مطالب مرتبط با کلید واژه

انتخاب تأمین کننده


۱.

یک رویکرد جدید برای انتخاب تأمین کنندگان در حضور داده های نادقیق: DEA با مرزهای دوگانه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۸۰ تعداد دانلود : ۴۹۱
انتخاب تأمین کنندگان تصمیم مهم ولی پیچیده ای است که نیاز به بررسی دقیق معیارهای عملکردی مختلف دارد. به طور سنتی، مدل های انتخاب تأمین کنندگان مبتنی بر داده های اصلی هستند و بر داده های ترتیبی تأکید کمتری می شود. لیکن با کاربرد گسترده ی روش های تولید، از قبیل روش بهنگام، جدیداً تأکید بیشتری بر لحاظ کردنِ داده های نادقیق ــ یعنی مخلوطی از داده های بازه ای و ترتیبی ــ می شود. این مقاله پیشنهاد می کند که از تحلیل پوششی داده ها (DEA) با مرزهای دوگانه برای انتخاب تأمین کنندگان استفاده شود، که در این روش علاوه بر کارآیی خوشبینانه ی هر تأمین کننده، کارآیی بدبینانه ی آن نیز در نظر گرفته می شود. در مقایسه با DEAی سنتی، رویکرد DEA با مرزهای دوگانه می تواند بهترین تأمین کننده را به درستی و به آسانی بدون نیاز به تحمیل هیچگونه محدودیت وزنی شناسایی کند. یک مثال عددی با استفاده از رویکرد DEA با مرزهای دوگانه بررسی می شود، تا سادگی و سودمندی آن را در انتخاب و توجیه تأمین کننده نشان دهد.
۲.

انتخاب تأمین کننده با استفاده از سیستم استنتاج فازی

کلید واژه ها: AHP صنایع غذایی سیستم استنتاج فازی انتخاب تأمین کننده زنجیره ی تأمین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات سیستم های صف
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین Supply chain management :SCM
تعداد بازدید : ۱۶۴۰ تعداد دانلود : ۷۴۱
تأمین کنندگان یکی از اساسی ترین قسمت های زنجیره تأمین هستند که عملکرد آنها به صورت غیرمستقیم بر رضایت مشتریان تأثیر بسزایی دارد. از آنجا که خواسته های مشتریان با سازمان ها متفاوت است، سازمان ها برای انتخاب تأمین کنندگان خود ناگزیرند معیارهای گوناگونی را در نظر بگیرند. در سال های اخیر، مطالعات زیادی در این زمینه و با به کار بردن معیارها و روش ها ی گوناگون انجام پذیرفته است. هدف از این تحقیق، انتخاب تأمین کننده در یک شرکت تولیدی مواد غذایی با در نظر گرفتن معیارهای هزینه، کیفیت، سرویس، نوع روابط، و ساختار سازمان تأمین کننده است. برای ارزیابی تأمین کننده ها بر اساس معیارهای ذکر شده از سیستم استنتاج فازی استفاده شده است. ورودی این سیستم، امتیاز هر تأمین کننده در هر معیار است که با روش AHP به دست آمده و خروجی آن امتیاز نهایی هر تأمین کننده است. در نهایت، تأمین کننده ای انتخاب شد که با اینکه در قیمت و کیفیت بهترین نبود، ولی به علت عملکرد مناسب در تمامی معیارها بالاترین امتیاز را کسب کرد.
۳.

رویکرد جدیدی برای در نظر گرفتن عامل دارای نقش دوگانه در مسئله ی انتخاب تأمین کننده: DEA با مرزهای کارآ و ناکارآ

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها انتخاب تأمین کننده کارآیی های خوشبینانه و بدبینانه عامل دارای نقش دوگانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۲۵۴
این مقاله مسئله ی عواملی را که در مسئله ی انتخاب تأمین کننده می توانند هم به عنوان ورودی و هم به عنوان خروجی در نظر گرفته شوند، بررسی می کند. کمیت یک چنین عاملی ممکن است بر کارآیی نسبی تأمین کنندگان تأثیر بگذارد. علیرغم این واقعیت که مقالات زیادی به بررسی عوامل دونقشی پرداخته اند، لیکن به نظر می رسد که ایده ی طبقه بندی کردن یک عامل به عنوان ورودی یا خروجی در یک مدل واحد نمی تواند روابط سببی بین ورودی ها و خروجی ها را در نظر بگیرد. رویکرد ساده ای برای حل این محدودیت و نیز در نظر گرفتن عوامل دارای نقش دوگانه پیشنهاد می شود. یک مثال عددی کاربرد رویکرد پیشنهادی را در زمینه ی انتخاب تأمین کننده نشان می دهد.
۴.

انتخاب تأمین کنندگان در محیط های تخفیف حجمی در حضور هر دو نوع داده های اصلی و ترتیبی: رویکرد جدیدی بر مبنای DEA با مرز دوگانه

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها انتخاب تأمین کننده عملکرد کلی کارآیی های خوشبینانه و بدبینانه تخفیف حجمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۳
با استفاده گسترده از فلسفه های تولید مانند تولید به موقع، امروزه بیش از گذشته بر در نظر گرفتن همزمان داده های اصلی و ترتیبی در فرایند انتخاب تأمین کننده تأکید می شود. به طور سنتی، بسیاری از مدل های بهینه سازی انتخاب تأمین کننده فرض را بر این می گذارند که قیمت متوسط مخارج مربوط به آن ثابت است. ولی در واقع، وضعیت اصلاً به این صورت نیست. در حقیقت، تأمین کنندگان معمولاً تخفیف های حجمی می دهند تا خریداران را به سفارش بیشتر ترغیب کنند. برای انتخاب بهترین تأمین کنندگان در محیط های تخفیف حجمی در حضور هر دو نوع داده های اصلی و ترتیبی، این مقاله رویکرد نوآورانه ای را پیشنهاد می کند. در این مقاله نخست از دو دیدگاه خوشبینانه و بدبینانه، کارایی های تأمین کنندگان تحت ارزیابی به دست می آورده می شود. دیدگاه خوشبینانه، هر تأمین کننده را با مجموعه ای از مطلوب ترین وزن ها ارزیابی می کند و کارایی های اندازه گیری شده از دیدگاه خوشبینانه، کارایی های خوشبینانه نامیده می شوند. دیدگاه بدبینانه، هر تأمین کننده را با مجموعه ای از نامطلوب ترین وزن ها ارزیابی می کند و کارایی های اندازه گیری شده از دیدگاه بدبینانه، کارآیی های بدبینانه نامیده می شوند. سپس، نشان داده می شود که این دو نتیجه ارزیابی با یکدیگر تعارض دارند و بدون تردید یک سویه، غیرواقع گرایانه و غیرمتقاعد کننده هستند. برای غلبه بر این مشکل، یک اندازه عملکرد کلی جدیدی را پیشنهاد می کنیم که برای ادغام اندازه های به دست آمده از دیدگاه های خوشبینانه و بدبینانه استفاده می شود و آن را برای شناسایی تأمین کننده دارای بهترین عملکرد به کار خواهیم برد. یک مثال عددی کاربرد روش پیشنهادی را نشان خواهد داد.
۵.

رویکرد بهینه سازی استوار در انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش

کلید واژه ها: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی عدم اطمینان انتخاب تأمین کننده بهینه سازی استوار استواری مدل برنامه ریزی خطی چند هدفه روش LP متریک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۴۲۲
دیریت مناسب زنجیره تأمین، یکی از مسائل پیشروی بنگاههای اقتصادی است که تمامی فعالیتهای سازمان را به منظور تولید محصولات و ارائه خدمات تحت تأثیر قرار میدهد. به تبع آن انتخاب تأمینکننده نیز به دلیل دخالت داشتن معیارهای کمی و کیفی مختلف از قبیل کیفیت، قیمت، انعطافپذیری و زمان تحویل بسیار دشوار و پیچیده بوده و ابزار دقیق و مناسب خود را میطلبد. از طرفی دیگر محیط رقابتی امروز به دلیل ماهیت متغیر خود، بر عدم اطمینان و ابهام موجود در تصمیمگیریها افزوده است. مسأله انتخاب تأمینکنندگان نیز از این قاعده مستثنی نیست و استفاده از روشهای بهینهسازی استوار در چنین شرایطی مناسب به نظر میرسد. لذا در تحقیق حاضر که هدف انتخاب تأمینکننده و تعیین مقدار سفارش محصولات با در نظرگرفتن تمامی محدودیتها، برای دستیابی به کمینهکردن هزینهها و بیشینهکردن مطلوبیت خرید در شرایط عدم قطعیت می- باشد، از آن استفاده شده است. در این مقاله ابتدا مدل قطعی چند هدفه برای حل مساله ارائه میشود، سپس مدل قطعی با استفاده از روش استوار مبتنی بر سناریو به مدل استوار تبدیل و با استفاده از روش LP متریک، حل میشود و میزان سفارش بهینه هر محصول، در هر دوره، از هر تأمینکننده بدست میآید. همچنین برای تعیین وزن هر یک از تأمینکنندگان، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی) AHP ( بکار گرفته شده است.
۶.

ارائه ی یک مدل چند هدفه ی فازی جهت ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین ناب چابک

کلید واژه ها: الگوریتم ژنتیک زنجیره تأمین ناب روش تاگوچی انتخاب تأمین کننده چابک تخصیص تقاضا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات سیستم های صف
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین سیستم های خرید ؛ انبارداری و توزیع
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۴۱۷
در این تحقیق، به ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان باا اساتفاده از ویژگای هاا زنییاره تاأمین نااب چابا و – تخصیص سفارش به تأمینکنندگان منتخا پرداتتاه مای شادد در مادل پیشانهاد ، تاأمین کننادگان باالقده باا بکارگیر ی مدل چند هدفه فاز با تدجه به ویژگیها کلید زنییاره تاأمین نااب چابا ، از جملاه - تدانایی در پاسخگدیی به تقاضاها، کاهش زمان تأتیر و هزینهها که از عدامل برنده باددن باازار در ایان ناد از زنییره تأمین محسدب میشدند و همچنین با در نظر گرفتن ظرفیت و محدودیتهاا مدجادد بارا ساازمان و تأمینکنندگان ارزیابی میگردند مدل ارائه شده، اجازه انتخاب چندین تأمین کننده را باه تریادار مای دهاد همچنین، مدل پیشنهاد چند محصدلی بدده و چندین دوره را در نظر میگیرد به علت زمان زیاد بارا مساائل با ابعاد بزرگ و عدم کارایی روشها دقیق با افزایش ابعاد مسأله، علاوه بر حال مساأله باه وسایله نارم افازار لینگد از الگدریتم ژنتی برا رسیدن به جداب بهینه استفاده شده است
۷.

طراحی مدل ترکیبی منبع یابی در زنجیره تامین با بکارگیری فرایند تحلیل شبکه ای، ویکور و مدل چندهدفه در محیط فازی مطالعه موردی: شرکت کابل البرز

کلید واژه ها: روش تیواری زنجیره تأمین انتخاب تأمین کننده فرایند تحلیل شبکه ای فازی ویکور فازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات مدلسازی ریاضی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین Supply chain management :SCM
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۴۱۰
ترکیب انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش، یک تصمیم فمهم در طراحی و عملیاتی کردن زنجیره تامین می باشد. شاخص های مختلفی در این تصمیم موثر اند و می فتواند به صورت یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره گروهی که به معیارهای کمی و کیفی و شمار تامین کنندگان نیازمند است، تبیین گردد. به علاوه، در عمل تصمیم گیرندگان نمی توانند به راحتی با ارزشهای عددی و قطعی در مورد جایگزین ها قضاوت کنند و معمولا با ارزیابی هایی غیرمطمئن و ناقصی مواجه می شوند. بدین منظور، این مقاله یک مدل چند معیاره فازی برای ارزیابی و تخصیص سفارش به تامین کنندگان توسعه می دهد. ابتدا ارزیابی تامین کنندگان با در نظر گرفتن 11 معیار و با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل شبکه ای و ویکور در محیط فازی انجام می گیرد. سپس با استفاده از مدل ریاضی چندهدفه فازی تخصیص سفارش صورت می گیرد. در انتها مدل فازی به روش تیواری حل می شود. اثربخشی مدل و متد حل پیشنهادی در کسب جواب مناسب بوسیله یک مثال در مطالعهای واقعی نشان داده می شود
۸.

اثر ابعاد فرهنگ سازمانی بر میزان نوآوری سازمانی در شرکت های تجاری کشاورزی (مورد مطالعه: استان زنجان)

کلید واژه ها: رتبه بندی تحلیل پوششی داده ها DEA انتخاب تأمین کننده داده های غیردقیق محدودیت های وزنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۳۳۵
هدف این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر میزان نوآوری سازمانی در شرکت های تجاری کشاورزی بود. جامعة آماری این تحقیق را 280 نفر از کارشناسان شرکت های تجاری کشاورزی در استان زنجان تشکیل دادند که براساس جدول کرجسی و مورگان، نمونه ای 200 نفری از آنان با روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شد. برای گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد به کار گرفته شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان تأیید شد و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از طریق بررسی مدل اندازه گیری و پس از انجام دادن اصلاحات لازم به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها روش چندمتغیرة مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. براساس نتایج، فرضیه های تحقیق تأیید و نشان داده شد چهار بعد فرهنگ سازمانی شامل درگیرشدن در کار، سازگاری، رسالت و انطباق پذیری اثر مثبت و معنا داری بر متغیر وابستة نوآوری سازمانی در شرکت های تجاری کشاورزی استان زنجان می گذارند. با توجه به یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت بهبود فرهنگ سازمانی و ابعاد آن به طور مستقیم به تقویت و توسعة نوآوری سازمانی در شرکت های تجاری کشاورزی منجر می شود.
۹.

توسعه مدل جامع تحلیل پوششی داده ها برای تعیین بهترینتأمین کننده باداده های غیردقیق و محدودیت های وزنی

کلید واژه ها: رتبه بندی DEA انتخاب تأمین کننده داده های غیردقیق محدودیت های وزنی تحلیل پوششی داده ها (

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات برنامه ریزی غیر خطی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۵۳۰
انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین به عنوان یک مسئلهتصمیم گیری با معیارهای چندگانه (شامل معیارهای کیفی و کمی)، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در یک زنجیره تأمین کارا است.مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) یکی از روش هایتعیین کارایی است که به طور گسترده استفاده می شود.در مدل ترکیبی که طلوع و نالچیگر، ارائه کرده اندادعا شده است که اینمدل قادر است کاراترین (بهترین) تأمین کننده را با درنظرگرفتن داده های غیردقیقتعیین کند. درمقاله حاضرنشان داده می شود کهمدلذکرشدهقادر استتنها یک تأمین کننده کارا را پیدا کند و نمی تواندکاراترین تأمین کنندهرا مشخص نماید. این مقاله با بیان سایر مشکلات مدل طلوع و نالچیگر، یک مدل جامع ارائه می دهد که ضمن رفع مشکلات مدل ذکرشدهمحدودیت های وزنی را نیز دربرمی گیرد؛به عبارت دیگر، مدل پیشنهادی این مقاله قادر است با درنظرگرفتن هم زمانداده های غیردقیق و محدودیت های وزنی در مدل DEA ، کاراترین تأمین کننده را با حل یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح پیدا کند. برای تعیین و رتبه بندی سایر تأمین کنندگان کارا نیز الگوریتم جدیدی پیشنهاد شده است.کاربرد مدل ارائه شدهبرایداده های غیردقیق 18 تأمین کننده نشان داده شدهاست.
۱۰.

ارائه مدلی جهت انتخاب تأمین کنندگان مناسب به منظور افزایش بهره وری (مطالعه موردی: یکی از شرکت های فعال در زمینه ساخت تجهیزات پالایشگاهی)

کلید واژه ها: برنامه ریزی آرمانی تحلیل سلسله مراتبی انتخاب تأمین کننده سفارش بهینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۴۲۶
مسئله انتخاب تامین کنندگان تجهیزات یکی از مسائل اساسی در تمام صنایع به خصوص در صنعت نفت می باشد. در اینگونه مسائل معمولاً معیارهای متعدد و بعضاً متضادی باید در گزینش نهایی در نظر گرفته شود و به همین دلیل این دسته از مسائل جزء مسائل چند معیاره محسوب می شوند. تأمین کنندگان می توانند تأثیر بسیاری روی عملکرد شرکت ها در مقوله های مختلف نظیر قیمت، کیفیت و تحویل داشته باشند. متخصصین این امر اعتقاد دارند که هیچ یک از راه های ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان، بهترین راه نمی باشند و از روش های متفاوتی می توان استفاده کرد. در پژوهش حاضر، در ابتدا با بررسی سایر مطالعات و مصاحبه با خبرگان معیارهای اساسی انتخاب تأمین کنندگان شناسایی و به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شدند. در قدم بعدی با توجه به معیارها و گزینه ها (تأمین کنندگان) مدل تحلیل سلسله مراتبی تهیه و گزینه ها نیز اولویت بندی شدند. جهت تعیین مقدار سفارش بهینه یکی از قطعات اساسی موردنیاز، با تلفیق روش تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی مدلی ارائه شده و با استفاده از داده های واقعی، مدل اجرا شده و میزان سفارش بهینه قطعه مورد نظر از هر تأمین کننده تعیین گردید.
۱۱.

تحلیل تطبیقی رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره خاکستری در اولویت بندی تأمین کنندگان (فولاد مبارکه اصفهان)

کلید واژه ها: انتخاب تأمین کننده تصمیم گیری چند معیاره خاکستری عدد خاکستری کوپراس خاکستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۶۳۴
زنجیره تأمین اخیراً نظر بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. هدف این مقاله، شناسایی تأمین کنندگانی است که بیشترین توان بالقوه را در برآورده ساختن نیازهای شرکت با صرف هزینه معقولانه، داشته باشند و همچنین کاهش ریسک و حداکثر کردن ارزش کلی برای خریداران است. ازآنجایی که تأمین کنندگان ازلحاظ نقاط قوت و ضعف و شرایط عمومی محصولاتشان متفاوت هستند، نیازمند ارزیابی دقیق به وسیله خریداران می باشند. جهت انجام این فعالیت ها در شرکت ها، مشکلات فراوانی وجود دارد که یکی از آن مشکلات مربوط به تعیین معیارهای مناسب جهت ارزیابی تأمین کننده است. این موضوع به این دلیل است که غالباً نیازها در قالب مفاهیم کیفی اظهار می شوند درحالی که باید به صورت کمی مورد ارزیابی قرار گیرند. علاوه بر این، ازنظر تصمیم گیرنده، معیارها نسبت به یکدیگر از اهمیت و اولویت متفاوتی برخوردار می باشند و این موضوع یکی از دلایل اصلی است که نگارندگان را بر آن داشت که به دنبال ارائه الگویی باشند تا به وسیله آن بتوان انتخاب تأمین کننده را بر اساس معیارهای مناسب و با تأکید بر میزان اهمیت هر یک از آن ها در فرآیند تصمیم گیری انجام داد. بدین منظور ابتدا بامطالعه ادبیات موضوع، معیارهای مؤثر در انتخاب تأمین کنندگان شناسایی شدند، سپس با استفاده از پرسشنامه ای که توسط گروهی از کارشناسان تکمیل شد به غربالگری شاخص ها پرداخته شد. داده های کمی و کیفی شاخص های انتخاب شده جمع آوری شدند و توسط روش AHP درجه اهمیت معیارهای مؤثر در انتخاب تأمین کنندگان مشخص شد و درنهایت تأمین کنندگان شرکت با روش کوپراس خاکستری رتبه بندی شدند. مهم ترین معیار جهت ارزیابی تأمین کنندگان دارایی و زیرساخت (275/0) و تأمین کننده بهران به عنوان بهترین تأمین کننده شناسایی شد.
۱۲.

ارائه مدل ساختاری تفسیری از شاخص های انتخاب تأمین کننده مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت

تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
امروزه بسیاری از سازمان ها درگیر نگرانی های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی هستند و عملکرد مسئولیت « تأمین کنندگان را در این زمینه اندازه گیری می کنند؛ ازجمله این موارد، بررسی تأثیری است که می تواند بر انتخاب تأمین کننده داشته باشد. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی جهت انتخاب » اجتماعی شرکت تأمین کنندگان مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت است. با مرور ادبیات پژوهش و اخذ نظر خبرگان، موضوع در قالب 4 بعد )تعهدات سازمانی، شرایط کاری کارکنان، تعهد به جامعه و حقوق شهروندی، تعهدات اخلاقی، تعهدات زیست محیطی( و 84 شاخص مورد شناسایی قرار گرفت؛ سپس پرسشنامه ماتریسی ساخت یافته برای تعیین ارتباطات بینابینی این شاخص ها تدوین گردید. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدل سازی تمرکز بر توسعه « ساختاری تفسیری، تحلیل و در 9 سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد که درنتیجه شاخص در بالاترین سطح قرار گرفت. همچنین، قدرت نفوذ و میزان وابستگی این شاخص ها نسبت به هم در » پایدار ماتریس قدرتِ نفوذ وابستگی، موردبررسی قرار گرفت. طبق یافته ها پرنفوذترین شاخص در ماتریس قدرت - است؛ لذا تحقق - » ارائه آموزش های مرتبط با مسئولیت اجتماعی به تأمین کنندگان « نفوذ وابستگی، شاخص مسئولیت اجتماعی شرکت در انتخاب تأمین کنندگان درگرو آموزش آن هاست و شرکت می باید با این نگرش، برنامه های درازمدت خود را بر مبنای آموزش مسئولیت اجتماعی به تأمین کنندگان طراحی نماید
۱۳.

انتخاب تأمین کننده با درنظرگرفتن ارتباطات میان تأمین کنندگان و ریسک اختلال تأمین در محصولات پیچیده

تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
هماهنگی و یکپارچگی بین قطعات و زیرسیستم ها در محصولات پیچیده مانند کامپیوترها، شبیه سازهای خاص، هواپیماها و ... اهمیت خاصی دارد؛ از همین رو لازم است در انتخاب تأمین کنندگان قطعات و زیرسیستم های این نوع محصولات توجه خاصی به این موضوع صورت گیرد. به عبارت دیگر در انتخاب تأمین کنندگان قطعات و زیرسیستم های حساس و پیچیده باید معیارهای دیگری مانند میزان تطابق و هماهنگی بین تأمین کنندگان نیز به عنوان یک معیار در نظر گرفته شود. دلیل اصلی گنجاندن این معیارها در مسأله انتخاب تأمین کننده این است که در صورت رویداد اختلال در تأمین قطعات و زیرسیستم های حساس و پیچیده نمی توان به راحتی به سراغ سایر تأمین کنندگان مشابه رفت. در این مقاله میزان هم خوانی و هم تکاملی بین تأمین کنندگان و توانمندی آنها در ایجاد تعامل با یکدیگر به صورت یک معیار در انتخاب تأمین کنندگان با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و عملکرد گذشته تأمین کنندگان در حالت اختلال با هدف حفظ بیشترین هم خوانی مدل سازی شده است.
۱۴.

انتخاب تأمین کننده و تخصیص مقدار سفارش با درنظر گرفتن عوامل پایداری

تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۷
مسئله انتخاب تأمین کننده یکی از مهم ترین تصمیمات حوزه مدیریت زنجیره تأمین است و امروزه تمرکز بر موضوعات زیست محیطی و پایداری در زنجیره تأمین، اهمیت انتخاب تأمین کننده پایدار را دوچندان کرده است. در این مقاله پایداری و محورهای اصلی و فرعی پایداری در انتخاب و همکاری های طولانی مدت با تأمین کنندگان بررسی شده است و براساس شاخصه های پایداری تعیین شده، یک روش ترکیبی برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان و تعیین مقدار بهینه سفارش تخصیصی به هریک از آن ها معرفی شده است. ارزیابی تأمین کنندگان با استفاده از شاخصه های استخراج شده از ادبیات در حوزه های اجتماعی و زیست محیطی انجام شده است و مسئله انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش به صورت یک برنامه ریزی ریاضی درجه دوم مدل سازی شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از روش تغییر شکل یافته الگوریتم بندرز تجزیه و حل شده است. درپایان با ارائه مثال های عددی، ارزیابی روش ارائه شده مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفته است
۱۵.

به کارگیری مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی وزن دار به منظور تعیین میزان خرید بهینه از تأمین کنندگان

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
در دهه اخیر، مدیریت خرید در زنجیره تأمین و انتخاب تأمین کننده مناسب، چالشی برای شرکت ها در یک زنجیره عرضه بوده است؛ بنابراین در این مطالعه یک مسئله انتخاب تأمین کننده که به طورکلی یک مسئله تصمیم گیری چندمعیاره است، به صورت یک مسئله برنامه ریزی خطی چندهدفه در نظر گرفته شده است؛ در ادامه مدل برنامه ریزی چندهدفه برای تعیین مقادیر سفارش بهینه به تأمین کنندگان با توجه به محدودیت ها و اهداف پژوهش، طراحی و برای حل آن از «مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی وزن دار» و از روش «بیشینه کمینه» استفاده شده و اوزان اهداف و محدودیت های فازی که از روش «تحلیل سلسله مراتبی فازی» به دست می آیند در تابع هدف مدل بیشینه کمینه قرار داده شده و مدل اجرا می شود. با فرض اینکه تصمیم گیرنده از جواب های به دست آمده راضی نباشد، از «مدل آریخان» با در نظر گرفتن وزن اهداف و محدودیت های فازی در این مدل، استفاده می شود تا درنهایت تصمیم گیرنده به سطح های دستیابی موردنظر خود در اهداف و محدودیت های فازی برسد و میزان سفارش بهینه به تأمین کنندگان، مشخص شود
۱۶.

مدل ریاضی چندهدفه انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش در شرایط چند محصولی

تعداد بازدید : ۱۵۷
تأمین کنندگان، نقش مهمی در کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات تولیدی ایفا می کنند. بر همین اساس ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان با توجه به معیارهای مطلوب، به یکی از ارکان اساسی تصمیم گیری در مدیریت زنجیره تأمین تبدیل شده است. ازآنجاکه هم اکنون تأمین کنندگان تأثیر بسزایی بر موفقیت و شکست یک شرکت دارند، خرید که قبلاً به عنوان یک ابزار تاکتیکی محض، در نظر گرفته می شد، هم اکنون به عنوان یک وظیفه استراتژیک شناخته می شود؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع هدف از این پژوهش، انتخاب تأمین کننده در شرایط چند محصولی و برنامه ریزی مقدار سفارش های اقتصادی در زنجیره تأمین است. اهداف در نظرگرفته شده در مدل بالا شامل کمینه کردن هزینه کل که مشتمل بر هزینه خرید، هزینه محصولات مرجوعی، هزینه کنترل و هزینه سفارش؛ بیشینه کردن کیفیت که دربرگیرنده کیفیت محصول و خدمات ارائه شده از طرف تأمین کنندگان و بیشینه کردن به موقع تعداد محصولات دریافتی توسط تأمین کنندگان است که در این مقاله با رویکرد فازی بررسی می شوند. این پژوهش برای سه تأمین کننده و سه محصول مهم یکی از شرکت های ماشین سازی در کشور ایران در نظر گرفته شد. نتایج نشان دهنده بهترین تأمین کنندگان برای خریداری محصولات و نیز میزان تخصیص بهینه به هر یک از تأمین کنندگان منتخب است.
۱۷.

انتخاب تأمین کننده با رویکرد گسترش عملکرد کیفی و تاپسیس خاکستری

تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۱
انتخاب تأمین کننده یکی از مهم ترین فعالیت ها در زنجیره تأمین است ک درنهایت بر راایت مشتریان از عملکرد شرکت اثر می گذارد. پژوهش حاار با لحاظ کردن عدم قطعیت های موجود در فضای کسب وکار، رویکردی را برای انتخاب تأمین کننده ب منظور برآوردن نیاز مشتری نهایی ارائ می دهد ک ترکیبی از روش های گسترش عملکرد کیفی و تاپسیس در فضای تئوری خاکستری است. مورد مطالع است. مصاحب با نمایندگان » شرکت صنایع روشنایی آرم « این پژوهش، قطع پرکاربرد ساعت نجومی در مشتریان ب شناسایی 30 نیاز عام و خاص مشتریان منجر شد ک با استفاده از گروه تمرکز و حذف موارد غیرمرتبط با قطع انتخاب شده، 14 نیاز برای روش گسترش عملکرد کیفی نهایی شد . پس از ترجم نیازهای مشتریان ب الزامات فنی قطع توسط مهندسان شرکت، 43 الزام فنی در ماتریس خان کیفیت قرار گرفت و با تحلیل اعداد خاکستری، وزن هر ی از الزامات فنی تعیین شد . روش تاپسیس با داده های خاکستری برای رتب بندی 13 تأمین کننده داخلی و خارجی ساعت نجومی ب کار رفت و بهترین رتب ب عنوان مناسب ترین تأمین کننده انتخاب شد. خرید قطع از تأمین کننده منتخب باعث می شود ک الزامات فنی موردنیاز برای برآوردن نیاز مشتری در بالاترین حد ممکن تأمین شود.
۱۸.

ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با در نظر گرفتن تخفیفات ناشی از حجم سفارش (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۸
از موضوعات مهم در مدیریت زنجیره تأمین، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان کارا می باشد که منجر به ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان می شود. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که چندین تأمین کننده با امکان تخفیف نیز در نظر گرفته شود. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در شرایط چندگانه (چندمحصولی/ چندتأمین کننده) با در نظر گرفتن تخفیفات ناشی از حجم سفارش در شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. بر همین اساس، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. در پژوهش حاضر، برای حل مسأله انتخاب تأمین کننده، روش ترکیبی شامل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و یک مدل ریاضی با روش برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط ایجاد گردیده است. این روش در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول، وزن نسبی هر کدام از معیارها برای هر کالا از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی تعیین می شود و در مرحله دوم، از خروجی های مرحله اول به عنوان ورودی در مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط استفاده می شود تا تأمین کنندگان و مقادیر مورد تقاضا، تعیین شوند. مدل پیشنهادی، در بخش خرید شرکت فولاد مبارکه اصفهان پیاده سازی شده و مسأله انتخاب بهترین تأمین کننده از میان چهار شرکت، برای خرید چهار محصول و با توجه به چهار معیار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که به کارگیری مدل پیشنهادی، به تصمیم گیرندگان این امکان را می دهد که با ادغام معیارهای کمی و غیرکمی، نه تنها تصمیمات خود را بهبود بخشند، بلکه این کار را به صورت نظام مند و با سطح اطمینان بالاتری انجام دهند.
۱۹.

پیکره بندی مدل ریاضی دو مرحله ای برای مدیریت زنجیره تأمین سبز

تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۴۴
هدف این مطالعه، ارائه یک مدل یکپارچه برای زنجیره تأمین سبز با حلقه بسته یک کارخانه فعال در صنعت شیشه تحت شرایط ابهام و عدم قطعیت است. مدل شامل دو مرحله است. در مرحله اول از روش تاپسیس فازی برای ارزیابی تأمین کننده ها بر حسب معیارهای کمّی و کیفی استفاده شده است. خروجی این مرحله وزن تأمین کننده ها برای هر قطعه است که به عنوان پارامتر ورودی مرحله دوم مدل در نظر گرفته می شود. در مرحله بعد یک مدل ریاضی استوار خطی چند هدفه عدد صحیح مختلط پیشنهاد می شود به طوری که تعداد بهینه قطعات و محصولات را در شبکه تعیین کند. همچنین به منظور تحلیل دقیق تر قابلیت مدل های استوار، از شبیه سازی مونت کارلو استفاده شد که نتایج نشان از قابلیت بسیار بالای مدل استوار نسبت به مدل قطعی در پاسخگویی به عدم قطعیت موجود در پارامترهای مسئله دارد.
۲۰.

انتخاب تأمین کننده صنایع هفتم تیر اصفهان با استفاده از برنامه ریزی خطی و تلفیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و الگوریتم ژنتیک

تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
ارزیابی و انتخاب تأمین کننده، یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریت زنجیره تأمین نظامی به شمار می رود. اقدامات یک سازمان نظامی برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان کارا، نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد آن سازمان دارد. این موضوع، زمانی که کالاهای مختلف برای خرید وجود داشته باشد و همچنین محدودیت هایی مانند میزان تقاضای هر محصول، توان تأمین کنندگان در تحویل کالا، زمان تحویل، کیفیت محصولات و قیمت وجود داشته باشد پیچیده تر می شود. در این مقاله، برای حل مسأله انتخاب تأمین کننده و تأمین کالاها، از روش تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و یک مدل ریاضی انتخاب با رویکرد حل الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. این روش در سه مرحله به حل مسئله می پردازد. در مرحله اول با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، وزن نسبی هر کدام از معیارها برای هر کالا محاسبه می شود. در مرحله دوم، امتیاز هر شرکت در هر معیار و هر کالا محاسبه می شود. از خروجی های مرحله اول و دوم به عنوان ورودی در مدل تخصیص استفاده می شود تا تأمین کنندگان و مقادیری که از هرکدام باید فراهم کنند تعیین شوند. جهت اجرای مدل، این روش در صنایع هفتم تیر اصفهان پیاده سازی شده است و نتایج عددی برای انتخاب بهترین تأمین کننده از میان 3 شرکت، برای خرید 3 محصول و با داشتن 4 معیار بررسی شده است. نتایج نشان داد، استفاده از روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، قادر است مسئله برنامه ریزی خطی مختلط انتخاب تأمین کننده را بخوبی حل نماید.