پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران دوره 26 پاییز 1401 شماره 3 (پیاپی 117) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی و تبیین الگوی کنشگری اتحاد راهبردی در شرکت های تکنولوژی محور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتحاد راهبردی کنشگری اتحاد راهبردی شرکت های تکنولوژی محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۴۱
کنشگری اتحاد راهبردی به واکنش مبتکرانه سازمان در شناسایی و پاسخگویی به فرصت های اتحاد استراتژیک اشاره دارد. پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی کنشگری اتحاد برای بنگاه های هایتک به منظور اقدام اتحادی رقابت محور در جهت هم افزایی با شرکای بالقوه است تا به عملکرد تجاری برتری نسبت به رقبای خود دست یافته و به کسب مزیت رقابتی برتر نائل گردند. رویکرد تحقیق حاضر آمیخته است و ماهیت آن در بخش کیفی، بنیادی و در بخش کمی، کاربردی می باشد. داده های بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با 18 نفر از خبرگان دانشگاهی، کارشناسان خبره و مدیران شرکت های هایتک ایرانی که سابقه اتحاد راهبردی در فعالیت های خود دارند، جمع آوری شد و از طریق نمونه گیری نظری و گلوله برفی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافت و همچنین جمع آوری اطلاعات در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. پس از کدگذاری مصاحبه های بخش کیفی، تعداد 353 کد باز، 93 مقوله فرعی و 29 مقوله اصلی مفهوم سازی شد و مدل تحقیق در بخش کیفی در ابعاد علّی، محوری، راهبردها، زمینه ای، مداخله گر و پیامدها استخراج گردید و مولفه های پیچیدگی و رهبری بازار، رویکرد آینده نگر، رصدگری شریک، مشروعیت و تعامل فرهنگی، تلاطم بحرانی و مزیت رقابتی پیوسته به ترتیب در این ابعاد قرار گرفتند و در نهایت، برازش مدل تحقیق در بخش کمی منجر به تایید فرضیه های پنج گانه گردید.
۲.

شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری جمعی و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری تصمیم جمعی مدیریت نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۷۸
مسأله اصلی در علم مدیریت، تصمیم گیری است و می توان موفقیت یا شکست هر مدیری را وابسته به تصمیماتش دانست. یکی از روش هایی که می تواند بسیار به صحت تصمیم مدیران کمک کند، تصمیم گیری جمعی است. در این مقاله سعی شده است مفاهیم مرتبط با تصمیم گیری جمعی توضیح داده شود و سپس با استفاده از روش داده بنیاد مهمترین سئوالات مرتبط با این روش پاسخ داده شوند. در این مقاله با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته، از نظرات 36 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه، مؤلفه ها به صورت باز، محوری و انتخابی کدگذاری شده اند. نتایج نشان می دهد که پیرامون پدیده محوری تصمیم گیری جمعی، 35 مفهوم وجود دارد که در قالب 6 دسته ی شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها قابل تقسیم بندی است. نوآوری مهم این مقاله ارائه مدل تصمیم گیری جمعی با استفاده از روش داده بنیاد است که می تواند اطلاعات مفیدی را بصورت خلاصه به مدیران منتقل کند و به آنها جهت استفاده از این روش، انگیزه دهد.
۳.

شناسایی عوامل مؤثر در تجربه خرید آنلاین در بستر موبایل اپلیکیشن های فروشگاهی با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه مشتری مدل سازی ساختاری تفسیری موبایل اپلیکیشن فروشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۷۴
هدف از این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر تجربه مشتری در خرید آنلاین از طریق موبایل اپلیکیشن های فروشگاهی و مدل سازی ارتباطات درونی آن ها است. در این راستا ابتدا بر مبنای شاخص های شناسایی شده در مدل نظری تجربه مشتری در موبایل اپلیکیشن های فروشگاهی تلاش شد تا با بهره گیری از روش دلفی با مشارکت خبرگان، غربالگری و نهایی سازی شاخص های شناسایی شده صورت پذیرد. بهره گیری از روش دلفی در سه مرحله منجر به حذف 21 شاخص گردید. در ادامه با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری ، مدل استخراجی ارزیابی و عوامل سطح بندی شدند. درنهایت با بهره گیری از تحلیل میک مک قدرت نفوذ و میزان وابستگی عوامل تحلیل گردید. بر اساس خروجی این پژوهش، تأثیرگذارترین شاخص در ایجاد تجربه مشتری در خرید از طریق موبایل اپلیکیشن های فروشگاهی، قابلیت های دستگاه تلفن همراه است. این شاخص که خود را در سایز صفحه گوشی، نوع سیستم عامل تلفن همراه و بهره گیری از قابلیت هایی همچون سیستم موقعیت جغرافیایی منعکس می کند در شرایطی بیشترین تأثیر را بر تجربه خرید آنلاین می گذارد که تصمیم گیری در خصوص آن خارج از کنترل طراحان موبایل اپلیکیشن ها و مالکین خرده فروشی ها است. همچنین مشخص شد که ابعاد اصلی مؤثر بر تجربه مشتری در 6 سطح تعریف می شوند که بر یکدیگر اثرگذارند. این پژوهش توانست درباره عوامل مؤثر بر تجربه مشتری در صنعت خرده فروشی و علی الخصوص فروش در بستر موبایل اپلیکیشن های فروشگاهی، دید جامع تری ایجاد کند.
۴.

ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی شرکت های دانش بنیان و نوآور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی سرمایه انسانی دانش بنیان کارکنان دانشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۴۹
ادبیات نوظهور سرمایه انسانی نقش کارکنان دانشی را به عنوان یک منبع کلیدی نوآوری در شرکت های دانش بنیان و نوآور برجسته می کند و بروز قابلیت های نوآورانه کارکنان را نیازمند برنامه های مداخله گرایانه مدیریتی می داند. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان و نوآور با رویکرد ترکیبی (کیفی- کمی) انجام شده است. بخش کیفی با بهره گیری از روش فراترکیب صورت گرفت و در نتیجه ی طی یک فرایند هفت مرحله ای در مجموع 32 سند به عنوان نمونه بخش کیفی انتخاب و تحلیل شد. بخش کمی پژوهش نیز به روش توصیفی و بهره گیری از شیوه پیمایش صورت گرفت. نمونه گیری به شیوه در دسترس انجام شد و 102 نفر از مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان و نوآور در پژوهش مشارکت کردند. داده های حاصل از طی فرایند فراترکیب به شیوه کدگذاری اولیه و ثانویه و داده های گردآوری شده بخش کمی به کمک نرم افزار SPSS و Smart PLS و در دو بخش توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شد. یافته های بخش کیفی در قالب 8 کارکرد کلیدی و 51 وظیفه مدیران منابع انسانی شرکت های دانش بنیان و نوآور احصاء و ارائه گردید و نتایج حاصل از پیمایش نیز ضمن تائید برازش الگو، حاکی از آن بود که جبران خدمات و انگیزش؛ آموزش، توسعه و ایجاد محیط یادگیری؛ تیم سازی و مشارکت؛ مدیریت ارزیابی عملکرد؛ مدیریت استعداد و صلاحیت؛ حفظ و ارتقاء کارکنان دانشی؛ شناسایی، جذب و استخدام و سیاست منابع انسانی به ترتیب در زمره مهم ترین کارکردهای مدیران منابع انسانی شرکت های دانش بنیان و نوآور قرار دارند.
۵.

واکاوی نقش بدبینی تبلیغات سبز و سودمندی اطلاعات بر قصد خرید محصول سبز با تعدیل گری خودتفسیری مستقل و وابسته در بین کاربران بازدیدکننده از تبلیغات محصولات سبز در اینستاگرام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بدبینی تبلیغات سبز قصد خرید محصول سبز سودمندی اطلاعات خودتفسیری مستقل خودتفسیری وابسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۳
جهت رسیدن به درکی بهتر نسبت به جنبش زیست محیطی یک ملت خاص، آزمون چگونگی نگاه مصرف کنندگان آن کشور نسبت به مسائل زیست محیطی و در نتیجه نحوه رفتار آن ها موضوع مهمی است. از این رو، هدف از پژوهش حاضر واکاوی نقش بدبینی تبلیغات سبز و سودمندی اطلاعات بر قصد خرید محصول سبز با تعدیل گری خود تفسیری مستقل و وابسته می باشد. پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی مبنی بر طریقه انجام پژوهش، از گونه همبستگی، از نظر دسته بندی تحقیقات بر مبنای هدف نیز یک تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کاربران شهر تبریز که در اینستاگرام از تبلیغات محصولات سبز بازدید می کنند، می باشد. بر اساس فرمول کوکران، به روش نمونه گیری دردسترس حجم نمونه تعداد ۳۸۴ نفر بدست آمد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد بر مبنای طیف لیکرت می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 و نرم افزارSMART-PLS نسخه 3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که بدبینی نسبت به تبلیغات سبز و سودمندی اطلاعات بر قصد خرید محصول سبز تأثیر دارد. افزون بر این بدبینی نسبت به تبلیغات سبز بر سودمندی اطلاعات تأثیر دارد. سرانجام خودتفسیری مستقل و وابسته رابطه بین سودمندی اطلاعات و قصد خرید سبز را تعدیل می کند.
۶.

سناریو نویسی برای آینده خودروی بدون راننده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودروی خودران خودروی بدون راننده سناریو نویسی آینده نگاری فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۶۳
محققین اعلام نموده اند که دلیل اصلی تصادفات خودروها، خطای انسانی می باشد. احتمالا خودروهای خودران می توانند خطاهای انسانی را حذف نمایند. همچنین می توانند باعث مزیت های دیگری از قبیل بهره وری منابع و کاهش ترافیک شوند. شرکت های زیادی از قبیل گوگل و تسلا به سمت توسعه خودروی خودران رفته اند. بنابراین لازم است زیرساخت های فناورانه، اجتماعی، اقتصادی از الان فراهم گردد. هدف از این تحقیق، سناریونویسی وضعیت های مختلف خودروی خودران بود. روش تحقیق به این صورت بود که ابتدا از پیشینه ادبیات، عوامل موثر بر این فناوری استخراج و این عوامل به عنوان پایه مصاحبه با خبرگان قرار گرفت. خبرگان این عوامل را حذف، تایید و یا بر آنها اضافه نمودند. تحلیل محتوی مصاحبه خبرگان با نرم افزار مکس کیو دی آ انجام و سپس عوامل موثر کلیدی با تحلیل اثر متقابل توسط نرم افزار میک مک مشخص گردید. در گام بعدی برای همین عوامل کلیدی موثر با نرم افزار سناریو ویزارد، سناریوهای مختلف در نظر گرفته شد. یافته های پژوهش این بود که چهار سناریو توسط نرم افزار سناریو ویزارد پیشنهاد گردید که یکی از آنها سناریوی مطلوب، یک سناریو نامطلوب و دو سناریو نیز ایستا بود. سناریوی مطلوب تحلیل و پیشنهادات نحوه رسیدن به آن نیز ارائه گردید. با دانستن این سناریوی مطلوب از الان می توان برای آینده مطلوب خودروی خودران، آمادگی لازم را فراهم نمود تا بهترین حالت از این فناوری جدید در سطح کشور جاری گردد.
۷.

تحلیل کتاب سنجی و مرور ادبیات بازاریابی خیرخواهانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل کتاب سنجی تحلیل شبکه بازاریابی خیرخواهانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۳۳
بازاریابی خیرخواهانه روشی جذاب برای کسب مزیت رقابتی برای شرکت ها می باشد؛ که در آن حس نوع دوستی و خیرخواهی مشتریان را برمی انگیزد. شرکت ها و سازمان ها با استفاده از این روش هم به سمت دست یافتن به اهداف تجاری خود و هم در صدد پاسخ گویی به مسئولیت اجتماعی شرکتی می باشند. با این حال، تحقیقات در زمینه بازاریابی خیرخواهانه پراکنده بوده است و نیاز به یک پژوهش جامع در زمینه روند تحقیقات گذشته و روند پیش رو این موضوع وجود دارد. این مطالعه یک تحلیل کتاب سنجی با استفاده از نرم افزارهای Vosviewer و Gephi می باشد که برای بررسی این حوزه با استفاده از 454 مقاله گزینش شده که در مجلات Q1 و Q2 در بین سال های 1987 تا 2022 انجام شده است؛ به بررسی حوزه مطالعاتی بازاریابی خیرخواهانه پرداخته است. برای این مطالعه ابتدا تعداد مقالات، استنادها، زوج های کتاب شناختی، تحلیل هم واژگانی و تحلیل اعتبار مورد بررسی قرار گرفت. سپس برای تحلیل شبکه از تحلیل هم نویسندگی، تحلیل هم استنادی و تحلیل هم استنادی پویا بهره گرفته شد. در انتها با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده چهار حوزه موضوعی اصلی شناسایی شد که شامل برنامه ریزی و چگونگی اقدام بازاریابی خیرخواهانه برای بازدهی مناسب، نگرش و دیدگاه ها به بازاریابی خیرخواهانه، نقش برند بازارایابی خیرخواهانه و تعامل ترفیع با بازاریابی خیرخواهانه می باشد؛ که دو حوزه نگرش و دیدگاه ها به بازاریابی خیرخواهانه و تعامل ترفیع با بازاریابی خیرخواهانه با توجه به روند مقالات آن ها می توان انتظار داشت در سال های آتی توجه بیشتری را به خود جلب نمایند.
۸.

عوامل اثرگذار در رابطه الگوی ذهنی مصرف کننده با آمیختگی با برند: رهیافت فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی ذهنی مصرف کننده آمیختگی با برند رفتار مصرف کننده فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۴۲
این پژوهش بر آن است با شناسایی عوامل مؤثر در رابطه بین الگوی ذهنی مصرف کننده با آمیختگی با برند، به بررسی اهمیت الگوی ذهنی در رفتار مصرف کننده بپردازد. پژوهش های پیشین به صورت پراکنده به بررسی متغیرهای خاصی تحت عنوان میانجی یا تعدیلگر در رابطه با الگوی ذهنی مصرف کننده پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر تحلیل و تجمیع یافته های قبلی و ارائه چارچوبی نسبتاً جامع جهت ریشه یابی رابطه الگوی ذهنی مصرف کننده با نوع آمیختگی برند است. از سوی دیگر، رابطه مطرح شده در هیچ یک از پژوهش های پیشین بررسی نشده است. بدین منظور، این پژوهش با بهره گیری از مبانی پارادایم تفسیری و رویکرد استقرایی و پیاده سازی روش فراترکیب اجرا شده است. جامعه آماری موردبررسی شامل تمامی پژوهش های صورت گرفته در حوزه الگوی ذهنی مصرف کننده با رویکرد آمیختگی با برند است. نمونه آماری از 76 پژوهش منتخب در این حوزه تشکیل شده است. در مرحله تجزیه وتحلیل یافته ها از فنون تحلیل مضمون بهره گرفته شد. درنهایت پس از تحلیل تمامی مقاله ها، تعداد 7 مقوله اصلی و 12 مقوله فرعی استخراج گردید. این مقوله ها عبارت اند از الگوی ذهنی مصرف کننده، نگرش برند، رابطه فرد با برند، ارزش ادراک شده، انگیزه استفاده از رسانه اجتماعی، شخصیت برند، و قصد خرید. خروجی های پژوهش حاضر می تواند تبیین گر مسیر پیشرو برای پژوهش های آتی باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸