پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی 1380 شماره 19

مقالات

۲.

ارزیابی‌ طرحهای‌ خودکفایی‌ کمیته امداد امام خمینی‌ (ره) در افزایش‌ امنیت غذایی‌ روستاییان مطالعه موردی: بخشهای‌ مرکزی‌ و نوبندگان شهرستان فسا

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳