نصرت قربانیان

نصرت قربانیان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

نقش آگاهی بخشی پلیس ازطریق رسانه های نوین در جلب مشارکت اجتماعی و تأمین امنیت شهروندان: مطالعه موردی شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های نوین آگاهی بخشی مشارکت مردمی بهبود عملکرد پلیس تأمین امنیت اجتماعی شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش آگاهی بخشی پلیس ازطریق رسانه های نوین و جلب مشارکت اجتماعی در تأمین امنیت شهروندان تبریز است. پژوهش حاضر،  ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها پیمایشی-میدانی به حساب می آید. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان بالای 15 سال تبریز می شود که جمعا ۱٬۵۹۳٬۳۷۳ نفر هستند. حجم نمونه، براساس فرمول کوکران، 720 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعیین شد. از الگو سازی معادلات ساختاری و آزمون های آزمون معناداری ضریب مسیر، آزمون ضریب تعیین، آزمون اندازه اثر، آزمون کیفیت الگو و آزمون سوبل جهت بررسی معناداری اثر متغیرهای میانجی با استفاده از نرم افزار آموس برای تحلیل داده ها بهره برده شد. نتایج نشان می دهد که اثر مستقیم متغیر آگاهی بخشی شبکه های اجتماعی بر ارتقای سطح مشارکت مردمی (05/0 > P، 878/6 = Z ، 42/0 = ) و بهبود عملکرد پلیس در تأمین امنیت اجتماعی (05/0 > P، 913/4 = Z ، 25/0 = ) مثبت و معنادار است. در همین راستا، اثر مستقیم متغیر ارتقای سطح مشارکت مردمی بر بهبود عملکرد پلیس در تأمین امنیت اجتماعی (05/0 > P، 842/10 = Z ، 74/0 = ) مثبت و معنادار است.
۲.

نقش تعامل رسانه ای پلیس- جامعه در تحقق امنیت و انتظام مشارکتی مورد مطالعه کلان شهر تبریز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تعامل رسانه ای پلیس- جامعه امنیت اجتماعی امنیت مشارکتی انتظام مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۰
امروزه آمار و ارقام وقوع جرم بیانگر افزایش و پیچیده تر شدن انواع جرائم در جهان است. اگر چه یکی از متداول ترین شیوه های تأمین امنیت اجتماعی، استفاده از عوامل قهر آمیز است: اما به تجربه ثابت شده است به رغم سریع الوصول بودن امنیت از این نوع، پایداری و دوام آن کم و ناچیز است. ثبات و پایداری امنیت تنها از رهگذر نهادینه کردن آن دریک جامعه احساس مشارکت و مسئولیت عمومی در قبال امنیت اجتماعی حاصل می شود. هدف پژوهش حاضر" بررسی نقش تعامل رسانه ای پلیس-جامعه در تحقق امنیت و انتظام مشارکتی در کلان شهر تبریز" هست. روش تحقیق کمی از نوع پیمایشی و در سطح علی است. جامعه آماری شهروندان بالای 15 سال تبریز می باشند که جمعاً ۱.۵۹۳.۳۷۳ نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 720 نفر  و گزینش به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. روش تحقیق کمی از نوع پیمایشی و در سطح علی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است؛ که اعتبار آن از طریق اعتبار صوری و توسط متخصصان امر و پایایی از آلفای کرونباخ محاسبه و تائید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها م از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد کواریانس محور با استفاده از نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج نشان می دهد که اثر مستقیم متغیر تعامل رسانه ای پلیس- جامعه بر امنیت و انتظام مشارکتی (0.05 > P،6.878 = Z ، 0.42 =β ) مثبت و معنادار است.    

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان