پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره دوم زمستان 1392 شماره 3 (پیاپی 7) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رابطه بین انگیزه ورزش و میزان موفقیت شغلی کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزش موفقیت شغلی انگیزه ورزش کارکنان آموزش وپرورش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۱۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۲۳
هدف از پژوهش حاضر که به روش همبستگی انجام شد، شناسایی رابطه بین انگیزه ورزش و میزان موفقیت شغلی بود. جامعه آماری را کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه که تعداد آنها 200 نفر در سال 1390 بود، تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 127 نفر تعیین شد که به روش نمونه-گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه های انگیزه ورزش پیلیتر و موفقیت شغلی رادسیپ پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و از طریق نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین انگیزه ورزش و موفقیت شغلی کارکنان رابطه مستقیم معنی داری را نشان داد. هم چنین بین انگیزه درونی و نیز انگیزه بیرونی با موفقیت شغلی کارکنان رابطه مستقیم معنی داری مشاهده شد. در ضمن نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد انگیزه ورزش 093/0 از واریانس موفقیت شغلی کارکنان را تبیین می کند و توانایی پیش بینی موفقیت شغلی کارکنان را به طور معنی داری دارد. به گونه ای که یک انحراف معیار تغییر در انگیزه ورزش باعث 31/0 انحراف معیار تغییر در موفقیت شغلی کارکنان می شود. از این رو به مدیران پیشنهاد می شود به منظور ارتقای موفقیت شغلی کارکنان، انگیزه ورزش آنها را افزایش دهند.
۲.

تعیین رابطه بین شیوه های اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی جودوکاران باشگاه های تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد ورزشی جودوکاران قدرت مربیان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مربیگری ورزشی
تعداد بازدید : ۱۲۶۶ تعداد دانلود : ۷۳۵
هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین شیوه های اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی جودوکاران باشگاه های تهران بود. جامعه آماری پژوهش همه جودوکاران باشگاه های تهران (547 نفر) بودند که بر اساس جدول مورگان، 225 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. در جمع آوری داده ها از پرسشنامه های قدرت مربیان وایت سید (2000) و تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993) استفاده شد که روایی آن ها مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن ها، به ترتیب 899/0= α و 840/0= α محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، t یک نمونه ای، رتبه بندی فریدمن و رگرسیون خطی چند متغیره انجام گرفت. نتایج نشان داد، قدرت مبتنی بر تخصص در اولویت اول مربیان قرار دارد. قدرت های مرجعیت، قانونی، پاداش و زور نیز در اولویت های بعدی بودند. هم چنین بین همه انواع قدرت مربیان و تعهد ورزشی جودوکاران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (05/0>p). نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که فقط قدرت تخصص مربیان پیش بین معنی داری برای تعهد ورزشی جودوکاران می باشد (05/0>p). هم چنین، اولویت بندی ابعاد تعهد ورزشی در جودوکاران نشان داد بُعد فرصت های مشارکت در اولویت اول و ابعاد تعهد، لذت ورزشی، سرمایه فردی، جایگزین های مشارکت و محدودیت های اجتماعی نیز در اولویت های بعدی هستند. به طور خلاصه می توان گفت با توجه به اینکه قدرت تخصص بیشترین و قدرت زور و اجبار کمترین همبستگی را با تعهد ورزشی جودوکاران داشت بنابراین، در تبیین تعهد جودوکاران، احتمالاً مربیان متخصص با اعمال رفتارهای مناسب می توانند تعهد ورزشکاران را افزایش دهند.
۳.

ارتباط بین انگیزه های مشارکت، لذت و تعهد ورزشی بانوان شرکت کننده در فعالیت های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تحلیل رابطه بین لذت، انگیختگی، نگرش به تبلیغ و قصد آینده مصرف کننده در خدمات ورزشی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: لذت انگیختگی خدمات ورزشی تبلیغات عاطفی نگرش به تبلیغ قصد آینده

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۱۲۷۲ تعداد دانلود : ۷۳۸
هدف از این پژوهش طراحی مدل پاسخ های مصرف کنندگان خدمات ورزشی به تبلیغات عاطفی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه تهران بودند که نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای 440 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های نگرش به تبلیغ ولز و همکاران (1971)، انگیختگی و لذت مهرابیان و روسل (1974) و قصد آینده ماچلیت و ویلسون (1988) استفاده شد و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 96/0، 90/0، 93/0 و 93/0 بدست آمد. از روش آماری مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. در بررسی روابط بین متغیرها، خروجی های نرم افزار EQS 6.1 نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری بود (میزان شاخص های 93/0=NFI، 95/0CFI= و 068/0= RMSEA نشان دهنده برازش مدل ساختاری بودند). به عبارتی دیگر، داده های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل پژوهش بود. نتایج نشان داد که نگرش به تبلیغ (46/0 = β) و لذت (27/0 = β) اثر مستقیم مثبتی بر قصد آینده مصرف کننده دارند. همچنین، انگیختگی (64/0 = β) بر قصد آینده مصرف کننده تاثیر غیر مستقیمی قوی ای دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، برای ایجاد رفتارهای خرید مثبت در مصرف کنندگان خدمات ورزشی، فهم انگیختگی، لذت و نگرش مصرف کننده به تبلیغ توسط بازاریابان و مدیران ضروری است.
۵.

بررسی عوامل محیطی موثر بر روحیه کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل محیطی روحیه کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۱۳۰۴ تعداد دانلود : ۶۶۶
پیدایش و ارتقاء رفتار کارآفرینانه به عوامل و شرایط گوناگونی از قبیل ویژگی های روانشناختی و شخصیتی افراد و عوامل محیطی و ساختاری بستگی دارد. این مقاله در نظر دارد عوامل محیطی موثر بر روحیه کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی را مورد بررسی قراردهد. جامعه ی آماری این مطالعه را کلیه افرادی تشکیل می دهند که طی سال های 1385 الی 1391 در مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی از دانشگاه پیام نور فارغ التحصیل شده اند. نمونه مورد نظر با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و متناسب با حجم 203 نفر انتخاب شده اند.عوامل محیطی شامل ابعاد محیط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی،آموزشی،زیست محیطی و بین المللی توسط پرسش نامه ای محقق ساخته،و روحیه کارآفرینی توسط پرسشنامه کرد ناییج مورد سنجش قرار گرفته است. به منظور برازش الگو و مشاهده نقش عوامل محیطى بر مهارت کارآفرینی از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر استفاده شد و داده ها با استفاده از نر م افزار آموس و همچنین(SPSS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی بالایی(73 درصد) بین عوامل محیطی و روحیه کارآفرینی دانش آموختگان وجود دارد.
۶.

تعیین رابطه سخت رویی و انگیزه پیشرفت با احساس از موفقیت ورزشی در دانشجویان ورزشکار دانشگاه های ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه پیشرفت سخت رویی احساس از موفقیت ورزشی مسابقات بین دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۱۲۹۰ تعداد دانلود : ۶۳۰
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط سخت رویی، انگیزه پیشرفت با احساس از موفقیت ورزشی در بین دانشجویان ایرانی و عراقی شرکت کننده در مسابقات بین دانشگاهی کرمانشاه بود. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی است. حجم جامعه مورد مطالعه 225 نفر بودند که به صورت تصادفی طبقه ای 144 نفر از آن ها (84 دانشجوی ایرانی، 60 دانشجوی عراقی) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از 3 پرسشنامه سخت رویی (کوباسا، 1979) پرسشنامه انگیزه پیشرفت (هرمانس، 1970) و پرسشنامه احساس از موفقیت ورزشی (ترشر و رابرتس 1998) استفاده گردید. جهت بررسی پایایی ابزارهای تحقیق، تعداد 30 پرسشنامه به عنوان مطالعه مقدماتی میان نمونه ها پخش شد و بعد از تجزیه و تحلیل داده ها میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سخت رویی 86/0، پرسشنامه انگیزه پیشرفت 75/0 و پرسشنامه احساس از موفقیت ورزشی 78/0 بدست آمد. برای تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و به منظور بررسی فرضیات پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی به روش همزمان استفاده شد. نتایج تحلیل داده های این پژوهش نشان داد که بین سخت رویی و موفقیت ورزشی در سطح (01/0>p) و انگیزه پیشرفت و موفقیت ورزشی در سطح (01/0>p) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سخت رویی 50 درصد و انگیزه پیشرفت 43 درصد از تغییرات واریانس موفقیت ورزشی را تبیین می کنند. در نهایت می توان اذعان داشت که افراد سرسخت توانایی کنترل محیط و مقابله کردن با تغییرات محیطی را دارا می باشند و تغییرات محیطی را عامل برای رشد و نمود خود قلمداد می کنند و جوامعی که افراد آن دارای انگیزه نباشند، حتی با وجود امکانات عالی و شرایط مساعد طبیعی، کم تر شانس توسعه و ترقی خواهند داشت.
۷.

نقش وضعیت اجتماعی - اقتصادی (SES) در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش های همگانی – تفریحی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش همگانی انگیزه مشارکت وضعیت اقتصادی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۲۵۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۰
این پژوهش با هدف بررسی نقش وضعیت اقتصادی اجتماعی در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش های همگانی تفریحی شهر مشهد انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر مشهد بودند که در 3 ماهه دوم (تابستان) سال 1392 در بوستان های شهر مشهد به ورزش های همگانی و تفریحی می پرداختند. به دلیل نامحدود بودن جامعه با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، 4 منطقه از بین مناطق 13 گانه شهر مشهد انتخاب شدند. با استفاده از جدول مورگان (384=n) به عنوان نمونه انتخاب شدند که در پژوهش حاضر از این تعداد 359 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل بود. برای گردآوری داده ها وضعیت اقتصادی-اجتماعی از پرسشنامه (قدرت نما، 1392) و برای متغیر انگیزه مشارکت از پرسشنامه هونگ (2010) که پس از ترجمه و بومی سازی با فرهنگ کشور، روایی صوری و محتوایی آن توسط 12 تن از متخصصین ورزشی مورد تأیید قرار گرفت. با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی هر دو پرسشنامه به ترتیب (83/0=α) و (79/0=α) به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری کالموگروف اسمیرنوف (K-S)، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره همزمان در سطح آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین وضعیت اقتصادی اجتماعی با انگیزه مشارکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و از بین مولفه های اقتصادی اجتماعی به ترتیب طبقه اقتصادی، میزان درآمد و تحصیلات والدین پیش بین کننده قویتری برای انگیزه مشارکت ورزشی در بین شهروندان شهر مشهد بود.
۸.

تبیین مدل منابع تعارض سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان البرز با تاکید بر نقش تعدیلگر جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنسیت مدل تعارض سازمانی دبیران تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۳۰۸
تحقیق حاضر با هدف تبیین مدل منابع تعارض سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان البرز با تاکید بر جنسیت انجام شد.روش تحقیق بر اساس موضوع توصیفی- همبستگی و بر اساس هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق 774 نفردبیران تربیت بدنی استان البرز در سال تحصیلی 1391-92 بودند که از این تعداد با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس مقطع آموزشی و جنسیت 252 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق تلفیقی از پرسشنامه منابع تعارض میشن و گلینو(2003) و پرسشنامه تضاد شغل دوبرین(1985) بود که جهت اعتباریابی این پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تحقیق 81/0 به دست آمد که مورد قبول است. نتایج تحقیق نشان داد که منابع تعارض در دبیران تربیت بدنی به ترتیب بار عاملی شامل: نقص در صمیمیت اطلاعات سازمان(71/0)، فشارهای روانی محیطی(67/0)، قوانین مبهم(61/0)، رقابت برای پاداش(50/0) و تضادهای وظیفه ای و تضاد اختیارات(43/0) بودند. همچنین نتایج نشان داد که جنسیت به عنوان یک متغییر تعدیلگر بار عاملی منابع تعارض سازمانی را در مدل کاهش می دهد.
۹.

ارتباط بین عوامل بازدارنده فعالیت بدنی با مراحل تغییر رفتار ورزشی در جانبازان و معلولین شهر ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل بازدارنده معلول جانباز تغییر رفتار ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ورزش معلولین
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۱۱۳۷ تعداد دانلود : ۶۳۲
هدف این تحقیق، بررسی ارتباط عوامل بازدارنده فعالیت بدنی با مراحل تغییر رفتار ورزشی در جانبازان و معلولین شهر ارومیه بود. این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه تحقیق 5400 نفر شامل جانبازان و معلولین شهر ارومیه بود. 359 نفر بصورت تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های محقق ساخته عوامل بازدارنده فعالیت بدنی و پرسشنامه تغییررفتار ورزشی (مارکوس، 2003) بود. داده های بدست آمده از 350 پرسشنامه برگشت داده شده با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس یکطرفه در سطح آلفای(05/0>α) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین عوامل بازدارنده با مراحل تغییر رفتار ورزشی را بطه ضعیف معناداری وجود دارد. همچنین بین خرده مقیاس های شخصی، روانشناختی و فرهنگی- اجتماعی عوامل بازدارنده با مراحل تغییر رفتار ورزشی رابطه ضعیف معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تحلیل وایانس یکطرفه نشان داد، عوامل بازدارنده فعالیت بدنی در مراحل تغییر رفتار ورزشی بطور معناداری متفاوت است. درکل نتایج نشان داد که نقش عوامل بازدارنده فعالیت بدنی در مراحل تغییر رفتار ورزشی در جانبازان و معلولین رابطه ضعیف معناداری وجود دارد. لذا پیشنهاد می گردد علاوه بر فراهم نمودن امکانات ورزشی، کلاس های آموزشی نیز به منظور افزایش درک عوامل بازدارنده در فعالیت ورزشی برای جانبازان و معلولین برگزار شود.
۱۰.

ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی مدیران کارآفرین مدیران ادارات کل تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۱۲۶۹ تعداد دانلود : ۶۸۲
امروزه اکثر کشورهای توسعه یافته در حال انتقال از حالت بوروکراتیک به وضعیت کارآفرینی می­باشند. از این روی شناسایی و پرورش ویژگی­های مربوط به کارآفرینی به خصوص در مدیران از اهمیت ویژه برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی کارآفرینی مدیران ادارات کل تربیت بدنی ایران می­باشد.این پژوهش توصیفی- پیمایشی و بصورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش شامل 397 نفر مدیران ادارات کل تربیت­بدنی استان­ها و شهرستان­های کشور در سطوح مختلف سلسله مراتبی بوده که از این تعداد 169 نفر با استفاده از جدول مورگان بعنوان نمونه انتخاب گردید. برای انجام این پژوهش از یک پرسشنامه­ استاندارد که توسط سازمان کانادایی متنوع سازی اقتصاد غرب5(2007) منتشر شده بود و شامل 75 سوال 4 گزینه­ای در طیف لیکرت، استفاده شده است .یافته­ها نشان می­دهد؛ متغیرهای جاه­طلبی(اعتماد به نفس) و استقلال­طلبی مدیران تربیت بدنی بسیاربالا، متغیر مخاطره­پذیری بالا و متغیرهای رهبری، انگیزش و پایداری کمتر از حد متوسط است. شاخص کارآفرینی به مفهوم کلی در در بین مدیران ادارات کل تربیت بدنی به مقدار 58/2 کمی بیش ازحد متوسط (5/2) است، که حاکی از استقرار وضعیت متوسطی از کارآفرینی است. بنابراین برای اعتلای کارآفرینی، پرورش ویژگی­های شخصیتی مدیران ضرورت دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸