ارتباطی مورد آزمون، فقط سبک تساوی با ویژگی های رفتاری کارآفرینان رابطه معنی داری داشت.
۳.

ارائه مدل مفهومی برای تبیین اثر ریسک‌های یکپارچه بر عملکرد شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات

کلید واژه ها: شناسایی ریسک کارت امتیاز متوازن صنعت فناوری اطلاعات امتیاز ورشکستگی آلتمن مدیریت ریسک یکپارچه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۹ تعداد دانلود : ۷۰۱
در محیط ویژه‌ای که سازمان‌های صنعت فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند، رویکردهای مبتنی بر مدیریت ریسک می‌تواند در بسیاری موارد بسیار اثربخش باشند. در سطح استراتژیک سازمان، مدیریت ریسک به صورت یکپارچه مطرح است. پژوهش حاضر با هدف کمک به سازمان‌ها برای درک سیستمی چگونگی تأثیر ریسک‌ها و فعالیّت‌های مدیریت ریسک بر عملکرد سازمان, در قالب مدلی مفهومی تاثیر دسته‌بندی پیشنهادی ریسک‌های سازمانی بر عملکرد مالی را از طریق تاثیر بر سرمایه‌های نامشهود سازمان تبیین می‌نماید. استفاده از روش‌هایی مانند سنجش همبستگی و مدل‌سازی ساختاری پیشنهاد می‌کند که شناسایی ریسک‌های سازمانی بر ارتقاء وضعیت سرمایه‌های نامشهود سازمان (سرمایه‌های انسانی، سازمانی و اطلاعاتی) و تغییرات عملکرد مالی موثر است. همچنین پیشنهاداتی درباره اولویت‌های ریسک‌های سازمانی و سرمایه‌های نامشهود ارائه شده است.
۴.

بررسى نظام ارزشیابى بیمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى ایران با استفاده از کارت امتیاز متوازن

کلید واژه ها: مدیران بیمارستان کارت امتیاز متوازن ارزشیابى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۷۹۴
در عصر کنونى تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزشیابى اجتناب ناپذیر است و فقدان نظام ارزشیابى به عنوان یکى از علایم بیمار یهاى سازمان قلمداد م یشود. هدف این تحقیق استفاده از کارت امتیازى متوازن و مطالعه ى نظام ارزشیابى در دانشگاه علوم پزشکى ایران بود. روش بررسی: در این تحقیق پیمایشى ابتدا نظام فعلى مطالعه، سپس به روش پژوهش کیفى، با ارسال چک لیست و مصاحبه دیدگا ههاى متخصصان نسبت به مؤلف ههاى چک لیست جمع آورى شد. جامع هى مورد پژوهش شامل 50 نفر از مدیران و رؤسای بیمارستا نهاى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى ایران با نمونه گیرى به روش سرشمارى بود. براى تجزیه و تحلیل داد هها از نرم و آمار توصیفى و در قالب جدول و نمودار استفاده شد. SPSS افزار یافته ها: وجه کلى ارزشیابى با 66.67 درصد بالاترین و وجه مالى با 33.83 درصد پایین ترین امتیاز را به دست آوردند و این بیانگر این مطلب است که سیستم فعلى داراى ضع فهاى عمده در تمام وجوه مورد ارزیابى است. نتیجه گیری: نظام فعلى به لحاظ کسب امتیازات پایین در تمامى وجوه داراى ضعفهاى عمده در نظام ارزشیابى است، و بى توجهی به وجه مالى عمده ترین و شاخص ترین ضعف نظام فعلى ست. بازبینى و برنامه ریزى جهت رفع نقایص موجود و بهبود نظام فعلی ارزشیابى لازم است.
۵.

تدوین مولفه های فرهنگ شهروندی در حیطه های هویت ملی و جهانی برای دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی

کلید واژه ها: صنایع عملکرد مخابرات کارت امتیاز متوازن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
تعداد بازدید : ۱۹۰۵ تعداد دانلود : ۹۷۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های فرهنگ شهروندی در حیطه هویت ملی و هویت جهانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه4و دانشگاه های دولتی یزد، اصفهان، تهران، مشهد و شیراز در رشته های علوم تربیتی، جامعه شناسی و روانشناسی بالغ بر283نفر بوده است. از بین جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در نرم افزار اکسل تعداد103نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری اطلاعات درپژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته تدوین مولفه های فرهنگ شهروندی در دو حیطه هویت ملی و جهانی با مقیاس5درجه ای لیکرت بوده است. برای تعیین روایی ابزار پژوهش از روایی صوری، محتوایی و سازه استفاده گردید. اعتبار ابزار اندازه گیری بااستفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل0.95 برآورد شد که حاکی از اعتبار بالای ابزار اندازه گیری است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی شامل(میانگین،انحراف معیار ،واریانس)و آمار استنباطی شامل تحلیل عاملی،آزمونTتک متغیره،آزمون خی دو،آزمون تعقیبیLSD برآورد گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بعد هویت ملی دارای20زیر مولفه است که از این میان «ارزش گذاری به میراث فرهنگی» با بار عاملی0.81 بیشترین ضریب و مولفه«استفاده از اصطلاحات و ضرب المثلهای فارسی»با بار عاملی0.34 کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است. در بعد هویت جهانی بیشترین بار عاملی مربوط به مولفه «آگاهی از نقش خود به عنوان شهروند جامعه جهانی» با بار عاملی0.71 و کمترین بار عاملی مربوط به مولفه«توانایی ارزیابی ونقد مسائل محیطی جهانی»با بار عاملی0.34 بوده است. در بعد هویت ملی و هویت جهانی بین نظرات پاسخگویان با توجه به رشته تخصصی تفاوت وجود داشت. در بعد هویت ملی میانگین پاسخگویان با رشته جامعه شناسی در مقایسه با روان شناسی بالاتر است. همچنین میانگین نظرات پاسخگویان با رشته علوم تربیتی بالاتر از روان شناسی می باشد. در بعد هویت جهانی میانگین روان شناسی بالاتر از جامعه شناسی و علوم تربیتی بالاتر از جامعه شناسی بوده است ولی در سایر ابعاد جمعیت شناختی بین نظرات پاسخگویان تفاوتی مشاهده نگردید.
۷.

ارایه یک مدل پویا برای شبیه سازی کارت امتیازی متوازن با هدف دستیابی به استراتژی های کارآمد (مطالعه موردی: شرکت هواپیمایی ماهان)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد کارت امتیاز متوازن مدل پویا (دینامیکی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۷۷
کاپلان و نورتون ابزار BSC را در سطح سازمان معرفی نمودند. پیش فرض آنها برای ارزیابی عملکرد سازمان این بود که، ارزیابی عملکرد سازمان نباید محدود به معیارهای سنتی مالی گردد، بلکه باید با معیارهایی مرتبط با رضایت مشتری، فرآیندهای داخلی و توانمندی های رشد تکمیل گردد. نتایج حاصل از ارزیابی ابعاد تکمیلی، باید تضمین کننده دستیابی به نتایج مالی باشد. کارت امتیازی متوازن به عنوان یک مجموعه جامع ارزیابی عملکرد، ساختاری برای ارزیابی استراتژی های سازمان و سیستم مدیریت فراهم می کند. از سوی دیگر سیستم دینامیکی ابزاری جهت بررسی و تحلیل رفتار یک سیستم در طی زمان با توجه به روابط علی و معلولی و بر اساس پویایی موجود در آن می باشد. برای پی بردن به میزان تاثیرگذاری عددی، شاخص های موثر در ارزیابی عملکرد کل سازمان، مدل های پویا (دینامیکی) به دلیل دربرگرفتن اثر قابل ملاحظه عنصرزمان، ابزار کارآمدی می باشند. شبیه سازی متکی بر BSC توانایی آزمایش سناریوهای مختلف what-if را، با هدف تعیین سیاست ها و استراتژی های مناسب می دهد. این مقاله به تشریح مراحل اجرایی تلفیق BSC و سیستم دینامیکی به منظور افزایش کارایی BSC و غلبه بر ضعف های آن، در شرکت هواپیمایی ماهان می پردازد.
۸.

تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد

کلید واژه ها: پست مدرنیسم تئوری کارت امتیاز متوازن مدیریت عملکرد تبدیل تجارت اجتماعی حسابدهی گزارش عملکرد حسابرسی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۳۰۲
هدف مقاله حاضر مشارکت در تئوری و کاربرد حسابدهی و تجارت اجتماعی است. در این مقاله بحث های تئوریکی مطرح می شود که اهمیت سنجه های غیرحسابداری را نشان داده، روشهای غیر حسابداری را بررسی می کند و کارت امتیازی متوازن را به عنوان ابزار گزارش بسیار معتبر پیشنهاد می دهد. نیاز به گسترش حسابداری بر اساس اندازه گیریهای غیرمالی وجود دارد؛ تجارت اجتماعی و سرمایه گزاری اجتماعی گزارش های عملکرد خیلی معتبر نداشته اند و هیچ اطلاعات پایه ای برای مقایسه عملکرد و کارایی آن وجود ندارد. استفاده از اندازه گیری پیشنهادی و گزارش حسابرسی شفاف عمومی، ایجاد و نقش اجتماعی حسابدار را گسترش می دهد. پژوهش حاضر آموزش تجارت اجتماعی در حسابداری را پیشنهاد می دهد و تجارت اجتماعی را به عنوان نهاد مشروع و قانونی حمایت می کند؛ همچنین سرمایه گزاری در تجارت اجتماعی را تشویق می کند؛ بدین وسیله موسسات کوچک جامعه و فقرا فرصتی برای مشارکت در اقتصاد خواهند داشت؛ بدین ترتیب اقتصاد گسترش می یابد. نتایج پژوهش رهنمودهایی برای اجرای کارت امتیازی متوازن پیشنهادی، اندازه گیری عملکرد و تکنیک های گزارش می دهد.
۹.

تدوین نقشة استراتژی تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش

کلید واژه ها: کارت امتیاز متوازن تربیت بدنی فعالیت های ورزشی نقشة استراتژی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۷۱
هدف از این پژوهش، تدوین نقشة استراتژی تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش با تلفیق الگوهای ساختاری     تفسیری و کارت امتیاز متوازن بود. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و کاربردی بود. جامعة آماری شامل 14 نفر از مدیران و صاحب نظران دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش بودند. اهداف استراتژیک دفتر در جلسات شورای راهبری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش مشتمل بر ده هدف تعیین و در جدولی ماتریسی به صورت پرسشنامه تنظیم شد و در اختیار نمونة پژوهش قرار گرفت. برای طراحی نقشة استراتژی از روش مدل سازی ساختاری     تفسیری و مدل کارت امتیاز متوازن استفاده شد. مدل نهایی چگونگی ارتباط بین اهداف استراتژیک را در پنج سطح و چهار منظر رشد و یادگیری، فرایندها، بهره وری و توسعة اجتماعی نشان داد. این نقشه تسهیل گر پیاده سازی استراتژی ها برای دستیابی به توسعة سواد حرکتی و سبک زندگی سالم و فعال در دانش آموزان خواهد بود.
۱۰.

ارائه چارچوبی برای ارزیابی محصولات گردشگری خلاق در چارچوب کارت امتیازی متوازن

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۹۲
گردشگری خلاق در ابتدا به عنوان یک گردشگری دنج مطرح شد که عبارت بود از نوعی گردشگری که به گردشگران این امکان را می دهد تا پتانسیل خلاقانه خود را توسعه بخشند. با توسعه گردشگری خلاق، قلمرو و تنوع گردشگری تحت پوشش آن، گسترش می یابد، به طوری که اخیراً این مفهوم به کلیه فعالیت های خلاقانه دانش بنیانی اطلاق می گردد که محصولات فرهنگی، مفاهیم خلاق و تجربیات ناملموس و معنادار تولید می نماید. باوجود اینکه گردشگری خلاق دارای پتانسیل بالایی برای خلق ارزش می باشد، اما تحقیقات مدیریتی کمی در این زمینه صورت گرفته است؛ بنابراین این پژوهش درصدد است تا یک چارچوب مدیریتی برای امکان سنجی محصولات گردشگری خلاق، فراهم نماید.این پژوهش برای پاسخ به این سوالات طراحی شده است: چه شاخص هایی برای ارزیابی و معرفی محصولات گردشگری خلاق ضروری است؟ و وزن و اهمیت هریک از این شاخص ها در چارچوب کارت امتیازمتوازن چیست؟ با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به عنوان روش کیفی در مرحله اول و روش غربالگری فازی و تحلیل سلسله مراتب فازی به عنوان روش های کمی در مرحله دوم، استراتژی تحقیق آمیخته به خدمت گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل اساتید دانشگاهی، دست اندرکاران و متصدیان در زمینه گردشگری می باشد که نمونه آن شامل 8 متخصص به صورت هدفمند است. این مطالعه، 56 شاخص را برای تشکیل مدل ارزیابی محصولات گردشگری خلاق، پیشنهاد می کند که وزن ابعاد مدل طراحی شده به ترتیب اهمیت عبارت است از، بُعد مشتری با 292/0، بُعد مالی با 279/0، فرآیندهای داخلی کسب وکار، 215/0 و رشد ویادگیری،214/0 و بنابراین یافته های تحقیق حاکی از آن است که گردشگری خلاق، گردشگری مشتری محور می باشد.
۱۱.

عوامل مؤثر بر عملکرد ادغام سازمان ها در بخش دولتی ایران

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۷
ادغام سازمان های دولتی نوعی تجدید ساختار در بخش دولتی و یکی از راهبردهای اصلاح نظام اداری در این بخش بوده و هست که تشکیلات جدیدی در بدنه دولتی ایجاد می کند و بر عملکرد سازمان ها تأثیر زیادی می گذارد. مسئله اصلی در این پژوهش، ناکامی در ادغام موفقیت آمیز سازمان های دولتی در ایران است که رفع آن به بررسی علمی با رویکرد مدیریتی نیاز دارد. هدف اصلی تحقیق حاضر شناخت عوامل مؤثر بر ادغام موفقیت آمیز سازمان های دولتی ایران است. روش تحقیق از نظر هدف، شناختی کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، سازمان های ادغام شده در بخش دولتی ایران، به تعداد 35 دستگاه است که با توجه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 32 دستگاه انتخاب شده است.داده های مرتبط با متغیرهای پژوهش به روش پرسشنامه ای با مقیاس لیکرت هفت تایی گردآوری شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ادغام دستگاه های دولتی ایران موفق نیست و «اعتمادسازی و انصاف»، «مدیریت تفاوت ها»، «تعارض و ابهام» و «مدیریت دانش و همگرایی» عوامل مؤثر بر ادغام موفقیت آمیز در سازمان های ایران به شمار می آیند. یافته های این پژوهش می تواند در خط مشی گذاری ادغام سازمان های دولتی به کار گرفته شود و مدل احصاشده در ارتقای دانش بومی کشور در زمینه ادغام تأثیرگذار است.