سید ابوالفضل ابوالفضلی

سید ابوالفضل ابوالفضلی

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشگاه ارومیه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

طراحی و تبیین الگوی ارتباط کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی بازارگرایی

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی و با لحاظ کردن بازارگرایی، به عنوان متغیر میانجی، انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در میان نمونه ای متشکل از 292 نفر از مدیران شرکت های صنایع شیمیایی و فرآورده های نفتی ایران توزیع شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل 80/8 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که کارآفرینی سازمانی طبق الگوی تحلیل مسیر ارائه شده بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد؛ همچنین بازارگرایی، به عنوان متغیر میانجی، در ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی نقش ایفا می کند.
۲.

ارتباط مدیریت کارآفرینانه، بازارگرایی و عملکرد

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی بازارگرایی بر ارتباط بین مدیریت کارآفرینانه و عملکرد سازمانی انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، در میان نمونه ای متشکل از 292 نفر از مدیران شرکت های صنایع شیمیایی توزیع شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. نتایج حاصل از الگوی این پژوهش نشان داد که مدیریت کارآفرینانه به طور مستقیم، با عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد اگر مدیریت کارآفرینانه با بازارگرایی همراه باشد تأثیر آن بر عملکرد بیشتر و پایدارتر خواهد بود؛ بنابراین تأثیر غیرمستقیم مدیریت کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی از تأثیر مستقیم آن بیشتر است. همچنین شرکت هایی با درجه کارآفرینی و بازارگرایی بالا از سبک مدیریت کارآفرینانه استفاده می نمایند درحالی که شرکت هایی که درجه کارآفرینی و بازارگرایی پایینی دارند از سبک مدیریت اداری و محافظه کارانه استفاده می نمایند.
۳.

نقش میانجی بازارگرایی در ارتباط بین گرایش کارآفرینی و عملکرد

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی بازارگرایی بر ارتباط بین گرایش کارآفرینی و عملکرد سازمانی شرکت های شیمیایی و دارویی «بورس تهران» انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در میان نمونه ای شامل 245 نفر از مدیران شرکت های صنایع شیمیایی و دارویی توزیع شد. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و به طور مشخص مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری است. نتایج الگوی پژوهش نشان داد که گرایش کارآفرینی به طور مستقیم طبق الگوی تحلیل مسیر ارائه شده با عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معنادار دارد؛ همچنین نتایج نشان می دهد اگر گرایش کارآفرینی با بازارگرایی همراه باشد، تأثیر آن بر عملکرد بیشتر و پایدارتر خواهد بود؛ بنابراین، تأثیر غیرمستقیم گرایش کارآفرینی بر عملکرد سازمانی از تأثیر مستقیم آن بیشتر است.
۴.

بررسی تأثیر محیط فروشگاه بر خرید ناگهانی مشتریان فروشگاه های زنجیره ای

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر محیط فروشگاه بر رفتار خرید ناگهانی مشتریان فروشگاه های زنجیره ای است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان فروشگاه های زنجیره ای سطح شهر تهران است. روش نمونه گیری این پژوهش، غیر احتمالی آسان می باشد. حجم نمونه آماری معادل 385 نفر تعیین شد. تعداد 450 پرسشنامه بین مشتریان توزیع شد که تعداد 388 پرسشنامه قابل اتکا مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل 80/8 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فردی مشتریان شامل گرایش به خرید ناگهانی و گرایش به لذت خرید بر خرید ناگهانی تأثیر دارند. عوامل وضعیتی سطح فروشگاهی نیز شامل موسیقی، نورپردازی، چینش محصولات و کارکنان فروش بر خرید ناگهانی مشتریان تأثیر دارند. همچنین متغیرهای احساسات مثبت و منفی و اصرار به خرید ناگهانی نیز بر اساس نتایج پژوهش، بر خرید ناگهانی مشتریان تأثیر دارند.
۷.

بررسی نقش تعدیل‌کننده عدم اعتماد به اجتناب از تبلیغات اینترنتی

کلید واژه ها: اعتماداجتنابتبلیغات اینترنتیتعدیل‌کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۹۲
هدف از تحقیق حاضر شناسایی علل اجتناب کاربران از تبلیغات اینترنتی است .در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه19سوالی به بررسی نظرات یک نمونه100 تایی از کابران اینترنتی در سطح شهر تهران پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که عدم اعتماد به تبلیغات اینترنتی بر رابطه بین ممانعت درک‌شده از هدف و اجتناب رفتاری از تبلیغات اینترنتی اثر تعدیل‌کننده(0.570=?،P<0.001) دارد و22? از تغییرات اجتناب رفتاری از تبلیغات اینترنتی را تشکیل می‌دهد. ممانعت درک‌شده از هدف بر اجتناب رفتاری از تبلیغات اینترنتی بصورت منفی اثرگذار تشخیص داده شد(0.487- =?،P<0.001). آزمون تی استیودنت نیز در تایید تعدیل‌گر بودن عدم اعتماد مشخص نمود که نمره اجتناب رفتاری از تبلیغات اینترنتی در گروه دارای نمره عدم اعتماد بالا(اعتماد پایین) بیش از گروه دارای نمره عدم اعتماد پایین(اعتماد بالا) است(t=3.040;P<0.001). تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و پیمایشی است.آزمون‌های مختلف آمار استنباطی بویژه رگرسیون سلسله مراتبی و تعدیل شده جهت بررسی یافته‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان