پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره یازدهم زمستان 1401 شماره 3 (پیاپی 43) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی ورزش ایران( مطالعه موردی نخبگان ورزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نخبگان ورزشی سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی در ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۷
هدف از این پژوهش تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی ورزش ایران( مطالعه موردی نخبگان ورزشی) بود. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش شامل ورزشکان ملی که سابقه مدال آوری در بازی های آسیایی، جهانی و المپیک دارند می باشد بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی بود. اندازه نمونه در این پژوهش برابر با 16 نفر بود. ابزار اندازه گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. با استناد به کدگذاری مرحله اول، از طریق بازبینی مصاحبه های انجام گرفته با صاحب نظران 109 کدباز شناسایی گردید، همچنین نتایج نشان داد عوامل علی از کدهای محوری (وجود ظرفیت رفتاری، هم افزایی هنجاری، عوامل فردی و عوامل جامعه پذیری)، عوامل زمینه ای (سازگاری محیطی، زیرساخت و بسترهای مناسب، ارزشها و هنجارها، پیوندها و اعتماد بین فردی)، عوامل مداخله گر (سبک زندگی، تحرک اجتماعی، حرفه ای شدن ورزشکاران، انگیزه)، راهبردها (روابط انجمنی، عوامل مالی و اقتصادی، حمایت، استراتژی های موثر) و در نهایت پیامدها از (پیامدهای اجتماعی، توسعه چهارگانه سطوح تربیتی، بهبود شاخص سلامتی در جامعه، چیامدهای شخصی) تشکیل شده است.
۲.

تحلیل عوامل اجتماعی موثر در گرایش زنان به عضویت در تیم های ورزشی و شرکت در مسابقات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جامعه خانواده مذهب سیاست های اجرایی دانشجویان دختر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۵
 فرهنگ جسمانی، جهتگیری سلامتی و فعالیت هایی مانند دویدن آهسته، قدم زدن، دوچرخه سواری در حوزه ورزش های تفریحی و مشارکت و عضویت در تیم های ورزشی در حوزه ورزش های قهرمانی می بایست به صورت راهب رد فرهنگ ی در بین همه اقش ار جامعه به ویژه زنان نهادینه شود. هدف کلی پژوهش حاضر تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر در گرایش دانشجویان دختر به عضویت در تیم های ورزشی و شرکت در مسابقات بود. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر شرکت کننده در چهاردهمین المپیاد ورزشی (3745) بودند که در تابستان 97 در دانشگاه شیراز برگزار شد. نمونه آماری 375 نفر از دانشجویان بودند که به طور تصادفی طبقه بندی شده از میان تمام رشته های ورزشی انتخاب شدند. ابزار پژوهش با استفاده از نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط 14 نفر از اس ات ی د م دیری ت ورزش ی در دانشگاهها بررسی و تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 92/0 بدست آمد. نتایج نشان داد که چهار مولفه  نگرش فرهنگی – مذهبی جامعه، حمایت نهاد خانواده و همچنین توسعه فناوری ه ای ن وین اطلاعات و سیاست های اج رایی مدی ران ارش د در ش رکت زن ان در مسابقات مؤثر است. لذا ارتقای سطح فرهنگی جامعه (عمدتا ًخانواده ها برای حمایت) و اصلاح دیدگاه رهبران جامعه نسبت به ورزش زنان متناسب با شرایط زمان و نیز توسعه ارتباطات و فناوری های نوین اطلاعات زمینه های گرایش بیشتر زنان به عضویت در تیم های ورزشی و شرکت در مسابقات را فراهم می سازد.
۳.

سبک های تصمیم گیری مصرف کننده در خرید آنلاین کالاهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک تصمیم گیری مصرف کننده کالاهای ورزشی خرید آنلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۵۲
هدف از این پژوهش شناسایی سبک های تصمیم گیری مصرف کننده در خرید آنلاین کالاهای ورزشی می باشد. با استفاده از روش پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) داده ها جمع آوری و تحلیل گردید. بخش کیفی از طریق تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه و بخش کمی از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم انجام شد. نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و از طریق مصاحبه با سه گروه از نمونه ها (متخصصان مدیریت و بازاریابی ورزشی 15 نفر، صاحبان کسب و کارهای اینترنتی 12 نفر و از مشتریان با سابقه خرید اینترنتی محصولات ورزشی 18 نفر) تا اشباء نظری داده ها انجام شد. در بخش کمی پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی داده ها از 414 نمونه جمع آوری گردید. پایایی و روایی داده ها در هر دو بخش پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. داده های بخش کیفی با تحلیل تفسیری و داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین روایی واگرا، روایی همگرا، و پایایی ترکیبی داده ها محاسبه گردید. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 9 سبک تصمیم گیری خرید شامل حساس به کیفیت، صرفه جویی در زمان و انرژی، بهینه جو، حساس به اطلاعات، حساس به معرفی محصول، تنوع گرایی، برندگرا-وفادار، حساس به تبلیغات و اطمینان طلب گردید. این مدل می تواند بینش مناسبی برای تدوین استراتژی های بازاریابی کسب وکارهای آنلاین فراهم سازد و همچنین خلاء های پژوهشی موجود را رفع نماید.
۴.

پیش بینی رفتار پرسه زنی اینترنتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش بینی رفتار پرسه زنی اینترنتی شبکه عصبی مصنوعی اداره کل ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۶
هدف از پژوهش حاضر پیش بینی رفتار پرسه زنی اینترنتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی بود که به صورت پیمایش اجرا شد. نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای کسب داده درخصوص متغیر وابسته پژوهش یعنی رفتار پرسه زنی اینترنتی از مقیاس استودارت (2016) حاوی 22 سوال استفاده شد. بررسی پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ و بررسی روایی آن به شیوه روایی محتوا، انجام و مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS نسخه 24 انجام گرفت. برای تحلیل داده ها شامل 23 متغیر مستقل و یک متغیر وابسته، دو نوع شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) و تابع شعاع مدار (RBF) طراحی و اجرا شد. درصد صحت پیش بینی رفتار پرسه زنی اینترنتی در داده های آموزش و آزمایش و اعتبارسنجی برای شبکه عصبی MLP به ترتیب برابر با 8/87، 0/75 و 7/72 و برای شبکه عصبی RBF به ترتیب برابر با 6/83، 8/81 و 7/91 محاسبه شد. سطح زیر منحنی راک برای دو شبکه MLP و RBF برابر با 611/0 و 677/0 بدست آمد. مقایسه دو شبکه عصبی MLP و RBF بر اساس معیارهای سطح زیر منحنی راک و درصد صحت پیش بینی نشان داد شبکه عصبی RBF در پیش بینی رفتار پرسه زنی اینترنتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد کاراتر است و سه متغیر میزان نزدیکی و صمیمیت با مدیر، سن و منبع کنترل بیشترین تاثیر را بر رفتار پرسه زنی اینترنتی داشته اند.
۵.

تعیین تاثیرآموزش و کارگروهی با نقش میانجی گر تعهد سازمانی بر توانمندسازی جهت پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب (معادلات ساختاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش کارکنان توانمند سازی کار گروهی عملکرد شغلی تعهد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۸
پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر تعیین تاثیر آموزش و کارگروهی با نقش میانجی گر تعهد سازمانی بر توانمند سازی جهت پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب و طراحی مدل آن انجام گرفت. روش تحقیق حاضر بر مبنای پاردایم از نوع تحقیقات فرا اثبات گرا، از لحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی و از لحاظ شکل فرضیات به صورت علی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان فدراسیون های ورزشی کشور می باشد. شیوه نمونه گیری خوشه ای و حجم نمونه از طریق فرمول حدقل تعیین حجم نمونه در معادلات ساختاری و با انجام پیش پردازش ها به تعداد 115 نفر تعیین شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های استاندارد بود و روایی پرسشنامه ها توسط متخصصین حوزه مدیریت ورزشی از لحاظ ظاهری و محتوا و به وسیله فرم های CVR و CVI مورد بازنگری قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارSpss و Smart pls نشان داد آموزش کارکنان بر توانمد سازی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. از طرفی تعهد سازمانی کارکنان بر توانمند سازی تاثیر معناداری دارد و در نهایت توانمندی سازی با تاثیر از آموزش ، کار گروهی و با واسطه گری تعهد سازمانی بر عمبکرد شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب تاثیر دارد. متغیر های آموزش کارکنان و تعهد سازمانی سهم بسیار متوسط رو به  بالایی روی پیش بینی رفتار توانمند سازی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب دارند. و توانمند سازی سهم متوسط رو به بالایی  روی پیش بینی رفتار عملکرد شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب دارند. آزمون برازش Gof (50/0) نشان داد که مدل تحقیق جزو مدل های قوی محسوب می شود.
۶.

تاثیر اشتراک محصولات در شبکه های اجتماعی بر کنترل خرید مصرف کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی رفتار مصرف کننده خرید تئوری داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۶
این پژوهش با هدف بررسی اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان محصولات ورزشی است. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. جامعه آماری 14نفر که شامل اساتید مدیریت ورزشی (8نفر)، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی (4نفر) و اساتید گروه بازاریابی (2نفر) بودند. نمونه گیری هدفمند و داده ها از طریق مصاحبه عمیق و باز دریافت گردید. برای قابلیت اعتماد از طریق توافق درون موضوعی استفاده شد که میزان آن 74/0 بدست آمد. پس از انجام مصاحبه و جمع آوری اطلاعات، کدهای به دست آمده در بخشهای مختلف، تجزیه و تحلیل شده و پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی مدل نهایی توسط محققان این مقاله به دست آمده است. در بخش علّی عوامل اجتماعی اثر گذار، عوامل فردی اثرگذار و تکنیک های تبلیغات به عنوان شرایط موثر مشخص شدند. عامل زمینه ای شرایط فضای مجازی و تاثیر بر رفتار مصرف کنندگان مشخص گردید. شرایط مداخله گر شامل بررسی رضایت مشتریان،کنترل زمان و خدمات پس از فروش،شرایط پرداخت و امنیت شبکه ها تعیین گردید. راهبرد ها شامل کیفیت محصول، اعتماد،کنترل نگرش افراد، عوامل موثر بر خرید مجدد می باشند. در نهایت پیامد این تحقیق کنترل رفتار خرید و بهبود تولید سازمان می باشد که مدل نهایی تحقیق بر اساس آن طراحی شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵