غلامرضا خوش سیما

غلامرضا خوش سیما

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

مدیریت نوآوری های اکتشافی بهره بردارانه در بخش بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۰
هدف: مسئله اصلی بانک ها این است که به چه میزان و چگونه در انواع فعالیت های نوآورانه سرمایه گذاری کنند؟ فعالیت های نوآورانه بانک ها در دو قطب پارادوکسی اکتشافی و بهره بردارانه انجام می گیرد. روش: برای پاسخ به این پرسش از روش مطالعه موردی طولی چندگانه استفاده شده است. در همین رابطه، چهار بانک برای مطالعه موردی انتخاب شد و در بازه زمانی 1385 تا 1396 به طور عمیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: پس از شناسایی تنش های نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه در این بانک ها، استراتژی های پاسخ به این تنش ها در هر بانک مشخص شد. نتیجه گیری: استراتژی های پاسخ بانک ها در قالب 17 تم استخراج شدند و در چهار دسته کلی (بُعد) گزینش، جداسازی، موازنه و تعالی قرار گرفتند.
۲.

تأثیر عناصر انعطاف پذیری تولید بر عملکرد کسب وکار در بنگاه های تولیدی صنعت خودرو و کاشی و سرامیک: مطالعه پیمایشی در سطح زنجیره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یکپارچگی استراتژی مدیریت تأمین کننده استراتژی انتخاب تأمین کننده عملکرد کسب وکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵ تعداد دانلود : ۸۳۹
این مقاله تأثیر عناصر انعطاف پذیری تولید(یکپارچگی، استراتژی مدیریت تأمین کننده، و استراتژی انتخاب تأمین کننده) را بر عملکرد کسب وکار مورد بررسی قرار می دهد. برای دست یابی به این هدف، رابطه بین یکپارچگی (یکپارچگی استراتژی، تکنولوژی، مشتری، و تأمین کننده)، استراتژی مدیریت تأمین کننده (تعهد اولیه تأمین کننده، نقشه مسیر کیفیت، نقشه مسیر تکنولوژی)، و استراتژی انتخاب تأمین کننده (تکنولوژی، کیفیت، هزینه، و تحویل) بر عملکرد کسب وکار با استفاده از یک مدل مفهومی مورد مطالعه قرار گرفته است. داده ها از دو صنعت خودرو و کاشی و سرامیک، به روش پیمایشی جمع آوری شده است؛ برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، رویکرد رگرسیون گام به گام و نرم افزار Spss بکار گرفته شد. در این دو صنعت تأثیر متغیر یکپارچگی بیشتر از دو متغیر دیگر و استراتژی مدیریت تأمین کننده بیشتر از استراتژی انتخاب تأمین کننده بر عملکرد کسب-وکار معنی دار گردید.
۴.

نگاه به آینده و تدوین چشم انداز دانشگاه ها: مطالعه ی موردی در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۱۶
این مقاله بر اساس برنامه ریزی راهبردی دانشگاه تنظیم شده است. تدوین چشم انداز بر اساس مدل ارایه شده توسط کالینز و پوراس (1996) انجام گرفته است. مدل، شامل دو بخش ایدئولوژی بنیادی و نگاه به آینده است. ایدئولوژی بنیادی در مقاله دیگری بیان شد؛ در این پژوهش، نگاه به آینده و چشم انداز دانشگاه تدوین شده است. نگاه به آینده خود شامل دو بخش "اهداف بزرگ، دشوار، و جسورانه و "توصیف روشن می شود. هچنانکه در بخش نتایج پژوهش نشان داده شده، اهداف بزرگ، دشوار، و جسورانه دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان بر اساس تحلیل عاملی تأییدی به دست آمد و بر اساس آن توصیفی روشن نیز تدوین شد و در نهایت چشم انداز دانشگاه ولی عصر(عج) تدوین شده است.
۸.

مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت الکترونیک مدل بلوغ دولت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۳۰
دولت الکترونیک عبارت است از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات دولتی به شهروندان و کسب و کارها چنان چه دولت الکترونیک به درستی اجرا شود ارباب رجوع قادر خواهد بود که به راحتی وارد سایت دولت شده و اطلاعات یا خدمات مورد نیاز خود را از آن جا دریافت کند در طراحی یا استخدام دولت الکترونیک آن چه قبل از هر چیز باید مورد برسی قرار گیرد شناسایی وضعیت فعلی و رسیدن به وضعیت مطلوب طراحی نمود در این مقاله مدلی تحت عنوان مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران معرفی شده است که با دید استقرایی ابتدا تمامی سازمان ها و معاونت های تابعه یک وزارتخانه را مورد بررسی قرار داده و سپس از طریق جمع بستن بلوغ دولت الکترونیک در این واحدهای تابعه بلوغ وزارتخانه را استخراج میکند در این مدل واحدهای تابعه بر اساس دو مورد خدمت رسانی الکترونیکی و برنامه ریزی و پشتیبانی الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرند در این مقاله فقط مدل مفهومی تشریح می شود

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان