پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران دوره 18 زمستان 1393 شماره 4 (پیاپی 86) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تصمیم گیری مدیران بر اساس معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد در شرایط عدم اطمینان محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سنجش عملکرد عملکرد شرکت تئوری احتمال معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد عدم اطمینان محیطی درک شده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری
تعداد بازدید : 823 تعداد دانلود : 999
این تحقیق به بررسی تأثیر معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد در تصمیم گیری مدیریت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نقش عدم اطمینان محیطی درک شده به وسیله مدیریت در این رابطه پرداخته است. به این منظور از بین شرکت های تولیدی عضو جامعه آماری برای 122 شرکت که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، پرسشنامه ارسال شد. در مجموع 42 پرسشنامه دریافت شد که تمام پاسخ داده شده بودند. در این پرسشنامه ها از مدیران عامل شرکت ها خواسته شده بود تا نظر خود را درمورد عدم اطمینان محیطی، عملکرد نسبی شرکت در سه سال و میزان استفاده از معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد بر طیف لیکرت نشان دهند. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد شرکت هایی که مدیران آنها بیشتر از معیارهای غیرمالی برای تصمیم های خود استفاده می کنند، دارای عملکرد بهتری هستند. اما عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین میزان استفاده از معیارهای غیرمالی و میزان عملکرد شرکت تأثیر با اهمیت دارد اما این تأثیر بر خلاف نتایج تحقیق هوک [1] تأثیرگذاری معیارهای غیرمالی را کاهش می دهد. همچنین نتایج تحلیل های بیشتر نشان می دهد که معیارهای غیر مالی مبتنی بر فرایند داخلی تأثیری بر عملکرد شرکت ندارند.
۲.

مدیریت سفارش های زنجیره تأمین با تکیه بر رویکرد هزینه یابی سنتی وهزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هزینه یابی بر مبنای فعالیت شبیه سازی دینامیکی سبد سفارش ها بهینه سازی ریاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 631 تعداد دانلود : 277
یکی از کارکردهای مهمی که شرکت های تولیدی در حوزه مدیریت زنجیره تأمین با آن سر و کار دارند و تصمیم های مربوط به آن، تأثیر به سزایی روی رقابت پذیری آنها دارد، «مدیریت سفارش های زنجیره تأمین» است. اما در این مسیر، مسائلی پیش روی مدیران است که از جمله آن می توان به الف) انتخاب بهترین ترکیب، از میان سفارش های رسیده به زنجیره تأمین و ب) تعیین دقیق بهای تمام شده انجام یک سفارش اشاره کرد. با توجه به این دو موضوع مهم در این تحقیق، از دو رویکرد بهینه سازی ریاضی و شبیه سازی دینامیکی به منظور طراحی مدل کمّی مدیریت سفارش های زنجیره تأمین برای دو قطعه مورد استفاده در زنجیره تأمین یک شرکت خودروسازی استفاده می شود. در فاز اول با استفاده از رویکرد بهینه سازی ریاضی سعی شد تا ترکیب بهینه سفارش های واصل شده به زنجیره تأمین تعیین شود. در فاز دوم با استفاده از خروجی های فاز اول و با استفاده از رویکرد شبیه سازی دینامیکی، بهای تمام شده سفارش های انجام شده، هر چه دقیق تر مشخص شد. قابل ذکر است که ساختار هزینه ای به کارگرفته شده در این تحقیق، مبتنی بر دو رویکرد هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت است. درنهایت محقق به مقایسه دو رویکرد هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت پرداخت. نتایج نشان می دهد که رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مدیریت سفارش های زنجیره تأمین از رویکرد هزینه یابی سنتی کارآتر عمل می کند.
۳.

تحلیلی بر روش شناسی و یافته های پژوهش های انجام شده در زمینه کارآفرینی و ویژگی های کارآفرینان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا اشتغال و کارآفرینی همایش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی مکاتب کارآفرینی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه تاریخچه، آموزش و روش تحقیق در علم مدیریت
تعداد بازدید : 250 تعداد دانلود : 657
امروزه موضوعات مدیریتی و کارآفرینی از اهمیت زیادی برخوردار شده و توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است، به طوری که در این راستا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با برگزاری همایش های مختلفی در زمینه اشتغال و مهارت آموزی اقدام به پذیرش و چاپ بیش از500 مقاله نمود، اما تنوع موضوعات و نیز تعارض ها در نتایج، ما را بر آن داشت تا به روش تحلیل محتوا و به شیوه توصیفی به استخراج 69 مقاله مرتبط با اشتغال، کارآفرینی و ویژگی های کارآفرینان در دو همایش سازمان فنی و حرفه ای بپرداریم. داده های تحلیل محتوا نیز با استفاده از شاخص های آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشتر موضوعات به سه موضوع نقش آموزش در کارآفرینی و اشتغال، مفاهیم و ارائه مد ل های مفهومی و چارچوب و عوامل کارآفرینی به صورت توصیفی و ویژگی های شخصیتی و مهارت های کارآفرینی اختصاص یافته بود. از این رو بیشترین متدولوژی به کار رفته در تحقیقات به شیوه کمی و از نوع تحقیقات پیمایشی و اسنادی می باشند.
۴.

بهینه سازی تعداد تجهیزات شعب بانک به کمک شبیه سازی و الگوریتم تبرید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهینه سازی شبیه سازی الگوریتم تبرید تجهزات و امکانات شعب بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 632 تعداد دانلود : 390
از مهم ترین اهداف پیش روی بانک ها می توان به مشتری مداری از راه کاهش مدت زمان انتظار مشتریان در شعب اشاره کرد. یکی از راه حل های ممکن برای این مشکل، به کارگیری ترکیب مناسبی از تعداد تجهیزات و امکانات است که به کارگیری بیش از نیاز در این خصوص منجر به هزینه اضافی برای بانک می شود. این مقاله با مدلسازی ریاضی، به کارگیری ابزارهای فراابتکاری و شبیه سازی به دنبال تعیین ترکیب بهینه تعداد تجهیزات و امکانات شعب بانک می باشد. مقاله حاضر از یک مدل ریاضی با دو تابع هدف کمینه سازی تشکیل شده است. برای حل مدل در هر مرحله جوابی موجه شبیه سازی شده است که به عنوان ورودی به روش فراابتکاری تبرید انتخاب می شود. سپس الگوریتم تبرید در همسایگی این جواب، جواب موجه بهتری شناسایی می کند که در ادامه این جواب شبیه سازی می شود. این چرخه تا جایی تکرار می شود که جواب یا سناریوی بهینه انتخاب شود. در این روش با در نظر گرفتن محدودیت های مسئله، سناریو های ممکن به کمک الگوریتم تبرید با نرم افزار MATLAB تولید و به کمک نرم افزار شبیه سازی ED در 50 مرتبه 8 ساعته اجرا می شود. در این مقاله یکی از شعب بانکی خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و سناریویی که در آن 4 عدد باجه ریالی، 2 عدد باجه ارزی، 3 عدد باجه تسهیلاتی و دو عدد دستگاه خودپرداز می باشد، با کمترین هزینه به عنوان سناریو بهینه انتخاب شد.
۵.

تجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتری (CLV) به منظور بخش بندی و مدیریت سودآوری مشتریان مورد مطالعه: یکی از بانک های تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بخش بندی مشتری ارزش بلندمدت مشتری (CLV) بازاریابی ارتباطی (RM) مدیریت سودآوری مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 71 تعداد دانلود : 26
به همان میزان که پارادیم بازاریابی تکامل پیدا می کند، توجه به روابط بلندمدت با مشتری نیز اهمیت می یابد. امروزه غالب شرکت ها و مؤسسات در سطح جهان، اعم از تولیدی و خدماتی به طور فزاینده ای درآمدهای خود را از راه ایجاد و حفظ رابطه بلندمدت با مشتریان خود کسب می کنند. حرکت به سمت بازاریابی مشتری- محور همراه با افزایش دسترسی به اطلاعات و تراکنش های مشتریان موجب علاقه شدید به اندازه گیری و تخمین ارزش بلندمدت مشتری (CLV) شده است. بعلاوه همان طور که بازاریابی تلاش می کند تا بیشتر پاسخگو باشد، نیاز به ابزارهای اندازه گیری و مدل هایی برای ارزیابی تلاش ها و سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه بازاریابی نیز احساس می شود. هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتری برای بخش بندی و مدیریت سودآوری مشتریان می باشد. در این تحقیق چارچوبی برای اندازه گیری و محاسبه ارزش بلندمدت مشتریان در حوزه بانکداری معرفی می شود. مورد مطالعه در تحقیق حاضر یکی از بانک های تجاری ایران است. برای این منظور حساب های قرض الحسنه پس انداز یکی از شعب بانک برای مدت 4 سال، از سال 1384 تا 1387، انتخاب و مبنای تحلیل و اجرای چارچوب مورد نظر قرار گرفته است. در این تحقیق نمونه ای شامل10000 مشتری را انتخاب شده است. پس از محاسبه CLV مشتریان به بخش بندی آنها بر اساس CLV محاسبه شده پرداخته شده است. برای بخش بندی از تکنیک خوشه بندی بهره گرفته می شود. الگوی فوق یک رویکرد جدید در زمینه بخش بندی مشتریان می باشد. در ادامه به مدیریت سودآوری مشتریان بر اساس بخش بندی انجام گرفته پرداخته می شود. در این بخش بر مبنای مدل های ارائه شده در تحقیق برای هر یک از دسته های معرفی شده مشتریان، برنامه ها و روش هایی پیشنهاد می شود.
۶.

تدوین و تحلیل مدل بسته ادعا در پروژه های طرح و ساخت غیرصنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بسته ادعا پروژه های طرح و ساخت غیرصنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 366 تعداد دانلود : 431
ادعاها و در پی آن اختلافات به ویژگی های ذاتی در صنعت ساخت تبدیل شده اند که بسیاری از ذینفعان پروژه ها، آن را از مخرب ترین اتفاقات این صنعت می دانند. در بیشتر پروژه ها با سیستم های مختلف انجام پروژه، امکان بروز ادعاهایی از سوی طرفین، به خصوص پیمانکاران وجود دارد. اگرچه در هیچ پروژه ای نمی توان احتمال بروز این ادعاها را از میان برد، اما می توان با شناسایی علل و منشأ اصلی بروز ادعاها، تا حد زیادی از وقوع آنها در پروژه جلوگیری کرد. در همین راستا محققان این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان مرتبط و نیز بررسی اسناد مربوط به آن، داده های مرتبط با این زمینه را جمع آوری کرده اند که نتیجه آن یافتن 400 مورد مرتبط با ایجاد ادعا در پروژه های طرح و ساخت غیرصنعتی می باشد. به این ترتیب بعد از مقایسه و تجزیه و تحلیل این موارد به وسیله محققان، مدل بسته ادعا توسعه پیدا کرد که نشان دهنده مدل چهار بخشی از ادعاهاست که در ادامه تحقیق، عوامل مرتبط با هر کدام از آن چهار بخش شناسایی شدند. بخش اول شامل 48 منشأ بروز ادعا، بخش دوم شامل 43 علل ایجاد ادعا، بخش سوم شامل 4 نوع ادعا و بخش چهارم شامل 6 نوع خواسته ادعا می باشند. سپس این چهار بخش مدل بسته ادعا به کمک پرسشنامه میان خبرگان این زمینه توزیع گردید و بر اساس آن مهم ترین موارد هر بخش مشخص شد. درک این وقایع برای پیش بینی ادعاهای آینده و برای به حداقل رساندن تأثیر آنها در پروژه های مشابه آتی مفید می باشد.
۷.

بررسی تأثیرات بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر نام تجاری در ایران: شبکه نگاری یک انجمن اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجتماعات مجازی بازاریابی دهان به دهان نام تجاری (برند) شبکه نگاری انجمن اینترنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 519 تعداد دانلود : 960
در بازارهای به شدت رقابتی امروز، مدیران شرکت ها در جستجوی روش های جدیدی برای آگاه ساختن مردم از محصولات خود و بهبود نام تجاریخود هستند. آنها جهت رسیدن به این مقصود از روش های بازاریابی متنوعی برای جذب بیشتر مشتریان استفاده می کنند. یکی از مؤثرترین این روش ها که بر پایه ارتباطات میان افراد شکل گرفته است، بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی است. در سال های اخیر با افزایش کاربران اینترنت در ایران فرصت مناسبی برای شرکت ها به وجود آمده است تا با بهره گیری از این روش نوین در کنار روش های سنتی بازاریابی، علاوه بر افزایش سهم خود از بازار، شناخت مشتریان از محصولات خود را افزایش داده و نام تجاری شرکت را بهبود بخشند. بنابراین لازم است فضاهای مجازی که ارتباطات دهان به دهان بر بستر آنها انجام می شود، بیشتر مورد توجه و حتی در صورت لزوم مورد نظارت شرکت ها قرار گیرند. در این تحقیق که بر پایه روش تحقیق کیفی با عنوان شبکه نگاری و با بهره گیری از نرم افزار تحلیل داده مکس کیودا انجام شد، سعی شده است تا به صورت تجربی به کنکاش یکی از این فضاهای مجازی اینترنتی پرداخته شود. به این منظور عنوانهایی از یک انجمن ایرانی با موضوع لوازم خانگی مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه این تحقیق، پس از شناسایی عوامل تشکیل دهنده فضای مجازی با محوریت گفتگو درباره نام تجاری، وجود ارتباطاتی بین این عوامل در این انجمن مشخص شد.
۸.

کاهش زمان تحویل تولید با استفاده از نقشه برداری جریان ارزش و شبیه سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبیه سازی اتلاف تولید ناب نقشه برداری جریان ارزش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی طراحی محیط و مطالعه کار زمان سنجی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت تولید توسعه محصول
تعداد بازدید : 657 تعداد دانلود : 434
بسیاری از سازمان ها از روش های های تولید ناب به صورت جداگانه برای حذف اتلاف ها بهره برده اند. اما در برخی موارد علی رغم صرف هزینه های کلان برای پیاده سازی این روش ها، منافع حاصل از آن را محقق سازند. به همین دلیل ایجاد مکانیزمی به منظور جهت دهی استفاده از تکنیک های تولید ناب و همچنین توجیه مدیران نسبت به فواید ناشی از کاهش اتلاف ها، قبل از اجرای واقعی تکنیک ها بسیار حایز اهمیت است. نقشه برداری جریان ارزش و شبیه سازی، دو تکنیکی است که این امر را محقق می سازد. در این مقاله بر اساس یک مطالعه موردی، نخست با استفاده از نقشه برداری جریان ارزش به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تولید ناب، اتلاف ها و فرصت های بهبود شناسایی و به صورت سیستماتیک برای کاهش هر یک از این اتلاف ها، ابزارهای تولید ناب معرفی شد. سپس وضعیت موجود و وضعیت بهبود یافته با نرم افزار Arena شبیه سازی گردید. در نهایت با اجرای مدل های شبیه سازی، وضعیت موجود و بهبود یافته، خروجی های دو سیستم بر اساس معیارهای کلیدیِ زمان تحویل تولید، موجودی در جریان ساخت و حمل و نقل غیر ضروری مقایسه شد. نتایج تحقیق نشان از کاهش چشمگیری در منابع اتلاف بود.
۹.

طراحی چند هدفه شبکه زنجیره تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوریتم ژنتیک لجستیک یکپارچه بهینه یابی چند هدفه الگوریتم NSGAII

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات برنامه ریزی چند معیاره
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین Supply chain management :SCM
تعداد بازدید : 580 تعداد دانلود : 614
طراحی شبکه زنجیره تأمین از اساسی ترین مسائل مطرح در سازمان هاست، به خصوص سازمان هایی که در سطح بین المللی فعالیت می کنند. بهینه سازی این شبکه منجر به مدیریت کارا و مؤثر عملیات کل زنجیره تأمین می شود. طراحی شبکه تعداد، موقعیت، ظرفیت، نوع تسهیلات شبکه، مسیرهای توزیع، حمل مواد و محصولات از تأمین کننده تا مشتری و برعکس را مشخص می کند. این پژوهش روش حل جدیدی براساس الگوریتم های فرا ابتکاری MOGA و NSGAII برای یافتن مجموعه ای از جواب های پارتو بهینه ارائه می دهد. مسئله طراحی دو هدفه شبکه لجستیک یکپارچه، مجموعه ای از جواب های جایگزین را جهت توانمند ساختن تصمیم گیرندگان پیشنهاد می کند. نظر به اینکه در این تحقیق، سطح سرویس از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، از این رو مدلسازی بر اساس برآورده شدن تمام تقاضای مشتریان انجام شده است. اهداف مورد نظر برای بهینه سازی شبکه شامل کمینه سازی هزینه کل و بیشینه سازی استفاده متوازن از ظرفیت تسهیلات شبکه است که منجر به کاهش زمان در سرویس دهی به مشتریان (افزایش سطح سرویس) می شود. به این ترتیب نه مسئله آزمایشی از کوچک تا بزرگ طراحی شد و برای مقایسه کیفیت جواب های پارتو به دست آمده از الگوریتم ها، هفت معیار مطرح در فضای چند هدفه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که جواب های تولیدی به وسیله الگوریتم NSGAII از کیفیت بالاتری برخوردارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰