علیرضا بافنده زنده

علیرضا بافنده زنده

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت اقتصاد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
۱.

ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش پیشایندهای مشارکت مشتری مبتنی بر دیدگاه دو طرفه ارزش (مطالعه موردی : هتل های 5 ستاره تبریز و مشهد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مشارکت مشتری صنعت هتلداری فراترکیب دیدگاه دوطرفه ارزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 450 تعداد دانلود : 467
این پژوهش با رویکرد آمیخته، در صدد ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش پیشایندهای مشارکت مشتری مبتنی بر دیدگاه دو طرفه ارزش می باشد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، با بررسی مطالعات انجام شده پیرامون موضوع طی سال های 2000 تا 2020، پیشایندهای مشارکت مشتری استخراج شده است و بر این اساس پرسشنامه ای تهیه و بعد از تأیید روایی و پایایی آن، در بین مشتریان هتل های 5 ستاره در مشهد و تبریز توزیع و جمع آوری شده است. در ادامه به منظور اعتبارسنجی شاخص ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLSاستفاده گردید. یافته های تحقیق حاکی از شناسایی دو مؤلفه (منابع مشتری و منابع شرکت) و 45 شاخص به عنوان عناصر تشکیل دهنده ابزار سنجش پیشایندهای مشارکت مشتری در صنعت هتلداری بود. با استفاده از ابزار طراحی شده در این تحقیق، هتلداران می توانند به بررسی وضعیت پیشایندهای مشارکت مشتری بپردازند.  
۲.

کشف دانش حاکم بر ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان در انتخاب بانک ها با استفاده از قوانین انجمنی در داده کاوی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: داده کاوی قوانین انجمنی ویژگی های جمعیت شناختی رفتار مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 920 تعداد دانلود : 109
هدف از پژوهش حاضر کشف دانش حاکم بر ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان در انتخاب بانک ها با استفاده از قوانین انجمنی در داده کاوی است تصمیم گیری مؤثر و یادگیری در دنیای در حال رشد و با پیچیدگی های چشمگیر علاوه بر وجود مدیران و رهبرانی متفکر، نیاز به ابزارهایی جهت درک ساختارهای سیستم های پیچیده و تلخیص انبوه داده ها و تولید دانش برای تصمیم گیری دارند. اکثر کسب وکارها، مشتریان کلیدی خود را از طریق ویژگی جمعیت شناختی متنوع شناسایی می کنند. کسب وکارها همچنین مصرف کنندگان خود را به وسیله ویژگی های مشابه در تبلیغات و ترفیعات برنامه های بازاریابی خود هدف قرار می دهند. هدف گیری    مصرف کنندگان با ویژگی های جمعیت شناختی مشابه به حداکثرسازی فروش و سودآوری کسب وکار کمک می نماید. بانک ها نیز به عنوان بخش مهمی از اقتصاد یک کشور از این قاعده مستثنی نیستند. داده کاوی این مسأله را با فراهم کردن روش ها و نرم افزارهایی برای خودکارسازی تحلیل ها و اکتشاف از مجموعه داده های بزرگ و پیچیده حل می کند. این پژوهش بر اساس استاندارد CRISP-DM انجام گرفته و داده ها با پرسشنامه جمع آوری شده و نتایج آن به صورت بانک اطلاعاتی به یک نود منبع تبدیل و سپس با استفاده از نرم افزار spss modeler قوانین انجمنی مربوط به رفتار مشتریان آن بانک استخراج شده است. قوانین استخراج نشان دهنده تغییر ها، چه تأثیری در سایر عوامل و در نهایت در دستیابی به اهداف دارند. 
۳.

Modeling of Overdue Receivables in the City Bank Using Factor-based Simulation (Northwestern Provinces of the Country)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Deferred receivables current and non-current receivables foundation factor simulation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 987 تعداد دانلود : 137
The core goal of this study was to simulate the share and predict the current and non-current receivables in Shahr Bank using an agent-based approach. To this end, we employed the data related to the examined features in 11 bank branches aimed at determining the degree of importance of each of the factors affecting the repayment behavior of borrowers using the C5.0 algorithm, the decision tree method, and the simulation process in NetLogo software. We utilized the comparison of the repayment status of a sample of 100 customers over the past year (12 months ago) and at present aimed at assessing the simulated model. The estimation results of the simulation model, as well as the real findings, suggested that the number of type 1 customers (with active repayment status) has decreased during the last 12 months and the number of type 2 customers (with past due repayment status) has enhanced. If the economic recession conditions continue the same way, and considering the low effect of the recession conditions on the businesses of the bank''s customers in the next four years, then, the ratio of the bank''s current customers will decrease from about 89% to about 81%, while the ratio of the past-due customers of the bank will increase to more than double to about 13%. In the next step, we tried to simulate the future situation of the ratio and the share of the current bank customers'' claims in the next 4 years.
۴.

ساخت و اعتبارسنجی ابزار سنجش ارزش مشارکت حاصل از تجربه گردشگران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ابزار سنجش ارزش مشارکت تجربه گردشگر صنعت گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 237 تعداد دانلود : 946
در این پژوهش، محقق با استفاده از روش ترکیبی، درصدد ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش ارزش مشارکت گردشگران می باشد. در مرحله اول با استفاده از روش فراترکیب، تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع طی سالهای 2000 تا سال 2020 مورد مطالعه قرار گرفته و ارزشهای حاصل از مشارکت گردشگران شناسایی شده است. در مرحله دوم بر اساس مطالعه ادبیات تحقیق، پرسشنامه ای تهیه و در اختیار تعدادی از اساتید دانشگاه و محققان بازاریابی و گردشگری قرار گرفته و پس از اعمال نظرات و اصلاحات لازم، در بین 440 نفر از گردشگرانی که در 5 سال گذشته به یکی از کشورهای مالزی، امارات، آذربایجان و ترکیه سفر کرده بودند توزیع گشت. در ادامه اعتبار سنجی مدل با استفاده از نرم افزار SPSS24 انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی برازش الگوی 5 عاملی را تأیید نمود. بر اساس نتایج به دست آمده پرسشنامه این تحقیق می تواند به عنوان ابزار مناسبی برای سنجش ارزش مشارکت گردشگران مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از روش ترکیبی برای شناسایی پیامدهای حاصل از مشارکت گردشگران و همچنین معرفی ابزاری برای سنجش ارزش مشارکت گردشگران از نوآوریهای این تحقیق بوده است.
۵.

ارائه مدلی برای تعیین پیشایندهای مشارکت مشتری در صنعت هتلداری: دیدگاه دو طرفه ارزش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مشارکت مشتری پیشایند دیدگاه دوطرفه ارزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 132 تعداد دانلود : 568
صنعت هتلداری یکی از حوزه های کسب و کار است که با توجه به فضای رقابتی نسبتاً شدید حاکم بر آن، مشتری عامل اصلی موفقیت در آن محسوب می شود؛ هدف این پژوهش شناسایی پیشایندهای مشارکت مشتری با تمرکز بر دیدگاه دو طرفه ارزش است؛ ارزش برای مشتری و هم برای شرکت. این پژوهش رویکرد تجربی و کمی داشته و از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام آن توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را مشتریان دارای مشارکت فعال هتل های 5 ستاره شهر مشهد تشکیل می دهند. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده و با روش حداقل مربعات جزئی (تحلیل مسیر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر معنادار 12 متغیر به عنوان پیشایندهای مشارکت مشتری(6 مورد مربوط به منابع شرکت و 6 مورد مربوط به منابع مشتری) بود. چارچوب مفهومی به دست آمده را می توان به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی راهبردی در حوزه بازاریابی و توسعه مشارکت مشتریان در کسب و کارهای مختلف مورد استفاده قرار داد. به کارگیری روش فراترکیب و تمرکز بر دیدگاه دو طرفه ارزش از نوآوری های این پژوهش است.
۶.

مدلسازی پیشایندها و پیامدهای تجربه مشتری در صنعت گردشگری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پیشایندهای تجربه مدیریت تجربه پیامدهای تجربه صنعت گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 577 تعداد دانلود : 628
هدف نهایی پژوهش حاضر، دست یافتن به مدل پیشایندها و پیامدهای تجربه گردشگران است که بر این اساس ابتدا به روش فرا ترکیب پیشایندها و پیامدهای تجربه مشتری و همچنین رویکردهای مدیریت تجربه در صنعت گردشگری شناسایی شده و با راهنمایی 10 نفر از خبرگان و متخصصان بازاریابی و گردشگری و اعمال نظر آنان اصلاحاتی صورت گرفت و پرسشنامه ای تهیه شده و در میان 440 نفر از گردشگران ایرانی که در 5 سال گذشته(1395-1400) به یکی از کشورهای ترکیه، مالزی، آذربایجان و امارات سفر کرده بودند توزیع گشت. در مرحله اول هریک از سازهای مدل پیشنهادی، از لحاظ تک بعدی بودن در یک مدل اندازه گیری مجزا با روش کلاین(2005) بررسی شد تا اولا، بار عاملی شاخص ها بیشتر از 5/0 باشد ثانیاً ضریب همبستگی بین عامل ها بیش از 85/0 نباشد. در مرحله دوم اعتبار و روایی سازه ها مورد ارزیابی قرار گرفت و آلفای کرونباخ، اعتبار سازه (CR) و متوسط واریانس تبیین شده (AVE) و روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا محاسبه و بررسی شد. نتیجه پژوهش حاضر به مدلسازی پیشایندها و پیامدهای تجربه گردشگر با بهره گیری از روش ترکیبی (کیفی و کمی) که از نوآوریهای این تحقیق می باشد، منجر شده که می تواند مورد استفاده مدیران و فعالین این صنعت قرار گیرد.
۷.

تدوین شاخص های بومی ارزیابی مدیریت دانش در یک مرکز نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاخص های ارزیابی مدیریت دانش نظریه داده بنیاد کارت امتیازی متوازن مرکز نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 625 تعداد دانلود : 478
مطالعه حاضر با هدف تدوین شاخص های بومی ارزیابی مدیریت دانش در یک مرکز نظامی انجام شده است. مطالعه از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری شامل همه افراد آگاه در حوزه مدیریت دانش مرکز نظامی مورد مطالعه می باشد. نمونه گیری به روش هدفمند بوده و حجم نمونه با استفاده از این روش و رسیدن به حد اشباع 42 نفر تعیین گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه عمیق و نیمه ساختمند است. برای تحلیل داده ها از رهیافت نظام مند نظریه داده بنیاد استفاده شده است. مطابق این رویکرد سنجه ها و شاخص های ارزیابی در قالب مفاهیم و مقولات شناسایی و تدوین شدند. در مرحله کدگذاری باز، عبارات مستخرج از مصاحبه ها، در 190 کد و 60 مفهوم خلاصه شدند و در کدگذاری محوری 24 مقوله ناسایی گردیده است. در مرحله توصیف بصری، ارتباط مقولات با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن نمایش داده شده است. بر اساس نتایج پژوهش اگر عوامل زیرساخت و پشتیبان به درستی تمهید شوند، باعث ایجاد و توسعه مقوله محوری یعنی مشارکت منابع انسانی در فرآیندهای مدیریت دانش، می شوند. آنگاه اجرای صحیح فرآیندهای مدیریت دانش منجر به ارتقاء روحیه و خدمات و در نهایت آفریدن ارزش و تحقق پیامدهای مورد نظر می گردد.
۸.

راهبردها و پدیده های ارائه خدمات ارگانیک در صنعت گردشگری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 513 تعداد دانلود : 19
هدف از این پژوهش، شناسایی پدیده ها و راهبردهای خدمات گردشگری هستند. این گونه خدمات عاری از استفاده بیش از حد فناوری و مضرات آنها هستند. که شامل امواج الکترومغناطیسی، موبایل وآلاینده های محیطی هستند. تا با استفاده از نتایج بتواند راهگشای بهتری برای توسعه صنعت گردشگری باشند. جامعه آماری پژوهش خبرگان و صاحب نظرانی که در خدمات بوم گردی و طبیعت گردی روستایی بصورت علمی و عملی اطلاعات دارند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه بود که بصورت مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته صورت پذیرفته است. روش نمونه گیری، گلوله برفی هستند. که با مجموع13 نفر به حد اشباع رسید. تجزیه و تحلیل با رویکرد کیفی در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که راهبردهای مؤثر بر خدمات ارگانیک در صنعت گردشگری شش مقوله هست که از مجموع 116 مفهوم بدست آمده و پدیده هایی که زمینه ساز این خدمات هستند از 61 مفهوم بدست آمده که شامل چهار مقوله هستند. نتایج و دستاوردهای این پژوهش می تواند در راهبردها و  تقویت پدیده های صنعت گردشگری و توسعه این صنعت برای کلیه ذینفعان و سیاست گذاران مفید باشد.
۹.

Developing a Dynamic Model for the Impact of Servicescape on Customer Experience in the Hotel Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Servicescape customer experience Hotel industry relationship life cycle

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 748 تعداد دانلود : 715
The purpose of this research is to Developing a dynamic model for the impact of Servicescape on customer experience in the hotel industry. The present study is a mixed research method. In the qualitative part, the strategy is qualitative content analysis and in the quantitative part, it is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of research method. To gather information in the qualitative section a collection of articles, books and thesis has been used systematically and in the quantitative part, a standard questionnaire was used to collect information. 700 loyal customers of five-star hotels in Northwest of Iran were selected for the study. A clustered sampling method was used to select statistical sample. In qualitative part, To analyze the data of this research, special content analysis processes including open coding,, axial coding were used to emerge concepts and categories. In the quantitative part, the research hypotheses were tested using structural equation modeling technique. The results of the research showed that the substantive staging and communicative staging have a positive impact on the customer experience and the effect of communicative staging on customer experience at different stages of the relationship life cycle is different.
۱۰.

مدل سازی خرید آنی در صنعت خرده فروشی ایران (مورد مطالعه: هایپر استار ارم تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خرید خرید آنی صنعت خرده فروشی عوامل بحرانی خرید آنی فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 599
این پژوهش با هدف مدل سازی خرید آنی در صنعت خرده فروشی ایران انجام شده است. روش این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی- کمی) است و رویکرد آن اکتشافی متوالی بوده، لذا در این پژوهش از فراترکیبی از 26 تحقیق فارسی و 41 پژوهش غیرفارسی استفاده شده و جهت ارزیابی کیفیت مطالعات از امتیازدهی CASP استفاده شده و برای انجام آن از پارادایم هفت مرحله ای سندلوفسکی و باروسو بهره گرفته شد. جامعه آماری در بخش کیفی مجموعه ای از مطالعات پیشین (سال های 1980تا2020) در نظر گرفته شده و نمونه گیری در این بخش به روش واگرا و با توجه به اعتبار منابع در نظر گرفته شد، لذا از 10 تحقیق با موضوع مشابه استفاده شد و عوامل موثر بر خرید آنی را به پنج دسته؛ (عوامل مربوط به محیط فروش، عوامل مربوط به مشتری، عوامل مربوط به محصول، عوامل اجتماعی و عوامل جمعیت شناختی) تقسیم نمود و در بخش کمی ؛ جامعه آماری شامل، کلیه مشتریان هایپر استار ارم بوده و روش نمونه گیری آن غیراحتمالی آسان بود. حجم نمونه آماری معادل 384 نفر و تعداد 499 پرسشنامه بین مشتریان توزیع شد و از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی تأثیر مؤلفه های مستخرج به روی خرید آنی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین میزان تأثیر را محیط فروش ایجاد می کند و بعد از آن به ترتیب، مشتری، محصول، عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.
۱۱.

مدل سازی رویکردهای مدیریت تجربه محور در صنعت گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابعاد تجربه رویکردهای مدیریت تجربه صنعت گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 248 تعداد دانلود : 237
این مطالعه به طور کلی با هدف کشف فرایند ارزش آفرینی در صنعت گردشگری به مدلسازی رویکردهای مدیریت تجربه میپردازد. در مرحله اول با استفاده از روش فراترکیب، ابعاد تجربه گردشگر شناسایی و در مرحله دوم از روش کمی پرسشنامه ای تهیه و در بین 440 نفر از گردشگرانی که در 5 سال گذشته به یکی از کشورهای مالزی، امارات، آذربایجان و ترکیه سفر کرده بودند توزیع گشت. در ادامه اعتبار سنجی مدل با استفاده از نرم افزارهای AMOS24 وSPSS24 انجام گرفت. یافته ها نشان میدهد که رویکرد تجربه سازی مرحله ای پنج بعد از ابعاد تجربه (حسی، عاطفی، شناختی، ذهنی، تازگی) و رویکرد تجربه هم آفرینی ابعاد (رفتاری، ارزشمندی، اجتماعی، کاربردی و آموزنده بودن) تجربه را در بر میگیرد. استفاده از روش ترکیبی برای شناسایی ابعاد تجربه و مدلسازی رویکردهای مدیریت تجربه از نوآوریهای این تحقیق بوده است.نتایج ، پرسشنامه این پژوهش را مورد تایید قرار میدهد.
۱۲.

Factors Influencing the Formation of Organic Services Marketing in Tourism Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Organic Services Organic Tourism Tourism and Ecotourism health tourism Qualitative Research quantitative research

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 787 تعداد دانلود : 939
This study aims to investigate the factors influencing the formation of organic services marketing in the tourism industry. According to the research conducted by the researcher, organic services are a new definition in the service industry. Organic services should represent high quality and health, just as organic products do. This research was conducted using a mixed qualitative and quantitative approach. The grounded theory was used in the qualitative part, through which the concepts and categories were identified in three stages of open, axial, and selective coding. Data were collected using in-depth and semi-structured interviews. The snowball sampling was used, reaching saturation with a total of 13 experts in the ecotourism and nature tourism industry. Five subcategories of influencing factors on the axial phenomenon were obtained from the qualitative method. The axial phenomenon had four subcategories itself. The results obtained from the qualitative part were examined using the quantitative method of structural equations. All five causal factors (climatic attractiveness and novelty, abundance of traditional and rural houses, experience of silence and peace, enjoyment and experience of health tourism, and people companionship and synergy of tourism) affected the axial phenomenon of the tourism industry significantly and positively.
۱۳.

شناسایی و رتبه بندی علل استعفای پرسنل در سازمان با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی و روش AHP فازی (مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعفاء پرسنل الزامات مالی عوامل فردی عوامل شغلی عوامل سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 155 تعداد دانلود : 875
امروزه استعفای کارکنان به ویژه پرسنل کارآمد و ماهر یکی از معضلات سازمان ها بوده که قسمت عمده ای از تدابیر و توجه مدیریت منابع انسانی را به خود معطوف داشته است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل استعفای پرسنل است. روش پژوهش ترکیبی از کیفی و کمی است که در بخش کیفی عوامل مؤثر بر استعفا از طریق مصاحبه با ده تن از خبرگان بانکی و دانشگاهی شناسایی شد و در بخش کمی عوامل استعفا از طریق پرسشنامه از کارکنان نظرخواهی شد؛ سپس عوامل به AHP فازی رتبه بندی شد. جامعه آماری شامل 6000 نفر از کارکنان وسیله بانک مهر اقتصاد است. حجم نمونه آماری به روش نمونه گیری دومرحله ای و شیوه های نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای متناسب با حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 384 نفر تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای، تحلیل عاملی اکتشافی و AHP فازی استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد الزامات مالی، عوامل فردی، عوامل شغلی و عوامل سازمانی به ترتیب در اولویت های اول تا چهارم عوامل مؤثر بر استعفا پرسنل هستند. همچنین از دیدگاه کارکنان منابع درآمدی حاصل از شغل نسبت به سایر شاخص ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۱۴.

نقش رابطه گرایی مشتری در ادراک منافع رابطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رابطه گرایی منافع رابطه منافع اجتماعی بازاریابی رابطه مند اثربخشی بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 927
هدف: پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش است که آیا مشتریان با سطوح مختلف رابطه گرایی، ادراک یکسانی از منافع رابطه دارند؟ روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی قرار می گیرد. مشتریان خدمات، جامعه آماری این پژوهش بودند و اعضای نمونه، به روش غیراحتمالی و نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به کمک پرسش نامه الکترونیکی، از 543 نفر نظرسنجی به عمل آمد. روایی ابزارهای اندازه گیری، به سه روش روایی محتوا، هم گرا و واگرا تأیید شد و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و میانگین واریانس تبیین شده، به اثبات رسید. مدل سازی به روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار AMOS انجام گرفت و فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار SPSS آزمون شد. به منظور اطمینان از کفایت داده ها، برای انجام تحلیل عاملی، از شاخص کایزر میر الکین و آزمون بارتلت استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها به روش تحلیل واریانس یک طرفه، نشان داد که انواع چهارگانه منافع رابطه در سطوح مختلف رابطه گرایی مشتری یکسان نیست و تفاوت آنها از نظر آماری معنادار است. بر همین اساس، تفاوت مشتریان در ادراک منافع اعتماد در سطح معناداری 05/0 و در ادراک منافع اجتماعی، منافع رفتار خاص و منافع احترام در سطح معناداری 001/0 تأیید شد. نتیجه گیری: همه مشتریان منافع رابطه را به طور یکسان درک نمی کنند. هرچه رابطه گرایی مشتری بیشتر باشد، منافع اعتماد، منافع اجتماعی، منافع رفتار خاص و منافع احترام ادراک شده از رابطه بیشتر خواهد بود.
۱۵.

تأثیر مدل های رابطه ای بر ارزش مشارکت مشتری: شواهدی از صنعت هلتداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش مشارکت مشتری صنعت هلتداری مدل های رابطه ای مشتری بازاریابی مشارکت مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 17 تعداد دانلود : 573
هدف مقاله حاضر، تعیین تأثیر مدل های رابطه‌ای بر ارزش مشارکت مشتری در صنعت هلتداری ایران می‌باشد. بدین منظور مشتریان وفادار هتل‌های پنج ستاره شمال غرب کشور بعنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد 533 مشتری با تکمیل پرسشنامه، در تحقیق مشارکت کردند. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارAMOS مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد مشتریانی که در تعامل خود با هتل از مدل رابطه‌ای غیراجتماعی استفاده می‌کند در ایجاد سه نوع ارزش (ارزش طول عمر، ارزش تاثیرگذاری و ارزش دانش) برای هتل مشارکت می‌کنند و مشتریان با مدلهای رابطه‌ای اشتراگذاری جمعی و تطبیق برابری علاوه بر ارائه ارزش طول عمر خود برای هتل، به ترتیب برای هتل از طریق دانش و تاثیرگذاری بر سایر افراد ارزش خلق می‌کنند. در نهایت مشتریان با مدل رابطه‌ای قیمت-گذاری بازار تنها از طریق ارائه ارزش طول عمر خود برای هتل ایجاد ارزش می‌کنند.
۱۷.

بررسی عوامل موثر در کاهش کارآموزان موسسات کارآموزی آزاد آذربایجان شرقی

کلید واژه ها: آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد عوامل موسسه عوامل سازمانی عوامل محیطی کاهش کارآموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 229 تعداد دانلود : 528
این مقاله با هدف شناسایی عوامل کاهش دهنده کارآموزان موسسات کارآموزی آزاد اجرا شد. در این راستا ضمن مرور ادبیات و مفاهیم موجود در آسیب شناسی آموزشی این موسسات، الگوهای مختلف وعوامل تأثیرگذار مورد مطالعه قرارگرفت. تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بود. و پرسشنامه محقق ساخته طراحی و عوامل و ابعاد متغیر ها مشخص شد. پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه، بین مدیران و موسسان آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، توزیع گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های دوجمله ای و فریدمن و با دو شیوه توصیفی و استنباطی اجرا شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که عوامل موسسه(منابع فیزیکی، منابع انسانی و مالی، برنامه های آموزشی و بازاریابی آموزشی) و عوامل سازمانی(محتوا، خط مشی، پشتیبانی، ارزشیابی) و عوامل محیطی(رقبا، بازارکار، فرهنگ جامعه، قوانین و سیاست های دولت) بر کاهش مشتریان موسسات آموزش فنی و حرفه ای آزاد تاثیر دارند.
۱۸.

پویایی شناسی سیستم دریافت مالیات از املاک و مستغلات کلان شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالیات بر درآمد املاک و مستغلات مالیات بر درآمد مشاغل پویایی شناسی سیستم رانت سفته بازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 489 تعداد دانلود : 249
این مقاله به منظور مدل سازی تحقق مالیات بر درآمد املاک و مستغلات شهر تبریز و با تأکید بر روند فرآیند وصول مالیات انجام گرفته است. بر اساس ادبیات تحقیق متغیرهای «پرداخت مالیات»، «املاک و مستغلات»، «فرار مالیاتی»، «انگیزه سرمایه گذاری»، «رانت و سفته بازی املاک» و «تبلیغات در وصول مالیات» به عنوان متغیرهای کلیدی مؤثر در مدل مفهومی سیستم مالیات بر درآمد مستغلات و مشاغل در نظر گرفته شده اند. مطابق روش پویایی شناسی سیستم ها، تعامل و روابط بین متغیرها بر اساس نظر خبرگان و ادبیات مسئله، توسط نمودار نقشه های حالت-جریان نشان داده شد و در نهایت توسط نرم افزار ونسیم (Vensim) شبیه سازی گردید. نتایج نشان می دهند که تبلیغات تأثیر قابل توجهی بر میزان مالیات پرداخت شده توسط مشمولین مالیاتی داشته است. همچنین شفافیت مالیاتی، برای مؤدیان مشمول مالیات به کاهش میزان رانت موجب شده و در نهایت موجب کاهش فرار مالیاتی و وصول مالیات به موقع در بودجه برآورد شده منابع مستغلات و مشاغل واحد یابی شده؛ گردیده است. سناریوها نشان می دهند که کاهش نرخ مالیات در بازار مبادلات و معاملات مشاغل و در آمد اجاره مستغلات، شرکت های بزرگ و کسب وکارهایی که از پرداخت مالیات تأثیر زیادی می گیرند؛ باعث افزایش درآمدهای مالیاتی می گردند.
۱۹.

طراحی مدل مدیریت دانش سازمان بسیج استان آذربایجان شرقی با استفاده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش نظریه داده بنیاد الگوی نظام مند تحلیل کیفی سازمان بسیج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 82 تعداد دانلود : 832
این پژوهش با هدف طراحی مدل مدیریت دانش بر مبنای عوامل بومی مؤثر بر مدیریت دانش با رویکرد تئوری داده بنیاد انجام شده است. نوع مطالعه از طیف مطالعات کیفی و به روش نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. جامعه آماری شامل همه افراد آگاه در حوزه مدیریت دانش سازمان بسیج استان آذربایجان شرقی می باشد. نمونه گیری به روش هدفمند بوده و حجم نمونه با استفاده از این روش و رسیدن به حد اشباع نظری 31نفر تعیین گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه عمیق و نیمه ساختمند است. تجزیه و تحلیل داده ها با رهیافت نظام مند نظریه داده بنیاد به کمک نرم افزار MAX-QDA انجام شده است. مطابق این رویکرد در مرحله کدگذاری باز، عبارات مستخرج از مصاحبه ها که مختص فضای سازمان بسیج و برگرفته از فرهنگ وتفکر بسیجی می باشند که در 230 کد اصلی و 70 مقوله خلاصه شده و در کدگذاری محوری 27 طبقه شناسایی گردیده است. در مرحله نمایش بصری، مدل مورد نظر مطابق الگوی پاردایمی با دسته بندی کدهای کلیدی در شش دسته طراحی شده است. اعتبارسنجی پژوهش با استفاده از چهار معیار اعتبارپذیری، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تأییدپذیری، انجام شده است. بر اساس نتایج پژوهش، مفاهیم طرح شده در شرایط علّی باعث ایجاد و توسعه پدیده یا مقوله محوری یعنی مشارکت عموم اعضای بسیج در فرآیندهای مدیریت دانش می شود. از طرفی شرایط زمینه ای و مداخله گر مکشوف با تأثیرگذاری بر کنش ها و تعاملات، منجر به اجرای صحیح راهبردهای فرآیند مدیریت دانش در سازمان بسیج و در نتیجه ظهور پیامدها و تحقق ارزش آفرینی یعنی معرفت الهی و رشد معنوی، تبدیل شدن به سازمان پیشرو و دانش آفرین، افزایش بهره وری، ارتقاء روحیه جهاد علمی، ارتقاء روحیه مردم یاری، افزایش اعتماد عمومی به بسیج و نیز غرور ملّی و یأس دشمنان می گردد.
۲۰.

Modeling of Real Estate Income Tax: System Dynamics Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Real Estate Income Tax Income Tax Jobs system dynamics Economic Rent Speculation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 365 تعداد دانلود : 634
This study aims to design a model to realize real estate income tax in Tabriz city with due attention to the tax collection process. According to the related literature, the variables of "tax payment," "real estate," "tax evasion," "investment incentive," "rent and real estate speculation," and "advertisement in tax collection" are considered as key variables, affecting the conceptual model of real estate tax system. According to the dynamic systems method, the interaction and relationships between variables are shown by state-flow diagrams based on the literature and experts' opinions. These relationships are finally simulated by Vensim software. The results show that advertisement has a significant effect on the amount of taxes paid by taxpayers. Tax transparency has also reduced rents for taxpayers and ultimately reduced tax evasion and timely tax collection in the estimated budget of real estate resources and single-occupancy jobs. Scenarios show that lowering the tax rate in the trading and business market and large corporations and businesses' rental income are strongly influenced by tax revenues.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان