پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران دوره 25 تابستان 1400 شماره 2 (پیاپی 112) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک ها در شرایط بحران مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانک بحران مالی پایداری مالی عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۶۳۰
بانک ها به عنوان یکی از نهادهای مالی تأثیرگذار در اقتصاد، عملکرد مالی و پایداری مالی آنها مورد توجه بسیاری از دولت ها است. همچنین اینکه در شرایط بحران مالی رابطه عملکرد مالی و پایداری مالی بانک ها چگونه عمل می کند بسیار حائز اهمیت است. لذا بنا به ضرورت این تحقیق با هدف بررسی تأثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک ها در شرایط بحران مالی در میان بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 11 بانک (کلیه بانک ها) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره شش ساله از 1392 تا 1397 بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون ترکیبی توسط نرم افزار EViews10 انجام گرفت. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ( EGLS ) در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری بر پایداری مالی بانک ها دارند. همچنین در شرایط بحران مالی بازده حقوق صاحبان سهام منجر به افزایش پایداری مالی بانک ها می گردد.
۲.

ارائه چارچوب مفهومی جهت ارزش گزاری تیم های نوآور(استارت آپی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزش گزاری تیم های نوآور تیم های نوآور(استارت اپی) کسب وکارهای نوپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۲۲۷
تیم های نوآور در اقتصاد کشورها نقش مهمی جهت ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ایفا می کنند. به همین دلیل مورد توجه سرمایه گذاران زیادی هستند به طوری که بسیاری از آن ها به جای سرمایه گذاری بر ایده ها بر روی تیم های نوآور سرمایه گذاری می کنند. این پژوهش با هدف طراحی و ارائه چارچوب مفهومی جهت ارزش گزاری تیم های استارت آپی و نوآور انجام شده است. پژوهش از لحاظ هدف توسعه ای- کاربردی، از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی می باشد. جامعه ی پژوهش در بخش کیفی 17 نفر از مدیران و صاحبنظران شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران و کارآفرینان باتجربه و موفق بوده و جامعه آماری بخش کمی را نیز 360 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های سرمایه گذاری و کارآفرینان موفق تشکیل می دهند که از میان آن ها 178 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در مرحله کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش تحلیل محتوا و در بخش کمی نیز از طریق تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفته است. با جمع بندی ادبیات نظری و تجزیه و تحلیل داده ها، معیارهای ارزش گزاری تیم های نوآور در سه بُعد مکمل انسجام تیمی، یکپارچگی گروهی و شایستگی های فردی طبقه بندی می شوند که 12 مولفه ی مجزا و 80 شاخصِ تایید شده، این معیارها را تشکیل می دهند.
۳.

بازتاب ارتباطات استراتژیک در ارزش آفرینی کارکنان : تحلیل نقش میانجی و تعدیل گر سرمایه اطلاعاتی و هوش سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صنایع هوایی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات استراتژیک ارزش آفرینی سرمایه اطلاعاتی هوش سازمانی سازمان صنایع هوایی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۵۰
استراتژی های ارزش آفرینی از مدیریت دارایی های مشهود به استراتژی های مبتنی بر دانش و مدیریت دارایی های نامشهود در حال تغییر جهت می باشد. در این راستا تنظیم استراتژی ارتباطی مناسب و اندوخته اطلاعاتی می تواند روند خلق ارزش را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسی بازتاب ارتباطات استراتژیک بر ارزش آفرینی کارکنان با نقش میانجی و تعدیل گر سرمایه اطلاعاتی و هوش سازمانی است. این مطالعه بر اساس هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان چهار شرکت زیر مجموعه سازمان صنایع هوایی تشکیل داده اند که بر مبنای نمونه گیری طبقه ای- تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 204 نفر به عنوان نمونه تعیین گردیدند. . تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که ارتباطات استراتژیک هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم با میانجی گری سرمایه اطلاعاتی بر ارزش آفرینی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین هوش سازمانی موجب تعدیل رابطه ارتباطات استراتژیک و ارزش آفرینی شده است. نتایج پژوهش در حوزه ارزش آفرینی نوآوری هایی داشته و به مدیران و کارکنان در درک اهمیت ارتباطات استراتژیک و مدیریت دارایی های نامشهود به عنوان محرک های خلق ارزش کمک خواهد کرد.
۴.

تبیین عوامل مرتبط با سقف شیشه ای در راستای توسعه مسیر شغلی (مطالعه موردی: کارکنان زن دستگاه های اجرایی شهر کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سقف شیشه ای توسعه مسیر شغلی مسیر شغلی دستگاه های اجرایی شهر کرمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۹۵
موضوع مسیر شغلی مناسب و مشارکت زنان در بازار کار از مهم ترین تغییرات قرن گذشته است. بدین جهت هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل مرتبط با سقف شیشه ای در راستای توسعه مسیر شغلی کارکنان زن دستگاه های اجرایی شهر کرمان است. بدین منظور جامعه آماری شامل دو گروه خبرگان دانشگاهی و کلیه کارکنان زن دستگاه های اجرایی شهر کرمان به تعداد 14186 نفر است. جهت شناسایی مؤلفه های تحقیق از مبانی نظری پژوهش و مؤلفه های پیشنهادی خبرگان از روش دلفی استفاده گردید. در تحلیل داده ها از تحلیل عامل تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. تعداد نمونه آماری در بخش کیفی با تکنیک دلفی 30 نفر و در بخش کمی از طریق جدول مورگان، 374 نفر به دست آمد که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. با انجام آزمون تحلیل عاملی از طریق دو نرم SPSS و Amos، تعداد 14 مولفه در قالب 6 بعد استخراج و مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد که میان عوامل سازمانی، عوامل فردی، عوامل اجتماعی-فرهنگی و عوامل قانونی با توسعه مسیر شغلی رابطه معناداری (-p<0/05) وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین عوامل قانونی و توسعه مسیر شغلی از اهمیت نسبی بیشتری (r= 0/686) برخوردار بوده و ضریب همبستگی بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و حضور پدیده سقف شیشه ای از اهمیت بیشتری (0/769) برخوردار است.
۵.

شناسایی و تبیین چالش های کلیدی نظام بانکداری بین الملل ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چالش نظام بانکی بانکداری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۳۹۷
با وجود تغییر ساختار نظام های بانکی بعد از بروز بحران مالی، بانکداری بین المللی همچنان به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. در اقتصاد ایران به دلیل عمق کم بازار سرمایه و نبود جایگزین های مناسب، نظام تأمین مالی یک نظام بانک محور بوده و بانک ها مسئولیت زیادی در تأمین مالی بنگاه های کوچک و بزرگ دارند. عدم حضور بانک های خارجی در ایران در سطح و مقیاس سایر اقتصادهای در حال توسعه، نشان از عدم موفقیت ایران در بهره برداری مناسب از منابع تامین مالی از این طریق، بویژه در شرایطی که کشور در معرض تحریم های اقتصادی نبود، دارد. این پژوهش، در باب اهمیت و جایگاه بانکداری بین الملل در نظام اقتصادی استدلالاتی اقامه و سپس در جهت شناسایی چالش های کلیدی نظام بانکداری بین الملل ایران تلاش نموده است. در این راستا پژوهشی کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی و با حضور 15 نفر از متخصصین این حوزه انجام پذیرفته است. داده ها که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده اند، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که: اتصال و دسترسی بسیار محدود به نظام مالی جهانی، اجرای محدود استانداردهای پذیرفته شده جهانی در عملیات بانکی، عدم تطبیق کامل با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، نوسانات نرخ ارز، ضعف حاکمیت شرکتی و رتبه ریسک اعتباری مهمترین چالش های نظام بانکداری بین الملل کشورمان بوده و این چالش ها ناشی از متغیرهای کلان جهت گیری سیاست خارجی، هژمونی دلار در نظام مالی جهانی، تحریم های جامع و هدفمند و موانع قوانین و مقرراتی بوده است.
۶.

الگوی توسعه استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان های تحقیقاتی دولتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه استراتژیک منابع انسانی تکنیک دلفی تحلیل عاملی تائیدی سازمان های تحقیقاتی دولتی ابعاد شاخص ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۸۱
هدف این مقاله تعیین و رتبه بندی ابعاد و شاخص های مؤثر بر توسعه استراتژیک منابع انسانی و ارائه الگویی به منظور اجرای اثربخش توسعه استراتژیک منابع انسانی در سازمان های تحقیقاتی دولتی است. این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای و از نظر روش، ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. در این مقاله ابتدا با روش تحلیل محتوا، اطلاعات از منابع الکترونیکی در حوزه توسعه استراتژیک منابع انسانی جمع آوری شد، سپس با بهره گیری از تکنیک دلفی و نظر نخبگان ابعاد و شاخص های توسعه استراتژیک منابع انسانی احصا گشت، در گام بعد ابعاد و شاخص های به دست آمده در قالب یک مدل با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم در نرم افزار Lisrel تجزیه و تحلیل شده و سازه الگو طبق تحلیل های به عمل آمده به تائید رسید. نتایج پژوهش نیز نشان می دهد که شاخص های توسعه استراتژیک منابع انسانی به 4 بعد تقسیم می شوند که عبارت اند از ابعاد ساختاری، سیاست گذاری، فرهنگی و محیطی که از میان این ابعاد، بعد سیاست گذاری مهمترین بعد موثر بر توسعه استراتژیک منابع انسانی در سازمان های تحقیقاتی دولتی تشخیص داده شد.
۷.

مدلسازی رقابت پذیری برند فروشگاهی براساس الگوی محرک های محیطی در فروشگاه های زنجیره ای: رویکردی آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محرک های محیطی برند فروشگاهی رقابت پذیری تئوری داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۷۹
هدف از این پژوهش تدوین مدل رقابت پذیری برند فروشگاهی برای فروشگاه های زنجیره ای از طریق پاسخ های مشتریان به محرک های محیطی فروشگاهی است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده، از شیوه آمیخته یا ترکیبی بهره می برد. برای گردآوری داده ها، رویکرد مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در کنار مطالعات کتابخانه ای مد نظر قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، اساتید، خبرگان سازمانی و مدیران ارشد در صنعت فروشگاه های زنجیره ای بودند. برای شناس ایی خبرگان و مدیران ارشد از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که طی آن با توجه به کفایت داده ها با 10 خبره مصاحبه به عمل آمد . در گام بعدی، 58 گزاره مفهومی اولیه از کدگذاری باز، 19 گزاره مقوله ای از کدگذاری محوری و 7 مقوله اصلی از کدگذاری انتخابی به دست آمد. همچنین در بخش کمی، تعداد 160 عدد پرسشنامه بین مدیران فروشگاه های زنجیره ای توزیع گردید. مطابق با نتایج پژوهش، استفاده از روش کیفی و نظرات خبرگان و مدیران در روش کمی، به خلق چارچوبی برای رقابت پذیری برند فروشگاهی فروشگاه های زنجیره ای انجامید و گام های لازم برای رسیدن به برند فروشگاهی پر قدرت نیز شناسایی شد. مدیریت محرک های محیطی بیرونی و درونی در فروشگاه از طریق تجربه خرید لذت بخش می تواند اصالت، دلبستگی و تصویر برند فروشگاهی ایجاد نماید که پیامد آن افزایش سهم بازار، ایجاد برند پر قدرت و مزیت رقابتی و در نهایت رقابت پذیر بودن برند فروشگاهی است.
۸.

سقف شیشه ای زنان؛ پنداشت ها و کندوکاوها با کاربست روش کیو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتقای زنان سقف شیشه ای شرکت ملی نفت ایران روش کیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۸۶
در دنیای سازمانی، زنان از فرصت های بیشتری برای حضور و رقابت با مردان برخوردار شده اند. با وجود افزایش مشارکت زنان در سازمان ها، پیشرفت و ورود زنان به مقام های عالی با موانعی روبروست که تحت عنوان سقف شیشه ای شناخته می شود. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع پیش روی ارتقای زنان با استفاده از روش کیفی کیو در شرکت ملی نفت ایران انجام گرفت. بدین ترتیب که گزاره های کیو از طریق 19 مطالعه انتخاب شده بر اساس پروتکل پژوهش و منابع رسانه ای مانند نشریات، روزنامه ها، برنامه های تلویزیونی و گفتگو با افراد خبره و نخبگان اکتشاف گردید. در ادامه پرسشنامه ای متشکل از 39 کارت و یک پاسخنامه (نمودار کیو) در اختیار 43 نفر از خبرگان قرار گرفت که نظر خود را برمبنای یک طیف کاملاً موافقم (4+) تا کاملاً مخالفم (4-) مشخص نمایند. داده های جمع اوری شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی نوع کیو با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که هفت پنداشت و گروه ذهنی در خصوص موانع پیش روی زنان در دست یابی به سمت های مدیریتی وجود دارد. در این الگوهای ذهنی، گزاره های «مهارت کم تر زنان در بازی های سیاسی»، «توانایی کم زنان در تحمل فشارهای روانی مشاغل مدیریتی»، «اولویت خانواده نسبت به کار برای زنان»، «وابستگی زنان از نظر جغرافیایی و محل زندگی به مردان» و «نیازمند بودن زنان به برنامه کاری منعطف» با امتیاز عاملی بیشتر از مهم ترین موانع ارتقای شغلی زنان بودند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰