پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

مدرس علوم انسانی-پژوهش های مدیریت در ایران بهار 1380 شماره 18 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی الگوی جامع مدیریت عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

شاخصهای تعیین اولویت در برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

ایجاد مقیاسهای عملکرد با توجه به تأثیر عوامل محیطی در تصمیم گیریهای استراتژیک عملیات(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

طراحی سیستم کنترل بهینه انطباقی با استفاده از هوش مصنوعی (مورد مطالعه: خط پلایشگاه قطران)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

کار n ماشین و mالگوریتم ژنی برای تعیین توالی عملیات مسأله خط جریان با(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰