پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره دهم پاییز 1400 شماره 2 (پیاپی 38) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک معاونت تربیت بدنی و سلامت موانع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 405 تعداد دانلود : 467
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش ایران می باشد. از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات از نوع کیفی و مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه مدیران، مشاوران حوزه ستادی و معاونین استانها در معاونت تربیت بدنی و سلامت بودند که از میان آنها 50 نفر براساس تجارب کاری، مقالات چاپ شده، تالیف کتب مرتبط و حوزه اجرایی شان که مرتبط با با پژوهش حاضر بودند انتخاب شدند و روش نمونه گیری نظری و به صورت هدفمند بود. برای تحلیل اطلاعات بدست آمده در مصاحبه ها، از روش کدگذاری باز و محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج نشان داد که موانع مدیریت استراتژیک در این معاونت شامل 3 مقوله کلی و 9 مولفه که عبارتند از ایدئولوژی سازمانی( موانع آموزشی، موانع ساختاری، موانع طراحی و برنامه ریزی و موانع اخلاق حرفه ای)، عوامل برون سازمانی( موانع حقوقی و قانونی و موانع محیطی) و منابع سازمانی که شامل( موانع اطلاعاتی، موانع انسانی و موانع مالی) می باشند. و از ویژگی های این پژوهش یافتن موانع جدید نسبت به سایر پژوهش هاست. معاونت تربیت بدنی و سلامت با استفاده از ظرفیت های رسانه ملی، جذب حامیان مالی، تصمیم گیری مشارکتی در اجرا و نظارت مستمر می تواند در رفع موانع مورد نظر اقدامات موثری انجام دهد.
۲.

تاثیر خلق تجربه از طریق محرک های حسی در باشگاه های بدن سازی بر ارزش درک شده، قدرت برند و تبلیغات دهان به دهان مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشگاه های بدنسازی خلق تجربه قدرت برند محرک های حسی تبلیغات دهان به دهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 29 تعداد دانلود : 671
امروزه با رشد تعداد خدمات و همچنین افزایش دسترسی به اطلاعات و کانل های توزیع، مشتریان نسبت به گذشته انعطاف بیشتری در تصمیم گیری هایشان پیدا کرده اند. با توجه به رقابت شدید در صنایع خدماتی از جمله باشگاه های بدنسازی و تناسب اندام، مدیران این باشگاه ها نیاز دائمی به رویکردهای جدیدی برای جذب و حفظ مشتری در این حوزه دارند. لذا هدف این پژوهش تاثیر خلق تجربه از طریق محرک های حسی در باشگاه های بدنسازی بر ارزش درک شده، قدرت برند و تبلیغات دهان به دهان مشتریان بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها جزو پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. حجم نمونه ۲۱۵ نفر از مشتریان باشگاه های بدن سازی لوکس شهر تهران به صورت هدفمند تعیین شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه ی نیمه محقق-ساخته بود. در این پژوهش از پرسشنامه های محرک های حسی (حسینی، پورکیانی، افروزه، ۱۳۹۶)، پرسشنامه تجربه (براکوس و همکاران، ۲۰۰۹)، پرسشنامه ارزش درک شده (ویدمان و همکاران، ۲۰۱۸)، قدرت برند (وایمر و همکاران، ۲۰۱۲)، رضایت (چانگ و همکاران، ۲۰۰۵) و تبلیغات دهان به دهان (همگسن و نکست، ۲۰۰۷) به عنوان پرسشنامه های مرجع استفاده شد. در نهایت برای شناسایی اثر متغیرها بر یکدیگر از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار پی ال اس ۳ استفاده شد. نتایج نشان داد محرک های حسی باعث خلق تجربه برند می شود و از این مسیر به ارزش درک شده مشتریان منجر می شود.
۳.

تحلیل عاملیSWOT پایگاه های ورزش قهرمانی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قوت ضعف فرصت تهدید پایگاه های ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 27 تعداد دانلود : 950
هدف از این تحقیق تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پایگاه های ورزش قهرمانی ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان پایگاه های ورزش قهرمانی و اساتید دانشگاه و خبرگان ورزشی حدود 154 نفر تشکیل می دهند. برای نمونه پژوهش در بخش کیفی20 نفر بصورت هدفمند و در بخش کمی نیز 134 نفر بصورت کل شمار انتخاب شدند. روش گردآوری داده های این تحقیق به صورت آمیخته می باشد. ابتدا به روش دلفی به شناسایی SWOTپایگاه های ورزش قهرمانی پرداخته شد و پرسشنامه ای محقق ساخته شامل 62 سؤال در زمینه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پایگاه های ورزش قهرمانی کشور طراحی گردید. سپس روایی صوری آن توسط 5 تن از اساتید مدیریت ورزشی و متخصصین تأیید شد و برای بررسی روایی محتوا از ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) استفاده گردید. همچنین به منظور تعیین پایایی از آزمون آلفای کرونباخ 88/0 استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش کمی از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله آزمون T تک نمونه ای و آزمون فریدمن و تحلیل عاملی تأییدی با کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. از مهمترین یافته های پژوهش می توان به امکانات و تجهیزات پایگاهها، نداشتن برنامه راهبردی، علاقمندی و استقبال جوانان نسبت به ورزش های قهرمانی، افزایش قیمت تجهیزات و وسایل مورد نیاز و هزینه نگهداری از آنها، تمرکز بر نتیجه گرایی به جای فرآیندگرایی اشاره نمود.
۴.

تعیین نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی در فدراسیون های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش سازمان ورزشی عملکرد سازمانی فناوری مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 403 تعداد دانلود : 790
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی در فدراسیون های ورزشی ایران بود. روش پژوهش، توصیفی همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی رؤسا و کارشناسان فدراسیون های ورزشی ایران در سال 1398 تشکیل دادند (750 = N)، که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده 256 نفر، مطابق جدول مورگان، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه های استاندارد فناوری اطلاعات و ارتباطات هرناندز و همکاران (2011)، مدیریت دانش لاوسون (2003)، یادگیری سازمانی فام و اسوایرسزک (2006)، فرهنگ سازمانی کوئین و کامرون (2011) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری، رویکرد واریانس محور با استفاده از نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته ها نشان داد، بیش ترین میزان اثر مربوط به تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش بود. فرهنگ سازمانی تأثیر نسبتا بالایی بر یادگیری سازمانی داشت. فناوری اطلاعات و ارتباطات با شدت متوسطی بر یادگیری سازمانی و مدیریت دانش مؤثر بود. نقش میانجی مدیریت دانش در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی تأیید شد ولی، نقش میانجی مدیریت دانش در ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با یادگیری سازمانی تأیید نشد. پیشنهاد می شود، در فدراسیون های ورزشی ایران، با ارتقای فناوری های اطلاعات و ارتباطات، ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب و مدیریت صحیح دانش به افزایش و بهبود یادگیری سازمانی در سازمان کمک کرده و به این ترتیب فدراسیون ها در جهت رشد یادگیری و مبدل شدن به سازمانی یادگیرنده و به روز و همگام با دانش جهانی قدم بردارند.
۵.

تاثیر میزان فعالیت بدنی بر رفتارهای اخلاقی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی: نقش میانجی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجویان رفتارهای اخلاقی شبکه های اجتماعی میزان فعالیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 248 تعداد دانلود : 142
هدف اصلی این پژوهش تاثیر میزان فعالیت بدنی بر رفتارهای اخلاقی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی: نقش میانجی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود بود. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی، و از جمله پژوهش های کاربردی است که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران تشکیل دادند. به منظور برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید و حجم نمونه تعداد 300 نفر برآورد شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط صاحب نظران (15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی) مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (فعالیت بدنی= 85/0، رفتارهای اخلاقی = 81/0، استفاده از شبکه های اجتماعی = 86/0 و نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود= 83/0) گزارش شد. همچنین روایی سازه اعتباریابی پرسشنامه از طریق تحلیل مؤلفه های اصلی با چرخش واریماکس انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای،Spss نسخه 25 و Amos نسخه 23 انجام گرفت. نتایج یافته ها بیانگر آن که بود که متغیر استفاده از شبکه های اجتماعی نمی تواند نقش واسطه ای داشته باشد، همچنین نتایج نشان داد که متغیر نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود می تواند نقش واسطه ای داشته باشد. می توان از نتایج اینگونه نتیجه گرفت که اگر دانشجویان فعالیت-های منظم ورزشی داشته باشند نگرش آنها در مورد تصویر بدنی خود افزایش یافته و این امر موجب اعتماد به نفس بالای آنها می شود و دانشجویان رفتارهای اخلاقی مثبتی از خود بروز می دهند.
۶.

شناسایی عوامل موثر کارآفرینی ورزشی درایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی کارآفرینی ورزشی کشور ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 932 تعداد دانلود : 844
هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر کارآفرینی ورزشی درایران بود. نوع پژوهش، بنیادی و به شیوه کیفی بود. جامعه آماری شامل 16 نفر از صاحب نظران مختلف بودند. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و انجام شد. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش ابتدا از مبانی نظری استفاده گردید و چون مباحث کافی نبود از مصاحبه نیمه ساختاریافتهاستفاده شد. در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از رویکردهای تحلیل کیفی که شامل کدگذاری باز، محوری و گزینشی می باشد، استفاده شد. نتایج کدگذاری باز بیانگر آن بود که 110 کد اولیه حاصل از تحلیل مصاحبه ها و اسناد به دست آمده است. نتایج کد گذاری محوری بیانگر این بود که 15 مقوله از این کدگذاری به دست آمد. در نهایت یافته های حاصل از کدگذاری گزینشی شامل 4 مفهوم (عوامل بازدارنده، عوامل تسهیل کننده، عوامل توسعه دهنده و پیامدها) بود. نتایج حاصل از کدگذاری ها نشان داد که برنامه کارآفرینی ورزشی درایران بر مبنای عوامل مختلفی قرار دارد. لذا زمانی که مکانیسم اثر این عوامل به درستی شناسایی و تشخیص داده شوند می توان شاهد رشد و بالندگی برنامه کارآفرینی ورزشی درایران بود. با توجه به این موارد می توان آینده ای روشنی را برای برنامه کارآفرینی ورزشی درایران تصور کرد.از آنجایی که از دیدگاه متخصصان فقدان ارتباط میان دانشگاه-ها و مراکز تولیدی و صنعتی یکی از عوامل مهم تلقی می شود. پیشنهاد می شود اقدامات لازم در جهت برقرار ارتباط مطلوب بین دانشگاه و صنعت از طریق آموزش صحیح دانشجویان مطابق با نیازهایصنعت صورت گیرد.
۷.

نقش گردشگری ورزشی بر توسعه کارآفرینی در استان هرمزگان (تأکید بر سواحل و ورزش های آبی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استان هرمزگان توسعه گردشگری ورزشی کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 1000 تعداد دانلود : 601
استان هرمزگان با قرار گرفتن در جنوب و در کنار آب های گرم خلیج فارس و برخوردار بودن انواع جاذبه های طبیعی، تاریخی،گردشگری، تنوع اقلیمی و ظرفیت های اقتصادی از سوی دیگر مکانی مناسب برای جذب گردشگران و سرمایه گذاری کارآفرینان است . گردشگری و گردشگری ورزشی بک صنعت کاربر است و فعالیت های این صنعت بیشتر توسط نیروی کار انجام می شود. هدف از تحقیق، بررسی نقش گردشگری ورزشی بر توسعه کارآفرینی در استان هرمزگان با تأکید بر سواحل و ورزش های آبی است. روش پژوهش، توصیفی و به روش میدانی اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، کارشناسان پارک علم و فناوری، اساتید بومی و فارغ التحصیلان ارشد تربیت بدنی، کارشناسان اداره ورزش و جوانان و کارشناسان دفاتر و آژانس های مسافرتی در استان هرمزگان بوده است. حجم جامعه 332 نفر برآورد شد و بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 175نفر تعیین که با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه توسعه کارآفرینی و توسعه گردشگری ورزشی بوده که با استفاده از نظر کارشناسان روایی صوری آن تایید و ضریب آلفای کرونباخ نیز 88/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج نشان داد که توسعه گردشگری ورزشی می تواند پیش بین قوی برای توسعه کارآفرینی در استان هرمزگان باشد. که میزان تغییرپذیری در توسعه صنعت گردشگری بر توسعه کارآفرینی در استان هرمزگان را نشان می دهد. بنابراین توسعه زیرساخت های ساحلی برای توسعه گردشگری ورزشی می تواند موجب کارآفرینی و کاهش تعداد بیکاران در این استان شود.
۸.

آسیب شناسی راهبردی توسعه ورزش همگانی ازدیدگاه متخصصان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب شناسی راهبردی ورزش همگانی دیدگاه متخصصان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 757 تعداد دانلود : 845
این پژوهش با هدف آسیب شناسی راهبردی توسعه ورزش همگانی از دیدگاه متخصصان انجام گرفت. پارادایم مورد استفاده در این تحقیق تفسیری با رویکرد کیفی بود که از استراتژی پدیدارشناسی با تاکتیک تحلیل محتوای پنهان برای انجام آن استفاده گردید. ابزار مورد استفاده در این تحقیق مطالعه اسناد مربوط به فدراسیون ورزش همگانی و مصاحبه با 14 نفر از نخبگان و صاحب نظران حوزه ورزش همگانی بود که بصورت هدفمند و با استفاده از قاعده اشباع نظری انتخاب شدند. فرمت داده ها بصورت متن، صوت و فیلم بود که در نهایت به داده های متنی تبدیل شدند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق کدگذاری و با استفاده از نرم افزار MaxQDA انجام گرفت. به منظور بررسی روایی و پایایی، محقق و دو نفر از متخصصینِ دانشگاهی حوزه ورزش همگانی کار کدگزاری را انجام دادند که حدود 84 درصد کدها با یکدیگر اشتراک داشتند، همچنین مشخص گردید که کدها از نظر علمی معنادار هستند. در مرحله اول 61 کدباز شناسایی شد که پس از مقوله بندی، 13 مقوله ی اصلیِ درون فردی، کمبود زمان، بین فردی، ساختاری، زیرساختی، تغیرات نگرشی، نظام ارتباطی، عملکرد رسانه ها، هماهنگی، فرهنگی، مدیریت و برنامه ریزی، مالی و اقتصادی و منابع انسانی ایجاد گردید که در پایان 4 کد محوری محدودیت، سخت افزاری، نرم افزاری و روان شناختی باقی ماند.
۹.

ارائه الگوی مدارای اجتماعی تماشاگران باشگاهای لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدارای اجتماعی تئوری داده بنیاد تماشاگران فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 643 تعداد دانلود : 912
مدارای اجتماعی از جمله مفاهیمی است که در رشته های متفاوت علمی بدان پرداخته می شود. درپژوهش کیفی حاضر این مفهوم در حوزه جامعه شناسی و باهدف طراحی الگویی برای توسعه مدارای اجتماعی تماشاگران باشگاه های فوتبال ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد به انجام شده است. 17 مصاحبه با خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند انجام و باکمک نرم افزار مکس کیودا تحلیل شده اند. حاصل این مصاحبه ها، مجموعه ای از مضامین اولیه بود که طی فرایند کدگذاری باز گردآوری و از درون آن ها مقوله هایی استخراج شد؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان مقوله ها ذیل عناوین: شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردهاو پیامدهای مدارای اجتماعی در قالب پارادایم کدگذاری محوری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی نیز سیر داستان ترسیم گردید. براساس نتایج، الگوی مدارای اجتماعی تماشاگران علاوه بر شرایط علی(شرایط ذهنی، ارزشی و نهادی)؛ شرایط زمینه ای(فردی، فرهنگی و اجتماعی)شرایط مداخله گر(زیرساخت فیزیکی و آموزشی) را نیز درتوسعه مدارای اجتماعی مهم می داند که در نهایت پیامدهایی همچون تعامل، کنش همدلانه و بهزیستی تماشاگران فوتبال را به دنبال دارد.
۱۰.

طراحی مدل مشارکت سازمانهای ورزشی دولتی در بخش ورزش برای همه، با توجه به خط مشی سلامت محوری دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدل مشارکت ورزشی سازمانهای ورزشی دولتی ورزش برای همه خط مشی سلامت محوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 467 تعداد دانلود : 794
هدف پژوهش حاضر؛ طراحی مدل مشارکت سازمانهای ورزشی دولتی در بخش ورزش برای همه، با توجه به خط مشی سلامت محوری دولت بود. جامع ه آم اری پ ژوهش شامل کلیه کارکنان، سازمانهای ورزشی دولتی در بخش ورزش برای همه بود (192 = N) که بر اساس فرمول کوکران، 130 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت دستیابی به اه داف تحقی ق از پرسش نامه محق ق س اخته 41 سئوالی استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 12 ت ن از متخصصین و اساتید دانشگاه رس ید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید ق رار گرف ت. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالع ه مق دماتی ب ا 30 آزم ودنی و ب ا آلف ای کرونب اخ 88/0 محاسبه شد. جهت تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی مانند: ج دول توزی ع فراوان ی و درصد و روش های آماری استنباطی از جمله: کلموگروف اسمیرنف، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و تحلیل روابط متغیرهای پنهان با استفاده از دو نرم افزار SPSS. V. 20 و EQS. V. 6.2 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد در مدل مشارکت سازمانهای ورزشی دولتی در بخش توسعه ورزش برای همه، سه عامل مدیریتی، ساختاری و سازمانی و محیطی به همراه 15 مولفه آن ها، دخیل هستند. همچنین مدل مشارکت سازمانهای ورزشی دولتی در بخش ورزش برای همه از برازش مطلوبی برخوردار بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳