پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره هشتم بهار 1399 شماره 4 (پیاپی 32) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی شاخص های اثرگذار در ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برترهندبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال روش دلفی نرم افزار میک مک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 728 تعداد دانلود : 831
هدف از این پژوهش شناسایی شاخص های اثرگذار در ارزش گذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال در سال 97 بود. جامعه آماری پژوهش شامل پیشکسوتان و مربیان و سرپرستان و اعضای هیئت علمی صاحب نظر در رشته هندبال و اقتصاد ورزش بودند این پژوهش از نوع کاربردی و تحلیلی و به روش پیمایشی اجرا گردید. نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود. ابتدا برای آگاهی از دارایی های نامشهود، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته ای انجام شد. پس از رسیدن به اشباع نظری و کدگذاری، درنهایت شاخص های مهم اثرگذار شناسایی و استخراج شدند. محقق پس از تنظیم پرسشنامه و تائید روایی محتوایی توسط 17 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و اقتصاد، به توزیع پرسشنامه دلفی در بین پیشکسوتان و مربیان و سرپرستان باشگاه های لیگ برتر هندبال و اعضای هیئت علمی صاحب نظر در رشته هندبال پرداخت. نتایج حاصل از دورهای دلفی 45 شاخص استخراج شده را تأیید کرد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که متغیر ساختاری (5/3)، متغیر سرمایه ارتباطی (48/3)، متغیر سرمایه معنوی (88/1) و سرمایه انسانی (14/1) به ترتیب از اولویت برخوردارند سپس با استفاده از نرم افزار میک مک به رسم نمودار و نقشه ها و تحلیل، پرداخت و درنهایت به شناسایی و رتبه بندی 20 شاخص کلیدی در ارزش گذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر دست یافتند، امید است یافته های این پژوهش در ارائه الگویی مناسب برای شناخت فاکتورهای اثرگذار در ارزش گذاری باشگاه های هندبال مؤثر باشد و در شناخت بیشتر حامیان مالی تأثیرگذار باشد؛ و زمینه را برای جذب اسپانسر و ایجاد مزیت رقابتی برای یک باشگاه ایجاد نماید.
۲.

تحلیل عوامل محیطی و سازمانی مؤثر بر بروز پرخاشگری و خشونت تماشاچیان مسابقات والیبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرخاشگری خشونت عوامل محیطی عوامل سازمانی والیبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 271 تعداد دانلود : 670
هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل محیطی و سازمانی موثر بر بروز پرخاشگری و خشونت تماشاچیان مسابقات والیبال باشگاهی در ایران بود. جامعه آماری مسئولان برگزاری مسابقات و کادر فنی تیم های والیبال لیگ برتر و دسته یک مردان باشگاه های ایران در سال های 95 و 96، در مجموع 149 نفر بودند که تعداد نمونه ها برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 46 سوالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 15 نفر ازمتخصصان مدیریت ورزشی و روایی سازه با تحلیل عامل تاییدی تایید شد. پایایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 0.88 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله آزمون بارتلت، KMO ، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی با چرخش واریمکس توسط نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. با توجه به نتیجه آزمون فریدمن، مقدار خی دو 005/17 با درجه آزادی 3 و سطح معناداری 001/0 با 95 درصد اطمینان می توان بیان کرد که بین اولویت عوامل مؤثر بر رفتارهای نابهنجار تماشاچیان والیبال تفاوت معناداری وجود دارد و در بین عوامل محیطی به ترتیب اولویت سه عامل شرایط جایگاه ها، ایمنی و امنیتو خدمات رفاهی و در بین عوامل سازمانی به ترتیب سه عامل حساسیت مسابقه، فرهنگ و برنامه ریزیو اجرای مسابقه به عنوان مولفه های مؤثر بر پرخاشگری و خشونت تماشاچیان والیبال در ایران نقش دارند و لزوم مدیریت صحیح برگزاری مسابقات را تبیین می کند.
۳.

تبیین اثر رهبری اخلاقی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی حکمرانی خوب در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری اخلاقی حکمرانی خوب عملکرد نوآورانه ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 899 تعداد دانلود : 792
هدف از پژوهش حاضر، تبیین اثر رهبری اخلاقی بر عملکرد نوآورانه باتوجه به نقش میانجی حکمرانی خوب در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران بود. : روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری کارشناسان وزارت ورزش و جوانان غرب ایران (286n=) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده ، تعداد182 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. از سه پرسشنامه استاندارد؛ رهبری اخلاقی کالشون و همکاران(2011)، حکمرانی خوب احمدی و همکاران(1396) و عملکرد نوآورانه هوانگ ولی(2002) استفاده شد. از تحلیل عاملی برای بررسی روایی سازه پرسش نامه و از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل، برای ارائه مدل پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین متغیرهای مکنون و شاخص های متناظر با آن ها همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین رهبری اخلاقی به صورت غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی حکمرانی خوب بر عملکرد نوآورانه به میزان 69/0 اثر داشت. به بیانی دیگر متغیر حکمرانی خوب میانجی گر مثبت بین متغیر رهبری اخلاقی و عملکرد نوآورانه بود. نتیجه گیری پژوهش نشان می دهد که رهبری اخلاقی می تواند با کمک حکمرانی خوب منجر به تقویت عملکرد نوآورانه در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور شود.
۴.

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیأت های ورزشی استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هیأت ورزشی تحلیل پوششی داده ها کارآیی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 583 تعداد دانلود : 448
هدف از این تحقیق ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیئت های ورزشی استان قم بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و گذشته نگر است که اطلاعات به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل 41 هیئت ورزشی استان قم بود که به علت کم بودن تعداد جامعه از نمونه گیری کل شمار استفاده گردید. داده های مربوط به سال 1392 هیئت ها جمع آوری گردید. به منظور ارزیابی عملکرد هیئت ها از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده شد. برای تهیه چک لیست مورد استفاده در پژوهش جهت تعیین مناسب ترین شاخص های ورودی و خروجی از مبانی نظری، پیشینه های پژوهشی، فرم ارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی و نظرات 10 تن از متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد. ورزشکاران، بودجه، مربیان و داوران به عنوان شاخص های ورودی و ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، رویدادهای ورزشی و فعالیت های آموزشی به عنوان شاخص های خروجی معرفی شدند. اطلاعات مربوط به مؤلفه های ورودی و خروجی در قالب چک لیست جمع آوری گردید. جهت ارزش گذاری برخی شاخص ها از طیف های سه مقیاسی و چهار مقیاسی لیکرت استفاده شد. به منظور بررسی کارآیی هیئت ها از دو روش CCR و BCC خروجی محور، الگوی رتبه بندی اندرسون پیترسون و آزمون تحلیل حساسیت استفاده شد. همچنین از نرم افزارDEA Solver برای تجزیه و تحلیل کارآیی هیئت ها استفاده شد. نتایج نشان داد، 18 هیئت در هر دو الگوی CCR و BCC، کارآ بودند و 10 هیئت اگرچه در الگوی BCC کارآ بودند ولی در الگوی CCR کارآ نبودند. همچنین نتایج مربوط به رتبه بندی هیئت ها نشان داد، در الگوی CCR، هیئت سه گانه و در الگوی BCC، هیئت نجات غریق کارآترین هیئت بودند.
۵.

تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 455 تعداد دانلود : 994
هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از 200 نفر از اعضای هیات علمی ، مدیران قبلی و فعلی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، مسئولین و متخصصین، مطلعین و خبرگان آشنا به کارت امتیازی متوازن بود که تعداد 132 نفر بر اساس جدول مورگان به طور تصادفی ساده برای نمونه آماری انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه شد. برای تجزبه و تحلیل اطلاعات به دست آمده در بخش کمی از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی از جمله مجذور کای و آلفای کرونباخ و در بخش کیفی نیز از روش استقرای منطقی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور چهار منظر مالی، دانشگاهی، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد، 44 هدف استراتژیک و 139 سنجه دارد.
۶.

توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر مناطق پنهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری ورزشی مناطق پنهان درآمدزایی ویژگی های جغرافیایی مناطق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 270 تعداد دانلود : 344
گردشگری ورزشی مهمترین بخش توسعه یافته ی صنعت گردشگری است. هدف از این تحقیق طراحی مدل توسعه ی گردشگری ورزشی مناطق پنهان است که با روش تحقیق کیفی انجام گرفت. در این پژوهش با استفاده از رویکرد ظاهرشونده(گلیزری)، در روش شناسی نظریه داده بنیاد، با 16 نفر خبره و متخصص در زمینه مدیریت ورزشی و گردشگری ورزشی، مصاحبه ی عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری نشان داد که نقش فرهنگی-اجتماعی جامعه ی محلی و منطقه، نقش سیاست های دولتی، ویژگی های جغرافیایی منطقه، ویژگی های گردشگران، ویژگی-های عمومی و ورزشی مناطق پنهان و نقش سازمان های مسئول مناطق پنهان در توسعه گردشگری ورزشی مناطق پنهان تاثیر فراوانی دارد و درآمدزایی، اشتغال زایی، رفاه اجتماعی و ترویج فرهنگ به عنوان پیامدهای توسعه معرفی شد. در حال حاضر کشور ما در زمینه ی گردشگری ورزشی بالاخص مناطق پنهان، عملکرد خوبی ندارد؛ همچنین برنامه ی مدونی در زمینه ی گردشگری ورزشی نداریم. بنابراین اگر در این زمینه توسعه پیدا کنیم از منظر سیاسی، ارتباطات تقویت می شوند. همچنین تبادلات فرهنگی مثبت و ترویج فرهنگ و آداب سنتی مناطق پنهان و معرفی برند کشور در حوزه های مختلف اثرات اجتماعی مثبت بسیاری برای کشور ما به ارمغان خواهد آورد. در انتها پیشنهاداتی برای توسعه گردشگری ورزشی مناطق پنهان ارائه شد.
۷.

آزمون مدل رهبری معنوی بر تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره وری با میانجی خودشکوفایی و عضویت در ورزشهای انفرادی و تیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری معنوی خودشکوفایی عضویت رضایت ورزشی تعهد ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 123 تعداد دانلود : 831
در این پژوهش هدف آزمون مدل رهبری معنوی بر تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره وری با میانجی خودشکوفایی و عضویت در ورزشهای انفرادی و تیمی بود. جامعه آماری پژوهش 409 نفر ورزشکار بودند. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. به منظور تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها آزمونهای آماری ضریب آلفای کرونباخ (برای تعیین پایایی مؤلفه های پرسش نامه)، KMO و کرویت بارتلت (برای تعیین کفایت نمونه گیری)، تحلیل عاملی اجزای اصلی (برای تعیین روایی سازه) و معادلات ساختاری (برای آزمون مدل) استفاده شد.. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه 40 سؤالی رهبری معنوی فرای (2016)، 56 سوالی رضایت ورزشی چلادورای (1998) و 58 سوالی تعهد ورزشی اسکانلان (2015) بود. براساس نتایج، رهبری معنوی درهر دو ورزشهای انفرادی و تیمی رابطه مثبت و معنی داری با تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره وری دارد. همچنین در هر دو الگوی ورزشهای انفرادی و تیمی وجود متغیرهای میانجی، برازش بهتری را به دست می دهد و دو متغیر حس عضویت و خودشکوفایی به عنوان میانجی اثر رهبری معنوی بر این سه متغیر معرفی شده اند. رهبری معنوی باعث افزایش تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره وری در ورزش های تیمی و انفرادی می شود.
۸.

طراحی الگوی بالندگی حرفه ای، سازمانی و فردی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی وسنجش برازش آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بالندگی حرفه ای بالندگی سازمانی بالندگی فردی اعضای هیأت علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 580 تعداد دانلود : 478
هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی توسعه بالندگی حرفه ای، سازمانی و فردی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد که به شکل میدانی اجرا گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور (205N=) و نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بالندگی استفاده شد، که محقق فهرستی از 22 مؤلفه بالندگی هیأت علمی را شناسایی کرد که پس از مصاحبه با متخصصان و صاحبنظران این حوزه، 3 بعد (بالندگی حرفه ای، سازمانی و فردی) و 17 مؤلفه شناسایی شده، به گویه های پرسشنامه تبدیل شدند تا بر مبنای آن وضعیت موجود بالندگی ترسیم شود. روایی هر سه پرسشنامه به تأیید 15 نفر از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 85/0 و 86/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف- اسمیرنوف، تی استودنت و برای تعیین ارتباط علّی بین متغیرها، از دو نرم افزار LISREL و SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد تحلیل های مدل یابی معادلات ساختاری، برازندگی مدل را با داد ه ها مورد حمایت قرار دادند، همچنین یافته ها بیانگر این امر بودند که ابعاد بالندگی دانشکده های تربیت بدنی کشور در حد مطلوب قرار دارد. در ارتباط بین بالندگی و ابعاد آن، بعد حرفه ای با بار عاملی 80/0، بعد فردی با بار عاملی 74/0 و بعد سازمانی با بار عاملی 71/0 بیشترین تأثیر را داشتند.
۹.

تعیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیر علی اخلاق حرفه ای مدیران بر اخلاق مدنی شهروندی هوادارن باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای اخلاق مدنی و شهروندی هوادار سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 653 تعداد دانلود : 573
هدف از این تحقیق تعیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیر علی اخلاق حرفه ای مدیران بر اخلاق مدنی شهروندی هوادارن باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمام هوادران لیگ دسته یک فوتبال کشور در سال 1397، که برای تماشای مسابقات فوتبال تیم محبوب خود در ورزشگاه حضور یافتند؛ بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه اخلاق حرفه ایی عیدی و همکاران (1395)، پرسشنامه اخلاق شهروندی محقق ساخته و پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناپاهایت و گوشال (2002) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون سوبل و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین اخلاق حرفه ایی و مؤلفه های آن و سرمایه اجتماعی(717/0r=) و مؤلفه های آن با اخلاق شهروندی هواداران (581/0r=) رابطه معنادار وجود دارد (01/0≤ p). خروجی های نرم افزار AMOS نشان دهنده برازش مناسب مدل ساختاری بود. (میزان شاخص های NFI=0/9، IFI=0/97، RMSEA=0/07 و CFI=0/97 نشان دهنده برازش مدل ساختاری بودند). با توجه به نتایج تحقیق: مقدار آماره سوبل برابر با 314/8 است که در سطح اطمینان 99 درصد معنادار گزارش شد (P-Value≤0.05) به نظر می رسد، که سرمایه اجتماعی باشگاه می تواند به عنوان متغیر میانجی بین اخلاق حرفه ای مدیران و اخلاق مدنی و شهروندی هواداران عمل نماید و اخلاق حرفه ای از این طریق اثرات خود را بر اخلاق شهروندی هواداران نمایان سازد.
۱۰.

طراحی مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی های رایانه ای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازیهای رایانه ای ورزشی جوانان نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 993 تعداد دانلود : 417
انسان از زمانی که به دنیا می آید با بازی آشنا می شود و به وسیله بازی است که خیلی از مهارت ها را یاد می گیرند و بازی ها در دنیای امروزه به شیوه های متعددی انجام می شود. یکی از شیوه های پرطرفدار، بازی های ویدئویی است که در این بین سهم بازی های ورزشی نیز بسیار پررنگ است. از این رو هدف مقاله این است که مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی های رایانه ای ورزشی را مشخص کند. ابتدا به وسیله نظریه داده بنیاد و شیوه کدگذاری گلیزر از طریق مصاحبه با 23 نفر از متخصصانی که در این حوزه فعالیت علمی داشته اند، دانشجویان تربیت بدنی که سابقه بازی های آنلاین داشته اند و مدیران کلوپ های ورزشی کد گذاری انجام شد و 6 مقوله "اعتیاد به بازی"، "تصویرسازی ذهنی"، "حس رقابت"، "هیجان"، "گروه کانون" و "حس برتری" بعنوان دلایل اصلی گرایش جوانان به بازی های رایانه ای ورزشی به دست آمد. سپس مدل مفهومی رسم شد. برای تائید مدل مفهومی برخواسته از نظریه داده بنیاد، پرسشنامه ای طبق نتایج تحقیق ساخته شد و بین افرادی که حداقل یک بار تجریه بازی های رایانه ای ورزشی را داشته اند، به شیوه نمونه گیری در دسترس به صورت الکترونیکی و حضوری توزیع گردید که در مجموع 120 پرسشنامه جمع آوری و تکمیل گردید. با استفاده از نرم افزار پی ال اس نسخه 3 مدل مفهومی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصل از تحلیل عامل تاییدی، مدل مفهومی را تائید کرد. در نهایت پیرامون مقوله های شناسایی شده بحث گردید و یشنهاداتی برای تحقیقات آتی در جهت راهکارهایی برای استفاده مفید و مناسب برای جوانان ارائه شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵