پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره هفتم زمستان 1397 شماره 3 (پیاپی 27)

مقالات

۱.

طراحی مدل رفتار خرید مصرف کننده تماشاگران لیگ فوتبال (مطالعه موردی: تماشاگران باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز)

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۹۰
هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل رفتار خرید مصرف کننده تماشاگران لیگ فوتبال، مطالعه موردی تماشاگران باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور سازی بود. این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است به لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی می باشد و جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه هواداران تیم تراکتورسازی تبریز در سال 1396 بودند. در این راستا محقق 450 پرسشنامه را در بین جامعه آماری توزیع نمود و پس از جمع آوری، 416 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور جمع آوری داده ها و اندازه گیری متغیرهای مدل از پرسشنامه چن و همکاران( 2014 )و بومی سازی آن استفاده شده است. پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا (تأیید بارهای عاملی و مقدار AVE) و روایی تشخیصی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی و برای ارائه مدل، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و AMOS استفاده شد در نهایت نتایج یافته های تحقیق نشان داد تاثیر دلبستگی تیمی بر قصد خرید تماشاگران باشگاه تراکتور سازی تبریز مثبت و معنادار بود همچنین دلبستگی منجر به تبلیغات دهان به دهان و ارتقای تصویر حامی شده است و تبلیغات دهان به دهان و ارتقای تصویر حامی به نوبه ی خود بر قصد خرید تاثیر گذاشته اند به علاوه نقش میانجی تصویر حامی و تبلیغات دهان به دهان در رابطه بین دلبستگی تیمی و قصد خرید تایید گردید
۲.

پیش بینی میل به تداوم فعالیت ورزشی دانشجویان بر اساس رفتار مربیان: یک رویکرد نظریه خود-تعیین گری

تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۰۰
اهمیت های پژوهشی زیادی در زمینه بررسی میل به انجام فعالیت ورزشی در دانشجویان وجود دارد. پژوهش حاضر نقش رفتارهای مربی را در میل به انجام فعالیت ورزشی دانشجویان را با نقش میانجی گر نیازهای اساسی روان شناختی، از دیدگاه نظریه خود-تعیین گری بررسی کرد. 120 دانشجوی دختر و پسر که واحد تربیت بدنی عمومی را در دانشگاه انتخاب کرده بودند پرسشنامه های رفتار حمایتی و کنترلی مربی (فنتون و همکاران، 2014)، رضایتمندی و ناکامی از نیازهای اساسی روان شناختی (چن و همکاران، 2014) و میل به انجام فعالیت ورزشی در آینده (چات سی سازانتیز و همکاران، 2003) را تکمیل کردند. از روش های آماری همبستگی پیرسون و مدل مسیر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آموس انجام گرفت. نتایج نشان داد که رفتارهای حمایتی ادراک شده به طور مستقیم بر میل به فعالیت ورزشی تاثیر گذار بود (01/0> p؛ 20/0 = β). رفتارهای حمایتی همچنین به صورت غیرمستقیم و از طریق رضایتمندی از نیازهای اساسی بر میل به فعالیت ورزشی دانشجویان تاثیر داشت. رفتارهای کنترلی اما تنها بر ناکامی از نیازهای اساسی روان شناختی تاثیر گذاشت (05/0> p؛ 30/0- = β)، و تاثیر در میل به انجام فعالیت ورزشی در دانشجویان نداشت. رویکرد نظریه خود-تعیین گری مورد حمایت قرار گرفت، بدین شکل که، در صورتی که مربیان از نیاز اساسی روان شناختی برای خود-تعیینی دانشجویان در تربیت بدنی حمایت کنند، آنها ارضاء نیازهای اساسی را تجربه کرده و میل بیشتری برای انجام فعالیت بدنی خواهند داشت. ملزومات این پژوهش می تواند برای معلمان ورزشی در دانشگاه کاربردی و قابل بحث باشد.
۳.

عوامل بازدارنده ساختاری اشتغال و کارآفرینی در ورزش ایران مطالعه موردی: باشگاه های خصوصی

تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۳۰۳
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازدارنده ساختاری اشتغال و کارآفرینی ورزش در باشگاه های ورزشی خصوصی انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به روش آمیخته نوع اول(کیفی و کمی) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش و به منظور شناسایی موانع، از تکنیک تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری باز و محوری استفاده شده و در بخش کمی از تکنیک AHP بهره گرفته شده است. جامعه آماری دربخش کیفی شامل 13 نفر از خبرگان و متخصصان رشته تربیت بدنی است. تعداد اعضای جامعه در بخش کمی 75 نفر از مدیران باشگاه های خصوصی بزرگ بودند. در بخش اول فاز کمی برای ارزیابی پایایی از روش محاسبه ی سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی فازی استفاده شده است. در بخش دوم فاز کمی برای ارزیابی پایایی از سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی(CR) استفاده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده موانع سیستم راهبرد (با وزن 2.356)، آزادی عمل کارکنان (با وزن 1.163)، ساختار انعطاف پذیر(با وزن 1.105)، سیستم مالی (با وزن 0.556)، تصمیم گیری (با وزن 0.125)، سیستم پاداش(با وزن 0.106) و سیستم ارزیابی (با وزن 0.096) به ترتیب مهم ترین عوامل بازدارنده ساختاری اشتغال و کارآفرینی در ورزش در باشگاه های خصوصی شناسایی شد.
۴.

طراحی مدل ساختاری وفاداری هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس ابعاد برند خدمات

تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۴۹
برند نمادین ترین جنبه در صنعت ورزش است و هواداران بزرگ ترین مصرف کنندگان برندهای ورزشی هستند. بنابراین تمرکز بر وفاداری هواداران در ورزش بخصوص ورزش فوتبال، دغدغه بسیاری از مدیران باشگاه های ورزشی است. لذا، هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ساختاری وفاداری هواداران لیگ برتر فوتبال بر اساس ابعاد خدمات برند بود. جامعه آماری پژوهش را هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل دادند. بدین منظور 384 نفر از هواداران بصورت هدفمند در دسترس بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع-آوری داده ها از پرسشنامه وفاداری خدمات برند کریستالیس و چریسوچو(2014)استفاده شد که روایی و پایایی آن به تایید رسید. روش تحلیل داده ها استفاده از رگرسیون چند متغیره و معادلات ساختاری بود. نتایج نشان داد آوازه برند بر شواهد برند و نگرش نسبت به برند، شواهد برند بر رضایتمندی، رضایتمندی بر نگرش نسبت به برند و نگرش نسبت به برند بر وفاداری هواداران تأثیر مثبت و معناداری داشتند. همچنین، تأثیر آوازه برند بر رضایتمندی و شواهد برند بر نگرش نسبت به برند معنادار نبود. اما تمامی متغیرها بطور مستقیم و غیر مستقیم بر وفاداری هواداران تاثیر داشتند. همچنین، مشاهده می شود که عامل نگرش نسبت به برند، بیشترین تأثیر را بر وفاداری هواداران داشته است. لذا، به مدیران باشگاه ها توصیه می شود با تکیه بر دارایی ها و فرصت های خود به جذب و همچنین حفظ هواداران بپردازند و از مزایای داشتن هواداران وفادار که از آن جمله کسب در آمد و مقابله با رقبا است، بهرمند شوند.
۵.

بررسی رابطه بین سواد مهارتی، سواد دانشگاهی و موفقیت کسب و کار ورزشی با نقش میانجی گرایش کار آفرینانه

تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۲۶۴
زمینه و هدف: کارآفرینی در صنعت ورزش به عنوان یکی از صنایع درآمدزای حال حاضر دنیا، مستلزم کسب سواد و مهارت و تمایل به کارآفرینی در حوزه های مختلف آن است. این مهم، مطالعه ی گستره ورزش از منظر کارآفرینی را ضروری می نماید. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در رابطه با سواد مهارتی و سواد دانشگاهی در موفقیت کسب و کار ورزشی انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش کاربردی حاضر به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد که مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کارآفرینان کسب و کارهای ورزشی اعم از باشگاه ها ، فروشگاه های ورزشی و تولیدی های لوازم ورزشی در سطح کشور بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار smartPLS 2.0 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که گرایش کارآفرینانه نقش میانجی در ارتباط میان سواد مهارتی و سواد دانشگاهی با موفقیت کسب و کار ورزشی ایفا می کند. سواد مهارتی و سواد دانشگاهی ارتباط معناداری با موفقیت کسب و کار ورزشی داشتند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، اگرچه سواد دانشگاهی عامل مؤثری در موفقیت کسب و کار ورزشی دارد اما سواد مهارتی با توجه به میزان همبستگی قوی با موفقیت کسب و کار ورزشی، نقش تعیین کننده تری دارد. از این رو پیشنهاد می گردد که کارآفرینان، مدیران و صاحبان صنایع ورزشی توجه ویژه ای به سواد مهارتی داشته باشند.
۶.

تأثیر عدالت بر تعهد سازمانی با نقش واسطه ای آوای سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل)

تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۸۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی با نقش واسطه ای آوای سازمانی در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل صورت پذیرفت. روش انجام پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و به روش معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل (201 نفر) بود که بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای به حجم 160 نفر انتخاب شدند. پرسشنامه های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1999) و آوای سازمانی زهیر و اردوغان (2011) برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ،روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون KMO و بارتلت) و برای مدلسازی روابط بین متغیرها از نرم افزار Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد اثر مستقیم عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی معنادار است، اثر مستقیم آوای سازمانی بر تعهد سازمانی معنادار است. همچنین عدالت سازمانی از طریق آوای سازمانی بر تعهد سازمانی اثر غیر مستقیم دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت عدالت سازمانی و آوای سازمانی از متغیرهای مهم و مرتبط با تعهد سازمانی می باشند.
۷.

تدوین راهبردهای بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی ایران

تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۵
هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی برای فدراسیون ورزش های همگانی بود. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع کمی - کیفی که از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری این پژوهش را، اعضای هیئت رئیسه و شورای راهبردی فدراسیون ورزش های همگانی و روسای کمیته ها و انجمن های فدراسیون ورزش های همگانی و روسای هیئت های ورزش های همگانی کل استان های کشور و نخبگان و کارشناسان مدیریت و بازاریابی ورزشی به تعداد 65 نفر تشکیل دادند.با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش کل شمار استفاده شد. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اطلاعات فردی و تعیین نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت فدراسیون ورزش های همگانی به صورت باز و بسته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 10 تن از اساتید تاییدو پایایی نیز از ضریب آلفا کرونباخ (0.95 )به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ز آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تی و آزمون فریدمن استفاده شد.همچنین برای تدوین استراتژی فدراسیون ورزش همگانی از تحلیل SWOT استفاده گردید. بر اساس نتایج و تشکیل ماتریس ارزیابی هر یک از عوامل داخلی و خارجی مشخص گردید جایگاه راهبرد بازاریابی فدراسیون ورزش های همگانی در منطقه WO قرار دارد. با توجه به این نتایج بایستی اذعان کرد که این این شرایط حاکی از به کارگیری راهبردهای محافظه کارانه و نزدیک به ناحیه تهاجمی درعرصه عمل می باشد. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل SWOT استراتژی های بازاریابی فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران استخراج گردید.
۸.

تعیین موقعیت راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه های دولتی کشور

تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۹
هدف از تحقیق حاضر تعیین موقعیت راهبردی ورزش دانشجویی در دانشگاه های دولتی کشور می باشد. جامعه آماری پهدف از تحقیق حاضر تعیین موقعیت راهبردی ورزش دانشجویی در دانشگاه های دولتی کشور می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید عضو هیئت علمی، مدیران و کارشناسان فوق برنامه شاغل دانشگاه های دولتی کشور می باشند که برای نمونه آماری 80 نفر از این اعضا شاغل در 7 دانشگاه دولتی به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه و تبادل نظر با خبرگان، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط چند تن از اساتید صاحب نظر مورد تأیید قرارگرفته و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ )90/0(محاسبه شد. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، آزمون فریدمن و تحلیل SWOT با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که با توجه به نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (44/2) و نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (69/2)، موقعیت راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه های دولتی کشور در منطقه ضعف-فرصت (wo) قرار دارد و برای توسعه و بهبود وضعیت آن می بایستی از راهبردهای محافظه کارانه استفاده کرد.
۹.

مطالعه برنامه ترویج ورزش و فعالیت بدنی در مدارس ابتدایی با رویکرد بازاریابی اجتماعی

تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۳۲۹
هدف از انجام این تحقیق، مطالعه برنامه های ترویج ورزش و فعالیت بدنی در مدارس ابتدایی با رویکرد بازاریابی اجتماعی و ارائه یک مقیاس ارزیابی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم ابتدایی مدارس دولتی مناطق 19 گانه شهر تهران بودند که داده ها از نمونه ای متشکل از 1140 دانش آموز با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی گرد آوری شد. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته با 37 گویه بود. داده ها با نرم افزارهای لیزرل و اس .پی.اس.اس تحلیل و مدلسازی شدند. نتایج نشان داد، در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران ترویج فعالیت های بدنی رابطه معنی داری با آموزش، فرهنگ سازی، روابط عمومی و مکان نداشته و تبادلات فرهنگی و فرهنگسازی که به نظر می رسد برای به ثمر نشستن تلاشهای آموزش و پرورش ضروری میباشد، مغفول مانده است. توجه به سیاستگذاری منطبق با استفاده از نیروهای کارآمد، برقراری ارتباطات اجتماعی گسترده با خانواده دانشآموزان، و افزایش قابلیت دسترسی آنان به امکانات و مجموعههای ورزشی آموزش و پرورش از مهمترین نکاتی است که میتواند برای بهبود علاقه دانش آموزان به فعالیتبدنی مدنظر قرار گیرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶