رویش روان شناسی

پیش بینی رضایت شغلی بر مبنای تاب آوری و خود اثربخشی کارکنان بانک کشاورزی شهرستان یاسوج

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی رضایت شغلی بر مبنای تاب آوری و خود اثربخشی در کارکنان بانک کشاورزی شهرستان یاسوج بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده که جامعه ی آماری آن کلیه کارکنان شعب بانک کشاورزی شهرستان یاسوج می باشد. در این پژوهش نمونه آماری بر اساس جدول مورگان شامل 133 نفر (110 مرد و 23 زن) می باشد، که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، خود اثربخشی اولندیک و همکاران (1984) و رضایت شغلی استفاده شده است. داده ها با استفاده از روشهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که تاب آوری و خود اثربخشی پیش بین های مناسبی برای رضایت شغلی هستند(05/0= P ). همچنین تاب آوری توانست ابعاد رضایت از کار، رضایت از همکاران، رضایت از ارتقا، رضایت از سرپرست و رضایت از پرداخت را پیش بینی کند اما خوداثربخشی تنها قادر به پیش بینی رضایت از کار و رضایت از پرداخت بود (05/0= P ). نتایج نشان داد که خوداثربخشی و ت اب آوری دارای ارتب اط متقاب ل با رضایت شغلی می باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹