پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره چهارم تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 13) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های اخذ و میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

ارتباط بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تحلیل رگرسیونی نگرش مدیران، معلمین و دانش آموزان نسبت به معلمین ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه SLEQ از دیدگاه دبیران تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

نقش سقف شیشه ای بر وضعیت توانمندی زنان در سازمان ورزش شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقش رسانه های گروهی در گرایش مردم به ورزش همگانی با تأکید بر آمادگی جسمانی (مطالعه ی موردی: شهر بابلسر)(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ارتباط جوّ سازمانی و اعتماد سازمانی با میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

اثر حمایت اجتماعی (خانواده و سرپرست) بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان یزد: نقش واسطه ای تعارض کار- خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

تحلیل وضعیت رقابتی صنعت تولید پوشاک ورزشی ایران با استفاده از مدل رقابتی پورتر(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵