مطالب مرتبط با کلید واژه " خود اثربخشی "


۱.

"ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای اندازه گیری الگوی سخت تربیتی والدین "

کلید واژه ها: عزت نفس الگوی سخت تربیتی خود اثربخشی خودپابی تمرکز بر خود

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی شخصیت
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی مناسبات انسانی در محیط خانواده
تعداد بازدید : ۱۰۸۹ تعداد دانلود : ۵۲۵
"هدف از این تحقیق ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای اندازه گیری الگوی سخت تربیتی والدین است. اعتبار محتوایی مقیاس بر اساس ارزیابی دو نفر متخصص از مواد مقیاس و با توجه به معیارهای سنجش محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهد که مقیاس از اعتبار محتوایی قابل قبولی برخوردار است همچنین برای اندازه گیری پایایی مقیاس از روشهای تنصیف و آلفای کرونباخ استفاده گردیده و نتایج نشان داده است که مقیاس از پایایی قابل قبولی نیز برخوردار است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پسر سوم راهنمایی شهر اهواز بود که از بین آنان 400 نفر به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردیده است. بررسی ها نشان داده است که بین نمره های کل مقیاس الگوی تربیتی والدین و نمرات مقیاسهای عزت نفس کوپر اسمیت و خود- اثر بخشی تعمیم یافته رابطه منفی معنی داری وجود دارد، بین نمرات الگوی سخت تربیتی پدر و الگوی سخت تربیتی مادر و نمرات مقیاس اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، بین نمرات الگوی سخت تربیتی مادر و نمرات جایگاه مهار درونی- بیرونی راتر رابطه منفی معنی داری وجود دارد، اما بین الگوی سخت تربیتی پدر و جایگاه مهار راتر رابطه معنی داری وجود ندارد. "
۲.

بررسی رابطه بین برخی عوامل اجتماعی با خود اثربخشی، رضایت شغلی و بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و مهاباد

کلید واژه ها: رضایت شغلی خود اثربخشی خود اثربخشی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۴ تعداد دانلود : ۸۶۰
بدون شک نیروی انسانی در هر جامعه و سازمانی مهم ترین سرمایه آن محسوب می شود. همچنین بدون توجه به انگیزه ها و تمایلات درونی افراد درون یک سازمان، نیل به اهداف سازمانی نیز مشکل خواهد بود. لذا این تحقیق بر آن است که میزان رابطه بین برخی عوامل اجتاعی را با خود اثربخشی افراد (که عبارت از تصور و برداشت هر فرد از خودش در رابطه با اثر بخش بودن در محیط کار می باشد) در سازمان در مورد کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد های مهاباد و ارومیه بررسی نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که متغیر جنسیت تاثیری روی خود اثربخشی کارکنان نداشته ولی عامل تحصیلات بر روی خود اثربخشی آنها موثر است. هم چنین نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه معنادار آماری بین متغیرهای میزان تطابق رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی، علاقه کارکنان به شغل مورد تصدی، حقوق و مزایا، میزان تبعیض در محیط کار، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمان، آزادی عملکرد کارکنان، رضایت شغلی و بهره وری سازمان می باشد.
۳.

ارتباط خود تنظیمی تحصیلی و خود اثربخشی با گرایش به تکالیف درسی

کلید واژه ها: خود اثربخشی خودتنظیمی تحصیلی گرایش به تکالیف درسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی انگیزش انگیزش درونی و بیرونی
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی انگیزش خود و تلاشهای آن
تعداد بازدید : ۱۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۱۵
هدف: بنا به شواهد پژوهشی، گرایش به تکالیف درسی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان تأثیر گذار بوده و به همین مناسبت در تحقیق حاضر ارتباط خود تنظیمی تحصیلی و خود اثربخشی با گرایش به تکالیف درسی مورد بررسی قرار گرفت. روش: تحقیق حاضر توصیفی – از نوع همبستگی است و دانش آموزان دختر و پسر آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند که از بین آنان150 نفر (70 پسر و 80 دختر) به شیوه تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته راهبردهای خود تنظیمی تحصیلی، گرایش به تکالیف درسی و خود اثربخشی اولندیک (1984) استفاده شد. تحلیل داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه صورت گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین خود تنظیمی تحصیلی و خود اثربخشی با گرایش به تکالیف درسی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین دو متغیر پیش بین فقط خودتنظیمی تحصیلی توانست گرایش به انجام تکالیف درسی را پیش بینی کند. نتایج: تحقیق حاضر نشان داد که از طریق خود تنظیمی تحصیلی می توان گرایش به تکالیف درسی را پیش بینی کرد.
۴.

تاثیر عوامل فردی و سیستمی بر اهمال کاری افراد در پذیرش اینترنت بانک

کلید واژه ها: بانکداری اینترنتی خود اثربخشی هنجارهای ذهنی قصد استفاده وجهه ادراک شده ابتکار فردی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت رسانه مدیریت رسانه
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
هدف از نگارش این مقاله بررسی تعدیل کنندگی متغیرهایی چون خود اثربخشی، وجهه ادراک شده، هنجارهای ذهنی و ابتکار فردی بر پذیرش بانکداری اینترنتی بانک تجارت است. پیرو سند چشم انداز 20 ساله، بررسی موانع و راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات، به ویژه بانکداری اینترنتی در کشور ضروری می نماید. در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها از مشتریان شعب مناطق غرب-مرکز بانک تجارت تهران استفاده شد و با روش مدل معادلات ساختاری نسبت به سنجش الگوی تحقیق اقدام گردید؛ هم چنین با فرمول کوهن به کمک نرم افزار"" اسمارت پی ال اس"" تعدیل کنندگی متغیرها به بوته آزمایش گذارده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که «تطبیق پذیری سیستم» و «آگاهی دریافت شده» از مهم ترین موانع بانکداری اینترنتی است؛ درحالی که «مقاومت در برابر تغییر» و «سهولت استفاده» تأثیر معناداری بر قصد افراد در پذیرش بانکداری اینترنتی تجارت ندارد. البته متغیرهای «خود اثربخشی»، «وجهه ادراک شده»، «هنجارهای ذهنی» و «ابتکار فردی» رابطه بین قصد افراد و استفاده حقیقی آن ها را به صورت معناداری تعدیل می کند.
۵.

پیش بینی رضایت شغلی بر مبنای تاب آوری و خود اثربخشی کارکنان بانک کشاورزی شهرستان یاسوج

تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۵
هدف از پژوهش حاضر پیش بینی رضایت شغلی بر مبنای تاب آوری و خود اثربخشی در کارکنان بانک کشاورزی شهرستان یاسوج بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده که جامعه ی آماری آن کلیه کارکنان شعب بانک کشاورزی شهرستان یاسوج می باشد. در این پژوهش نمونه آماری بر اساس جدول مورگان شامل 133 نفر (110 مرد و 23 زن) می باشد، که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، خود اثربخشی اولندیک و همکاران (1984) و رضایت شغلی استفاده شده است. داده ها با استفاده از روشهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که تاب آوری و خود اثربخشی پیش بین های مناسبی برای رضایت شغلی هستند(05/0= P ). همچنین تاب آوری توانست ابعاد رضایت از کار، رضایت از همکاران، رضایت از ارتقا، رضایت از سرپرست و رضایت از پرداخت را پیش بینی کند اما خوداثربخشی تنها قادر به پیش بینی رضایت از کار و رضایت از پرداخت بود (05/0= P ). نتایج نشان داد که خوداثربخشی و ت اب آوری دارای ارتب اط متقاب ل با رضایت شغلی می باشند.
۶.

رابطه خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۴
هدف پژوهش حاضر رابطه خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسامی اهواز است. حجم نمونه مورد مطالعه 380 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه خود اثربخشی، پرسشنامه جهت گیری مذهبی، پرسشنامه هوش فرهنگی و پرسشنامه هوش معنوی، پرسشنامه استفاده گردید. این تحقیق از نوع همبستگی بود و برای تحلیل آماری داد هها از ضریب همبستگی ساده )پیرسون( و تحلیل کانونی استفاده شد. نتایج تحلیل داده های این پژوهش نشان داد که بین خود اثربخشی با هوش فرهنگی در سطح ) 05 / p>0 ( در دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد p>0/0001( و 56 / R=0 ( بین خود اثربخشی با هوش معنوی در سطح ) 05 / p>0 ( در دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد ) 0001 / p>0 و 53 / R=0 (. بین جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی در سطح ) 05 / p>0 (در دانشجویان رابطه وجود دارد. ) 0001 / p>0 و 42 / R=0 (. بین جهت گیری مذهبی با هوش معنوی در سطح ) 05 / p>0 (در دانشجویان رابطه وجود دارد ) 0001 / p>0 و 40 / R=0 (. بین خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویان رابطه وجود دارد.