پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی زمستان 1378 شماره 13

مقالات

۳.

اثر بخشی سرمایه گذاری بخش خصوصی در رشد اقتصادی ایران

۵.

نقش شاخصهای تخصص منطقه ای در مکان یابی و کارکرد بازارچه های مرزی

۶.

مقایسه نظام فروشگاههای مدرن (زنجیره ای) با نظام فروشگاههای سنتی (خرده فروشی)

۷.

سیاست تجاری، رشد و توزیع درآمد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳