مریم بشارتی مقدم

مریم بشارتی مقدم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

تأثیر سطوح نگرش شغلی کارکنان بر اثربخشی فرآیندهای سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۷
نگرش شغلی، مفهومی چندبعدی است که تصورات مثبت و منفی فرد را درباره شغل، روابط بین فردی و محیط کاری نشان می دهد ؛ و وجود نگرش شغلی مثبت در کسب موفقیت های فردی و سازمانی بسیار مهم است. براین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سه نوع نگرش شغلی وظیفه محور، نگرش شغلی سازمان محور و نگرش شغلی اجتماع محور بر اثربخشی فرآیندهای مهم سازمانی بود. این پژوهش توصیفی-تحلیلی به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان بودند(180نفر) که 118 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسشنامه محقق ساخته سطوح نگرش شغلی و پرسشنامه استاندارد اثربخشی فرآیندهای سازمانی هسو (2002) و چلادورای و هاجرتی (1987)، توسط 10نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن ها نیز به وسیله آلفای کرونباخ به ترتیب (94/0α=) و (95/0α=) تایید شد. مدل سازی روابط بین متغیرها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smart-pls نشان داد نگرش کارکنان نسبت به سازمان (61/0+ = B؛ 90/8 = t) و سپس نگرش مبتنی بر افراد (34/0+ = B؛ 05/6 = t) در ادارات ورزش و جوانان استان گیلان تأثیر مستقیم و معنی داری بر اثربخشی فرآیندهای سازمانی دارد. به طورکلی، نتایج پژوهش بیان کرد تعهد عاطفی و هنجاری(نگرش به سازمان) و حمایت همکار و رضایت از همکار و مدیر(نگرش به افراد)، پیش بینی قدرتمندی از اثربخشی فرآنیدهای سازمانی را فراهم می کند. بنابراین، نگرش مثبت نسبت به سازمان و افراد در کارکنان بیشتر از نگرش مثبت به خود شغل یا وظیفه می تواند سبب اثربخشی شود.
۲.

بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر یکپارچگی و انسجام سازمان؛ مورد مطالعه وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۱۷
با توجه به این که یکپارچگی و انسجام سازمانی فواید گوناگونی اعم از، نهادینه شدن هنجارهای اخلاقی، مزیت رقابتی پایدار، تعهد، ایجاد اتحاد و وفاداری، صداقت و غیره را برای سازمان و اعضای آن فراهم می آورد، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر یکپارچگی و انسجام در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بود و به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش مدیران سطوح عالی و تصمیم گیرندگان اصلی وزارت ورزش و جوانان بود که نمونه گیری به صورت کل شمار می باشد. از پرسشنامه ساختارسازمانی رابینز (1991) و پرسشنامه محقق ساخته یکپارچگی و انسجام استفاده شد. روایی این پرسشنامه ها توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسنامه به وسیله آلفای کرونباخ، به ترتیب 70/0 و 80/0 به دست آمد. مدل سازی ارتباط بین متغیرها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smart-pls انجام گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه ساختار سازمانی و یکپارچگی و انسجام با مقدار (t=5/44) در سطح (p <0/05)، مستقیم و معنی دار می باشد. به طورکلی نتایج پژوهش نشان داد که انعطاف و همدلی موجود در ساختار ارگانیک سبب تقویت یکپارچگی و انسجام در وزارت ورزش و جوانان می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان