پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی - علمی-پژوهشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

 


 

 

 


 

درجه علمی: علمی- پژوهشی

 

دوره انتشار: فصلنامه

 

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

 

مدیرمسئول: دکترمحمد علی قره

 

سردبیر: دکتر ابوالفضل فراهانی

 

هیات تحریریه: دکتر حسن اسدی، دکتر فرشاد تجاری، دکتر رحیم رمضانی ، دکتر حمید قاسمی، دکتر مجید جلالی فراهانی

 وب سایت:http://arsmb.journals.pnu.ac.ir

 

 

 


 

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه پیام نور
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴