مریم محسنی

مریم محسنی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری، پردیس البرز دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

بررسی میزان رعایت معیار های مرتبط با حفاظت از محمل های اطلاعاتی غیرچاپی در کتابخانه های دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز براساس استاندارد [E] ۱۸۹۲۵ ISO(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حفاظت نگهداری محمل های اطلاعاتی غیرچاپی استاندارد ISO18925

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 649 تعداد دانلود : 559
هدف : پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رعایت معیار های مرتبط با حفاظت از محمل های اطلاعاتی غیرچاپی در کتابخانه های دانشگاه تبریز و علوم پزشکی بر اساس استاندارد ۱۸۹۲۵ ISO انجام شده است. روش شناسی پژوهش : روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری را مسئولان 25 کتابخانه دانشگاه تبریز و علوم پزشکی تشکیل می داد. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه برگرفته از متن استاندارد ایزو ۱۸۹۲۵ بود که پس از تأیید روایی و پایایی اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار های اکسل و SPSS انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در بین ۲۵ کتابخانه مورد بررسی، کتابخانه های دانشکده تربیت بدنی، دانشکده حقوق و کتابخانه دانشکده پزشکی به ترتیب با میانگین۵۷/۳، ۴۵/۳ و ۴۳/۳، در بیشترین سطح و کتابخانه های دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی و دانشکده مامایی و پرستاری به ترتیب با میانگین ۵۰/۱، ۵۵/۱ و ۵۷/۱ در کمترین سطح میزان رعایت استاندارد قرار دارند. سایر نتایج نشان داد از بین 7 مؤلفه مربوط به استاندارد ۱۸۹۲۵ ISO مؤلفه های محفظه ذخیره سازی و محوطه نگهداری به ترتیب با میانگین ۵۵/۳ و ۶/۳ بیشترین و مؤلفه های اقدامات لازم در برابر آتش سوزی و فرایند آماده سازی به ترتیب با میانگین ۸۰/۱ و ۶۹/۱ در کمترین سطح رعایت شده اند. میانگین کل میزان رعایت هفت مؤلفه استاندارد در کتابخانه های دانشگاه تبریز ۴۶/۲ و در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵۰/۲ است. نتیجه گیری : یافته های پژوهش حاکی از آن است که اغلب کتابخانه های مورد بررسی در زمینه حفاظت از محمل های اطلاعاتی غیرچاپی، از شیوه های منطبق بر استاندارد استفاده نمی نمایند که این امر می تواند در درازمدت برای کتابخانه به عنوان یک چالش مطرح شود.
۲.

پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس سیستم های مغزی رفتاری و به واسطه پذیرش خود در نظامیان بازنشسته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهزیستی روان شناختی سیستم های مغزی رفتاری پذیرش خود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 333 تعداد دانلود : 397
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سیستم های مغزی رفتاری و به واسطه پذیرش خود در پیش بینی بهزیستی روان شناختی نظامیان بازنشسته انجام شد.روش: در این پژوهش 210 نظامی بازنشسته شهر کرج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و آزمودنی ها ازطریق بهزیستی روان شناختی ریف (1988)، پرسش نامه پذیرش بی قید و شرط خودِ چمبرلین و هاگا (2001) و پرسش نامه سیستم های مغزی رفتاری یا بازداری/ فعال سازی رفتاری کارور و وایت (1994) بررسی شدند. داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل مسیر توسط نسخه 23 نرم افزار SPSS و AMOS تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد رابطه بهزیستی روان شناختی با سیستم فعال سازی رفتاری (477/0=r) و پذیرش بی قید و شرط (623/0=r) مثبت و معنادار و هم بستگی بهزیستی روان شناختی با سیستم بازداری رفتاری (417/0-=r) و پذیرش مشروط (542/0-=r) منفی و معنادار است. برای بررسی نقش واسطه ای پذیرش خود در رابطه بین سیستم های مغزی رفتاری و بهزیستی روان شناختی، از تحلیل مسیر استفاده و سهم منحصربه فرد دو متغیر میانجی، با آزمون سوبل محاسبه شد. نتایج نشان داد پذیرش خود (پذیرش بی قید و شرط و پذیرش مشروط) در رابطه بین سیستم های مغزی رفتاری و بهزیستی روان شناختی نقش واسطه ای دارند.نتیجه گیری: بر این اساس می توان نتیجه گرفت متغیرهای سیستم های مغزی رفتاری و پذیرش خود در بهزیستی روان شناختی نظامیان بازنشسته نقش دارند.
۳.

بررسی تفاوت های رشدی کودکان چهار تا شش ساله از نظر توانایی تنظیم هیجان

تعداد بازدید : 257 تعداد دانلود : 621
زمینه و هدف : هیجان یک سازه تحولی است که تاثیرات آن بر تصمیم گیری و سایر متغیرها، مورد توجه روانشناسان شناختی قرار گرفته است؛ روانشناسان معتقدند هیجان ها همراه با افزایش سن کودک رشد می یابند، به عبارتی کودکان در سنین مختلف از رشد هیجانی متفاوتی برخوردارند. این پژوهش با هدف بررسی تنظیم هیجان در میان کودکان چهار تا شش ساله با تمرکز بر تفاوت های رشدی و جنسیتی ایشان صورت گرفت. روش پژوهش : پژوهش جاری تحقیقی علی-مقایسه ای است که به بررسی تفاوت های گروه های چهار تا شش سال و تفاوت پسرها و دختران از نظر تنظیم هیجان پرداخت. به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 30کودک (5 پسر و 5 دختر از هر گروه سنی) در شهر قم، مورد بررسی قرار گرفتند. بازی های " راز نگهداری" و " هدیه ناامیدکننده" به ترتیب بازی های مرتبط با سنجش تنظیم هیجان مثبت و تنظیم هیجان منفی کودکان کارلسون و وانگ (2007) بوده اند. به منظور تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS27 استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان دادکه تفاوت معناداری بین گروه های سنی فوق از نظر توانایی تنظیم هیجان مثبت و منفی وجود دارد. کودکان شش ساله به طور معناداری سطوح بالاتری از تنظیم هیجان مثبت و تنظیم هیجان منفی نسبت به کودکان چهار و پنج ساله دارند، هم چنین کودکان پنج ساله نیز به طور معناداری از توانایی تنظیم هیجان مثبت و تنظیم هیجان منفی بیشتری در مقایسه با کودکان چهارساله برخوردارند؛ هم چنین یافته ها نشان داد که توانایی تنظیم هیجان دختران به طور معناداری برای هر دو نوع هیجان مثبت و هیجان منفی، از پسران بالاتر بوده است (001/0 > P ). نتیجه گیری : براساس یافته های پژوهش، با رشد کودکان در بازه چهار تا شش سالگی ، توانایی ایشان در تنظیم هیجان بهبود می یابد. این موضوع برای هر دو نوع تنظیم هیجان مثبت و تنظیم هیجان منفی مورد تایید قرار گرفت. هم چنین مشخص شد که دختران توان تنظیم هیجان بالاتری برای هیجان های مثبت و منفی از خود نشان داده اند.
۴.

تحلیل روابط میان اقدامات پارادایم های مدیریت زنجیره تأمین و معیارهای عملکردی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ناب چابک تاب آور عملکرد زنجیره تأمین مدلسازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 217 تعداد دانلود : 139
امروزه، شرکت ها برای دستیابی به عملکرد بهتر و بهبود رقابت پذیری، به دنبال یافتن پارادایم های مناسب زنجیره تأمین خود هستند؛ زیرا رقابت بین زنجیره های تأمین جایگزین رقابت بین شرکت ها شده است. در میان پارادایم های مختلف مدیریت زنجیره تأمین، ترکیب پارادایم های ناب، چابک و تاب آور ایده ای جدید برای دستیابی به عملکرد بهتر و رقابت پذیری به شمار می رود. هدف اصلی این مقاله، شناسایی اقدامات مهم ناب، چابک و تاب آوری است که مدیران ارشد باید برای بهبود عملکرد زنجیره های تأمین بر آنها تمرکز کنند؛ ازاین رو رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری به عنوان روش شناسی مناسب برای تعیین روابط میان اقدامات ناب، چابک و تاب آور و عملکرد زنجیره تأمین و نیز طبقه بندی آنها بر اساس قدرت نفوذ و وابستگی در نظر گرفته شده است. با توجه به نتایج این پژوهش، اقدام ارتباط با تأمین کننده در پایین ترین سطح با قدرت نفوذ بالا و معیار عملکردی چرخه نقدینگی با قدرت نفوذ ضعیف و وابستگی بالا است؛ به این معنا که به شدت تحت تأثیر سایر متغیرهای مورد مطالعه قرار دارد؛ اما بر آنها تأثیری ندارد.
۵.

ارائه رویکرد ترکیبی PROMETHEE-AHP فازی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات (مورد مطالعه: صنعت هتلداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین خدمات ارزیابی عملکرد پرومته فازی تحلیل سلسله مراتبی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 890 تعداد دانلود : 496
ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای مهم مدیریتی در بهبود عملکرد و تعالی زنجیره تأمین است؛ به طوری که برای داشتن زنجیره تأمین کارا و مؤثر در سازمان های خدماتی، باید عملکرد این زنجیره مورد سنجش قرار گیرد. در این مطالعه، برای سنجش عملکرد زنجیره تأمین خدمات، پس از مروری بر مطالعات انجام شده درخصوص این زنجیره و ارزیابی عملکرد آن، معیارهای دارای اولویت برای ارزیابی عملکرد آن را شناسایی شد و سپس با مبنا قرار دادن صنعت هتلداری (هتل های چهارستاره)، کوشیده شد که رویکردی ترکیبی مبتنی بر پرومته فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات ارائه شود. نتایج نشان می دهند که مدیران هتل ها و متولیان توسعه این صنعت برای افزایش سطح عملکردی زنجیره تأمین و بهبود خدمت رسانی به مشتریان خود باید به معیارهایی مانند کیفیت سطح سرویس تأمین کننده، تنوع سرویس، انعطاف پذیری، رضایت مشتری و ... توجه بیشتری کنند. Abstract Performance evaluation is an essential management tool for performance improvement in pursuit of supply chain excellence .In spite of increasing attention to the service supply chain management, the performance assessment of service supply chains still remains unexplored. All service companies know that, in order to have an efficient and effective service supply chain, service supply chain management requires to be measured for its performance. A literature review was conducted on the concept of service supply chain and the importance of its performance evaluation. After that, criteria of performance evaluation determined and the weights of selected criteria computed by using AHP. Criteria with the highest weights considered as final criteria in this research. Since, one of the importance economic infrastructures is tourism industry and hotels have a crucial role in competitive environment of this industry, so the focus of this paper is on performance measurement and ranking of four hotels by using final criteria and a hybrid approach (Fuzzy PROMETHEE technique and Fuzzy AHP). Performance appraisal of hotels or ranking can help them improve and develop their situations. Using the results can help distinguish their problems and also, opportunities for subsequent improvements can be identified. Keywords: Service Supply Chain ; Performance Evaluation ; Hotels ; Fuzzy PROMETHEE ; Fuzzy AHP.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان