پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

مدرس علوم انسانی -پژوهش های مدیریت پاییز در ایران 1382 شماره 30 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

بر بقای سازمان تولیدی CAD/CAM/CAE مدلی برای تعیین میزان تأثیر یکپارچه سازی مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

ارزیابی روشهای پیش بینی پذیری قیمت سهام و تعیین میزان قابلیت پیش بینی در بازار بورس تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

انتخاب روش بهینه انتقال آب به مزارع نیشکر در استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰