منیژه بحرینی زاد

منیژه بحرینی زاد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

سنجش تأثیر زیبایی شناختی بسته بندی و کیفیت ادراک شده محصول بر قصد خرید با نقش تعدیل کنندگی نوگرایی و نگرانی زیست محیطی مصرف کننده

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۱
زمینه: یکی از شیوه های ایجاد تمایز با بسته بندی، وجود جنبه های زیبایی بخش در بسته بندی است. بسته بندی زیبا و نوآورانه، می تواند حتی ادراک مصرف کنندگان را درباره محصول تغییر دهد و باعث ترغیب مصرف کننده شود و یک موقعیت خرید در بازار ایجاد کند. هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر، سنجش نقش تعدیل گری نوگرایی و نگرانی زیست محیطی مصرف کننده در رابطه زیبایی شناختی بسته بندی و کیفیت ادراک شده محصول با قصد مصرف کننده است. روش شناسی: پژوهش حاضر ازنظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و ازلحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را مصرف کنندگان خشکبار در شهرهای بوشهر، شیراز، اصفهان، تهران و بندرعباس تشکیل می دهند. داده ها از 462 پرسشنامه و به شیوه نمونه گیری غیرتصادفی دردَسترس آنلاین و حضوری جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه ازطریق روایی صوری، همگرا و واگرا، و سازه و پایایی ازطریق روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده با مدل معادلات ساختاری و به کمکِ نرم افزار SmartPLS انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از تأیید نقش تعدیل گری نوگرایی مصرف کننده در رابطه کیفیت ادراک شده بر قصد خرید و نقش تعدیل گری نگرانی زیست محیطی مصرف کننده در رابطه زیبایی شناختی بسته بندی بر قصد خرید و تأییدنشدن نقش تعدیل گری نوگرایی مصرف کننده و نگرانی زیست محیطی مصرف کننده در رابطه زیبایی شناختی بسته بندی بر کیفیت ادراک شده محصول است. همچنین نقش تعدیل گری نگرانی زیست محیطی مصرف کننده در رابطه کیفیت ادراک شده بر قصد خرید و درنهایت نقش تعدیل گری نوگرایی مصرف کننده در رابطه زیبایی شناختی بسته بندی بر قصد خرید تأیید نشد.
۲.

بخش بندی مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی بر اساس انگیزه های اجتماعی مشارکت در ارتباطات دهان به دهان الکترونیک

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۵
هدف: کارکرد مهم شبکه های اجتماعی در بازاریابی، تولید محتوا و تبلیغات رایگان، بدون دخالت شرکت ها و توسط کاربران است که به آن ارتباطات دهان به دهان الکترونیک می گویند. هدف از اجرای این پژوهش شناسایی انگیزه های اجتماعی مؤثر بر رفتارهای دهان به دهان در شبکه های اجتماعی و بخش بندی کاربران بر اساس انگیزه های شناسایی شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا در دسته پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار می گیرد. داده های این پژوهش از طریق توزیع لینک پرسشنامه به بیش از 385 نفر از کاربران شبکه های اجتماعی و با روش نمونه گیری در دسترس، جمع آوری شده است. به منظور تحلیل داده ها و بخش بندی کاربران شبکه های اجتماعی نیز از رویکرد نقشه های خودسازمان ده مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته ها، کاربران شبکه های اجتماعی در سه بخش با ویژگی های مختلف جمعیت شناختی، رفتاری و همچنین انگیزه های اجتماعی مؤثر بر رفتارهای دهان به دهان، قرار گرفتند. این سه بخش کم انگیزه های اجتماعی فعال، باانگیزه های اجتماعی فعال و باانگیزه های اجتماعی غیرفعال نام گذاری شدند. نتیجه گیری: بخش اول کاربرانی هستند که زمان نسبتاً زیادی را در شبکه های اجتماعی صرف می کنند، ولی برای مشارکت در رفتارهای دهان به دهان انگیزه های اجتماعی کمتری دارند. بخش دوم، کاربران جوانی هستند که بیشترین زمان را به فعالیت در شبکه های اجتماعی اختصاص می دهند و بسیار با انگیزه اند و بخش سوم کسانی هستند که از انگیزه کافی برخوردارند ولی زمان بسیار کمی را به فعالیت در شبکه های اجتماعی اختصاص می دهند. در پایان، پیشنهادهای کاربردی متناسب با هر یک از بخش های شناسایی شده ارائه شد.
۳.

ارائه مدل بومی وفاداری به مقصد گردشگری با رویکرد کیفی مبتنی بر داده بنیاد: بندر بوشهر مقصد گردشگری

تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۲۴۵
هنگامی که گردشگران اقدام به تبلیغات دهان به دهان و تعریف و تمجید در مورد مقصد گردشگری می کنند، به آن مقصد وفادار هستند . هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل بومی شده وفاداری به مقصد گردشگری بوشهر با استفاده از روش داده بنیاد است. به منظور اجرای پژوهش از رویکرد پژوهش کیفی استفاده شده است و بر مبنای روش داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاری از متخصصین حوزه گردشگری در شهرستان بوشهر تبیین کننده های وفاداری به مقصد گردشگری متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی شناسایی شده است. حجم نمونه با منطق نمونه گیری نظری و قضاوتی و تا حصول اشباع نظری در مجموع 16 نفر را در برگرفت. کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار NVIVO8 به انجام رسید و پیش بینی کننده های وفاداری به مقصد گردشگری شناسایی و دسته بندی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد وفاداری به مقصد گردشگری با پنج عامل و 45 مولفه شامل: ارزش ادراک شده(5 مؤلفه)، کیفیت خدمات( 5 مؤلفه)، شرایط میزبانی(3 مؤلفه)، آگاهی و شناخت(11 مولفه) و ادراک از تنگناها(21 مولفه) تببین می شود.
۴.

آیا نمادهای حیوانی بر واکنش مشتریان نسبت به تبلیغات تأثیر دارند؟ (روشی آزمایشی)

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۵
یکی از شیوه های اثربخش کردن تبلیغات، استفاده از نمادهای انسانی یا حیوانی است و مسکات نامی است که بر این نمادها گذاشته می شود. با توجه به استفاده فراوان از نمادهای حیوانی در تبلیغات و روشن نبودن تأثیر آنها در مصرف کنندگان ایرانی، هدف اصلی این پژوهش بررسی چگونگی تأثیرگذاری استفاده از نمادهای حیوانی بر واکنش مشتریان نسبت به تبلیغات است. این مطالعه، یک پژوهش توصیفی است که در آن تأثیر استفاده از نمادهای حیوانی در تبلیغات بر واکنش مشتریان نسبت به تبلیغات، با استفاده از طرح آزمایش، بررسی می شود. برای مطالعه، از بین برندهای ایرانی نماد حیوانی چی توز، لبنیات روزانه و ایران خودرو و از بین برندهای خارجی نماد حیوانی باطری دوراسل، جگوار و مجموعه محصولات لاگوست انتخاب شده و واکنش مصرف کنندگان به تبلیغات در دو بعد واکنش یعنی نگرش و پاسخ مؤثر به تبلیغات با مقیاس های معتبر و استاندارد سنجیده شده است. فرایند پاسخ دهی به پرسش های پرسشنامه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، صورت گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که استفاده از نماد حیوانی در تبلیغات، از سوی افراد واکنش مثبتی نخواهد داشت و بین زنان و مردان در نگرش و پاسخ دهی به تبلیغات دارای نماد حیوانی، تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این مطالعه به عنوان نخستین پژوهش تجربی این حوزه در ایران، می تواند کاربردهای تئوریکی و عملی زیادی برای بازاریابان داشته باشد.
۵.

بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغ

کلید واژه ها: قابلیت اعتماد تخصص جذابیت فیزیکی تأییدکننده مشهور تناسب با محصول نگرش مصرف کننده به تبلیغ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت رسانه مدیریت رسانه
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  3. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی سیاست های پولی و مالی
تعداد بازدید : ۱۶۴۸ تعداد دانلود : ۹۵۱
استفاده از شخصیت های مشهور برای تأییدکردن محصولات و خدمات در تلویزیون، رادیو، بیلبوردها و کمپین های تبلیغاتی مجله ها رو به افزایش است. در دنیای امروز استفاده از این اشخاص در تبلیغات، بخشی از هزینه های سازمان ها را برای پیش برد فروش محصولات آنها، به خود اختصاص داده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغ است. در این پژوهش تأثیر ویژگی هایی از تأییدکننده های مشهور از قبیل جذابیت فیزیکی و ظاهری، تخصص، تناسب با محصول و قابلیت اعتماد، بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغ بررسی شده است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری دادة توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. تمام مصرف کنندگان محصولات در شهر بوشهر، جامعة آماری پژوهش را تشکیل می دهند که برای آن محصولات از تأییدکننده های مشهور در تبلیغات استفاده می شود. حجم نمونه، 384 نفر پیش بینی شده که بدین منظور از روش نمونه گیری دردسترس استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری (روش حداقل مربعات جزئی) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ابعاد و ویژگی های تأییدکنندگان مشهور از قبیل جذابیت ظاهری، قابل اعتمادبودن و تخصص بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغ تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ ولی تأثیر مثبت و معنادار ویژگی تناسب بین فرد مشهور و محصول تبلیغ شده بر نگرش مصرف کننده نسبت به تبلیغ تأیید نمی شود.
۶.

تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روان شناختی، محیطی، مادی گرایی و استفاده از کارت های اعتباری

تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۸۸
امروزه تغییرات، پیچیدگی مصرف را افزایش داده و شرایط افزایش تمایل به خرید وسواسی را نسبت به گذشته بسیار مساعدتر کرده است. در این پژوهش، پس از بررسی پژوهش های انجام شده در زمینة معیارهای تأثیر گذار بر رفتار خرید وسواسی در داخل و خارج از کشور، ، یک مدل مفهومی ارائه می شود. روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. داده های پژوهش از طریق مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهر شیراز به روش میدانی و از طریق پرسشنامه در نمونه با حجم 384 گردآوری شده است. در این پژوهش برای تأیید روایی پس از مشورت با متخصصان از شاخص کفایت نمونه گیری(KMO) و آزمون بارتلت استفاده شد و پایایی ابزار اندازه گیری با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد . تجزیه و تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با نرم افزار اموس انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مادی گرایی بر کارت اعتباری و کارت اعتباری بر خرید وسواسی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین در این پژوهش اثر مثبت اضطراب، تکانشگری، خانواده و اثر منفی تبلیغات تلویزیونی بر خرید وسواسی پذیرفته شده است. این در حالی است که تأثیر همسالان و افسردگی مصرف کنندگان بر خرید وسواسی رد شده است. این پژوهش نشان دهندة اثر منفی خانواده و همسالان و اثر مثبت تبلیغات تلویزیون بر مادی گرایی است.
۷.

بررسی تاثیر ابعاد رویکردهای سازمان بر موفقیت محصولات جدید از طریق متغیرهای مدیریت دانش مشتری و دانش بازار

کلید واژه ها: بازارمحوری مدیریت دانش مشتری تکنولوژی محوری کارآفرینی محوری مدیریت دانش بازار موفقیت محصولات جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۳۹۵
رقابت در بازار امروزی و ماندن در این صحنه پر تلاطم نیازمند جهت گیری های مناسب شرکت ها و سازمان هاست. شرکت ها و بالاخص شرکت های نوآور باید بتوانند با دانش و اطلاعاتی که از مشتریان، بازار و رقبا بدست می آورند، محصولات متناسب با شرایط محیط و بازار را تولید نمایند تا ماندن آن ها در صحنه رقابت تضمین گردد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر رویکردهای سازمان بر موفقیت محصولات جدید از طریق متغیرهای مدیریت دانش مشتری و دانش بازار می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان موسسات دانش بنیان پارک های علم و فناوری خلیج فارس تشکیل می دهد. حجم نمونه پژوهش 96 نفر می باشد که از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که رویکرد بازارمحوری سازمان بر مدیریت دانش مشتری و دانش بازار؛ رویکرد تکنولوژی محوری سازمان بر مدیریت دانش بازار، رویکرد کارآفرینی محوری سازمان بر مدیریت دانش مشتری؛ مدیریت دانش بازار بر موفقیت محصولات جدید و مدیریت دانش مشتری بر موفقیت محصولات جدید تاثیر مثبت و معناداری دارد. اما رویکرد تکنولوژی محوری سازمان بر مدیریت دانش مشتری و رویکرد کارآفرینی محوری سازمان بر دانش بازار تاثیر مثبت و معناداری ندارد.
۸.

بخش بندی بازار گردشگران ساحلی با رویکرد نقشه های خودسازمان ده

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۱۱
انتخاب افراد برای بازدید از یک مقصد، از سویی به ویژگی های آن بستگی دارد و از سوی دیگر به انگیزه های متفاوت بازدیدکنندگان وابسته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بخش بندی و تعیین نیم رخ گردشگران ساحلی با استفاده از رویکرد بخش بندی بازار اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را گردشگران ساحلی شهر بوشهر تشکیل می دهند. با استفاده از رابطه کوکران، حجم نمونه 207 نفر به دست آمد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ای که دربرگیرنده دو بخش بود، گردآوری شد. در بخش نخست پرسشنامه، عوامل انگیزشی جذب کننده افراد به مقصد بررسی گردید و در بخش دوم، امکانات مقصد از دید گردشگران ارزیابی شد. به منظور تحلیل داده ها، از رویکرد نقشه های خود سازمانده که یکی از روش های مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی به شمار می رود، استفاده شده است. یافته های پژوهش به شناسایی سه دسته متفاوت از گردشگران ساحلی با انگیزه های مختلف بازدید منجر شد. این سه دسته از گردشگران، دنبال کنندگان جاذبه های ساحل و فعالیت های گوناگون، تفریح گرایان و دنبال کنندگان استراحت نام گذاری شدند. بر این اساس، راهبردهای بازاریابی برای توسعه فعالیت های گردشگری متناسب با هر بخش پیشنهاد شده است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان