مطالب مرتبط با کلید واژه " بیمه درمان "


۱.

سیاست گذاری بهینه بیمه ای در بخش درمان با توجه به خطر اخلاقی

کلید واژه ها: خطر اخلاقی بیمه درمان سیاست گذاری بهینه بیمه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۳۲۸
مقاله حاضر با توجه به مفهوم خطر اخلاقی در بیمه های درمان تلاش می کند تا چگونگی وضع انواع سیاست های بیمه ای در بخش درمان را با توجه به این مفهوم تبیین کند . سیاست های بیمه ای در هر خدمت درمانی ، در ارتباط مستقیم با شدت خطر اخلاقی در آن خدمت است و هر تلاشی برای وضع سیاست های بهینه بیمه ای و بهبود وضعیت بازار بیمه ‌،‌ لاجرم باید با شناختی کامل از این مفهوم و آثار وتبعات ناشی از آن صورت پذیرد . با توجه به این موضوع و اهمیت بخش درمان و منابع مالی محدود این بخش ، لزوم بحث جامع و قانع کننده درباره این مفهومی ضروری به نظر می رسد
۲.

بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه های درمان شرکت بیمه دانا

نویسنده:

کلید واژه ها: رضایت اطلاع رسانی حق بیمه بیمه گذار بیمه درمان پرداخت خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۳۰
این پژوهش در شرکت بیمه دانا و درباره عوامل مؤثر بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه های درمانی انجام گرفته است . با توجه به نقش بیمه های درمان در زندگی و سلامت افراد جامعه ، رضایت بیمه گذاران آن نیز اهمیت خاصی دارد . در این پژوهش بر اساس مدل مورد نظر ،‌ که چارچوب نظری آن نگرش بازار یابی و مدیریت بازار است ، رضایت بیمه گذاران به عنوان مؤثر بر رضایت مندی ( متفییر مستقل ) تحت تاثیر قرار می گیرد . فرضیه های پژوهش بر اساس متغیر های حق بیمه ، خدمات و تسهیلات ،‌ وضعیت رفتاری کارکنان ، اطلاع رسانی ،‌ خسارت پرداختی و مهارت و سرعت عمل کارکنان طراحی و فرض شد که تاثیر گذاری مدیریت بیمه های درمان بر رضایت بیمه گذاران از طریق متغیر های مذکور صورت می گیرد .
۳.

طراحی الگوی مدیریت ریسک بیمه های درمان برای ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت ریسک ریسک بیمه درمان ریسک درمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۸۵
ضریب بالای خسارت بیمه های درمان در مقایسه با سایر حوزه های فعالیت بیمه گران، همچنین وجود سازمان های موازی متعدد و پوشش های مختلف در زمینه بیمه درمان نیاز به طراحی الگوی برای مدیریت ریسک بیمه گران درمان را ضروری می سازد. این مقاله به دنبال طراحی الگوی مدیریت ریسک بیمه های درمان برای ایران است. ریسک های مختلف بیمه گران درمان در الگوهای مختلف بررسی ...
۴.

پنج دهه پوشش بیمه جامع درمان ژاپن

تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۵۰۵
ژاپن در سال 1961 ، به دلیل وجود برخی از شرایط ویژه در آن برهه موفق به اجرای سیستم بیمه جامع درمان شد. وقتی که ژاپن این سیستم را آغاز کرد، علاوه بر اینکه عزم سیاسی قوی و یک رویکرد تدریجی برای دستیابی به پوشش جامع وجود داشت، حداقل سه شرط دیگر نیز موجود بود؛ در درجه اول هزین ههای مراقبت درمانی پایین بود و دوم اینکه ژاپن موفق به کسب رشد اقتصادی بالایی شده بود و درنهایت ژاپنی ها در طول دوره سخت پس از جنگ )جنگ جهانی دوم( با هم احساس اتحاد و همبستگی می کردند. همه این شرایط، اجرای بیمه جامع درمان ژاپن را تسهیل کرد. اکنون شرایط تغ ییر کرده است و هزینه های خدمات درمانی افزایش یافته و هنوز هم در حال رشد است، جمعیت در حال مسن شدن است و رشد اقتصادی درحال حاضر با بی رونقی و عدم اطمینان مواجه شده است. به علاوه نابرابری در درآمدها در حال افزایش است و احساس همبستگی بین ژاپنی ها در حال تنزل است. این مقاله به بررسی شرایطی می پردازد که شروع پوشش بیمه جامع درمان )در حدود پنج دهه قبل( را میسر ساخت و درباره شرایطی بحث میکند که بر این سیستم تحت اوضاع در حال تغ ییر کنونی صحه م یگذارد. این تحلیل ها هم تصمیمات آگاهانه درباره اصلاحات آینده سیستم بیمه جامع درمان ژاپن را تسهیل می کند، هم باعث کسب شناخت برای کشورهایی می شود که به یک چنین سیستمی علاق همند هستند.
۵.

ماهیت و توصیف حقوقی بیمه حوادث و درمان

تعداد بازدید : ۱۴۶۲ تعداد دانلود : ۵۳۲
بیمه حوادث و درمان از گروه بیمه اشخاص است و تنوع و گستردگی این بیمه ها، سؤال های گوناگونی را درپی داشته است. از جمله مهم ترین سؤال ها، ماهیت و توصیف حقوقی قرارداد بیمه حوادث و درمان است. این مقاله با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت و ارکان، اوصاف و ویژگی های قراردادهای بیمه حوادث و درمان می پردازد. قراردادهای بیمه حوادث و درمان ازنظر حقوقی در زمره عقود معین غیر از عقود ذکرشده در قانون مدنی است؛ در این قراردادها به اعتبار وضعیت و نقش شخص ثالث، سه نوع تعهد به نفع شخص ثالث مطرح است که ماهیت حقوقی متفاوتی دارند. قراردادهای بیمه حوادث و درمان از جمله عقودی است که هم زمان، دو وصف جایز و لازم دارد و عقدی معاوضی، منجز، استمراری و تشریفاتی است. همچنین در این عقود شرط ضمن عقد وجود دارد که این شرط احتمالی و اتفاقی است.
۶.

تدوین الگوی توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی

تعداد بازدید : ۲۹
هدف از پژوهش پیش رو، "بررسی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی" است. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها، و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه پژوهش را کلیه کارشناسان و کارشناسان ارشد شاغل در شرکت های بیمه میهن، پارسیان، پاسارگاد و دانا در امر صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت های بیمه تکمیلی درمان گروهی، تشکیل می دهند. در این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری برای جمع آوری داده ها استفاده شده است و پرسشنامه 46 سئوالی توسط محقق طراحی شد که ضریب آلفای کرونباخ آن 9/82% شد. نتایج نشان می دهد که بین متغیر وابسته پژوهش (توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی) و متغیرهای مستقل (آمیخته بازاریابی شرکت های بیمه، عملکرد بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه، عوامل اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی، تخصص نیروهای شاغل در شرکت های بیمه و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی)، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.