پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره چهارم تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 13)

مقالات

۱.

تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های اخذ و میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران

۲.

ارتباط بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم

۵.

نقش سقف شیشه ای بر وضعیت توانمندی زنان در سازمان ورزش شهرداری تهران

۶.

نقش رسانه های گروهی در گرایش مردم به ورزش همگانی با تأکید بر آمادگی جسمانی (مطالعه ی موردی: شهر بابلسر)

۷.

ارتباط جوّ سازمانی و اعتماد سازمانی با میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری

۸.

اثر حمایت اجتماعی (خانواده و سرپرست) بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان یزد: نقش واسطه ای تعارض کار- خانواده

۹.

تحلیل وضعیت رقابتی صنعت تولید پوشاک ورزشی ایران با استفاده از مدل رقابتی پورتر

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶