علی اکبر حسنی

علی اکبر حسنی

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
۱.

رهبری تضایف گرایانه: رویکردی فرانوگرا در زمینه ارتقای سطح بلوغ قابلیت های کارکنان و پایداری منابع انسانی

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۱
با توجه به اهمیت سطح بلوغ قابلیت های کارکنان و پایداری منابع انسانی در سازمان ها و نقش رهبری سازمان در افزایش همراهی کارکنان، هدف پژوهش بررسی نحوه تأثیرگذاری رهبری تضایف گرایانه بر پایداری منابع انسانی بود. در این زمینه اثر سطح بلوغ قابلیت های کارکنان به منزله متغیر میانجی مطالعه شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روشِ پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. داده ها از نمونه 234 نفری از کارمندان شعب بانک پارسیان در شهر تهران جمع آوری شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استاندارد سنجش سطح بلوغ قابلیت کارکنان و پرسش نامه های محقق ساخته رهبری تضایف گرایانه و پایداری منابع انسانی استفاده شد. روایی پرسش نامه ها براساس روایی محتوایی و پایایی آن ها نیز براساس روش آلفای کرونباخ، به ترتیب، با مقدار 90/0، 80/0، 87/0 محاسبه شد.تحلیل داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون و معادلات ساختاری از طریق نرم افزارهای SPSS و Amos صورت گرفت و نتایج نشان داد رهبری تضایف گرایانه بر سطح بلوغ قابلیت کارکنان و پایداری منابع انسانی تأثیرگذار است. همچنین، سطح بلوغ قابلیت کارکنان نیز بر پایداری منابع انسانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
۲.

الگوریتم چندهدفه فرا ابتکاری ترکیبی برای مسأله زمان بندی جریان کارگاهی جایگشتی دوباره وارد شونده توزیع شده با در نظر گرفتن نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرایط عدم قطعیت

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۳
در این مقاله، مدلی ریاضی برای مسأله برنامه ریزی زمان بندی جریان کارگاهی توزیعیِ جایگشتی با امکان برگشت دوباره کارها و لحاظ کردن برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ارائه شده است. عدم قطعیت زمان انجام تعمیرات پیشگیرانه با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار بودجه ای لحاظ شده است. هدف از حل مسأله، تخصیص کارها به تسهیلات تولید و تعیین توالی عملیات آنها با لحاظ کردن معیارهای ارزیابی حداقل کردن زمان تکمیل آخرین کار، کل هزینه های تولید و متوسط مدت زمان دیرکرد در تحویل کارها است. با توجه به پیچیدگی های حل مسأله بررسی شده، از الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی مبتنی بر جستجوی همسایگی وسیع انطباق پذیر و شبیه سازی تبرید استفاده شده است. نتایج حل نشان دهنده کارایی مدل ارائه شده برای ارائه زمان بندی و تخصیص مناسب انجام کارها با توجه به معیارهای ارزیابی مدنظر و لحاظ کردن سطوح مختلف ریسک پذیری تصمیم گیرندگان است. نتایج حل مسائل نمونه و ارزیابی عملکرد الگوریتم حل، نشان دهنده کارایی آن است.
۳.

سیاست پرداخت معوقه درمدل کنترل موجودی کالای فاسدشدنی با تقاضای کوادراتیک با در نظر گرفتن کمبود پس افت

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۲۹
دراﯾﻦ مقاله یک مدل جامع برای برنامه ریزی و ﮐﻨﺘﺮلﻣﻮﺟﻮدیﮐﺎﻻﻫﺎیﻓﺴﺎدﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزﺑﻮدن بروز ﮐﻤﺒﻮد ارائه شده است. تابع ﺗﻘﺎﺿﺎدارای ماهیت کوادراتیک (تابع درجه دوم زمان) است. دراﯾﻦﻣﺪلﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮدی ، برنامه ریزی برای تامین یک ﮐﺎﻻ باﻧﺮخ ﻓﺴﺎد ﺛﺎﺑﺖ وﮐﻤﺒﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت پس اﻓﺖﮐﺎﻣﻞ انجام می شود. هدف از مدل پیشنهادی تعیین زمان چرخه ی مناسب سفارش به منظور بیشینه کردن سود کل سیستم موجودی است. ﻣﺪلﺳﺎزیﻣﺴﺌﻠﻪ در دو قالب مدت زمان اتمام موجودی انبار، پیش و پس از زمان ابلاغی از جانب تأمین کننده به خرده فروش برای تسویه حساب ها ارائه شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از یک الگوریتم روشﺣﻞ دﻗﯿﻖ توسعه یافته حل شده است. نتایج محاسباتی حاکی از کارایی مدل پیشنهادی به منظور برنامه ریزی تامین کالاهای فسادپذیر است.
۴.

انتخاب استراتژی های بازاریابی زنجیره تأمین در شرایط انتشار عدم قطعیت

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۳
ده در این مقاله، یک زنجیره تأمین حلقه بسته با هدف پاسخگویی به تقاضای مشتریان و ارائه خدمات پس ازفروش با حداکثر سود ممکن بررسی شده است. عدم قطعیت پارامترهای تقاضای مشتریان و ظرفیت تسهیلات از طریق تابع توزیع احتمال پیوسته در مدل اعمال شده و مسئله به روش برنامه ریزی تصادفی و در غالب یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط، فرمول بندی شده است؛ علاوه بر آن انتشار عدم قطعیت بین سطوح زنجیره تأمین در نظر گرفته شده و تأثیر آن بر سطح پاسخگویی به تقاضای مشتریان نیز ارزیابی شده است. همچنین، امکان انتخاب بهترین استراتژی بازاریابی برای زنجیره تأمین و ایجاد یک جریان قابل اطمینان در طی دوره برنامه ریزی لحاظ شده است. مدل ارائه شده با استفاده از یک الگوریتم ممتیک مبتنی بر الگوریتم های ژنتیک و جست وجوی همسایگی متغیر انطباق پذیر حل شده است. کارایی الگوریتم حل با مقایسه عملکرد آن با دو الگوریتم فراابتکاری دیگر ارزیابی شده است. مدل و روش حل ارائه شده برای یک مسئله نمونه در صنعت تولید موتور خودرو اجرا شده است؛ درنهایت مجموعه ای از توصیه های مدیریتی با توجه به تحلیل نتایج و یافته های تحقیق پیرامون همبستگی و تأثیرات متقابل استراتژی های بازاریابی مدنظر ارائه شده است. نتایج، حاکی از تأثیر چشمگیر انتشار عدم قطعیت بر برنامه ریزی در سطح زنجیره تأمین و عملکرد و اندرکنش متفاوت هر یک از استراتژی های بازاریابی مدنظر است
۵.

ارائه یک مدل جامع استوار دوهدفه و الگوریتم ممتیک برای طراحی شبکه زنجیره تأمین برگشتی تحت شرایط عدم قطعیت

تعداد بازدید : ۳۳
مدیریت جریان محصولات برگشتی ازسوی مشتریان با درنظرگرفتن عدم قطعیت فضای تصمیم گیری و توجه کردن به معیارهای غیرمالی درکنار معیارهای مالی متداول، یکی از موضوعات مهم در مدیریت زنجیره تأمین است. در این مقاله، یک شبکه جامع جدید برای زنجیره تأمین هفت لایه ای شامل مشتریان اولیه، مراکز جمع آوری و بازتوزیع، احیا، بازیافت، اسقاط و مشتریان محصولات شبکه، با جریان برگشتی تحت شرایط میزان و کیفیت غیرقطعی ارائه می شود. هدف این مقاله، طراحی شبکه زنجیره تأمین برگشتی برای مدیریت جریان محصولات به نحوی است که دو تابع سود کل زنجیره و سطح پاسخگویی به تقاضای مشتریان درطی دوره برنامه ریزی حداکثر شود. با توجه به اینکه مسئله برنامه ریزی عدد صحیح مختلط مورد بررسی ازنوع مسائل طراحی شبکه و دارای پیچیدگی های حل بسیار زیاد است، یک الگوریتم ممتیک مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب II و جستجوی محلی متغیر انطباق پذیر برای یافتن جواب های بهینه پارتو ارائه شده است. مقدار تمامی پارامترهای الگوریتم پیشنهادی با استفاده از روش طراحی آزمایش های تاگوچی تنظیم شده است. به منظور ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی، نتایج حاصل از آن با نتایج دو الگوریتم فراابتکاری مشابه دیگر مقایسه شده است. نتایج محاسباتی حاکی از کارایی الگوریتم جدید ممتیک برای حل مدل دوهدفه پیشنهادشده برای طراحی شبکه زنجیره تأمین برگشتی تحت عدم قطعیت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان