سعادت الله صالحی

سعادت الله صالحی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

اولویت بندی و تحلیل نقش عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان درآمدزایی اماکن ورزشی خصوصی استان قم

تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۴۳
هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی نقش عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان درآمدزایی اماکن ورزشی خصوصی استان قم بود. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران سالن های ورزشی فعال در استان قم (50 سالن ورزشی) تشکیل می دادند ( یک مدیر مرد و یک مدیر زن، در مجموع 100نفر) . برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تمام شمار استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش-نامه محقق ساخته با عامل7P بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ، از آمار توصیفی، آزمون تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده گردید. تمام مراحل آماری توسط نرم افزار SPSS نسخه 22، انجام شد . یافته های پژوهش نشان داد که عوامل هفتگانه نقش موثری بر درآمدزایی در اماکن ورزشی خصوصی استان قم دارند ، اما میزان اثر گذاری آن ها با هم متفاوت است .اولویت این عوامل به شرح زیر می باشد: مولفه قیمت، مولفه مکان، مولفه شواهد - امکانات فیزیکی، مولفه فرایند، مولفه برنامه، مولفه ترفیع و مولفه افراد. نتایج همچنین حاکی از آن بود که بین گویه های هر یک از مولفه های هفتگانه نیز تفاوت معنا داری وجود داشت .در نتیجه می توان گفت : اگر مدیران مجموعه های ورزشی با روش های خلاق و مبتکرانه ازسایر عناصر بازاریابی استفاده کنند، می توانند شناوری لازم در امر سودآوری و رضایت مندی مشتریان را کسب نمایند .
۲.

ارزیابی نقش های چهارگانه برنامه تلویزیونی نود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش مشارکت اجتماعی فرهنگ سازی اطلاع رسانی برنامه نود

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۴۲۶
هدف از این تحقیق ارزیابی نقش های برنامه تلویزیونی نود از دیدگاه مردم شهر اصفهان است. جامعه آماری این پژوهش شامل مردم شهر اصفهان است که به تماشای برنامه ی نود می پردازند. طبق جدول مورگان و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده 384 نفر از شهروندان اصفهانی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده شد. این پرسش نامه شامل 42 سوال در 4 مؤلفه اطلاع رسانی، آموزشی، فرهنگ سازی و مشارکت اجتماعی و در طیف 5 ارزشی لیکرت است. روایی صوری و محتوای با استفاده از نظر صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و در یک مطالعه مقدماتی روی 30 نفر از جامعه آماری، پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 90/0 بدست آمد. در این تحقیق از T تک نمونه ای، T مستقل و پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح معناداری 05/0P≤ استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بیشترین میانگین در بین متغیرها مربوط به فرهنگ سازی و سپس مربوط به ترتیب نقش آموزش، اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی است و بین نقش های چهارگانه برنامه نود همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، وضعیت مشاهده شده نقش های چهارگانه برنامه تلویزیونی نود تفاوت معناداری با وضعیت مورد انتظار دارد و نشان می دهد که برنامه نود توانسته است نقش های خود را در قبال جامعه به خوبی انجام دهد و رضایت بینندگان خود را جلب نماید. علاوه براین، بین نقش های مشارکت اجتماعی، نقش آموزش و نقش فرهنگ سازی بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان