آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناخت رویکرد حاکم بر پژوهش های حوزه اخلاق در ورزش با تاکید بر ورزش جمهوری اسلامی ایران بود. روش پژوهش بر مبنای رویکرد کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون می باشد. همچنین، داده های موردنیاز پژوهش، از کلیه مقالات علمی- پژوهشی، رساله و پایان نامه های حوزه اخلاق در ورزش به دست آمد. جهت تأیید و میزان انتقال پذیری تحقیق، نتایج و یافته های پژوهش در اختیار چهار تن از اساتید حوزه علوم ورزشی قرار گرفت و روایی درونی و بیرونی آن تائید گردید. در راستای قابلیت سازگاری یا اطمینان از کیفیت پژوهش، روش تجزیه تحلیل داده ها در اختیار دو داور حوزه تخصصی اخلاق ورزش قرار گرفت و تائید شد. نتایج نشان داد 55 مفهوم یا کد اولیه، 13 تم فرعی و 5 تم اصلی اخلاق سازمانی، اخلاق پژوهشی، اخلاق ورزشی، اخلاق اقتصادی و اخلاق رسانه ای در قالب گفتمان حاکم بر پژوهش های حوزه اخلاق در ورزش محوربندی می شوند. ضمناً در اخلاق سازمانی، اخلاق قانونی، اخلاق نیروی انسانی در ورزش و حفظ و ترویج ارزش های اخلاقی درسازمان موردتوجه قرارگرفته است. اخلاق دین محور، اخلاق سیاسی، اخلاق اجتماعی و فرهنگ ورزش نیز از ابعاد مهم اخلاق ورزشی بودند. اخلاق مالی و بازاریابی در ورزش مولفه های اخلاق مالی در ورزش را شکل می دهند. همچنین، پیشگیری از فساد مالی در ورزش از طریق نقش آفرینی رسانه ها و افزایش سواد رسانه ای در عرصه رسانه و ارتقاء آگاهی جامعه ورزش نسبت به محتوای انواع رسانه ها، از دیگر نتایج تحقیق حاضر است.

The dominant approach to research in the field of ethics in sports

The aim of the current research was to identify the predominant research approach in the field of ethics in sports with an emphasis on sports in the Islamic Republic of Iran. The research method is using thematic analysis method. Also, the data required for the research has been obtained from all articles, treatises and scientific-research theses in the field of ethics in sports. In order to confirm and transferability of the research, the results and findings of the research were given to four sports science professors and its internal and external validity was confirmed. In order to ensure the consistency or quality of the research, the method of data analysis was given to two referees in the field of sports ethics and was approved. The results showed that 55 basic concepts or codes, 13 sub-themes and 5 main topics of organizational ethics, research ethics, sports ethics, economic ethics and media ethics are concentrated in the dominant discourse of ethics in sports. In addition, organizational ethics, legal ethics, ethics of human forces active in sports and maintaining and promoting moral values in the organization have been taken into consideration. Political ethics and social ethics were also important aspects of sports ethics. Also, the prevention of financial corruption in sports through the role of the media and increasing media literacy in the field of media and improving their awareness of the content of all types of media are among the results of this research.

تبلیغات