پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
e-issn: ۲۵۳۸-۵۸۷۹
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۹۱
مدیر مسئول: دکتر آذر آقایاری
ناشر: دانشگاه پیام نور
p-issn: ۲۳۴۵-۵۵۵۱
صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر ابوالفضل فراهانی
مدیر داخلی: فاطمه موسوی نسب
هیئت تحریریه: دکتر حسن اسدی، دکتر فرشاد تجاری، دکتر مجید جلالی فراهانی، دکتر رحیم رمضانی نژاد، دکتر حمید قاسمی
آدرس: تهران- سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور.
تلفن: ۰۲۱۲۳۳۲۲۶۸۷
وب سایت: https://arsmb.journals.pnu.ac.ir/
پست الکترونیکی: journal.arsmb@pnu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵