آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین خوش بینی تحصیلی و رشد حرفه ای معلمان مقطع ابتدائی شهر چهاربرج بود. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بود و با روش توصیفی انجام شد. جامعه ی تحقیق شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر چهار برج به تعداد 284 نفر(110زن و 174 مرد) بود. نمونه بصورت تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 163نفر (64 زن و 99 مرد) انتخاب شد. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی بود. برای جمع آوری اطلاعات، در بخش اول برای سنجش خوش بینی تحصیلی معلمان از پرسشنامه خوش بینی تحصیلی که توسط اسچنن موران و همکاران (۲۰۱۳ )، ساخته شده و دارای 37 گویه است، استفاده شد. در بخش دوم از پرسشنامه استاندارد 18 سوالی رشد حرفه ای معلمان استفاده شد. روایی و پایایی آن (با استفاده از آلفای کرانباخ80%-76%) توسط طراح آن مورد تایید قرار گرفته بود. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و ترسیم جداول استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی پارامتریک (بدلیل نرمال بودن توزیع داده ها) ضریب همبستگی پیرسون، استفاده شد. پس از آزمون فرضیه ها و تحلیل یافته ها، نتایج نشان داد: بین تاکید تحصیلی، اعتماد دانش آموزان به معلم شان، کارآمدی معلم و رشد حرفه ای معلمان مقطع ابتدائی شهر چهاربرج رابطه وجود دارد.

Examining the relationship between academic optimism and growthProfessionalism of elementary school teachers in Chahar Borj city

The purpose of this research was to investigate the relationship between academic optimism and professional growth of elementary school teachers in Chaharborj city. This research was applied research and was done with a descriptive method. The research community included all primary school teachers of Chaharborj city, numbering 284 people (110 women and 174 men). The sample was randomly stratified using Cochran's formula in the number of 163 people (64 women and 99 men). The data collection method was library and field. In order to collect information, in the first part, the academic optimism questionnaire made by Schenen Moran et al. (2013) and has 37 items was used to measure the academic optimism of teachers. In the second part, the 18-question standard questionnaire of teachers' professional development was used. Its validity and reliability (using Cronbach's alpha 76-80%) was confirmed by its designer. Descriptive statistics were used to calculate the average and draw tables. To test the hypotheses, parametric inferential statistics (due to the normality of data distribution) and Pearson's correlation coefficient were usedAfter testing the hypotheses and analyzing the findings, the results showed that there is a relationship between academic emphasis, students' trust in their teachers, teacher efficiency and the professional development of elementary school teachers in Chaharborj city.

تبلیغات