علیرضا مقدسی

علیرضا مقدسی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
۱.

طراحی الگوی کارآفرینی فناورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات در راستای توسعه پایدار اقتصادی واحدهای جغرافیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۷
ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟه ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮاﺣی الگوی کارآفرینی فناورانه مبتنی بر بر فناوری اطلاعات در راستای توسعه پایدار اقتصادی واحدهای جغرافیایی است. روش ﺗﺤﻘیﻖ، ﺗﺤﻠیﻠی اﺳﺖ و ﺑﺪیﻦ منظور از روش کیفی استفاده شده است. راهبرد تحقیق اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮیه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از داده ها بود. ﻣﺸﺎرکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺤﻘیﻖ 14 ﻧﻔﺮ، ﺷﺎﻣﻞ اساتید کارآفرینی، دکترای صنایع، دکترای مدیریت، کارشناسان دکترای کارآفرینی و مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری بوده و راﻫﺒﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔیﺮی در ﺑﺨﺶ کیﻔی روش قضاوتی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری استفاده شده است. یافته ها نشان داد: شناخت، درک و خلق کارآفرینی فناورانه، شبکه فناوری اطلاعات و توسعه قابلیت های سرمایه گذاری و بازاریابی کارآفرینانه با در نظر گرفتن، فرصت گرایی، پذیرش و تسهیل گری کارآفرینی و تغییرات در ساختار نوآورانه شبکه ها می تواند بر کارآفرینی فناورانه اثرگذار باشد تا نتایج حاصل از آن ما را در ارزش گذاری جدید مبتنی بر فناوری و پیامدهای ایجاد تمایز در سازمان ها هدایت کند. به نظر می رسد راهبردهای حاصل از مدل از جمله اقدامات تسهیلگری، اقدامات ساختاری، راهبردهای زیرساختی و اقدامات علمی- پژوهشی به کارآفرینی فناورانه کمک کند.
۲.

تحلیل محتوایی کتاب های زبان انگلیسی مدارس متوسطه ایران از منظر نشانگرهای ادب ورزی، کنش های کلامی و نقش های زبانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۷
تحقیق حاضر تلاشی است برای ارزیابی مجموعه کتاب های پراسپکت و ویژن (کتاب های زبان انگلیسی دوره اول و دوره دوم دبیرستان) با توجه به سه عنصر اصلی منظورشناسی؛ نشانگرهای ادب ورزی، کنش های کلامی و نقش های زبانی. به همین منظور تمامی مکالمات (۱۷۲ مکالمه) این شش کتاب مورد بررسی و تحلیل دقیق جهت پاسخگویی به موارد ذیل قرار گرفت: پربسامد ترین نشانگرهای ادب ورزی؛ رایج ترین کنش های کلامی وپربسامدترین نقش های زبانی به کار رفته در کتاب های پراسپکت و ویژن نتایج این تحقیق نشان داد که نشانگرهای ادب و نشانگرهای اقدامی پربسامد ترین نشانگرهای ادب ورزی هستند. کنش های کلامیِ نمایندگی و بخشنامه ای پربسامدترین کنش های کلامی هستند. و همچنیمن نقش زبانیِ اطلاعاتی، پرتکرار ترین نقش زبانی به کار گرفته شده در این مجموعه کتاب ها هستند. از سوی دیگر عدم استفاده و یا استفاده محدود از برخی از عناصر منظور شناسی به عنوان نقص در این مجموعه ها شناخته شد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه مشخص شد که توزیع مولفه های منظورشناسی به صورت مساوی در مکالمات هر دو سری کتاب ها صورت نپذیرفته است و هیچ ارتباطی میان سطح این کتاب ها و میزان استفاده از این مولفه ها وجود ندارد. و در نهایت، راه کارها و پیشنهاداتی به مسئولین تهیه و تدوین منابع درسی جهت به کارگیری عناصر منظورشناسی در کتاب های درسی زبان انگلیسی و تحقق اهداف آموزشی ارائه شد.
۳.

تاثیر تجربه مشتری بر اعتماد و عشق به برند و تحلیل پیامدهای آن با نقش تعدیل گری هویت نام تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۳
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تجربه برند بر عشق و اعتماد به برند و تحلیل پیامدهای آن با نقش تعدیل گری هویت نام تجاری در مشتریان محصولات آرایشی و بهداشتی سینره است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی وازنوع پیمایشی- علی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مشتریان محصولات آرایشی و بهداشتی سینره که حداقل سه بار طی دوره جمع آوری اطلاعات استفاده کرده اند، تشکیل می دهند که تعداد 384 نفر به طور غیر تصادفی در دسترس برای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بومی سازی شده برگرفته از پژوهش های براکس و همکاران (2009)، کارول و آهویا (2006)، دلگادو-بالستر و همکاران (2003)، چاودری و هلبروک (2001) و لام و همکاران (2011) است. روایی پرسشنامه به روش روایی سازه و از طریق تحلیل عاملی تائیدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و اسمارت پی.ال.اس بهره برده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده این است که تجربه برند بر عشق به برند، اعتماد به برند و وفاداری به برند تأثیر دارد. همچنین متغیرهای عشق به برند و اعتماد به برند بر وفاداری به برند مؤثر است. درنهایت هویت نام تجاری رابطه بین «تجربه برند و عشق به برند» و «تجربه برند و اعتماد به برند» را تعدیل کرده، همان طور که رابطه بین «عشق به برند و وفاداری برند» و «اعتماد برند و وفاداری به برند» را هم تعدیل گری می کند. در پایان هم پیشنهادهای کاربردی برگرفته از یافته های پژوهش ارائه می گردد.
۴.

طراحی مدل حکمرانی خوب الکترونیک در حوزه آموزش الکترونیک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۷
با وجود مدل ها و چارچوب های مختلفی که درباره حکمرانی خوب الکترونیک وجود دارد، تا کنون مدل جامعی ابعاد چندگانه حکمرانی خوب الکترونیک در حوزه آموزش الکترونیک را به صورت یکپارچه، جامع، فرایندی و سیستمی بررسی نکرده است. در این مقاله به منظور تبیین فرایند حکمرانی خوب الکترونیک، ضمن مرور سیستماتیک ادبیات و پیشینه تحقیق، به کمک روش شناسی فراترکیب کلیه عومل شناسایی شدند؛ سپس براساس روش شناسی نظریه برخاسته از داده ها و رویکرد پارادایمی اشتراس و کوربین به کدگذاری باز، محوری و انتخابی اقدام شد. در ادامه به کمک روش پیمایش، میزان اهمیت و اولویت هر یک از عوامل پیشنهادی تعیین شد و این پژوهش را در زمینه های روش شناسی تحقیق و نتایج به دست آمده و در نهایت مدل پیشنهادشده، صاحب نوآوری هایی کرد که در پژوهش های قبلی به آن توجه نشده بود؛ به طوری که مدل پیشنهادی پژوهش ضمن برطرف کردن کمبودهای تحقیقات گذشته، این امکان را برای بخش های دولتی، خصوصی و نهادهای مدنی فراهم می کند تا فرایند ایجاد حکمرانی خوب الکترونیک را به عنوان فرایندی پویا در نظر بگیرند.
۱۹.

اصول طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی

نویسنده:

کلید واژه ها: فرآیند طراحی فرآیند فرآیند کسب و کار فرآیند اطلاعاتی اصول طراحی فرآیند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۸۷۶
در این مقاله ضمن بیان مقدمه ای خلاصه و کوتاه درباره جایگاه مرحله طراحی فرآیندهای سیستم های اطلاعاتی در دوره حیات توسعه سیستم انواع فرآیندهای آن نیز از نظر می گذرد . در ادامه دو رویکرد کیفیت فراگیر و ساخت یافته برای طراحی فرآیندهای سیستم های اطلاعاتی مطرح می گردد که طی آن معیارهای نه گانه مدیریت کیفیت فراگیر در رویکرد کیفیت فراگیر و توالی ساخت یافته برای تبدیل سیستم موجود به سیستم مطلوب در رویکرد ساخت یافته مطرح می گردد . ...
۲۰.

چالش ها و راهکارهای پیاده سازی تجارت الکترونیکی در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران تجارت الکترونیکی راهکار چالش پیاده سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱۳ تعداد دانلود : ۳۸۱۱
موضوع مقاله درباره "چالشها و راهکارهای پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران" است و در آن چالشها در سه دسته فنی، فرهنگی ـ اجتماعی و مدیریتی جای گرفتهاند و براساس آن سه فرضیه اصلی طراحی شده است. در این خصوص بعد از تبیین مبانی نظری موضوع، با بهرهگیری از روش تحقیق از نوع توصیفی و با اجرای میدانی، دادهها از دو طریق کتابخانهای و میدانی گردآوری شدهاند. برای این منظور پرسشنامهای با عنوان "پرسشنامه چالشهای پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران" طراحی شد و در جامعه آماری تحقیق که دربرگیرنده خبرگان و متخصصان صاحبنظر و آشنا با موضوع تجارت الکترونیکی و نیز افراد دخیل در امر پیادهسازی آن است، توزیع گردید. در ادامه پرسشنامههای تکمیل شده با بهرهگیری از روشهای آماری و با استفاده از نرمافزار SPSS پردازش و تحلیل گردید و دو دسته نتیجهگیری در قالب آزمون فرضیات و رتبهبندی موانع (اصلی، ابعاد هر کدام از موانع و رتبهبندی کلیه ابعاد موانع) بهعمل آمد. تحلیل دادهها نشان میدهد "چالشهای فنی" مانع پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران نبوده و "چالشهای فرهنگی ـ اجتماعی" و "چالشهای مدیریتی" مانع پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران هستند. همچنین چالشهای مدیریتی، فرهنگی ـ اجتماعی و فنی به ترتیب مهمترین چالشهای سه گانه پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان