پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی 1387 شماره 47

مقالات

۹.

نقش سیستم های طبقه بندی و کدگذاری کالا در یکپارچگی زنجیره تامین و ضرورت استفاده از یک سیستم جامع طبقه بندی و کدگذاری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۷