سید حمید قاسمی

سید حمید قاسمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی های محوری جهت انتصاب رؤسای فدراسیون های ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار شایستگی تحلیل عاملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۸۲۴
هدف از این پژوهش، اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی های محوری برای انتصاب رؤسای فدراسیون های ورزشی کشور بود. جامعه آماری این پژوهش نخبگان مدیریت ورزشی ، شامل اعضای هیأت علمی رشته تربیت بدنی، رؤسای فدراسیون های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان بودند(450=N ) که بر مبنای جدول مورگان تعداد 209 نفر به روش تصادفی– طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری ابزار 48 سوالی شاخص های شایستگی بود که دارای 4 عامل کلی(فراشایستگی، شناختی، اجتماعی و وظیفه ای) بود. روش امتیازگذاری به سوالات بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای (از خیلی زیاد=1 تا خیلی کم=5) بود. اعتبار صوری و محتوایی ابزار توسط اساتید متخصص مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. از شاخص های توصیفی برای توصیف داده ها، آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی، آزمون(KMO) و کرویت بارتلت برای تعیین کفایت نمونه گیری و تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین اعتبار سازه در نرم افزارSPSS و LISREL استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان دهنده پایایی91/0 برای ابزار شاخص های شایستگی بود. در خصوص اعتبار سازه، تعداد 48سوال رابطه معناداری با عامل ها داشتند. نسبت شاخص 2 به df (606/1)، 069/0=RMSAE ، 90/0=NFI، 93/0=NNFI، 95/0=CFI، 91/0=GFI، 89/0= AGFI هم برازش مدل را تایید کردند. همچنین در خصوص روابط عامل ها با مفهوم شایستگی رؤسای فدراسیون های ورزشی نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند پیشگوی خوبی برای این مفهوم باشند. در نتیجه اعتبار درونی و بیرونی ابزار تعیین ""شایستگی های محوری برای انتصاب رؤسای فدراسیون های ورزشی کشور"" تایید شد.
۳.

نقش صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بر بازاریابی محصولات ورزشی ایران با تأکید بر آمیخته بازاریابی ورزشی (4p)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی آمیخته بازاریابی ورزشی بازاریابی محصولات ورزشی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۷۱۶
پژوهش حاضر به بررسی نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر بازاریابی محصولات ورزشی ایران با تأکید بر آمیخته بازاریابی ورزشی 4p پرداخته است. مؤلفه های آمیخته بازاریابی ورزشی شامل محصول، قیمت، ترویج و توزیع می باشد. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است کلیه خبرنگاران ورزشی، کارشناسان ورزشی و تولیدکنندگان ورزشی می باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بوده است. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده تحقیق حاضر با کمک نرم افزار spss انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که بین وضعیت موجود و مؤلفه های محصولات، قیمت و توزیع تفاوت معنی داری وجود دارد و تنها برای مؤلفه ترویج بین وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معنی داری وجود نداشته است. مدیران سازمان ها باید تلاش کنند تا بازارگرایی، بازارشناسی، بازاریابی، بازارسازی، بازارسنجی، بازارداری، بازارگرمی و بازارگردانی سهم مناسبی برای خود بدست آورند. شرکت ها باید با تصمیم گیری به هنگام و با شناخت کافی از مصرف کنندگان و نیازهای بازار تلاش کنند، با عرضه محصولات خوب و باقیمتی مناسب در بکارگیری روش های مطلوب توزیع، استفاده از تبلیغات آگاه کننده و جهت دهنده و شناسایی رقبا، فرصت ها و تهدیدهای محیطی، سهم بازار خود را افزایش داده و باخلاقیت، ابتکار، انعطاف پذیری و تطبیق منابع با نیازها و خواسته های مشتریان داخلی و خارجی علاوه بر افزایش سهم بازار، مشتریان خود را حفظ کنند. ثابت شده است که اگر رسانه انتخابی خلاقانه و اثربخش هدف گذاری شده باشد، اثربخشی تبلیغات نیز بیشتر می شود

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان