پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره دهم زمستان 1400 شماره 3 (پیاپی 39) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

موانع واگذاری اماکن ورزشی با تاکید بر بند ج اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موانع واگذاری اماکن ورزشی اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 93 تعداد دانلود : 759
هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی موانع واگذاری اماکن ورزشی با تاکید بر بند ج اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا بود. پژوهش از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از لحاظ تجزیه و تحلیل و نوع، کیفی-کمی بود. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان مرتبط با واگذاری اماکن ورزشی در وزارت ورزش و جوانان، سازمان خصوصی سازی، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، اساتید و پژوهشگران تشکیل دادند. در مرحله اول با انجام 15 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. پرسشنامه محقق ساخته با 24 گویه طراحی و پایایی آن با آلفای کرونباخ 0.980 به تایید رسید. روایی صوری و محوایی پرسشنامه توسط 11 نفر از اساتید مورد تایید قرار گرفت. سپس پرسشنامه بین 80 نفر تقسیم شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی، تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و آزمون فریدمن با کمک دو نرم افزار Spss 25 و PLS3 استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب موانع اقتصادی-مالی، فرهنگی-اجتماعی، ساختاری-سازمانی، حقوقی-قانونی و عقیدتی-سیاسی در اولویت های اول تا پنجم قرار می گیرند. در ادامه زیرمولفه های هر یک از موانع نیز رتبه بندی شدند.
۲.

مشتریان در قبال ارتباط با باشگاه های ورزشی در جامعه چگونه رفتار می کنند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت رابطه وفاداری تبلیغات شفاهی رفتار شاکیانه باشگاه های تندرستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 546 تعداد دانلود : 87
هدف پژوهش حاضر بررسی پاسخ های رفتاری اجتماعی مشتریان باشگاه های ورزشی در قبال رابطه با باشگاه است. روش تحقیق، از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری تحقیق شامل باشگاه های ورزشی تندرستی شهر اراک بود. نمونه تحقیق به وسیله روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شد. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه ی کیفیت رابطه (14 گویه) با ابعاد رضایت، تعهد و اعتماد، پرسشنامه تبلیغات شفاهی (4گویه)، پرسشنامه وفاداری (4گویه) و پرسشنامه رفتار شاکیانه (4گویه) استفاده گردید. اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط نظرات متخصصان (12 نفر)، و روایی سازه نیز با تحلیل عاملی تأییدی سنجیده شد. با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ها در یک مطالعه مقدماتی مورد تأیید قرار گرفت. تعداد 380 پرسشنامه توزیع، تعداد 355 پرسشنامه برگشت و تعداد 329 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS16، LISREL ، PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت رابطه اثر مثبت و معناداری روی وفاداری (75/0a=) و تبلیغات شفاهی (80/0a=) مشتریان باشگاه ها داشت؛ همچنین کیفیت رابطه اثر منفی و معناداری روی رفتارهای شاکیانه مشتریان داشت (75/0a=). بنابراین مدیران و مسؤلان باشگاه های ورزشی باید با در نظر گرفتن نقش کیفیت رابطه و ابعاد آن روی وفاداری، تبلیغات شفاهی و رفتارهای شاکیانه تمام تلاش خود را برای بهبود ابعاد مختلف کیفیت رابطه انجام دهند تا وفاداری مشتریان و تعریف و تمجید آنها از باشگاه را کسب نمایند و از رفتارهای شاکیانه آنها بکاهند.
۳.

نقش بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری مشتریان مراکز تفریحی ورزشی براساس تئوری استفاده و رضایت مندی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی خدمات ورزشی رسانه اجتماعی تئوری استفاده و رضایتمندی شبکه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 900 تعداد دانلود : 923
علایق روزافزون به بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی در صنعت ورزش بخصوص در بین مجموعه های تفریحی ورزشی، موجب شد تا این پژوهش با هدف نفش بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری مشتریان مراکز تفریحی ورزشی را با رویکرد استفاده و رضایتمندی مورد بررسی قرار دهد .به منظور گردآوری داده ها، پرسش نامه پژوهش بین 393 نفر از مشتریان مجموعه های تفریحی ورزشی شهر همدان به صورت برخط و فیزیکی توزیع گردید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها علّی است. در این پژوهش از روش های آمار توصیفی شامل شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی همچنین از روش های آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری در سطح آلفای 05/0 استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss.20 و Amos.18 استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که مؤلفه های استفاده و رضایتمندی با رضایتمندی ارتباط معناداری دارد، همچنین رضایتمندی با قصد خرید و وفاداری ارتباط معناداری دارد و قصد خرید نیز با وفاداری مشتری رابطه معناداری دارد. به نظر می رسد می توان از تئوری استفاده و رضایت مندی به نحو موثری در سنجش میزان رضایت مندی مشتریان و نیز قصد خرید و وفاداری مجموعه های ورزشی استفاده کرد.
۴.

آینده نگاری در ورزش همگانی: سناریوهای درآمدزایی پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نگاری سناریو نگاری ورزش همگانی درآمد زایی پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 718 تعداد دانلود : 626
ورزش همگانی ارتباط مستقیمی با پویایی و سلامت روان دارد و همچنین نقش پررنگی در توسعه سوادبهداشتی دارد و منجر به افزایش سلامتی در تمام سنین می گردد. اما علی رغم پیشرفت های بسیار، همچنان به دنبال راه حلی برای درآمدزایی پایدار است. پژوهش حاضر با هدف آینده نگاری در ورزش حرفه ای ایران به کشف آینده های پیش روی ورزش همگانی وتدوین سناریوهای درآمدزایی پایدار آن برای سال 1414 و ارائه استراتژی پرداخته است. آینده نگاری با رویکرد سناریونگاری براساس روش منطق شهودی به کار گرفته شده است و برای طراحی سناریوها از روش تحلیل روندها و عدم قطعیت ها و الگوی شش مرحله ای سناریونگاری تلفیقی استفاده گردید. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر شامل 25 نفر از ذینفعان داخلی و خارجی ورزش همگانی ایران بودند که بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با مصاحبه و پرسش نا مه های باز صورت گرفت. بر اساس یافته ها، تحلیل 30 عامل اصلی بدست آمده در نهایت منجر به تولید دو عدم قطعیت کلیدی شد که پایه و اساس چهار سناریوی اصلی درآمدزایی پایدار ورزش همگانی ایران گردیدند. در نتیجه استراتژی "درآمدزایی پایدار با خلق دارایی های فکری جدید و اختصاص بودجه پایدار حاصل از هم افزایی متولیان ورزش همگانی ایران" ارائه گردید. کلمات واژه ها : آینده نگاری، سناریو نگاری، ورزش همگانی، درآمدزایی پایدار
۵.

تدوین مدل پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در حوزه کسب و کار ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی طراحی محصول خدمات الکترونیک ارتباطات بازاریابی زنجیره ارزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 571 تعداد دانلود : 654
این مطالعه به منظور تدوین مدل پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در حوزه ی کسب و کار ورزشی انجام شد. برای تدوین مدل، یک پرسشنامه ی محقق ساخت تهیه شد .روایی پرسشنامه توسط آزمون تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی بررسی شد و مقدار کومو در آزمون بارتلت برابر با 912/0 بود و پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. پرسش نامه تحقیق در اختیار 252 نفر از اساتید تربیت بدنی در سراسر کشور قرار گرفت و برگشت داده شد . داده ها توسط نرم افزار SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل عامل ها نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخودار است و همچنین نشان داد که سؤالات به 6 مؤلفه تعلق دارند. نتایج برای پایایی 6 مؤلفه بزرگتر از 70/0 بود که نشان می دهد، مدل از پایایی مناسبی برخودار می باشد. نتایج برای مدل معادلات ساختاری نشان داد که ضرایب مسیر برای شبکه های اجتماعی، طراحی محصول، خدمات الکترونیک، ارتباطات بازاریابی، زنجیره ارزش و تسهیم دانش به ترتیب 79/0، 76/0، 57/0، 72/0، 71/0 و 73/0 بود. بر اساس نتایج به دست شبکه های اجتماعی بیشترین سهم را در مدل بازاریابی کسب و کار حوزه ورزشی و خدمات الکترونیک کمترین سهم را در این مدل بازاریابی دارد. در مجموع این نتایج نشان می دهد که در مدل بازاریابی کسب و کار حوزه ورزشی، باید توجه ویژه ای به شبکه های اجتماعی شود
۶.

تأثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با نقش میانجی پاسخگویی در وزارت ورزش و جوانان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حکمرانی خوب سلامت سازمانی پاسخگویی وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 559 تعداد دانلود : 33
هدف از این تحقیق تاثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با نقش میانجی پاسخگویی در وزارت ورزش و جوانان ایران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده و به لحاظ هدف کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات، میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان وزارت ورزش و جوانان می باشد که تعداد آن ها برابر 900 نفر بود که با توجه به جدول مورگان 269 نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد سلامت سازمانی سینگ و جها (2018)، حکمرانی خوب مقیمی و رمضان (1390) و پاسخگویی سازمانی الفتی (1398) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری رویکرد واریانس محور استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است و حکمرانی خوب و پاسخگویی به طور مستقیم بر سلامت سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین حکمرانی خوب اثر مثبت و معناداری بر پاسخگویی دارد. علاوه بر این مشخص گردید که حکمرانی بر سلامت سازمانی از طریق پاسخگویی اثر مثبت و معناداری دارد. با توجه به نتایج تحقیق مدیران وزارت ورزش و جوانان ایران می توانند با افزایش حکمرانی خوب و پاسخگویی سازمانی، سلامت سازمانی را در وزارت ورزش و جوانان ایران ارتقا دهند.
۷.

تدوین الگوی مفهومی کاربست تحقیقات ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: علوم ورزشی کاربرد دانش مدیریت پژوهشی مدل کاربست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 477 تعداد دانلود : 494
هدف از این پژوهش، تدوین الگوی مفهومی کاربست تحقیقات ورزشی کشور بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش صاحب نظران (اساتید، مدیران و..) و منابع اطلاعاتی (مقالات، اسناد و ..) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت (اشباع نظری) با روش قضاوتی نمونه گیری شد (17 نفر و 72 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی پژوهش براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، روایی محتوایی ابزارها و توافق بین مصححان ارزیابی و تأیید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی و تحلیل سیستمی استفاده شد. چارچوب مفهومی استخراج شده شامل 4 سطح کلی، 12 منظر، 34 بُعد و 116 مؤلفه کلیدی بود. چهار سطح مفهومی مدل شامل؛ اکوسیستمی (ظرفیت های نظام علمی، توسعه سیستم ورزش و تحولات علمی ورزش بین المللی)، سیستمی (قابلیت های بخش اجرایی، صنعت، سیستم علمی ورزش)، ساختاری (مدیریت پژوهشی، تأمین منابع، خدمات پژوهشی و توسعه پژوهش) و کارکردی (کاربست پذیری، دامنه و پیامدهای کاربست) است. براساس نتایج به مدیریت پژوهشی در حوزه ورزش پیشنهاد می شود که کاربست تحقیقات ورزشی را به عنوان یک جریان سیستمی و راهبردی تعریف نمایند و همزمان با ارتقای قابلیت کاربست پذیری تحقیقات ورزشی به ظرفیت سازی در محیط علمی، اجرایی، صنعتی و اجتماعی ورزش بپردازند.
۸.

ارائه الگوی پارادایمی عوامل موثر بر خودشیفتگی برند در صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودشیفتگی به برند صنعت ورزش مدل چارمز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 702 تعداد دانلود : 656
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر خودشیفتگی برند در صنعت ورزش ایران تدوین شده است.روش پژوهش کیفی، ازلحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی که براساس تئوری داده بنیاد مبتنی روش چارمز می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متخصصان حوزه ی بازاریابی ورزشی و صاحب نظران مدیریت ورزشی و افراد صاحب نظر و آگاه در ارتباط با بازاریابی و برند بودند. تعداد 12نفر برای انجام مصاحبه عمیق با بهره گیری از تکنیک های هدفمند و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک های آماری توصیفی(درصد فراوانی،فرمول شنون) و تکنیک تحلیل محتوای پنهان در قالب استراتژی پدیدارشناسانه(کدگذاری باز و محوری)توسط نرم افزارMAXQDA18استفاده گردید. بر اساس نتایج، تعداد 11 مقوله اصلی شامل تعلق به برند (تجربه فرد، شیفتگی برند، وفاداری برند، احترام)، عوامل اجتماعی، هویت برند، نگرش به برند شامل(اعتبار برند، تصویر برند)، سلبریتی ها، حامیان مالی، تبلیغات شامل(تبلیغات تجاری، تبلیغات شفاهی)، شهرت برند شامل(ادغام با ورزش، ماهیت برند)، خصوصیات اخلاقی و رفتاری شامل(رفتار مصرف کننده، ویژگی های بیولوژیکی، ویژگی های شخصیتی)، متفاوت سازی برند با سایر رقبا و عامل رسانه به عنوان عوامل موثر بر خودشیفتگی برند شناسایی شد.
۹.

طراحی الگوی جامع ارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی جامع ارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 577 تعداد دانلود : 259
نقش ارزیابی عملکرد در ارتقاء بهره وری سازمانی و نظارت بر نحوه به کارگیری منابع سازمانی حایز اهمیت است و هر سازمان جهت پیشبرد اهداف و سیاست های خود باید از یک الگوی ارزیابی مناسب استفاده نماید. پژوهش حاضر بر آن بود تا با در نظر گرفتن ماموریت ها و وظایف قانونی هیئت های ورزشی کشور الگویی مناسب را برای ارزیابی عملکرد در این حوزه طراحی و ارایه نماید. بدین منظور با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط 12 نفر از مدیران ارشد ورزش کشور و پایایی آن، با ضریب آزمون آلفای کرونباخ 92/0 مورد تایید قرار گرفته بود به تمامی هیئت های ورزشی کشور که به عنوان جامعه آماری تعیین شده بودند از طریق 51 فدراسیون ورزشی و 31 اداره کل ورزش و جوانان استانی ارسال گردید. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، تی تک نمونه ای، فریدمن، مدلسازی معادلات ساختازی و از نرم افزارهای PLS Smart و Spss استفاده شد. بر مبنای یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی این پژوهش 27گویه به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد دارای الویت می باشد که هیئت های ورزشی می بایست در قالب 7 عامل یا حوزه عملکردی شامل؛ توسعه و همگانی، مالی و جذب منابع، آموزش، استعدادیابی، مسابقات و رویدادها، اردوها و اعزام ها و نیز حقوقی و قانونی مورد ارزیابی عملکرد سالیانه قرار گیرند بنابراین توصیه می شود که هیئت ها در همه ابعاد، عملکرد مداوم داشته باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵