تحقیقات علوم رفتاری - علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)

تحقیقات علوم رفتاری


روان پزشکی - روان شناسی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوماهنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان،مرکز تحقیقات علوم رفتاری

مدیر مسئول: دکتر عباس عطاری

سردبیر: دکتر رضا باقریان سرارودی

مدیر داخلی: امیر موسی رضایی

هیئت تحریریه: دکتر سرور آرمان، دکتر غلامحسین احمدزاده، دکتر کارل ادوارد شاید، دکتر مجید برکتین، دکتر جعفر بوالهری، دکتر هادی بهرامی احسان، دکتر سید مهدی حسن زاده، دکتر گری جوری دی زیمت، دکتر سید حسین سلیمی، دکتر مهران ضرغامی،  دکتر غلامرضا قاسمی، دکتر حسین کاویانی، دکتر رضا کرمی نوری، دکتر رضا کرمی‌نیا، دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی، دکتر محسن معروفی، دکتر بهزاد مهکی، دکتر سید غفور موسوی، دکتر امیر هوشنگ مهریار، دکتر احمد علی نوربالا تفتی، دکتر علیرضا یوسفی

نشانی: اصفهان، خیابان هشت بهشت، بیمارستان نور، مرکز تحقیقات علوم رفتاری. صندوق پستی: اصفهان، 993-81465 

تلفن: (0311) 2222135   فاکس:   2222135

وب سایت:http://www.rbs.mui.ac.ir

پست الکترونیک: jbs@bsrc.mui.ac.ir


 آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: دو ماهنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۲ شهریور ۱۳۸۷
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
درجه علمی: علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰