محمدباقر فخرزاد

محمدباقر فخرزاد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

توسعه مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای باز و ناهمگن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۷
در این مقاله، تحلیل پوششی داده ها در ساختار شبکه ای ترکیبی ناهمگن، که خروجی های هر مرحله، می تواند به عنوان ورودی ها، وارد مرحله بعد در همان لایه یا لایه دیگر گردد و یا به عنوان محصولات نهایی از سیستم خارج شود، مورد بحث قرار گرفته است. در این مدل، هر مرحله می تواند، علاوه بر ورودی های میانی، ورودی های مستقل نیز داشته باشد. بدین منظور یک مدل ریاضی توسعه داده شده است که در آن ورودی های مستقل و خروجی های نهایی برای اجزای تشکیل دهنده واحدهای تصمیم گیری، مورد بررسی قرار می گیرد. برای نشان دادن کارایی مدل، داده های واقعی برای 20 واحد تصمیم گیری، مورد استفاده قرار گرفته و نتایج به دست آمده، با نتایج مدل های سنتی مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از روش ارائه شده، نقص موجود در روش های سنتی برای تشخیص مناسب واحدهایی که روی مرز کارآ(دارای کارآیی یک) قرار می گیرد را بر طرف می نماید. روش توسعه داده شده می تواند فهم دقیق-تری از عملکرد اجزای واحدهای تصمیم گیری برای مدیران و تصمیم گیران فراهم آورد.
۲.

توسعه مدل استوار تحلیل پوششی داده ها برای شبکه ترکیبی ناهمگن با ساختار باز در هر مرحله و ارتباطات بین لایه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۰
در این مقاله، درباره مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای ترکیبی ناهمگن برای اندازه گیری کارآیی واحدهای تصمیم گیری با فرض ساختار باز در هر مرحله، ارتباطات بین لایه ای و عدم قطعیت در ورودی ها، خروجی ها و محصولات میانی بحث و مدل استوار آن ارائه شده است. برای نشان دادن کاربرد عملی مدل های پیشنهادی، کارایی باغ های پسته شهرستان های استان یزد بررسی و نتایج به دست آمده از آن با مدل های سنتی مقایسه شده است. با توجه به سخت گیرانه تر شدن محدودیت ها در مدل های پیشنهادی و کاهش میانگین سطوح کارآیی در این مدل ها ، تعداد واحدهای روی مرز کارآیی کمتر می شود و درنتیجه نیازی به استفاده از مدل های ابر کارا برای ارزیابی مجدد واحدهای کارا نیست. به عبارتی، قدرت تفکیک پذیری مدل های پیشنهادی در محاسبه کارآیی کل واحدهای تصمیم گیری و فرآیندهای تشکیل دهنده آنها ارتقا یافته است. این نتایج می تواند فهم دقیق تری از عملکرد اجزای واحدهای تصمیم گیری برای مدیران فراهم آورد.
۳.

ارائه مدل ریاضی برای مسئله چیدمان سلولی پویا بر اساس زمان بندی، تخصیص کارگر و محدودیت منابع مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۷
هدف: زمان بندی عملیات و تخصیص کارگران موضوعی است که در مسئله چیدمان سلولی، بخش شایان توجهی از هزینه را به خود اختصاص می دهد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می یابد که منابع مالی با محدودیت روبه رو باشد. در این پژوهش، مسئله چیدمان پویای سلولی بر اساس زمان بندی، تخصیص کارگر و محدودیت های منابع مالی روی ماشین ها و کارگران به طور هم زمان بررسی شده است؛ به گونه ای که هدف حداقل کردن هزینه کل، شامل هزینه ماشین ها، کارگران و حمل ونقل قطعات است. روش: در ابتدا یک مدل ریاضی برای مسئله مدنظر ارائه شد، سپس خطی سازی و اعتبارسنجی آن انجام گرفت. در ادامه، یک الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله پیشنهاد شد که پارامترهای آن با استفاده از روش تاگوچی تنظیم و انتخاب گردید. همچنین بر اساس پارامترهای مرتبط با محدودیت های منابع مالی ماشین ها و کارگران تحلیل حساسیت انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان دهنده صحت مدل و اعتبارسنجی آن است. همچنین، نشان داده شد که الگوریتم پیشنهادی کارایی مطلوبی دارد و برای مسائل با ابعاد متوسط و بزرگ که امکان یافتن جواب بهینه وجود ندارد، قابلیت استفاده دارد. نتیجه گیری: تحلیل حساسیت نشان داد که محدودیت های منابع مالی برای خرید ماشین ها نسبت به محدودیت های مالی کارگران تأثیر بیشتری روی تابع هدف دارد که اهمیت آن را نشان می دهد.
۴.

وضعیت بکارگیری اصول ناب در مراکز تعمیرات هواپیمایی در راستای کاهش زمان خدمت دهی (مطالعه موردی: شرکت تعمیرات هواپیمایی فارسکو)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۱
صنعت نگهداری و تعمیرات هواپیما همواره دارای نقشی کلیدی در صنعت هوایی می باشد. براساس تحقیقات انجام شده از جمله مهمترین دلایلی که ایرلاین ها مراکز تعمیرات و اورهال را برای خدمت دهی انتخاب می کنند به ترتیب کیفیت، زمان خدمت دهی و هزینه می باشد. یکی مهمترین ابزارهایی که راستای کاهش زمان خدمت دهی مورد توجه است و در شرکت هایی تعمیرات و اورهال در سطح دنیا کاربرد دارد، بکارگیری اصول و تکنیک های تولید ناب است. در این مقاله، بکارگیری اصول تولید ناب، ارزیابی اصول و تکنیک های آن و بطور خاص بررسی میزان سازگاری و اثربخشی آن در راستای کاهش زمان خدمت دهی در صنعت تعمیرات و اورهال هوایی مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس در ابتدا و بعد از بررسی و تحلیل جامع ادبیات موضوع فهرست جامعی از شاخصه ها و اصول تولید ناب مورد مطالعه قرار گرفته و شاخص ها با توجه به ویژگی های صنعت تعمیرات و اورهال هواپیما در نظر گرفته شده است و سپس براساس شاخص های بدست آمده، پرسشنامه ای تنظیم و براساس آن بیش از 25 ساعت مصاحبه با خبرگان که شامل معاونین، مدیران و کارشناسان صنعت تعمیرات و اورهال هوایی در جامعه آماری، شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فارسکو انجام گرفته است. براساس روش تجزیه و تحلیل ین داده های پرسشنامه به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار در زمان خدمت دهی هواپیماها مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. در این راستا یافته های پژوهش، وجود نقایص در برخی حوزه ها از جمله عدم وجود مدیریت موجودی و برنامه ریزی جایگزینی برای کامپوننت های قابل خدمت تأثیرات قابل ملاحظه ای را در افزایش زمان خدمت دهی هواپیماها ایجاد نموده است.
۵.

مکان یابی مراکز توزیع و بلوک بندی مناطق جمعیتی در زنجیره توزیع کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۱۸
هدف: در این تحقیق به بهینه سازی مسئله بلوک بندی مشتریان در سیستم توزیع کالا و تخصیص هم زمان آنها به مراکز تأمین به عنوان مراکز بلوک ها با استفاده از مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط پرداخته شده است. تابع هدف مسئله، به ایجاد تعادل بارکاری از طریق کمینه سازی تفاضل مقدار بیشینه و کمینه مشتریان تخصیص یافته به مراکز مختلف می پردازد. محدودیت های مسئله ساختار پیوستگی بلوک ها و عدم وجود سوراخ در آنها را تضمین می کند. همچنین تضمین تخصیص یک مرکز برای هر بلوک و تخصیص منحصر به فرد مشتریان به یک بلوک از محدودیت های دیگر مسئله است. روش: با توجه به اینکه مسئله بلوک بندی و مکان یابی از مسائل ان پی سخت است، برای حل در ابعاد متوسط و بزرگ باید از الگوریتم های فراابتکاری استفاده کرد. بنابراین در این تحقیق برای حل مسئله، دو الگوریتم فراابتکاری گرگ خاکستری و ازدحام سالپ پیشنهاد شده است. در این پژوهش به منظور رفع مشکل اصلی استفاده از الگوریتم های فراابتکاری در مطالعات پیشین و رفع پیچیدگی به کارگیری ساختار مناسب برای نمایش پاسخ ها، در راستای تضمین ساختار پیوسته بلوک ها و عدم وجود سوراخ، از یک الگوریتم ابتکاری مبتنی بر کمینه درخت پوشا استفاده شده است که باعث تضمین پیوستگی بلوک ها می شود. یافته ها: نتایج محاسباتی تحقیق روی مثال های عددی تصادفی انجام شده، نشان می دهد الگوریتم ابتکاری دارای کارایی مناسب در تولید پاسخ های موجه است. نتیجه گیری: توسعه نتایج تحقیق می تواند به عنوان ابزار مدیریتی مناسب در اختیار مدیران بخش های مختلف زنجیره تأمین قرار گیرد.
۶.

بررسی علل رویش و گسترش فرقه ها با رویکرد سیستم پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۶
یکی از مسائل مهم ادیان، بحث فرقه گرایی است. از یک طرف زمینه های پیدایش و گسترش فرقه ها چند بعدی و پیچیده بوده و از طرف دیگر دستگاه هایی که به نحوی در حل مسئله دخالت دارند نیز متعدد می باشند. بررسی ها نشان داده است اکثر پژوهش های انجام شده به صورت موردی و مصداقی به جریان های انحرافی پرداخته و کمتر وجه اشتراک این فرقه ها مورد کنکاش واقع شده است. لذا در این پژوهش، ابتدا علل مشترک رویش فرقه ها تشریح و سپس برای تحلیل آن از روش سیستم پویا یا تفکر سیستمی استفاده گردیده است. هدف از این پژوهش بکارگیری تکنیک سیستم پویا و تجمیع علل گسترش این فرقه ها در یک نمودار و مشخص ساختن، تأثیر هریک از عوامل و تصمیمات مختلف می باشد. بر این اساس علل رویش فرقه ها شبیه سازی شده و با ایجاد سه سناریو، نتایج هریک در یک افق زمانی ده ساله، مورد بررسی قرار گرفته شده است. مقدار اولیه جمعیت فرقه گرایان برای انجام شبیه سازی 300 هزار نفر تخمین زده شده است. بیشترین میزان رشد مربوط به زمانی است که برخورد قهری در دستور کار قرار گرفته و بهترین وضعیت زمانی است که تمرکز مسئولین بر رفع خلاءها صورت گرفته است.
۷.

نگهداری پیشگیرانه در زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با احتساب اثر زوال و زمان آماده سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت نگهداری پیشگیرانه توالی عملیات ماشین های موازی نامرتبط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی طراحی محیط و مطالعه کار زمان سنجی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت تولید
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۴۳۴
در این مقاله، مسأله زمانبندی همزمان کارها و فعالیت های نگهداری پیشگیرانه در ماشین های موازی نامرتبط با در نظر گرفتن اثر زوال مورد بررسی واقع شده است. با توجه به وجود اثر زوال و تأثیر آن روی زمان کارها، هدف یافتن تعداد و زمان بهینه فعالیت های نت و توالی بهینه کارها جهت حداقل کردن مجموع زمان اتمام کارها می باشد. نظر به فرسودگی ابزار و یا اثر زوال روی ماشین ها، ممکن است هر ماشین به چندین فعالیت پیشگیرانه در افق زمانبندی نیاز پیدا کند. پس از هر نگهداری پیشگیرانه، ماشین به شرایط اولیه باز می گردد و اثر زوال از سر گرفته می شود. در اینجا دو حالت جداگانه تابع اثر زوال وابسته به موقعیت کار در توالی و تابع اثر زوال وابسته به زمان بررسی شده است. همچنین مدت زمان انجام هر فعالیت نگهداری پیشگیرانه نیز تابعی صعودی نسبت به زمان شروع آن می باشد. به دلیل پیچیدگی بالای مدل از روش فراابتکاری جهت حل استفاده شده است. بر این اساس با توجه به کاربرد زیاد الگوریتم شبیه سازی تبرید در حل مسائل مختلف، این الگوریتم به عنوان رویکرد حل مدل انتخاب شده است. در نهایت، با ارائه مثال عددی و انجام تحلیل پارامترهای زوال به ارزیابی مدل و مقایسه عملکرد روش حل پیشنهادی پرداخته شده است.
۸.

رتبه بندی ابعاد عدالت سازمانی با به کارگیری تکنیک تاپسیس (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی (ره) کل استان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۵۲۰
این پژوهش با هدف رتبه بندی شاخص ها و ابعاد عدالت سازمانی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش را همة کارکنان کمیتة امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی تشکیل داده اند. براساس فرمول کوکران 280 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامة استاندارد عدالت سازمانی «نیهوف و مورمن» است، که پایایی و روایی آن تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با تکنیک تاپسیس انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد شاخص ملاحظه و مهربانی مدیران با کارکنان، با ضریب نزدیکی نسبی 8387 /0 با اختلاف قابل توجهی از سایر شاخص ها در رتبة نخست قرار دارد، همچنین، شاخص حجم کار کارکنان با ضریب 2633 /0 به عنوان رتبة آخر شناخته شد. اولویت ابعاد عدالت سازمانی در سازمان مورد مطالعه به ترتیب، شامل عدالت ارتباطی، عدالت رویه ای و عدالت توزیعی است. نبود رابطة معنادار بین سن، سابقة خدمت و تحصیلات کارکنان با میزان درک آن ها از رعایت عدالت در سازمان از دیگر یافته های این پژوهش است.
۹.

یکپارچه سازی مسائل زمانبندی تولید و تحویل با رویکرد مسیریابی وسیله نقلیه با ناوگان ناهمگن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پنجره زمانی زمانبندی تولید و تحویل مسیریابی وسیله نقلیه الگوریتم آزادسازی لاگراناژ ناوگان ناهمگن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۳۰۷
این مقاله مسأله زمانبندی تولید و تحویل را با هم درنظرمیگیرد و سعی در یکپارچهساازی ایان دو مساأله دارد سفارش خردهفروشان شامل انواع مختلف محصولات بوده که در یک مرکز توزیع کنناده پاردازش مای شاوند پس از تکمیل سفارش در این مرکز، محصولات در پنجره زمانی به خردهفروش تحویل داده مای شاود، در غیار این صورت مرکز توزیعکننده باید جریمه انحراف از پنجره زمانی را به خردهفروش بپردازد هدف از حال ایان مسأله تعیین توالی تولید، نیاز خردهفروش به وسیله نقلیه ناهمگن، ترتیب ملاقات خرده فروشان با توجه به پنجره زمانی تحویل، میباشد در این مقاله، یک مدل برنامه ریازی غیرخطای عادد صاحیت مخاتلئ اراهاه شاده اسات بطوریکه هزینه ی کل شامل هزینه مسیریابی، هزینه ثابت وسیله نقلیه و هزیناه جریماه انحاراف از پنجاره زماانی کمینه گردد برای حل مدل اراهه شده در این مقاله از دو رویکرد حلکننده CPLEX نرم افزار GAMS-24-1 و الگوریتم آزادسازی لاگرانژ استفاده شده است در ابتادا باا اساتفاده از نموناه م اال هاای متفااوت کاارایی الگوریتم آزادسازی لاگرانژ در اندازههای کوچک اثبات شده و جهت به دسات آوردن یاک حال بهیناه قابال قبول در اندازههای بزرگ در یک بازه زمانی قابل قبول از این الگوریتم استفاده میشود
۱۰.

رویکردی نوین به منظور کشف و تجزیه وتحلیل دانش پدیده های استثنایی با استفاده از داده کاوی

کلید واژه ها: داده کاوی تئوری اطلاعات تئوری استثنائات الگوریتم یادگیری پایین به بالا پدیده های استثنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۴۰۹
منطق یادگیری ازاستثنائات چالشی قابل توجه در حوزه داده کاوی است. استثنائات پدیده های نادری هستند که رفتاری مثبت و متفاوت از الگوهای اصلی و مورد انتظار موجود در پایگاه داده از خود بروز می دهند. ایجاد چارچوبی کارا برای افزایش اطمینان به پدیده های استثنایی در کشف دانش و یادگیری موثر از آن حائز اهمیت است. در این پژوهش، الگویی بر اساس تئوری استثنائات و تئوری اطلاعات ارائه شده است تا چالش های پیش روی داده کاوی داده های استثنایی را برطرف نماید. نخست از تابع آنتروپی رنی برای شناسایی استثنائات استفاده و سپس با بکارگیری رویکرد یادگیری پایین به بالا بر مبنای الگوریتم پیشنهادی RISE ارتقا یافته، قوانین حاکم بر بروز رفتار استثنایی استخراج می گردد. به منظور تعیین کارایی مدل پیشنهادی، کشف سهام استثنایی و یادگیری رفتار آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. از مجموع 1334 سهم مورد بررسی 36 سهم رفتار استثنایی داشته اند که رفتار آن ها در قالب سه قانون مشخص شده است. ارجحیت نتایج حاصل از مدل پیشنهادی نسبت به نتایج بدست آمده از بکارگیری الگوریتم های معمول یادگیری بیانگرکارایی مدل ارائه شده است.
۱۱.

بهینه یابی سبد مصرف انرژی و خوشه بندی ساختمان های مسکونی با بهبود شبکه عصبی فازی با اوزان و معماریAHP(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوشه بندی فرایند تحلیل سلسله مراتبی برچسب انرژی شبکه عصبی فازی ساختمان های مسکونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۶۰
ساختمان­های مسکونی ایران، مطابق آمارهای موجود، بزرگترین مصرف کننده انرژی این کشور می باشند؛ فاکتورهای متعدد تاثیرگذار بر رفتار مصرف انرژی در ساختمان­های مسکونی، مسئله پیش بینی و ممیزی مصرف انرژی را به چالشی مهم در موسسات بهینه سازی مصرف تبدیل نموده­اند. از این رو مدیران در تلاشند تا با بهر­ه­گیری از تکنیک های مناسب، فرآیند ممیزی و تعیین برچسب انرژی ساختمان های مسکونی را بهبود بخشند. هدف پژوهش حاضر، با توجه به ضرورت مدیریت انرژی، مدل سازی، پیش بینی و خوشه بندی مصرف انرژی ساختمان های مسکونی، جهت ممیزی و تعیین برچسب انرژی این ساختمان­ها می­باشد. از این رو این پژوهش، با تلفیق شبکه عصبی فازی (FNN) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، با استفاده از داده­های پرسشنامه­­ای، به خوشه بندی رفتار مصرف انرژی ساختمان­های مسکونی پرداخته است. بر این اساس، ضرایب وزنی و معماری حاصل از AHP به عنوان اوزان و معماری اولیه شبکه عصبی استفاده شده است. شبکه عصبی در دو حالت ""با اوزان و معماری اولیه"" و ""بدون اوزان و معماری اولیه"" بر روی داده های یکسان اجرا گردید. بخش مسکونی شهر شیراز به عنوان جامعه آماری مورد نظر انتخاب گردید و به منظور آموزش و آزمایش شبکه عصبی، داده های 270 ساختمان مسکونی مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه قدرت تفکیک و خوشه بندی مدل های FNN در دو حالت بیان گر این مطلب است که مدل شبکه عصبی با معماری و اوزان اولیه AHP نسبت به دیگر مدل، از سرعت و دقت بالاتری در پیش بینی و خوشه بندی برخوردار است.
۱۲.

شناسایی و تحلیل کاربرد منطق و سیستم های فازی در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرآن کریم منطق فازی منطق کلاسیک منطق دوارزشی سیستم های فازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق منطق صوری جدید منطق فلسفی منطق قیاسی غیراستاندارد فازی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات روش های تفسیر و تأویل
تعداد بازدید : ۴۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۱۱۵
انسان ها در زندگی روزانه از کلمات و مفاهیمی استفاده میکنند که درجاتی مختلف و نسبی دارند و نمیتوان با آنها به صورت منطق دوارزشی رفتار نمود. مفاهیم فازی با مراتب فراوان، بسته به مبدأ مقایسه، دارای موقعیت گوناگون و در حال تغییر میباشند. بر این اساس، آیات قرآن کریم که دارای مفاهیم بلند اعتقادی، اجتماعی، نظامی، سیاسی، مدیریتی، اخلاقی، اقتصادی و فرهنگی میباشد، دارای منطق ویژه و خاصی است که شناسایی آن میتواند مبانی تفکر صحیح بشر را تعیین کرده، انسان را از نابسامانی انتخاب یک منطق مناسب نجات دهد. این مقاله به دنبال شناخت و تحلیل بخشی از کاربردهای منطق فازی در قرآن کریم میباشد و نمونه هایی از مفاهیم قرآن با منطق فازی در آن بررسی شده است. سپس با استفاده از قواعد طراحی و مدل سازی سیستم های فازی، نمونه هایی از مصادیق این مدل ها و سیستم های فازی در حوزه علوم دینی تدوین گشته و در معرض قضاوت صاحب نظران علوم اسلامی قرار داده شده است.
۱۳.

الگوریتم ژنتیک برای مسئله زمان بندی تک ماشین با جرایم زودکرد، خطی و دیرکرد توان دوم و با در نظر گرفتن زمان بیکاری و شکست کار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۹۸۳
در این مقاله، مسئله زمانبندی تک ماشین با هزینه های زودکرد و توان دوم دیرکرد، با در نظر گرفتن شکست کار و بیکاری مجاز مورد بررسی قرار گرفته و یک مدل ریاضی غیر خطی جدیدی برای مسئله زمان بندی تک ماشین ارائه شده است. با توجه به پیچیدگی حل، این مسئله به عنوان یک مسئله NP-hard تلقی می گردد. بنابراین استفاده از روش هایی که نتایج بهینه تولید می کنند، تنها برای مسائل با اندازه کوچک مناسب است. براین اساس یک الگوریتم ژنتیک برای حل این مسئله در اندازه های متوسط و بزرگ ارائه شده است بطوریکه زمان حل به مقدار بهینه یا نزدیک به آن کاهش پیدا کرده است. نمونه های عددی نشان می دهد که الگوریتم ارائه شده کارا و مؤثر می باشد.
۱۴.

اولویت بندی عوامل انگیزشی کارکنان با هدف افزایش بهره وری (مطالعه موردی: شرکت پخش فراورده های نفتی فارس)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۶۸
برنامه ریزی دقیق و سیستماتیک جهت ایجاد، حفظ و افزایش انگیزه کارکنان از مهمترین راهکارها جهت افزایش بهره وری سازمانی است. این برنامه نیاز مبرم به بررسی همه جانبه و اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقا انگیزش و بهره وری نیروی انسانی دارد. لذا در این تحقیق، با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای فازی، که روشی منظم، جامع و ساختارمند از تصمیم گیری چندمعیاره است، به مطالعه، دسته بندی و اولویت بندی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین نظام پاداش، عوامل انگیزش، و بهره وری منابع انسانی وجود دارد. همچنین، در بین گزینه های نظام پاداش، به ترتیب، عوامل پاداش بیرونی غیرمالی، پاداش بیرونی مالی، و در انتها پاداش درونی (ذاتی) دارای بیشترین تاثیر در افزایش میزان انگیزش و بهره وری بوده است. نتایج حاصل از اولویت بندی عوامل انگیزشی در شرکت پخش فراورده های نفتی فارس نشان می دهد که احساس دریافت عادلانه افراد بر اساس انجام کار، عملی نمودن ارزشیابی عملکرد، فراهم بودن فرصت پیشرفت برای همه کارکنان، تناسب بین مشخصات شغل و توانایی شاغل، و شایسته و و با صلاحیت بودن مدیر، برای افزایش بهره وری سازمان بسیار پراهمیت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان