تحقیقات علوم رفتاری

تحقیقات علوم رفتاری

تحقیقات علوم رفتاری تابستان 1386 شماره 10

مقالات

۱.

بررسی ارتباط فراشناخت و کمال گرایی با پیامدهای روان شناختی در افراد معتاد به مواد مخدر

۲.

ویژگیهای روان سنجی آزمون DASS - 42 بر اساس نمونه ای از دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه

۳.

اثربخشی درمان رفتاری - فراشناختی بر کاهش میزان خودتنبیهی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

۴.

مقایسه عملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده با بیماران بدون اختلالات روانپزشکی در شهر اصفهان

۵.

رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی با اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۶.

افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به سرطان

۸.

اثربخشی درمان روان شناختی چند جنبه ای بر بهبود پایبندی به درمان پزشکی در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک

۹.

نگرش توحیدی و پیشگیری از افسردگی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰