منیژه بحرینی زاد

منیژه بحرینی زاد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

سنجش آزمایشی تأثیر قیمت و برچسب سبز بر قصد خرید محصول غذایی سبز در گروه های مختلف جمعیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیمت گذاری محصول سبز قصد خرید محصول سبز محصول غذایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 162 تعداد دانلود : 738
هدف: نگرانی های زیست محیطی مصرف کنندگان در محصولات غذایی، تقاضا برای محصولات سبز را افزایش داده است و بازاریابی این محصولات، نیازمند توجه به مسئله قیمت گذاری، بر اساس واکنش مصرف کنندگان است. هدف اصلی این پژوهش، سنجش اثر تفاوت سطح قیمت و برچسب سبز، بر قصد خرید محصول در گروه های مختلف جمعیتی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، تجربی است. برای اجرای آزمایش، ابتدا وبسایتی آزمایشی طراحی شد و یک محصول غذایی (همبرگر) در دو حالت سبز/ معمولی و در دو سطح قیمت گران و ارزان نمایش داده شد. نمونه های آماری که از طریق شبکه های اجتماعی در دسترس بودند، از این خرده فروشی ها بازدید و لینک پرسش نامه را در صفحه وبسایت دریافت کردند. این افراد قصد خرید محصول انتخابی خود را بر اساس پرسش نامه اعلام کردند. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق تحلیل آنوای یک سویه و عاملی انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تفاوت در سطح قیمت با در نظر داشتن اثر متقابل ویژگی سبز، باعث تفاوت در قصد خرید محصولات سبز می شود. تفاوت های مشاهده شده در قصد خرید، در گروه های زنان و مردان یکسان است؛ اما تفاوت در سطح قیمت با در نظر گرفتن آثار متقابل ویژگی سبز/ غیرسبز، بر قصد خرید محصول بین افراد با سطح تحصیلات و سطح درآمد مختلف، متفاوت است. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، صاحبان کسب وکار و بازاریابان، باید هنگام قیمت گذاری دقت لازم را به عمل آورند و سطوح مناسب قیمت را متناسب با نوع محصولات سبز، تعیین کنند تا به افزایش احتمال قصد خرید در آنان منجر شود. سنجش هم زمان اثر قیمت و برچسب سبز بر قصد خرید محصول با روش تجربی و در گروه های مختلف جمعیتی، از نوآوری این پژوهش است که در مطالعات قبل به آن پرداخته نشده است.
۲.

بخش بندی مشتریان خرده فروشی های آنلاین براساس ویژگی های جمعیتی و تجربه مشتری؛ رویکردی مبتنی بر نقشه های خودسازمان ده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش بندی تجربه مشتری تجربه آنلاین مشتری خرده فروشی آنلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 916 تعداد دانلود : 699
زمینه و هدف: باتوجه به ظهور اینترنت به عنوان شبکه اصلی عرضه محصولات و خدمات در سال های اخیر، تجربه خرید آنلاین مشتریان اهمیت زیادی یافته است و تمایز مشتریان براساس تجربه مشتری، می تواند راهبردی مؤثر در بخش بندی مشتریان تلقی شود. هدف از اجرای این پژوهش بخش بندی مشتریان براساس تجربه مشتری در خرده فروشی های آنلاین است. روش شناسی: این پژوهش ازنظر هدفْ کاربردی و ازنظر روش اجرا در دسته پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افرادی است که تجربه خرید از خرده فروشی های آنلاین داشته اند. حجم نمونه 384 نفر است که به صورت نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها و بخش بندی مشتریان از رویکرد نقشه های خودسازمان ده با نرم افزار Viscovery SOMine استفاده شده است. یافته ها و نتایج: براساس یافته های پژوهش، مشتریان خرده فروشی های آنلاین در سه بخش زیادخریداران، خریداران فایده گرا و خریداران بصری نام گذاری شدند. بخش اول (زیادخریداران) بیشترین دفعات خرید آنلاین را در کوتاه مدت دارند و امکان ارتباط با فروشنده بیشترین اهمیت را برای این گروه دارد. برای بخش دوم (فایده گراها)، مزایای درک شده و اعتماد در مقایسه با سایر بخش ها اهمیت بیشتری دارد. بخش سوم (ظاهرپسندها) اغلب با فواصل زمانی طولانی خرید آنلاین انجام می دهند. این افراد برای ویژگی ارائه محصول اهمیت زیادی قائل هستند و همچنین نسبت به دو خوشه دیگر، به آشنایی با فروشگاه اهمیت بیشتری می دهند.
۳.

سنجش تأثیر تأییدکننده مشهور بر قصد خرید از طریق تصویر برند، نگرش و باورپذیر بودن تبلیغ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاییدکننده مشهور قصد خرید تصویر برند باورپذیری تبلیغ نگرش به تاییدکننده مشهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 576 تعداد دانلود : 392
هدف این پژوهش، سنجش تاثیر استفاده از تاییدکنندگان مشهور در تبلیغات بر قصد خرید مصرف کننده از طریق تصویر برند، نگرش مصرف کننده نسبت به تاییدکننده مشهور و باورپذیر بودن تبلیغ می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی - پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را مصرف کنندگان محصولات برند دلپذیر در شهر بوشهر تشکیل می دهند. روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است.به منظور جمع آوری داده ها، 408 پرسشنامه به صورت حضوری در بین اعضای جامعه آماری توزیع گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس انجام شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که استفاده از تاییدکننده مشهور در تبلیغات بر قصدخرید مصرف کننده تاثیر مثبت و معناداری دارد. استفاده از تاییدکننده مشهور در تبلیغات بر سه متغیر تصویر برند، باورپذیر بودن تبلیغ و نگرش نسبت به تاییدکننده مشهور تاثیر مثبت و معناداری داشته است. همچنین تصویر برند، باورپذیر بودن تبلیغ و نگرش نسبت به تاییدکننده مشهور بر قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۴.

آیا رنگ پس زمینه خرده فروشی های آنلاین بر واکنش شناختی و احساسی مصرف کنندگان تأثیر دارد؟ مطالعه آزمایشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رنگ پس زمینه خرده فروشی آنلاین واکنش شناختی احساس برانگیختگی احساس خشنودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 980 تعداد دانلود : 950
هدف: محیط وب سایت های خرده فروشی آنلاین، محرکی قوی برای جلب بازدیدکنندگان است. یکی از عامل های محیط وب سایت رنگ است که می تواند توجه مصرف کننده را جلب کند و واکنش شناختی و احساسی مثبت ایجاد کند. هدف اصلی این پژوهش، سنجش تأثیر رنگ پس زمینه خرده فروشی های آنلاین بر واکنش احساسی و شناختی مصرف کنندگان است. روش: پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از منظر شیوه پژوهش، کمّی و از نوع آزمایشی است. روش آزمایش مبتنی بر طرح تجربی پس آزمون بود که با دو گروه آزمایش و کنترل به صورت آنلاین انجام شد. برای انجام آزمایش، ابتدا وب سایت های خرده فروشی لپ تاپ با وضعیت های مختلف رنگ پس زمینه بر اساس نوع، سطح اشباع و درخشندگی طراحی شد و نمونه های آماری به صورت تصادفی از این خرده فروشی ها بازدید کردند. آزمودنی ها پس از مشاهده وب سایت و دریافت لینک پرسش نامه، واکنش های شناختی و احساسی خود را گزارش کردند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل آنوا انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که رنگ پس زمینه خرده فروشی های آنلاین بر اساس نوع، سطح اشباع و درخشندگی می تواند واکنش شناختی و احساس برانگیختگی متفاوتی در افراد ایجاد کند؛ اما احساس خشنودی متفاوتی ایجاد نمی کند. نتیجه گیری: رنگ مؤلفه مهمی برای ایجاد واکنش شناختی و احساس برانگیختگی افراد است. طراحان وب سایت های خرده فروشی، باید نوع رنگ را با ابعاد دیگر، یعنی سطح اشباع و درخشندگی ترکیب کرده و الگویی را انتخاب کنند که بیشترین اثرگذاری مثبت را داشته باشد. با توجه به اینکه عملکرد چشم در دریافت محرک رنگ، در جلب توجه، پردازش و ایجاد احساسات مختلف نقش مهمی دارد و رنگ ها با درجه اشباع بالا یا درخشندگی نامناسب، چشم را آزار می دهد، الگوی رنگ پس زمینه وب سایت، باید طوری انتخاب شود تا به بیشترین سطح پردازش و یادآوری اطلاعات و درک از محصول و محیط منجر شود و در افراد احساس هیجان، برانگیختگی و خشنودی را برانگیزاند.
۵.

سنجش تأثیر زیبایی شناختی بسته بندی و کیفیت ادراک شده محصول بر قصد خرید با نقش تعدیل کنندگی نوگرایی و نگرانی زیست محیطی مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بسته بندی زیبایی شناختی بسته بندی کیفیت ادراک شده محصول قصد خرید نگرانی زیست محیطی مصرف کننده نوگرایی مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 424 تعداد دانلود : 177
زمینه: یکی از شیوه های ایجاد تمایز با بسته بندی، وجود جنبه های زیبایی بخش در بسته بندی است. بسته بندی زیبا و نوآورانه، می تواند حتی ادراک مصرف کنندگان را درباره محصول تغییر دهد و باعث ترغیب مصرف کننده شود و یک موقعیت خرید در بازار ایجاد کند. هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر، سنجش نقش تعدیل گری نوگرایی و نگرانی زیست محیطی مصرف کننده در رابطه زیبایی شناختی بسته بندی و کیفیت ادراک شده محصول با قصد مصرف کننده است. روش شناسی: پژوهش حاضر ازنظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و ازلحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را مصرف کنندگان خشکبار در شهرهای بوشهر، شیراز، اصفهان، تهران و بندرعباس تشکیل می دهند. داده ها از 462 پرسشنامه و به شیوه نمونه گیری غیرتصادفی دردَسترس آنلاین و حضوری جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه ازطریق روایی صوری، همگرا و واگرا، و سازه و پایایی ازطریق روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده با مدل معادلات ساختاری و به کمکِ نرم افزار SmartPLS انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از تأیید نقش تعدیل گری نوگرایی مصرف کننده در رابطه کیفیت ادراک شده بر قصد خرید و نقش تعدیل گری نگرانی زیست محیطی مصرف کننده در رابطه زیبایی شناختی بسته بندی بر قصد خرید و تأییدنشدن نقش تعدیل گری نوگرایی مصرف کننده و نگرانی زیست محیطی مصرف کننده در رابطه زیبایی شناختی بسته بندی بر کیفیت ادراک شده محصول است. همچنین نقش تعدیل گری نگرانی زیست محیطی مصرف کننده در رابطه کیفیت ادراک شده بر قصد خرید و درنهایت نقش تعدیل گری نوگرایی مصرف کننده در رابطه زیبایی شناختی بسته بندی بر قصد خرید تأیید نشد.
۶.

بخش بندی مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی بر اساس انگیزه های اجتماعی مشارکت در ارتباطات دهان به دهان الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات دهان به دهان الکترونیک انگیزه بخش بندی شبکه های عصبی مصنوعی نقشه های خودسازمان ده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 704 تعداد دانلود : 952
هدف: کارکرد مهم شبکه های اجتماعی در بازاریابی، تولید محتوا و تبلیغات رایگان، بدون دخالت شرکت ها و توسط کاربران است که به آن ارتباطات دهان به دهان الکترونیک می گویند. هدف از اجرای این پژوهش شناسایی انگیزه های اجتماعی مؤثر بر رفتارهای دهان به دهان در شبکه های اجتماعی و بخش بندی کاربران بر اساس انگیزه های شناسایی شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا در دسته پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار می گیرد. داده های این پژوهش از طریق توزیع لینک پرسشنامه به بیش از 385 نفر از کاربران شبکه های اجتماعی و با روش نمونه گیری در دسترس، جمع آوری شده است. به منظور تحلیل داده ها و بخش بندی کاربران شبکه های اجتماعی نیز از رویکرد نقشه های خودسازمان ده مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته ها، کاربران شبکه های اجتماعی در سه بخش با ویژگی های مختلف جمعیت شناختی، رفتاری و همچنین انگیزه های اجتماعی مؤثر بر رفتارهای دهان به دهان، قرار گرفتند. این سه بخش کم انگیزه های اجتماعی فعال، باانگیزه های اجتماعی فعال و باانگیزه های اجتماعی غیرفعال نام گذاری شدند. نتیجه گیری: بخش اول کاربرانی هستند که زمان نسبتاً زیادی را در شبکه های اجتماعی صرف می کنند، ولی برای مشارکت در رفتارهای دهان به دهان انگیزه های اجتماعی کمتری دارند. بخش دوم، کاربران جوانی هستند که بیشترین زمان را به فعالیت در شبکه های اجتماعی اختصاص می دهند و بسیار با انگیزه اند و بخش سوم کسانی هستند که از انگیزه کافی برخوردارند ولی زمان بسیار کمی را به فعالیت در شبکه های اجتماعی اختصاص می دهند. در پایان، پیشنهادهای کاربردی متناسب با هر یک از بخش های شناسایی شده ارائه شد.
۷.

ارائه مدل بومی وفاداری به مقصد گردشگری با رویکرد کیفی مبتنی بر داده بنیاد: بندر بوشهر مقصد گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وفاداری نسبت به مقصد گردشگری تئوری داده بنیاد مصاحبه اکتشافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 628 تعداد دانلود : 25
هنگامی که گردشگران اقدام به تبلیغات دهان به دهان و تعریف و تمجید در مورد مقصد گردشگری می کنند، به آن مقصد وفادار هستند . هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل بومی شده وفاداری به مقصد گردشگری بوشهر با استفاده از روش داده بنیاد است. به منظور اجرای پژوهش از رویکرد پژوهش کیفی استفاده شده است و بر مبنای روش داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاری از متخصصین حوزه گردشگری در شهرستان بوشهر تبیین کننده های وفاداری به مقصد گردشگری متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی شناسایی شده است. حجم نمونه با منطق نمونه گیری نظری و قضاوتی و تا حصول اشباع نظری در مجموع 16 نفر را در برگرفت. کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار NVIVO8 به انجام رسید و پیش بینی کننده های وفاداری به مقصد گردشگری شناسایی و دسته بندی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد وفاداری به مقصد گردشگری با پنج عامل و 45 مولفه شامل: ارزش ادراک شده(5 مؤلفه)، کیفیت خدمات( 5 مؤلفه)، شرایط میزبانی(3 مؤلفه)، آگاهی و شناخت(11 مولفه) و ادراک از تنگناها(21 مولفه) تببین می شود.
۸.

آیا نمادهای حیوانی بر واکنش مشتریان نسبت به تبلیغات تأثیر دارند؟ (روشی آزمایشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: واژه های کلیدی: مسکات نگرش به تبلیغات نماد حیوانی واکنش نسبت به تبلیغات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 97 تعداد دانلود : 969
یکی از شیوه های اثربخش کردن تبلیغات، استفاده از نمادهای انسانی یا حیوانی است و مسکات نامی است که بر این نمادها گذاشته می شود. با توجه به استفاده فراوان از نمادهای حیوانی در تبلیغات و روشن نبودن تأثیر آنها در مصرف کنندگان ایرانی، هدف اصلی این پژوهش بررسی چگونگی تأثیرگذاری استفاده از نمادهای حیوانی بر واکنش مشتریان نسبت به تبلیغات است. این مطالعه، یک پژوهش توصیفی است که در آن تأثیر استفاده از نمادهای حیوانی در تبلیغات بر واکنش مشتریان نسبت به تبلیغات، با استفاده از طرح آزمایش، بررسی می شود. برای مطالعه، از بین برندهای ایرانی نماد حیوانی چی توز، لبنیات روزانه و ایران خودرو و از بین برندهای خارجی نماد حیوانی باطری دوراسل، جگوار و مجموعه محصولات لاگوست انتخاب شده و واکنش مصرف کنندگان به تبلیغات در دو بعد واکنش یعنی نگرش و پاسخ مؤثر به تبلیغات با مقیاس های معتبر و استاندارد سنجیده شده است. فرایند پاسخ دهی به پرسش های پرسشنامه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، صورت گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که استفاده از نماد حیوانی در تبلیغات، از سوی افراد واکنش مثبتی نخواهد داشت و بین زنان و مردان در نگرش و پاسخ دهی به تبلیغات دارای نماد حیوانی، تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این مطالعه به عنوان نخستین پژوهش تجربی این حوزه در ایران، می تواند کاربردهای تئوریکی و عملی زیادی برای بازاریابان داشته باشد.
۹.

بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قابلیت اعتماد تخصص جذابیت فیزیکی تأییدکننده مشهور تناسب با محصول نگرش مصرف کننده به تبلیغ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت رسانه مدیریت رسانه
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  3. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی سیاست های پولی و مالی
تعداد بازدید : 587 تعداد دانلود : 783
استفاده از شخصیت های مشهور برای تأییدکردن محصولات و خدمات در تلویزیون، رادیو، بیلبوردها و کمپین های تبلیغاتی مجله ها رو به افزایش است. در دنیای امروز استفاده از این اشخاص در تبلیغات، بخشی از هزینه های سازمان ها را برای پیش برد فروش محصولات آنها، به خود اختصاص داده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغ است. در این پژوهش تأثیر ویژگی هایی از تأییدکننده های مشهور از قبیل جذابیت فیزیکی و ظاهری، تخصص، تناسب با محصول و قابلیت اعتماد، بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغ بررسی شده است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری دادة توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. تمام مصرف کنندگان محصولات در شهر بوشهر، جامعة آماری پژوهش را تشکیل می دهند که برای آن محصولات از تأییدکننده های مشهور در تبلیغات استفاده می شود. حجم نمونه، 384 نفر پیش بینی شده که بدین منظور از روش نمونه گیری دردسترس استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری (روش حداقل مربعات جزئی) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ابعاد و ویژگی های تأییدکنندگان مشهور از قبیل جذابیت ظاهری، قابل اعتمادبودن و تخصص بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغ تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ ولی تأثیر مثبت و معنادار ویژگی تناسب بین فرد مشهور و محصول تبلیغ شده بر نگرش مصرف کننده نسبت به تبلیغ تأیید نمی شود.
۱۰.

تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روان شناختی، محیطی، مادی گرایی و استفاده از کارت های اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خرید وسواسی عوامل روانشناختی عوامل محیطی مادی گرایی استفاده از کارت اعتباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 173 تعداد دانلود : 215
امروزه تغییرات، پیچیدگی مصرف را افزایش داده و شرایط افزایش تمایل به خرید وسواسی را نسبت به گذشته بسیار مساعدتر کرده است. در این پژوهش، پس از بررسی پژوهش های انجام شده در زمینة معیارهای تأثیر گذار بر رفتار خرید وسواسی در داخل و خارج از کشور، ، یک مدل مفهومی ارائه می شود. روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. داده های پژوهش از طریق مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهر شیراز به روش میدانی و از طریق پرسشنامه در نمونه با حجم 384 گردآوری شده است. در این پژوهش برای تأیید روایی پس از مشورت با متخصصان از شاخص کفایت نمونه گیری(KMO) و آزمون بارتلت استفاده شد و پایایی ابزار اندازه گیری با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد . تجزیه و تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با نرم افزار اموس انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مادی گرایی بر کارت اعتباری و کارت اعتباری بر خرید وسواسی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین در این پژوهش اثر مثبت اضطراب، تکانشگری، خانواده و اثر منفی تبلیغات تلویزیونی بر خرید وسواسی پذیرفته شده است. این در حالی است که تأثیر همسالان و افسردگی مصرف کنندگان بر خرید وسواسی رد شده است. این پژوهش نشان دهندة اثر منفی خانواده و همسالان و اثر مثبت تبلیغات تلویزیون بر مادی گرایی است.
۱۱.

بررسی تاثیر ابعاد رویکردهای سازمان بر موفقیت محصولات جدید از طریق متغیرهای مدیریت دانش مشتری و دانش بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازارمحوری مدیریت دانش مشتری تکنولوژی محوری کارآفرینی محوری مدیریت دانش بازار موفقیت محصولات جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 140 تعداد دانلود : 278
رقابت در بازار امروزی و ماندن در این صحنه پر تلاطم نیازمند جهت گیری های مناسب شرکت ها و سازمان هاست. شرکت ها و بالاخص شرکت های نوآور باید بتوانند با دانش و اطلاعاتی که از مشتریان، بازار و رقبا بدست می آورند، محصولات متناسب با شرایط محیط و بازار را تولید نمایند تا ماندن آن ها در صحنه رقابت تضمین گردد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر رویکردهای سازمان بر موفقیت محصولات جدید از طریق متغیرهای مدیریت دانش مشتری و دانش بازار می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان موسسات دانش بنیان پارک های علم و فناوری خلیج فارس تشکیل می دهد. حجم نمونه پژوهش 96 نفر می باشد که از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که رویکرد بازارمحوری سازمان بر مدیریت دانش مشتری و دانش بازار؛ رویکرد تکنولوژی محوری سازمان بر مدیریت دانش بازار، رویکرد کارآفرینی محوری سازمان بر مدیریت دانش مشتری؛ مدیریت دانش بازار بر موفقیت محصولات جدید و مدیریت دانش مشتری بر موفقیت محصولات جدید تاثیر مثبت و معناداری دارد. اما رویکرد تکنولوژی محوری سازمان بر مدیریت دانش مشتری و رویکرد کارآفرینی محوری سازمان بر دانش بازار تاثیر مثبت و معناداری ندارد.
۱۲.

بخش بندی بازار گردشگران ساحلی با رویکرد نقشه های خودسازمان ده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش بندی بازار تحلیل خوشه ای گردشگری ساحلی نقشه های خود-سازمانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 786 تعداد دانلود : 806
انتخاب افراد برای بازدید از یک مقصد، از سویی به ویژگی های آن بستگی دارد و از سوی دیگر به انگیزه های متفاوت بازدیدکنندگان وابسته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بخش بندی و تعیین نیم رخ گردشگران ساحلی با استفاده از رویکرد بخش بندی بازار اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را گردشگران ساحلی شهر بوشهر تشکیل می دهند. با استفاده از رابطه کوکران، حجم نمونه 207 نفر به دست آمد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ای که دربرگیرنده دو بخش بود، گردآوری شد. در بخش نخست پرسشنامه، عوامل انگیزشی جذب کننده افراد به مقصد بررسی گردید و در بخش دوم، امکانات مقصد از دید گردشگران ارزیابی شد. به منظور تحلیل داده ها، از رویکرد نقشه های خود سازمانده که یکی از روش های مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی به شمار می رود، استفاده شده است. یافته های پژوهش به شناسایی سه دسته متفاوت از گردشگران ساحلی با انگیزه های مختلف بازدید منجر شد. این سه دسته از گردشگران، دنبال کنندگان جاذبه های ساحل و فعالیت های گوناگون، تفریح گرایان و دنبال کنندگان استراحت نام گذاری شدند. بر این اساس، راهبردهای بازاریابی برای توسعه فعالیت های گردشگری متناسب با هر بخش پیشنهاد شده است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان