پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره دهم تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 37) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی الگوی پارادایمی عوامل موثر بر مشارکت صنایع استان خوزستان در فعالیت های ورزش قهرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنایع خوزستان ورزش قهرمانی مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 319 تعداد دانلود : 588
هدف از انجام تحقیق حاضر طراحی الگویی به منظور شناخت عوامل موثر بر مشارکت صنایع استان خوزستان در عرصه ورزش قهرمانی بود. جامعه آماری تحقیق را صاحبنظران و متخصصان آگاه به موضوع اعم از مدیران و کارشناسان اقتصادی و ورزشی، اساتید دانشگاه تشکیل می دادند. برای جمع آوری داده ها از نمونه گیری نظری و مصاحبه های نیمه سازمان یافته به تعداد 23 نفر و برای تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد استفاده گردید. جهت تحلیل و کدگذاری داده ها از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی به وسیله نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. نتایج نشان داد در فرایند کدگذاری باز در مجموع تعداد 368 کد اولیه غیرتکراری ایجاد شد. این کدها بر اساس مشابهت موضوعی در قالب 35 مفهوم قرار گرفتند. این مفاهیم عبارت بود از مشتری گرایی، بازارمحوری، هویت، آمار و اطلاعات، مستندات، هوادارگرایی، محیط، حضور رقبا، تصویر نامطلوب ورزش قهرمانی، کیفیت ورزش قهرمانی، فرهنگ ورزش، عوامل سیاسی، ساختار، امکانات و فضاها، رسانه و ارتباطات، سیستم بازاریابی، نیروی انسانی، توسعه اهداف، راهبردهای تجاری ورزشی، بازخورد حمایت های گذشته، مسائل مالی و اقتصادی، نگرش، عملکرد ورزشی، حقوقی-قانونی، مدیریت، تناسب، ارتباطات، شفافیت، پاسخگویی و تعهد، استراتژی و برنامه، نظارت و کنترل، عوامل انگیزشی برای صنایع، تبلیغات و حق پخش، آموزش، برندسازی، انگیزش. در نهایت مدل تحقیق در قالب مقوله های اصلی شرایط علی، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای، پدیده محوری، راهبردها و پیامدها ترسیم و به تاٌیید 5 نفر از نمونه های تحقیق در قالب یک گروه کانونی قرار گرفت.
۲.

تاثیر بازاریابی شبکه ای بر ارتقاء و نگهداشت برند کالا های ورزشی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتقاء بازاریابی بازاریابی شبکه ای برند کالای ورزشی خارجی نگهداشت برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 712 تعداد دانلود : 856
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی شبکه ای بر برند ارتقاء و نگهداشت کالا های ورزشی خارجی انجام گردید. که از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. جامعه ی آماری این پژوهش، شامل کلیه استفاده کنندگان کالای ورزشی خارجی در شهر تبریز و ارومیه است. از این رو نمونه ها به دلیل محدود بودن جامعه آماری، مشتمل بر 200 نفر و به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد بازاریابی شبکه ای و ارتقاء و نگهداشت برند استفاده و در بین آزمودنی ها توزیع گردید و روایی آن ها توسط 10 نفر از متخصصان مدیریت بازاریابی مورد تایید قرار گرفت و پایایی کل ابزار توسط آلفای کرونباخ 95/0 گزارش شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون گام به گام در محیط نرم افزار 22spss مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین بازاریابی شبکه ای و ارتقاء و نگهداشت برند همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. و همچنین بین مولفه های بازاریابی شبکه ای از جمله اعتماد، لذت، سهولت استفاده، طرح سودهی ویژه با ارتقاء و نگهداشت برند همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. در مجموع مولفه سهولت استفاده از بازاریابی شبکه ای و لذت از بازاریابی شبکه ای به مدل پیش بینی تغییرات واریانس ارتقاء و نگهداشت برند وارد شد و این دو مولفه به میزان 38 درصد از تعییرات واریانس ارتقاء و نگهداشت برند را توجیه می کند، در واقع این نتایج بیانگر آن است که به میزان 38 درصد ارتقاء و نگهداشت کالای ورزشی خارجی وابسته به سهولت استفاده و لذت استفاده از بازاریابی شبکه ای است.
۳.

کاربرد آرم در بازنمایی تبلیغات فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران از منظر نشانه شناسی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آرم فدراسیون ورزشی ایران مطالعه تطبیقی فدراسیون های جهانی نشانه شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 800 تعداد دانلود : 481
آرمها از رمزگانهای نشانهای نوشتاری و تصویری ساخته میشوند تا بتوانند برای هر سازمانی هویت ساز باشند، یعنی به این منظور که آرم نشانه چیزی، کسی یا سازمانی شود، رمزگان نوشتاری یا تصویری، نشان، نماد یا چیزی باید به وسیله طراح یا طراحان آرم انتخاب یا طراحی شود. هر رشته ورزشی دارای یک جایگاه و موقعیت مشخص و نیز دارای مخاطبان و هواداران خاص خود است که تثبیت و ارتقای این موقعیت، حفظ جمعیت فعال و هوادار فعلی و گسترش نفوذ و جذب مخاطبان آن رشته ورزشی مستلزم داشتن یک آرم یا لوگویی است تا بتواند در کوتاهترین زمان بیشترین اثر را در بیننده بگذارد. و البته باید خاطرنشان کرد که در این مطالعه ی تطبیقی مشخص گشت که برخی از آرمهای فدراسیون های ملی ما از این خصیصه برخوردار نبوده و لازم است که جهت تقویت این کانال ارتباطی یا به عبارتی آرم به مثابه پل ارتباطی میان نهاد رسمی فدراسیون و بستر اجتماعی ارائه آن تغییراتی در این زمینه داده شود.
۴.

تأثیر قابلیت های بازاریابی، نوآوری و یادگیری بر عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی بنگاه ورزشی قابلیت نوآوری یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 849 تعداد دانلود : 503
تغییرات سریع در فناوری و شرایط محیطی امروز، بنگاه های ورزشی را مجبور ساخته تا با کاربست قابلیت ها و منابع، خود را با شرایط جدید بازار تطابق داده و به عملکرد بالاتری دست یابند. بر همین اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی، نوآوری و یادگیری بر عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط ورزشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارآفرینان فعال در زمینه های مرتبط با صنعت ورزش (تولید و خدمات) است که تعداد 169 نفر به عنوان نمونه آماری با فرمول کوکران و به روش تصادفی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسش نامه به عنوان ابزارگردآوری اطلاعات استفاده شده است. ضمناً تحلیل مدل این پژوهش از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر یک از قابلیت های بازاریابی، نوآوری و یادگیری تأثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد بنگاه های ورزشی دارند. بنابراین، قابلیت های بازاریابی، نوآوری و یادگیری می توانند به عنوان عامل اساسی در کسب مزیت رقابتی و عملکرد بنگاه های ورزشی شناخته شوند.
۵.

مدل توسعه کسب وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کسب و کار تجارت الکترونیک ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 194 تعداد دانلود : 281
تحقیق حاضر به منظور مدل توسعه کسب وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر روش شناسی، از نوع مطالعات آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین مدیریت ورزشی آشنا به حوزه کسب و کار و تجارت الکترونیک بودند. از روش های نمونه گیری هدفمند و شاخص اشباع نظری نسبت به نمونه گیری اقدام شد و با 24 نفر از کارشناسان و خبرگان مصاحبه انجام گرفت. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳی روایی در بخش کیفی، تکنیک دلفی سه مرحله ای بکار گرفته شد، بدین صورت که یافته های ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ و ﻣﺘﻦ ﻧﻈﺮیﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ها و طی سه مرحله ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات آن ها اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. برای تائید ﭘﺎیﺎیی از روش بازآزمایی استفاده و نتایج نشان داد رابطه درصد توافق درون موضوعی برابر است با 92/0 که مناسب می باشد. پس از شناسایی عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک عوامل در جدولی ماتریسی به صورت پرسشنامه تنظیم و در اختیار نمونه تحقیق قرار گرفت و از آنان درخواست شد بر اساس روش ISM پرسشنامه ها را تکمیل نمایند. برای تعیین روابط علی- معلولی شاخص ها، از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری و از نرم افزار Micmac برای ترسیم مدل استفاده شد. در نهایت 7 مقوله عمده شامل عوامل محیط حقوقی، مدیریتی، محیطی، آموزش و آگاهی، سازمانی، فرهنگی و اجتماعی و نوآوری و خلاقیت در مدل توسعه کسب وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک شناسایی شدند.
۶.

تاثیر سیاست سازمانی بر خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان از طریق پنهان کردن دانش و نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست سازمانی خلاقیت کارکنان پنهان کردن دانش تعهد حرفه ای وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 35 تعداد دانلود : 309
این پژوهش با هدف تاثیر سیاست سازمانی برخلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان از طریق پنهان کردن دانش و نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 1171 نفر بودند. نهایت تعداد 350 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. شایان ذکر است که این پژوهش،از لحاظ هدف کاربردی و از توصیفی - پیمایشی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه مربوط به اطلاعات شخصی، سیاست سازمانی نقشبندی و میرانی (1398)، خلاقیت کارکنان جورج و ژو (2001)، پنهان کردن دانش سرنکو و بونتیس (2016) و تعهد حرفه ای کلایکمن و هنینگ (2000) بود. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب نظر و روایی سازه آن به وسیله تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس.، اس.پی.اس.اس.سمپل-پاور و آموس استفاده گردید. نتایج نشان داد که سیاست سازمانی اثر منفی و معناداری بر خلاقیت کارکنان دارد. همچنین سیاست سازمانی اثر مثبت و معناداری بر پنهان کردن دانش دارد. پنهان کردن دانش اثر منفی و معناداری بر خلاقیت دارد. بعلاوه مشخص گردید که سیاست سازمانی بر خلاقیت کارکنان از طریق پنهان کردن دانش اثر منفی و معناداری دارد. نتایج نشان داد که تعهد حرفه ای می تواند نقش تعدیلگری بین تاثیر سیاست سازمانی بر پنهان کردن دانش داشته باشد. نظر به اینکه خلاقیت در کارکنان وزارت ورزش و جوانان مهم است به مدیران پیشنهاد میشود برای کارکنانی که دانش خود را به اشتراک می گذارند آنها را تشویق کنند و تعهد حرفه ای کارکنان را افزایش دهند.
۷.

بررسی ابعاد مختلف سلب میزبانی باشگاه های فوتبال ایران در مسابقات آسیایی 2020(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلب میزبانی باشگاه های فوتبال آس‍ی‍ا دیپلماسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 11 تعداد دانلود : 424
هدف از این تحقیق بررسی ابعاد مختلف سلب میزبانی باشگاه های فوتبال ایران در مسابقات آسیایی 2020 بود. روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل محتوی بود.جامعه آماری شامل کلیه ی رسانه های نوشتاری، تصویری، صوتی فارسی زبان بودند که اخبار و گزارشات خود را از طرق مختلف سایت، شبکه های اجتماعی، تلویزیون، رادیو، مجلات و روزنامه ها و ... ارائه می کردند. بدین منظور، 28 مورد از رسانه ها که دارای غنی ترین اطلاعات بودند به صورت هدفمند انتخاب شدند و داده ها به صورت هم زمان با استفاده از مجموعه ای از کدگذاری های اولیه (باز) و استنباطی تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که سه دسته عوامل ذکر شده توسط AFC، کارشناسان داخلی و عوامل مداخله گر داخلی سبب بروز این پدیده می باشند. برای رفع و پیشگیری از این محدودیت ها نیاز به واکنش های رسانه-ای، راهکاره های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد. پیامدهای این گونه تصمیمات در دو حالت پذیرش یا عدم پذیرش سلب میزبانی نیز مورد بررسی قرار گرفت. شبکه سازی منطقه ای، اخذ کرسی های مهم، تشکیل دبیرخانه دیپلماسی ورزشی و توسعه ارتباطات غیررسمی از مهم ترین راهکارهای بلندمدتی بود که به متولیان فدراسیون و ورزش کشور پیشنهاد می شود.
۸.

واکاوی نقش عوامل زمینه ای در نهادینه کردن فعالیت بدنی در دانشگاه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تربیت بدنی رسانه عوامل اجتماعی حمایت دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 889 تعداد دانلود : 691
علی رغم، افزایش آگاهی عمومی مردم درباره عوارض و پیامدهای ناشی از بی تحرکی، براساس شواهد موجود فقط درصد کمی از جامعه دانشگاهی کشور از برنامه های ورزشی دانشگاه ها استقبال می کنند، لذا هدف از پژوهش حاضر واکاوی عوامل زمینه ای در نهادینه کردن فعالیت بدنی در دانشگاه های ایران بود. روش انجام پژوهش کیفی بود. نمونه آماری پژوهش را 30 نفر از صاحب نظران، مدیران و متخصصانی تشکیل دادند که با موضوع ورزش همگانی و فعالیت بدنی در دانشگاه ها و موضوع نهادینه سازی ورزش، سروکار داشتند. با توجه به استفاده از تحلیل تماتیک و انجام مصاحبه برای گردآوری داده ها، نمونه گیری به صورت نظری و با استفاده از روش قضاوتی تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش کیفی، هفت عامل، پایش محیط، رسانه، آموزش و تحقیقات، خانواده، بسترهای فرهنگی و اجتماعی، حمایت و تشویق و عوامل قانونی به عنوان عوامل زمینه ای و بسترساز نهادینه کردن فعالیت بدنی در دانشگاه های ایران شناسایی شد. از این رو، به نظر می رسد می توان با شناسایی فرصت های موجود در ورزش دانشگاهی و توجه به نقش آموزش و پژوهش در کنار اصلاح سیاست ها و ساختارهای ورزش دانشگاهی، فرایند نهادینه سازی فعالیت بدنی در دانشگاه های ایران را تقویت نمود.
۹.

پیامدهای تحریم های بین المللی بر صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات بین المللی پیامد تحریم بین المللی سیاست ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 985 تعداد دانلود : 382
هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای تحریم های بین المللی بر صنعت ورزش بود. این تحقیق با شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب نظران رشته مدیریت ورزشی با سابقه علمی در مسائل سیاسیِ ورزش، بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 18 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. نتایج نشان داد که پیامدهای تحریم های بین المللی بر صنعت ورزش شامل شش حوزه اقتصادی، تجهیزاتی و زیرساختی، علمی _رسانه ای، منابع انسانی و سازمانی، اجتماعی و مراودات بین المللی می باشد. به صورت نظری، از نتایج حاصل می توان در جهت تکمیل مبانی نظری ورزش، بخصوص در حیطه حقوقی و سیاسی ورزش سود برد. در قالب عمل، مدیران ذی ربط می توانند در برنامه های توسعه ورزش از مفاهیم و مقوله های شناسایی شده استفاده نمایند و با توجه به یافته های موجود، ساز و کارهایی جهت مقابله با پیامدهای احتمالی تحریم های بین المللی احیا کنند.
۱۰.

مدل سازی مفاهیم تصویر سازمانی از دیدگاه دانشجویان علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویر سازمانی دانشجو دانشکده علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 62 تعداد دانلود : 599
هدف از پژوهش حاضر طراحی مولفه های شکل دهنده تصویر سازمانی از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور بود؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گرداوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی بود که در دو مرحله کیفی و کمی صورت گرفت. در مرحله کیفی ضمن مطالعه ادبیات پیشینه و مصاحبه نیمه ساختارمند با 13 متخصص، 69 مفهوم اولیه پس از دو دور دلفی بدست آمد. جامعه آماری بخش کمی برابر با تمامی دانشجویان تربیت بدنی ایران و نمونه مطالعاتی برابر با 432 دانشجو مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری بود که بصورت تصادفی انتخاب گردیدند. پس از تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی و مدلسازی ساختاری با استفاده از نرم افزارهای اس.پس.اس.اس و لیزرل علاوه بر تایید روایی و پایایی ابزار مورد استفاده، در نهایت 10 عامل در قالب 61 گویه سازه تصویرسازمانی دانشکده علوم ورزشی شهید رجایی را تشکیل دادند که به ترتیب ضریب تاثیر عبارتند از: وضعیت جغرافیایی دانشکده، فضای ورزشی، فضای آموزشی، فضای خوابگاهی، فضای آزمایشگاهی، کارکردها، فوق برنامه، منابع انسانی، حمایت مالی از دانشجو و هویت؛ بنظر می رسد در تدوین برنامه های آینده دانشگاه شهید رجایی به شکل عام و دانشکده علوم ورزشی بطور خاص، توجه بیش از پیش به تقویت منابع انسانی، برنامه های حمایت مادی از دانشجو و تقویت مفاهیم مرتبط با هویت دانشکده علوم ورزشی شهید رجایی می تواند به رشد و بالندگی سازمانی این دانشکده کمک نماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳