پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال شانزدهم تابستان 1391 شماره 63

مقالات

۱.

تاثیر بی ثباتی صادرات محصولات کشاورزی بر بخش کشاورزی

۲.

تحلیل عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران

۳.

بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳