پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران دوره 22 تابستان 1397 شماره 2 (پیاپی 100) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثر ویژگی های دموگرافیک فردی، متغیرهای سازمانی و اخلاقی در تصمیم گیری های اخلاقی؛(مورد مطالعه: حسابداران شرکت های صنعتی تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری اخلاقی حسابداران مدل رست ویژگی دموگرافیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 492 تعداد دانلود : 517
امروزه رعایت اخلاق و حفظ ارزش های اخلاقی یکی از پدیده های مهم است که در بیشتر سازمان ها مورد توجه قرار می گیرند. بر همین اساس هدف این مقاله بررسی اثر ویژگی های دموگرافیک فردی، متغیرهای سازمانی و اخلاقی در تصمیم گیری های اخلاقی حسابداران شرکت های صنعتی تبریز است. برای نیل به هدف یادشده پانزده فرضیه مطرح شده است . جامعه آماری این تحقیق شامل 1505 نفر از حسابداران صنایع خیلی کوچک، کوچک، متوسط و بزرگ شهر تبریز است که با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی ، حجم نمونه 306 نفر به دست آمد. برای گرد آوری داده های لازم جهت آزمون فرضیه های تحقیق از پرسش نامه و سناریو استفاده شده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل آماری، ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به توصیف متغیرهای پژوهشی اصلی و برخی متغیرهای جمعیت شناختی پرداخته شده و سپس در بخش آمار استنباطی با استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در چارچوب تحلیل مسیر فرضیه ها بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین شناسایی مسئله اخلاقی و داوری اخلاقی، بین داوری اخلاقی و قصد اخلاقی و نیز بین شناسایی مسئله اخلاقی و قصد اخلاقی وجود دارد، در نتیجه مدل درست پشتیبانی شد. جو اخلاقی سازمان از عوامل پیش بینی کننده قوی درباره سه مرحله تصمیم گیری اخلاقی مورد مطالعه بود.
۲.

بررسی نقش خاستگاه ملیتی شرکا در عملکرد اتحاد های استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتحادهای استراتژیک عملکرد اتحاد خاستگاه ملیتی شریک تمرکز بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 482 تعداد دانلود : 113
گزینش شرکای مناسب همواره یکی از مسائل کلیدی در شکل گیری اتحادهای استراتژیک بین المللی و عملکرد حاصل از آن هاست. محققان با وجود توجه به معیارهایی مانند منابع و قابلیت های مکمل در شرکا، کمتر به چالش ها و پیامدهای ناشی از خاستگاه ملیتی آن ها پرداخته اند. پژوهش حاضر در همین راستا به بررسی نقش خاستگاه ملیتی در توضیح عملکرد اتحادها می پردازد و به موازات آن نقش بازار هدف را در تبیین رابطه میان خاستگاه- عملکرد مورد ارزیابی قرار می دهد. داده های پژوهش پیمایشی حاضر از 93 اتحاد استراتژیک در صنعت پیمان کاری میان بنگاه های ایرانی با سه گروه شریک از اقتصادهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور یا داخلی گردآوری شده و نقش خاستگاه ملیتی و بازار هدف در قالب فرضیه های مستقل از طریق تحلیل مدل های رگرسیونی مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضر ضمن تأیید تأثیرگذاری خاستگاه ملیتی بر عملکرد اتحادها نسبت بین عملکرد اتحاد با شرکایی از گروه های سه گانه را تبیین می کند، همچنین آن گویای نقش تمرکز بر بازار هدف در تبیین عملکرد اتحادهای استراتژیک است.
۳.

ارائه مدل مفهومی فعالیت های مورد نیاز برای تحقق بانکداری متمرکز مبتنی بر چارچوب کوبیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری متمرکز چارچوب راهبری فناوری اطلاعات چارچوب کوبیت فعالیت های تحقق بانکداری متمرکز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 151 تعداد دانلود : 990
بانکداری متمرکز سامانه ای جامع و یکپارچه برای پاسخ دهی به موقع و دقیق به تقاضاهای مشتریان و گزارش گیری از اطلاعات آن هاست که این کار را از طریق کانال های مختلف ارتباطی بین مشتریان و بانک ها و یک پایگاه داده مشترک بین تمامی شعب جهت باقی ماندن در عرصه رقابت انجام می دهد. برای این که از یک فناوری جدید به صورت بهینه و در مسیر اهداف کسب و کاری خود استفاده کنیم مجبور به استفاده از نقشه راهی هستیم که پیاده سازی فناوری جدید را به صورت راهبردی برای ما میسر می سازد. برای این کار چارچوب های راهبری و نقشه راه های زیادی در منابع مختلف و برای استفاده و کنترل فناوری های مختلف ارائه شده است. چارچوب راهبری فناوری اطلاعات کوبیت یکی از این نوع چارچوب هاست که جهت هدایت و کنترل فناوری اطلاعات در سازمان به کار می رود. در این مقاله با استفاده از چارچوب مرجع کوبیت مدل راهبری فناوری اطلاعات بانکداری متمرکز ارائه داده می شود که برای این کار ابتدا با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس فعالیت های مورد نیاز برای راهبری بانکداری متمرکز تعیین گردید. همچنین جهت اختصاص زیرفرایندهای چارچوب کوبیت به فعالیت های بانکداری متمرکز از نظر خبرگان استفاده و تحلیل آن ها با نرم افزار اس پی اس اس انجام شد. t
۴.

طراحی مدل قابلیت های استراتژیک تولیدی با رویکرد مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شرکت خودروسازی سایپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قابلیت های تولید مزیت رقابتی مدلسازی معادلات ساختاری جمع شوندگی قابلیت های رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 855 تعداد دانلود : 702
توجه به قابلیت های رقابتی به عنوان عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی توسط اسکینر مطرح شد. او بیان داشت که قابلیت های رقابتی کیفیت، عرضه، هزینه و انعطاف پذیری می توانند تبدیل به نیروی محرکه و یا عامل بازدارنده ای برای سازمان شوند؛ بنابراین مدیریت سازمان در تعیین استراتژی ها باید به اثر این قابلیت ها توجه کند و با توجه به رابطه مصالحه ای میان آن ها سطوح هر یک را به گونه ای تنظیم کند که بیشترین بازده را برای شرکت داشته باشند. پژوهش های گسترده فردوس، دی میر و ناکانه در این راستا به ارائه نظریه جمع شوندگی قابلیت های رقابتی منجر شد. این نظریه بیان می کند که لزوماً رابطه مصالحه ای میان قابلیت ها برقرار نیست و بهبود یک قابلیت می تواند اثر حمایتی بر دیگر قابلیت ها بگذارد؛ بنابراین ترتیب اتخاذ سیاست های بهبود حائز اهمیت است. در پژوهش هایی که بر این نظریه استوار هستند اثر نوآوری سنجیده نشده بود، حال آن که با بررسی پیشینه پژوهشی موجود در مدیریت استراتژیک به دلایل جهانی شدن، کاهش چرخه عمر محصولات و فناوری ها و همچنین افزایش پویایی محیط و بنگاه ها نقش نوآوری در سازمان ها بسیار پر رنگ شده و می تواند عامل کسب مزیت رقابتی باشد. در پژوهش حاضر این قابلیت به دیگر قابلیت های مورد بررسی در نظریه جمع شوندگی قابلیت های رقابتی افزوده شد. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان قابلیت های رقابتی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری ( SEM ) در شرکت خودرو سازی سایپا مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش حاکی از آن بود که نوآوری در جامعه مورد بررسی در لایه دوم از رأس مدل تپه شنی قرار می گیرد.
۵.

واکاوی نقش سیاست گذاری داده باز بر بهینه یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست گذاری آموزش عالی سیاست گذاری داده باز بهینه یابی سیاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 695 تعداد دانلود : 323
بنابر نظر اندیشمندان و صاحبان نظر آموزش عالی ایران بخش قابل توجهی از مسائل و معضلات این نظام به ناکارآمدی تصمیم ها و سیاست های این بخش و مبتنی نبودن آن بر شواهد علمی و تجربی بازمی گردد. سیاست گذاری داده باز به عنوان مفهومی جدید که استفاده از مشارکت عمومی و ظرفیت های توانمند در عرصه سیاست گذاری عمومی را مد نظر قرار می دهد، می تواند در زمینه پشتوانه سازی علمی و عقلایی در راستای بهینه یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران مورد توجه قرار گیرد. پژوهش حاضر با رویکردی آمیخته، ابتدا سعی در شناسایی الزامات سیاست گذاری داده باز در نظام آموزش عالی ایران با رویکردی کیفی و سپس واکاوی نقش این مهم با استفاده از آزمون رگرسیون، در بهینه یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران داشت. در بخش کیفی مصاحبه با 9 نفر از خبرگان سیاست گذاری آموزش عالی ایران مد نظر قرار گرفت. در بخش کمی نیز جامعه پژوهش 360 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران 186 نفر آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از اجرای رگرسیون نشان داد که الزامات فرهنگی- اجتماعی 304/0، الزامات مدیریتی، 273/0، الزامات سیاسی- حقوقی، 197/0 و الزامات فنی – تکنولوژیکی 152/0، از واریانس متغیر بهینه یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران را تبیین نمودند.
۶.

ارائه چارچوبی برای استقرار بازاریابی مبتنی بر رایانامه در کسب و کارهای الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی ایمیلی ایمیل مارکتینگ پیاده سازی بازاریابی ایمیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 477 تعداد دانلود : 795
کسب و کارهای الکترونیک به سرعت درحال رشد هستند و کم کم سهم به نسبت خوبی از بنگاه های صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند و نقش انکارناپذیری در رشد اقتصادی کشور ایفا می کنند. از طرفی مطالعات و بررسی های صورت گرفته مؤید این است که مسأله به کارگیری بازاریابی رایانامه ای در کسب و کارهای الکترونیک با توجه به فقدان پژوهش در خصوص بازاریابی رایانامه ای در کشور دارای مشکلات و چالش هایی از جمله محتوا، زمان بندی، فرایند ارسال رایانامه و... و می توان اذغان داشت که پژوهش در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با مروری جامع بر مطالعات انجام شده در راستای پاسخ گویی به پرسش های تحقیق تلاش شده است تا نخست دیدگاه ها، تعابیر و تعاریف مطرح شده درخصوص این مفهوم تبیین شده و دوم در قالب یک چارچوبی یکپارچه، اقدامات و الزامات پیاده سازی بازاریابی رایانامه ای تبیین شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است، به نحوی که برای بسیاری از بازاریابان و کسب و کارهایی مفید خواهد بود که بخواهند از بازاریابی رایانامه ای استفاده کنند. پژوهش حاضر درپی یافتن پاسخ این پرسش است که برای پیاده سازی و استقرار بازاریابی رایانامه ای باید چه اقدامات، راهکارها و الزاماتی را انجام داد. این پژوهش با مشارکت خبرگان بازاریابی رایانامه ای فعال در کسب و کارهای الکترونیک با روش توصیفی- پیمایشی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته است. نتایج نهایی پژوهش به ارائه چارچوبی برای کمک به مدیران بازاریابی شرکت ها و صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط و کسب و کارهای الکترونیک منجر شده است.
۷.

شناسایی و تحلیل مورفولوژیک از ابعاد حیاتی توسعه محصول جدید در صنعت خودرو سواری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه محصول جدید تحلیل مورفولوژیکی پیکره بندی سازگار راه حل تحقیق در عملیات نرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 508 تعداد دانلود : 275
توسعه محصول جدید رویکردی نوین برای مواجهه با تغییرات محیطی و مقدمه ای برای ورود به فضای رقابتی در شرایط چالشی است. شرکت ها می توانند با شناخت ابعاد حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید و انتخاب مدلی سازگار از متغیرها در این ابعاد بستر منحصر به فردی برای توسعه محصول ایجاد نمایند، اما پیچیدگی های دنیای حاضر چه از نظر تعدد گزینه های تصمیم گیری و چه از نظر تعارض های ذاتی متغیرهای فضای پاسخ سبب ایجاد اختلال و کاهش اثربخشی در حوزه انتخاب و تصمیم گیری بهینه شده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی ابعاد حیاتی توسعه محصول جدید است. در این راستا با به کارگیری روش تحلیل جامع مورفولوژی به ارزیابی و جستجوی سازگارترین متغیرهای تصمیم برای یافتن راه حل های کاملاً سازگار و بهینه می پردازد. تحلیل مرفولوژیک از جمله ابزارهای نوین تحقیق در عملیات نرم در موقعیت مسئله پیچیده و کثرت گرا برای ساخت دهی به معضلات و ارائه راه حل است. نتایج پژوهش نشان از این امر دارد که تیم های شبدری، مدیریت مشاوره ای و متقاعدکننده و رویکرد توسعه محصول ناب بیشترین سازگاری را با دیگر ابعاد توسعه محصول دارند. این پژوهش سه پیکره بندی سازگار را به عنوان راه حل در استراتژی توسعه محصول ناب و یک پیکره بندی سازگار در توسعه محصول چابک ارائه می کند.
۸.

تأثیر ناامنی شخصی بر رفتار خرید محصولات نوستالژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عزت نفس قصد خرید ناامنی شخصی نوستالژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 190 تعداد دانلود : 333
امروزه شاهد این موضوع هستیم که سهم محصولات نوستالژیک در سبد مصرفی خانوارها در حال افزایش است. بازاریابان سعی دارند به منظور متمایز نمودن محصولات خود از علاقه مصرف کنندگان به دوران گذشته در طراحی محصولات نوستالژیک استفاده نمایند. یکی از کارکردهای مصرف محصولات نوستالژیک ایجاد احساس خوشایند در مصرفکننده است. مصرف کنندگان هنگام احساس ناامنی، تهدید و تشویش با استفاده از محصولات نوستالژیک احساس آرامش را برای خود فراهم می سازند. هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر ناامنی شخصی بر فراخوانی نوستالژی است. روش تحقیق از نوع طرح تحقیق تجربی گروه کنترل فقط با پس آزمون است. جامعه مورد نظر دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد گنبد کاووس است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دو بخش بررسی مقدماتی و اصلی پژوهش به ترتیب از 57 و 191 دانشجو اطلاعات گردآوری گردید. در بررسی مقدماتی به دستکاری متغیر ناامنی شخصی در میان نمونه های اولیه از طریق ارائه سناریوهای متفاوت میان گروه آزمایش و کنترل پرداخته شد. پس از مشاهده تفاوت معنی داری در میانگین متغیر ناامنی شخصی میان دو گروه؛ سپس به بررسی و آزمون فرضیات با استفاده از تکنیک مدل معادلات ساختاری پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد که ناامنی شخصی احساس نوستالژی را در افراد برمی انگیزاند و عزت نفس رابطه میان ناامنی شخصی و نوستالژی را تعدیل می کند. نوستالژی برانگیخته شده در مصرف کنندگان منتهی به قصد خرید محصولات نوستالژیک می شود و قصد خرید به صورت مثبت و معنی داری بر رفتار خرید محصولات نوستالژیک تأثیر می گذارد.
۹.

بررسی تأثیر موانع نوآوری بر الگوی نوآوری در شرکت های حوزه انرژی های تجدیدپذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری موانع نوآوری عملکرد نوآورانه انرژی نجدیدپذیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 485 تعداد دانلود : 622
نوآوری به عنوان عامل کلیدی در رقابت پذیری کشورها و بنگاه ها شناخته می شود و بنگاه های نوآور پیش زمینه یک اقتصاد پویا و رقابتی محسوب می شوند، اما بنگاه ها در مسیر دستیابی به نوآوری با چالش ها و موانعی مواجه هستند که دسته بندی های مختلفی از این موانع ارائه شده است. هدف این مقاله بررسی موانع نوآوری و میزان اهمیت هر یک از این موانع و سپس بررسی نحوه تأثیر آن ها بر انواع مختلف نوآوری در شرکت های حوزه انرژی های تجدیدپذیر است. در این راستا موانع نوآوری در قالب دو دسته موانع داخلی و خارجی شناسایی و تشریع شده اند. نوآوری به چهار دسته نوآوری های محصولی، فرایندی، سازمانی و بازاریابی تقسیم شده است. جامعه مورد بررسی پژوهش حاضر شرکت های فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در ایران است که در این بین 154 شرکت فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. به منظور دستیابی به این اهداف، ابتدا مدل پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی و فن تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش شش عامل را موانع داخلی و شش عامل را موانع خارجی مورد تأیید قرار می دهد. از بین این عوامل عدم شناخت مناسب بازار مهم ترین مانع داخلی و کمبود منابع بیرونی برای تأمین مالی فعالیت های نوآورانه به ترتیب بیشترین تأثیر را در ایجاد هر یک از موانع داخلی و خارجی دارند، همچنین نتایج فرضیه تحقیق نشان دهنده تأثیر این دو دسته از موانع بر تمامی انواع نوآوری در شرکت های حوزه انرژی تجدیدپذیر است.
۱۰.

طراحی مدل بازیابی پایدار محصولات فرسوده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: لجستیک معکوس توسعه پایدار محصولات فرسوده الگوریتم ژنتیک چندهدفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 324 تعداد دانلود : 462
هدف این مقاله ارائه مدل بازیابی پایدار محصولات فرسوده با در نظر گرفتن هم زمان اثرات اقتصادی، اجتماعی ومحیط زیستی است. تعیین تعداد، محل کارخانه ها و جریان مواد بین این کارخانه ها در شبکه بازیابی مد نظر است. در فرایند بازیابی و مدیریت ضایعات، بیشینه سازی سود و منافع اجتماعی و کمینه سازی آلودگی در عملیات محصول فرسوده مورد توجه است؛ جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا از طریق تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن شاخص های مناسب برای تعریف توابع اجتماعی تعیین شده است. سپس با استفاده از مفاهیم و اصول مدل سازی ریاضی به تعیین مجموعه ها، پارامترها، متغیرها، توابع هدف و محدودیت های مدل ریاضی مکان یابی سایت های بازیابی ضایعات خودرو پرداخته شده است. به دنبال آن مدل ریاضی ارائه شده به وسیله الگوریتم ژنتیک چندهدفه حل شده است. در این تحقیق دو الگوریتم NSGA-II ترکیبی پیشنهادی و NSGA-II ساده برای حل مدل استفاده و مقایسه شده و تعدادی مسأله آزمایشی به صورت تصادفی تولید و توسط دو الگوریتم حل شده است. همچنین یک نمونه موردی با استفاده از داده های واقعی شرکت سایپا توسط مدل حل شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰