رضا نجاری

رضا نجاری

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
۱.

معرفی روش متن پژوهی اکتشافی: نقدی بر روش های تحقیق مدیریت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 100 تعداد دانلود : 909
این مقاله درصدد است تا ضمن انجام مروری انتقادی بر روش شناسی مقالات مدیریت اسلامی، روشی جدید در تحقیقات مدیریت اسلامی با عنوان «متن پژوهی اکتشافی» را معرفی و تبیین کند؛ بدین منظور پس از مروری جامع و تحلیلی بر روش های پژوهش متداول در تحقیقات مدیریت اسلامی با شناسایی خلأ موجود در روش شناسی این حوزه، روش جدید «متن پژوهی اکتشافی» در یک فرایند هشت مرحله ای معرفی، و ویژگی ها و وجوه تمایز آن نسبت به سایر روش ها توضیح داده می شود. در ادامه نیز یک نمونه کار انجام شده با این روش، با عنوان «اکتشاف الگوی رهبری امام علی از عهدنامه مالک اشترe» و مراحل انجام آن بیان می گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که روش معرفی شده از ظرفیت مناسبی برای کشف و استخراج الگوی مفهومی نهفته در متون اسلامی برخوردار است و امکان دریافت پیام اصلی و مقصود صاحب متن را به صورت مستقل و جامع و بدون پیش داوری فراهم می سازد.  
۲.

شناسایی و اولویت بندی پیشایندهای مدیریت بهره ور منابع انسانی در دوره کرونا (مورد مطالعه: سازمان اداری و استخدامی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منابع انسانی مدیریت مؤثر و کارآمد منابع انسانی کرونا روش ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 262 تعداد دانلود : 296
زمینه و هدف: با اینکه درباره تأثیر کووید ۱۹ و پیامدهای آن روی شیوه های کاری و مدیریت منابع انسانی، بحث های زیادی شده است، پژوهشی در رابطه با مدیریت مؤثر و کارآمد منابع انسانی در این دوره، صحبتی به میان نیاورده است و خلأ نظری بسیاری زیادی در آن وجود دارد. با شناخت مقوله های اصلی مدیریت مؤثر و کارآمد منابع انسانی در سازمان های متولی و تصمیم گیرنده، می توان ضمن برون رفت از زیان های آن، استراتژی هایی را اتخاذ کرد. از همین رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار در مدیریت مؤثر و کارآمد منابع انسانی در دوره کروناست. روش: این پژوهش از منظر هدف کاربردی است و روش پژوهش آن، از نوع روش ترکیبی یا آمیخته است و به ترتیب از روش تحلیل مضمون و پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری بخش کیفی، کلیه بازیگران مؤثر سازمان اداری و استخدامی کشور در زمینه منابع انسانی است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند که یکی از روش های نمونه گیری کیفی است، این افراد شناسایی شدند و از ۱۳ خبره مصاحبه به عمل آمد. روش نمونه گیری بخش کمّی، احتمالی و به شیوه سیستماتیک بود که در نهایت ۳۱ نفر به پرسش نامه ها پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته ها: با بررسی مصاحبه ها ۸۰ کد شناسایی شد که از ۸۰ کد اولیه، ۱۵ مضمون پایه، ۷ مضمون سازمان دهنده و ۳ مضمون فراگیر استخراج شد. در بخش کمّی، تمامی مضامین مقادیری بالاتر از حد مقبول را کسب کردند و تناسب مضامین (شاخص های) مدل، از مناسب بودن مدل اندازه گیری حکایت دارد. نتیجه گیری: در شرایط نامشخص ناشی از کووید ۱۹، برای مدیریت مؤثر و کارآمد منابع انسانی در سازمان، باید به سه رکن توجه کرد: ۱. هوشمندسازی و منعطف سازی فرایندهای سازمانی؛ ۲. توانمندسازی محیطی و روانی سازمان و آماده سازی زیرساخت های لازم؛ ۳. مدیریت، بهسازی و ارتقای توانمندی و قابلیت های منابع انسانی.
۳.

حکمرانی فرهنگی مفهوم جدیدی از حکمرانی

کلید واژه ها: فرهنگ فرهنگ حکمرانی حکمرانی فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 61 تعداد دانلود : 229
این پژوهش سعی دارد مطالب جدیدی از انواع حکمرانی، یعنی حکمرانی فرهنگی که سوابق اندکی در داخل کشور دارد، بپردازد. پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه کتب و مقالات لاتین به تدوین مطالب پرداخته است. حکمرانی فرهنگی، حکمرانی فرهنگ است. این شامل سیاست فرهنگی ساخته شده توسط دولت ها می شود، اما به نفوذ فرهنگی اعمال شده توسط بازیگران غیردولتی و سیاست هایی که به طور غیرمستقیم بر فرهنگ تأثیر می گذارند نیز گسترش می یابد. گرایش به بحث درباره حکمرانی فرهنگی به جای سیاست، با تغییر گسترده تر از دولت به حکومت، با تأکید بر تغییر سیاست گذاران دولتی به تأثیر سازمان های جامعه مدنی و بخش خصوصی مطابقت دارد. تفسیر گسترده ای از «حکومت» همچنین می تواند شامل سیاست های دولت خارج از محدوده سیاست فرهنگی باشد که با این وجود بر فرهنگ تأثیر می گذارد. برای اینکه بتوانیم حاکمیت یک شیء فرهنگی را درک کنیم، این موضوع نه تنها باید به تنهایی مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید در پرتو همپوشانی ها و تداخلات اغلب متناقض بین حوزه های مختلف حکومتی که به "ابژه فرهنگی" علاقه مند هستند، در نظر گرفته شود. چنین ملاحظاتی به مفهوم حکمرانی فرهنگی در معنای وسیع منجر می شود.
۴.

حکمرانی ناب

کلید واژه ها: حکمرانی خوب حکمرانی سالم حکمرانی متعالی حکمرانی ناب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 653 تعداد دانلود : 35
حکمرانی، فرایند قاعده گذاری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع و به منظور دستیابی به هدف مشترکی برای همه کنشگران و ذینفعان در چارچوپ ارزشها و هنجارها در محیط یک سازمان یا یک کشور است. در گذار از حکمرانی خوب به حکمرانی سالم و پس از آن حکمرانی با رویکرد تعالی به منظور تحقق حداکثری اهداف افراد در جامعه، حرکت رویکرد حکمرانی به سوی توجه عمیق تر به نیازهای مادی و معنوی با نگاه رفاه در چهارچوب تحقق عدالت محوری و تفاوت های ایدئولوژیک و فرهنگی، مفهوم حکمرانی متعالی با رویکرداسلامی و خدامحوری در قالب مفهوم حکمرانی ناب تبیین گشت.حکمرانی ناب به عنوان مدل تکامل یافته حکمرانی متعالی برای جوامع پیشنهاد می گردد.در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به بیان مفهوم حکمرانی ناب و مولفه های آن پرداخته و در نهایت مدل محقق ساخته ارائه می گردد.کلیدواژه: حکمرانی خوب ، حکمرانی سالم ، حکمرانی متعالی ، حکمرانی ناب
۵.

Analysis of the Content of Iran's Fourth-Grade Textbooks Based on the Level of Attention to Green Management Components(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Content Analysis Green Management Textbook fourth- grade

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 390 تعداد دانلود : 404
Nowadays, due to the growing process of global warming, increase of greenhouse gases and reduction of natural resources, environmental crises are more than ever before, therefore one of the topics that has attracted a lot of attention in educational systems is to present new attitudes of conservation. Environment is in education, which is considered one of the important tasks of the educational system and is applied in educational books. Considering the importance of the environment, the purpose of this research is to analyze the content of fourth grade textbooks based on the level of attention paid to green management components. The research method is descriptive and qualitative and quantitative content analysis, which analyzed the data using Shannon's entropy technique. The statistical population of the research includes social studies, Farsi and experimental science books of the fourth grade of elementary school, which due to the nature of the subject, sampling was not done and all the statistical population was examined. and the research tool in this research is a checklist and based on the report of the technical and research office of the "Green Management Steering Center", the indicators of green management in several main areas including energy management, water and wastewater management, benefit from renewable energy, waste management, pollution control Sound, transportation and the spread of culture and strengthening of social responsibilities in the field of environment, the selected books were studied according to these components. The obtained results showed that the highest coefficient of indicators related to green management for the fourth grade social studies course was for the index of energy management and use of renewable energy, respectively. For the Persian course, water and sewage management had an importance coefficient of 0.26, and for the experimental science course, water and sewage management, use of renewable energy, noise pollution control and transportation, energy management and promotion of culture and environment had an importance coefficient of was 0.17.
۶.

طراحی الگوی تعالی سازمان آموزش و پرورش مبتنی بر آموزه های اسلامی (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش مشهد خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزه های اسلامی تعالی سازمانی آموزش و پرورش تحلیل عامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 979 تعداد دانلود : 393
در جوامع مختلف برای دستیابی به تعالی در سازمان ها، براساس نوع جهان بینی طراحان، الگوهای تعالی سازمانی مختلفی ارائه شده است. قرآن کریم کتاب مدیریت عالم هستی و هدایت انسان از طرف خالق هستی بوده و غنی ترین منبع برای ترسیم الگوی تعالی سازمانی است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی طراحی الگوی تعالی سازمان آموزش و پروش مبتنی بر آموزه های اسلامی می پردازد. این پژوهش، کابردی و توصیفی است و به همین منظور برای انسجام بیشتر یافته ها، داده های پژوهش از عناصر تعالی قرآن و نهج البلاغه استخراج و با روش گرند تئوری تحلیل شده است. مؤلفه ها و عوامل ارتباط با خدا، ارتباط با دیگران و ارتباط با خود در الگوی تعالی سازمانی سازمان آموزش و پرورش شناسایی و مدل الگوی تعالی سازمان آموزش و پرورش طراحی شد. ایمان، آخرت گرایی، عدالت، احسان، اندیشیدن، میانه روی، صبر و استقامت از اساسی ترین این ارزش هاست که بر شکل گیری معیارها و مؤلفه های عملیاتی الگوی تعالی سازمانی با رویکرد اسلامی مؤثر هستند. جهت اعتباریابی مدل از روش تحلیل عاملی استفاده شد. همه مضامین با بار عاملی بالا مورد تأیید قرار گرفتند که نشان از اعتبار بالای مدل بود.
۷.

Green Organizational Support: A New Approach in Reinforcement and Promoting Green Organizational Behavior of Employees(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 178 تعداد دانلود : 804
Environmental protection is one of the most important human concerns, for which several actions have been taken. Organizations are no exception to this rule and have taken one of the most basic and important actions in the form of green organizational behavior of employees. Green organizational behavior of employees owes to various factors that organizational support is one of the most important. Paying attention to such issues creates a new and constructive approach in organizations, which is considered as green organizational support. The main purpose of this study is to identify and explain the elements of green organizational support as a new approach to reinforcement and enhancing the green organizational behavior of employees that using a mixed method. The approach used in this method is a concurrent triangulation strategy that taken in two qualitative-qualitative phases. In these phases, two qualitative methods of "Expert Panel-Grounded Theory" have been used, respectively. The main tool used in both quality phases is interviews, which uses 6 experts in the first quality phase, 11 people as academic and executive experts in the second phase, respectively. According to the research findings, in the panel of experts 6 thematic axes were extracted and in the second qualitative phase, 19 components were classified into six main categories of grounded theory. The results of the study indicate that green organizational support can positively affect employees attitudes to green behaviors, and in addition, the organization, managers or colleagues can adopt approaches to support employees who perform their duties be effective and provide an opportunity to create a supportive organizational environment for employees.
۸.

آثار و پیامدهای انقلاب اداری در راستای حکمرانی اسلامی ایرانی

تعداد بازدید : 969 تعداد دانلود : 660
مساله اصلی که تحقیق حاضر در پی آن است بررسی وضعیت موجود و شناسایی آثار و پیامدهای انقلاب اداری در نظام حکمرانی اسلامی ایرانی است. نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار می باشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانال ها و بخش های مختلف دولتی بدست شهروندان می رسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعه ای محسوب می گردد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی و مطالعات کتابخانه ای، به دنبال استخراج و طبقه بندی آثار و پیامدهای انقلاب اداری در کشور است. در این راستا، آثار و پیامدهای انقلاب اداری از ابعاد مختلف اجرایی، قانونی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حقوق شهروندی و همچنین دولت الکترونیک بررسی می گردد.
۹.

مدل فرآیندیِ پیاده سازی سازمان آراسته(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 754 تعداد دانلود : 362
 پیاده سازی نظام آراستگی می تواند با ایجاد محیط کار منظم، منضبط و تمیز کوشش انسانی، زمان، کیفیت و سرمایه را مدیریت نماید. سازمان ها برای اتخاذ چهره آراستگی باید عوامل مختلفی را مورد توجه قرار داده و اجرا نمایند. هدف این پژوهش شناسایی مولفه ها و ارائه مدل فرآیندیِ پیاده سازی سازمان آراسته است. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی متوالی (کیفی و کمی) است. مولفه های این مدل از سازمان با استفاده از ابزار کیفی شامل مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و مشاهده شناسایی و با روش مدلسازی ساختاری – تفسیری سطح بندی شدند و بر اساس آن، مدل پژوهش ترسیم شد. در بخش کمی با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی ال اس مدل اندازه گیری با شاخص های روایی همگرا، پایایی ترکیبی و روایی واگرا و مدل ساختاری با شاخص های ضریب تعیین، استون-گیزر و نیکویی برازش تایید شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد سازمان ها می توانند از طریق تقویت زیرساخت سازمانی، حمایت و پشتیبانی مدیریت عالی، ارتقاء ساختار سازمانی، سیستم مدیریت محیطی، تفکیک و چیدمان صحیح در محیط، به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، استانداردسازی و استقرار پاکیزگی محیط، مدیریت تغییرات سازمانی، مشارکت مستمر کارکنان، توانمندسازی نیروی انسانی و پیاده سازی نظام فایو اس مدل سازمان آراسته را پیاده سازی کنند و موجب بهبود عملکرد کارکنان و سازمان و رضایت مشتریان شوند.
۱۰.

واکاوی و تبیین مؤلفه های حکمرانی سالم اسلامی در پرتو ارزش های ناب انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 69 تعداد دانلود : 198
مسئله بهبود حکمرانی در کشورها به طرح حکمرانی خوب منجر شد در انتقاد به آن، حکمرانی سالم ارائه شده است. حکمرانی سالم به برداشت آزاد و متنوع از شیوه و معیارهای حکمرانی در کشورهای مختلف تأکید دارد و معتقد است که حکمرانی باید مطابق با آداب، رسوم و فرهنگ محلی هر کشور تعریف و سازمان دهی شود. هدف پژوهش حاضر، واکاوی و تبیین مؤلفه های حکمرانی سالم اسلامی در پرتو ارزش های ناب انقلاب اسلامی از دیدگاه رهبر انقلاب است. این پژوهش، از نظر هدف بنیادی و از لحاظ روش تحقیق، ترکیبی است. رویکرد ترکیبی آن، متوالی اکتشافی است که در دو فاز کیفی-کمّی انجام شده است. در این طرح ابتدا از روش کیفی تحلیل روایت و سپس از روش کمّی دلفی تعدیل شده استفاده شده است. در فاز اول، با استفاده از رویکرد زمینه یابی های مکتوب، شاخص ها و گزاره های کلیدی مرتبط با ارزش های ناب انقلاب اسلام استخراج شدند و سپس با کدگذاری در مرحله بعدی؛ مؤلفه های کلیدی مورد شناسایی قرار گرفتند. در نهایت با بررسی متون مربوطه، تعداد 112 واحد معنایی شناسایی شد که پس از پالایش دوباره کدها، 45 کد مفهومی احصا گردید. در مرحله بعدی، با بررسی کدهای مفهومی، 9 طبقه و 5 درون مایه اصلی استخراج شد. در فاز دوم تحقیق با استفاده از روش دلفی تعدیل شده، که تعداد 16 خبره در سه راند دلفی مشارکت داشتند، این مؤلفه ها به همراه طبقات تشکیل دهنده آن ها مورد بررسی قرار گرفتند. از نتایج این تحقیق می توان به این نکته اشاره کرد که می توان با تأسی از ارزش های ناب انقلاب اسلامی، حکمرانی سالم اسلامی را با شیوه حکومتی که مبتنی بر مردم سالاری دینی است پیاده سازی کرد و سبک جدیدی از حکومت و حکمرانی را در چارچوب قوانین الهی و اسلامی ارائه نمود که در راستای رشد و تعالی کشور، مثمر و کارآمد باشد .
۱۱.

تأثیر سازوکارهای روانی بر عشق به برند و هویت مجازی کاربر از طریق خود ارجاعی (موردمطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا، شهر اراک)

کلید واژه ها: عشق به برند هویت مجازی (هویت آی تی) خود ارجاعی فناوری تعاملی واقعیت افزوده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 180 تعداد دانلود : 654
با ظهور کسب وکار های اینترنتی، در های زیادی جهت اشتغال و توانمند سازی اقتصاد ایجاد گردید و به تبع فروشگاه ها و برند های خرده فروشی متعددی نیز شروع به ارائه خدمات فروش در فضای اینترنت نمودند. ایجاد عشق به برند در مشتریان اینترنتی و مصرف کنندگان می تواند منجر به حفظ و وفاداری آنان به برند شود و لذا پیشرفت فناوری، امکاناتی همچون شبیه سازی استفاده و پرو مجازی محصول را با استفاده از فناوری واقعیت افزوده در اختیار برند های خرده فروشی اینترنتی، در جهت جذب مشتری و حفظ مصرف کنندگان قرار داده است. پژوهش حاضر باهدف مطالعه حوزه خرده فروشی اینترنتی و مقوله ایجاد عشق به برند از طریق فناوری جدید واقعیت افزوده به بررسی تأثیر سازوکارهای روانی بر عشق به برند و هویت مجازی کاربر از طریق خود ارجاعی پرداخته است. داده ها به وسیله پرسشنامه از نمونه ای شامل 216 نفر از مصرف کنندگان و خریداران اینترنتی در قلمرو شهر اراک در سال 1399 گردآوری شده است. فرضیه های پژوهش حاضر با استفاده از معادلات ساختاری تحلیل شده و تمامی فرضیه ها تائید شدند. یافته ها نشان می دهد که سازوکار های روانی بر عشق به برند و هویت مجازی از طریق خود ارجاعی تأثیر مثبت دارد.
۱۲.

طراحی الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه ای به ابتنای ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی (با تمرکز بر روش شفافیت گرایی مولد ذیل فلسفه خادمیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت رصدخانه ای تشریفات اندماجی شفافیت گرایی مولد فلسفه خادمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 634 تعداد دانلود : 454
تاریخ بشر با تفاوت هایی در الگوها و سبک های مدیریتی همراه بوده که به اقتضای بافت فرهنگی- اجتماعی هر جامعه ، حلقه مفقوده در راهبرد انتخاب و انتخاب گری صحیح از میان کثرات در عالم ربط ها و نسبت ها است؛ لذا نیاز به انتخاب است و جوامعی که به انتخاب درست می رسند، پیشتاز و صف شکن به سمت رفاه دنیوی و سعادت اخروی خواهند بود که به نظر می رسد الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه ای به اقتضای مقوله های اصلی آن می تواند تأمین گر این هدف و جنبه مدیریت کلان ذیل فلسفه اجتماعی و مدیریت تراز اسلامی باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی ذیل نظریه سازی داده بنیاد و با تحلیل مندی بین رشته ای انجام شد، با بررسی سه گانه ای از نامه 53 نهج البلاغه (منشور مدیریت)، تتبعات پژوهش و 13 مصاحبه اکتشافی با مدیران و کارکنان دولتی و غیر دولتی به کدگذاری پرداخته شد. مطابق با یافته های پژوهش که در پی پاسخ به این سؤال راهبردی بود که «الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه ای متشکل از چه عواملی بوده و چگونه الگویی است؟» 191 عامل در مرحله کدگذاری باز در دو سطح ایجابی و سلبی احصا شد که پس از تأیید عوامل با بررسی مجدد توسط مصاحبه شوندگان، کفایت داده ها با اشباع نظری حاصل شد و سپس با کدگذاری محوری، 35 مقوله ایجابی و سلبی تعیین شد که با کدگذاری انتخابی که مدیریت رصدخانه ای است و مراحل 6 گانه کدگذاری محوری، الگوی پژوهش ترسیم و ذیل ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی و فلسفه خادمیت، الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه ای طراحی شد.
۱۳.

بررسی تطبیقی ساختار و کارکرد دانشگاه پیام نور با پنج دانشگاه باز جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 136 تعداد دانلود : 853
این پژوهش به بررسی تطبیقی ساختار و کارکرد دانشگاه پیام نور با دانشگاه های باز خارج کشور و آگاهی از نقاط تشابه و افتراق آنها برای طراحی ساختار مطلوب در آینده برخی اطلاعات لازم فراهم شود . روش تحقیق طرح حاضر، روش مطالعه تطبیقی است که به بررسی و تحلیل دانشگاه پیام نور و پنج دانشگاه باز جهان (انگلیس، کانادا، مالزی، چین و اندونزی) بر اساس مولفه ها و شاخص های ساختار و کارکرد پرداخته است.  کلیه دانشگاه های مورد مطالعه  از روش آموزش باز و از راه دور  استفاده می کنند. دانشگاه باز چین به دلیل جمعیت بالا، بیشترین تعداد دانشجو را به خود اختصاص داده است و به همان نسبت بیشترین تعداد کارمند و هیأت علمی را داراست. در این مقایسه دانشگاه انگلیس با رتبه 313 بهترین جایگاه را در رتبه جهانی دارد و سپس دانشگاه پیام نور ایران در مقام دوم این مطالعه قرار گرفته است. : از نظر نوع ساختار دانشگاه پیام نور، ساختار ترکیبی دارد. ولی سایر دانشگاه های باز مورد مطالعه بیشتر ساختار چند بخشی (دو بخشی) دارند. دانشگاه پیام نور در مقایسه با پنج دانشگاه باز خارجی دارای رسمیت بالا، تمرکز نسبی و  پیچیدگی بیشتری است. همه دانشگاه ها  با توجه به تعداد مراکز، اساتید و کارکنان و نسبت های پرسنلی و سطوح سلسه مراتب از چابکی سازمانی بیشتری نسبت به دانشگاه پیام نور برخودار ند. بنابراین پیشنهاد می شود به  طراحی ساختار مطلوب و متناسب با نیاز دانشگاه در راستای ماموریت و اهداف و وظایف محوله پرداخته شود. 
۱۴.

ارزیابی میدانی الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت اسلامی ارزشهای سازمانی ارزش در سازمان ارزشها در نهج البلاغه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رفتار سازمانی
تعداد بازدید : 582 تعداد دانلود : 834
این پژوهش به منظور رفع کمبود الگو های غربی و اهمیت تولید علوم دینی و بومی به طراحی و بررسی میدانی الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه پرداخته است. روش این پژوهش به صورت روش آمیخته (کیفی کمی) است. در بخش کیفی و در قسمت اول، استخراج داده ها و مؤلفه ها با روش تحلیل مضمون است و سپس به منظور ساخت شبکه مضمونها و الگوی پژوهش از مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شده است. بعد از جمع آوری نظر خبرگان، حاصل کار به صورت الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه ارائه شد که شامل چهار مؤلفه ارزشهای اخلاقی فرهنگی، ارزشهای دانشی بینشی، ارزشهای حرفه ای و ارزشهای بنیادین است. به منظور بررسی میدانی الگو، دانشجویان و اعضای هیئت علمی یک نهاد آموزشی و پژوهشی به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. به منظور تعیین حجم نمونه از روش طبقه بندی غیر نسبی و سپس جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. نتایج آزمونهای آماری با نرم افزارهای LISREL و SPSS حاکی از آن بود که هر چهار شاخص دانشی بینشی، حرفه ای، بنیادین و اخلاقی فرهنگی با متغیر ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه رابطه معناداری دارد.
۱۵.

بررسی تأثیر نگرش کارکنان بر استفاده از دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرش دولت الکترونیک اعتماد سهولت استفاده سودمندی استفاده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT پیش بینی، اجرا و ارزیابی تکنولوژی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رفتار سازمانی
تعداد بازدید : 308 تعداد دانلود : 354
رشد فزاینده فناوری های اطلاعات و ارتباطات، این فرصت را فراهم نموده تا دولت ها با تغییرات بنیادی در ساختار خود، زمینه را برای ارائه هرچه بهتر خدمات به شهروندان فراهم سازند. در واقع، اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات از این واقعیت ناشی می شود که امروزه فناوری های مذکور، این قدرت را دارند که فاصله زمانی و مکانی را از بین برده و در نتیجه کارآیی دولت را چند برابر کنند. برای دستیابی به مزایای بالقوه دولت الکترونیک ، پذیرش آن از طرف کارکنان باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این پژوهش تأثیر نگرش کارکنان نسبت به استفاده و پذیرش دولت الکترونیک باعوامل اعتماد ، سهولت و سودمندی استفاده از دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرارگرفته است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در فرآیند تشخیص، تعیین و وصول انواع مالیات ها و به تعداد 14884 نفر در سراسر کشور مشغول فعالیت بوده و نمونه ای به تعداد 465 نفر به روش تصادفی انتخاب شده است . تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیرهای اعتماد، سهولت استفاده و سودمندی استفاده از دولت الکترونیک از طریق تآثیر بر نگرش کارکنان سازمان امور مالیاتی جهت پذیرش و استفاده از دولت الکترونیک دارای اثر مثبت و معنی دار می باشد.
۱۶.

بررسی اثر مشارکت در تصمیم گیری گروهی بر سازمان شاد با فرض متغیر میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور استان خوزستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد سازمانی مشارکت در تصمیم گیری سازمان شاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 620 تعداد دانلود : 765
شادی یک عامل مهم برای سازمان و ذی نفعان آن و یکی از بنیادی ترین مفاهیم روانشناسی مثبت گرا بشمار می رود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مشارکت در تصمیم گیری گروهی بر سازمان شاد با فرض متغیر میانجی اعتماد سازمانی است. روش این پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه استاندارد است. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظر متخصصان و اساتید و نیز تحلیل عاملی و پایایی آنها به روش آلفای کرونباخ تعیین شده است. جامعه آماری 710 نفری این تحقیق کارکنان دانشگاه پیام نور استان خوزستان می باشند و نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای صورت پذیرفته و حجم نمونه 264 نفر است. در این پژوهش تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای LISREL، SPSS و Minitab انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد مشارکت در تصمیم گیری گروهی به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی اعتماد سازمانی بر سازمان شاد تأثیر مثبت و معنادار دارد.
۱۷.

طراحی و تبیین مدل ارزش های سازمانی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نهج البلاغه ارزش ارزش های سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 183 تعداد دانلود : 656
پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدل ارزش های سازمانی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه پرداخته است. روش انجام این پژوهش به صورت روش آمیخته (کیفی- کمی) می باشد. در بخش کیفی، و در قسمت اول، استخراج داده ها و مؤلفه ها با روش تحلیل مضمون می باشد؛ و سپس، جهت ساخت شبکه مضامین و مدل پژوهش از مصاحبه با خبرگان و پرسش نامه استفاده شده است. روش کار در نهج البلاغه چنین بود که محقق با جست وجوی مضمون هایی که معرف ارزش های سازمانی بودند، در ابتدا به 324 کد دست یافت. در ادامه، پس از مصاحبه و نیز ارائه کدهای استخراج شده به خبرگان حوزه و دانشگاه، 70 کد دیگر نیز توسط خبرگان پیشنهاد شد. نهایتاً، کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون در قالب کدهای باز، 53 مضامین پایه و 4 مضامین سازمان دهنده تقسیم بندی شدند. سپس، نتایج این تقسیم بندی در قالب پرسش نامه هایی خدمت خبرگان ارائه شد و نظر آن ها در این خصوص دریافت شد و توسط آزمون Binomial در SPSS بررسی شد. نهایتاً، بعد از جمع آوری نظرات خبرگان، حاصل کار به صورت مدل ارزش های سازمانی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه ارائه شد؛ که شامل 4 مؤلفه ارزش های اخلاقی-فرهنگی، ارزش های دانشی-بینشی، ارزش های حرفه ای، و ارزش های بنیادین است.
۱۸.

سنجش مدل سازمان شاد در دانشگاه های پیام نور استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت سازمانی اعتماد سازمانی مشارکت در تصمیم گیری سازمان شاد هدفگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 871 تعداد دانلود : 281
شادی، یک عامل مهم برای سازمان و ذی نفعان آن به شمار می رود. سازمان شاد یکی از رویکردهای توسعه سازمان است که بسیاری از سازمان ها آن را پذیرفته اند، اما اکثر دست اندرکاران از دانش کافی در خصوص شادی در محیط کار و همچنین ایجاد چنین شادی ای برخوردار نیستند. این پژوهش درصدد سنجش مدل سازمان شاد در دانشگاه پیام نور استان خوزستان است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان(اعضای هیئت علمی، کارکنان اداری و مدیران)مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان خوزستان می باشند. نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای انجام شده است و برای گردآوری داده های لازم از روش پیمایشی استفاده شده است. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظر متخصصان و استادان و نیز تحلیل عاملی و پایایی آنها به روش آلفای کرونباخ تعیین شده است. بررسی وضعیت موجود در دانشگاه پیام نور استان خوزستان نشان می دهد، ذی نفعان شاد هستند و متغیرهای عدالت سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری و هدف گذاری هم به طور مستقیم و هم از طریق متغیر میانجی اعتماد سازمانی بر سازمان شاد اثر دارند.
۱۹.

ارائه مدل هوشمندی سازمان: مورد مطالعه شرکت های تولیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت های تولیدی سازمان هوشمند هوشمندی سازمانی ابعاد داخلی سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 801 تعداد دانلود : 170
افزایش پیچیدگی و فشار رقابتی خصیصه محیط سازمان های امروزی است. عدم پاسخ مناسب و به موقع به تغییرات محیطی، موجب به خطرافتادن بقای شرکت می شود. هوشمندعمل کردن بهترین پاسخ به این چالش هاست. هدف تحقیق حاضر توجه به قابلیت های داخلی سازمان و به ویژه پاسخ به این پرسش است که اگر سازمان دنبال هوشمندعمل کردن است، کدام یک از ابعاد داخلی را باید پرورش دهد؟ تحقیق از نظر هدف، توسعه ای– کاربردی و از بعد روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت های تولیدی تحت پوشش شرکت شهرک های استان کرمانشاه به تعداد 3531 نفر است که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای (اختصاص متناسب) 347 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که برای طراحی آن از تکنیک دلفی طی سه راند استفاده شده است. روایی ابزار گردآوری از طریق اعتبار همگرا و پایایی از طریق بار عاملی و پایایی مرکب مورد تأیید قرارگرفته است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت پی ال اس و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. تحلیل یافته های بخش ساختاری مدل، نشان داد که 14 درصد از سطح هوشمندی در شرکت های تولیدی موردمطالعه از طریق سازه میزان کار گروهی، 18 درصد توسط میزان تفکر سیستمی، 21 درصد به وسیله میزان باز بودن سازمان، 16درصد توسط آزاد اندیشی سازمانی و 33 درصد توسط بصیرت سازمانی با بیشترین تأثیر، تعیین می شود.
۲۰.

ارائه چارچوب عوامل سازمان هوشمند در شرکت های تولیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات ارتباطات مدیریت دانش قابلیت یادگیری سازمان هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 281 تعداد دانلود : 571
افزایش پیچیدگی و تلاطم در محیط، واکنش مناسب و سریع سازمان ها را می طلبد، این شرایط موجب افزایش نیاز سازمان ها به تفکر و اقدامی فراتر از صرفاً حل مسائل جاری شده است. در محیط بسیار متغیر و رقابتی امروزی هوشمند شدن و هوشمند عمل کردن بهترین ضمانت برای موفقیت کسب و کار است. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که فرایندها و عواملی که برای هوشمندی سازمان لازم هستند کدامند و چارچوب عوامل سازمان هوشمند چگونه است؟ تحقیق حاضر بر اساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی و از نظرهدف، توسعه ای– کاربردی است. جامعه آماری 3531 نفر از پرسنل شرکت های تولیدی استان کرمانشاه بودند که 347 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که برای طراحی آن از تکنیک دلفی طی سه راند استفاده شده است. روایی ابزار گردآوری از طریق روایی محتوا، همگرا و افتراقی و پایایی از طریق بار عاملی و پایایی مرکب مورد تأیید قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت پی ال اس با کمک روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که متغیرهای تحقیق به غیر از متغیر کار گروهی، بر سازمان هوشمند تأثیر مثبت و معنادار داشتند و از طرفی تأثیر متغیرها نسبت به هم نیز معنادار بودند. همچنین مشخص شد که ارتباطات سازمانی بیشترین تأثیر بر سازمان هوشمند دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان