پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران دوره 25 زمستان 1400 شماره 4 (پیاپی 114) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ساخت دهی به توانمندسازهای استراتژیکی مدیریت زنجیره ارزش جهانی پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازها توسعه پایدار فراترکیب مدیریت زنجیره ارزش جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۲
امروزه مدیریت زنجیره ارزش جهانی پایدار به عنوان یکی از ابعاد برجسته رقابت پذیری شرکت های جهانی شناخته می شود. مدیران به منظور اتخاذ سیاست های مناسب برای گذار از زنجیره ارزش سنتی به زنجیره ارزش جهانی پایدار و پاسخ به مطالبات ذینفعان و فشارهای بیرونی به یک چارچوب تحلیل استراتژیکی، سیاستگذاری و تصمیم گیری با رویکرد توسعه پایدار نیاز دارند. هدف تحقیق حاضر شناسایی و استخراج مولفه های مناسب استراتژیکی به منظور توانمندسازی مدیریت زنجیره ارزش جهانی جهت دستیابی به پایداری، است. با توجه به گستره ادبیات تحقیق در جنبه های مختلف پایداری زنجیره ارزش جهانی، در این تحقیق از روش فراترکیب استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، 171 مولفه شناسایی و استخراج شد که در قالب 40 تم و 8 مقوله ارائه شده است که به عنوان اجزای مدل توانمندسازی مدیریت زنجیره ارزش پایدار محسوب می شوند. مقولات استخراج شده عبارتند از محرک های توسعه مدیریت زنجیره ارزش پایدار، فشارهای خارجی، توانمندسازهای مدیریت زنجیره ارزش پایدار، اقدامات مدیریت زنجیره ارزش پایدار، نتایج اجتماعی مدیریت زنجیره ارزش پایدار، نتایج زیست محیطی مدیریت زنجیره ارزش پایدار و نتایج اقتصادی مدیریت زنجیره ارزش پایدار.
۲.

بررسی عوامل موثر بر ترجیحات برند مصرف کننده با در نظر گرفتن چرخه عمر مشتریان در حوزه بانکداری (مورد مطالعه: بانک پارسیان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترجیحات برند عوامل استراتژیک عوامل مرتبط به سازمان فاکتورهای گرایش به مشتری فاکتورهای گرایش به برند چرخه عمر مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۲
هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر ترجیحات برند مصرف کننده با در نظر گرفتن چرخه عمر مشتریان است. در حوزه بانکداری به خاطر شباهت خدمات ارایه شده و رقابت تنگاتنگ بین آنها، بررسی عواملی که باعث خلق ترجیحات مصرف کنندگان و گرایششان به سمت برند خاصی می شود حایز است. لذا باید اطلاعات مفیدی در اختیار مدیریت بانک ها قرار گیرد، تا با اختصاص مناسب منابع، مشتریانشان را در طول چرخه عمر آنها به درستی مدیریت کنند. در این پژوهش از روش آمیخته استفاده شد.در فاز کیفی ، از روش دلفی با حضور خبرگان بانکی و اساتید دانشگاهی استفاده گردید که نهایتا به شناسایی 63 شاخص در پنج بعد عوامل مربوط به مصرف کننده، عوامل استراتژیک، عوامل مربوط به برند، عوامل مربوط به سازمان و عوامل روانشناختی و طراحی مدل مفهومی انجامید. در بخش کمی، به منظور آزمون مدل ، 385 پرسشنامه محقق ساخته ، توسط مشتریان بانک پارسیان که در مراحل مختلفی از چرخه عمر خود قرار داشتند تکمیل شد. بر اساس تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری و محاسبه ضرایب استاندارد توسط نرم افزار PLS ، ابعاد رواشناختی و عوامل مربوط به سازمان به ترتیب بالاترین تاثیر را در ایجاد ترجیحات برند مصرف کننده گان در تمام مراحل چرخه عمر آنها داشتند.
۳.

پدیدارشناسی یادگیری بین سازمانی در اجرای پروژه های مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قلمرو یادگیری بین سازمانی پدیدارشناسی پروژه مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۷
این پژوهش با هدف ارائه تعریف و تعیین جوهره پدیده یادگیری بین سازمانی به انجام رسیده است. در این تحقیق از مصاحبه های نیمه ساختار یافته برای گردآوری داده ها از سازمان های عضو در پروژه مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز و از روش پدیدارشناسی به عنوان استراتژی تحقیق بهره به عمل آمد. نتیجه تحقیق منجر به ارائه ساختاری حاوی 1) معنا و مفهوم، 2) مشخصه ها، 3) عوامل فراگیرنده، و 4) آثار و پیامد های یادگیری بین سازمانی گردید. 1) معنا و مفهوم پدیده شامل به اشتراک گذاری، بهینه یابی، و بومی سازی تجربیات؛ ادراک از موفقیت پروژه؛ اخذ بازخورد و پایش فرایند؛ 2) مشخصه های پدیده شامل ایجاد سیستم معانی مشترک؛ و انجام عملیات تیمی مشترک؛ 3) عوامل فراگیرنده پدیده شامل توسعه تعامل های غیر رسمی؛ و بهره گیری از تجارب برون سازمانی؛ 4) پیامد های پدیده شامل نیل به حل مسأله؛ و توسعه دانش و نوآوری؛ و آسیب ها نیز شامل نیاز به تقویت اقتدار مرکز هماهنگ کننده؛ و نیاز به ایجاد بیمه مسئولیت می گردد. با ارائه تعریف و تعیین جوهره و قلمرو مفهومی منحصر به فرد از پدیده یادگیری بین سازمانی در این مطالعه، محققان آتی قادر به اشتراک نظر ها، یافته ها و ارائه چارچوب ها و نظریه های علمی مرتبط در این حوزه می گردند.
۴.

بررسی ابعاد مدیریت برند سازمان در بانک ملت با روش فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت برند هویت برند برند سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۲
هدف تحقیق حاضر بررسی ابعاد مدل مدیریت برند سازمان در بانک ملت بوده است. روش: این پژوهش آمیخته و از لحاظ هدف بنیادین است و برحسب روش گردآوری داده ها میدانی محسوب می شود. تکنیک کیفی مورد استفاده شده فراترکیب و مصاحبه، در قسمت کمی تکنیک حداقل مربعات جزیی بوده است. جامعه هدف برای قسمت کیفی مدیران و خبرگان بانکداری با مدرک کارشناسی ارشد به بالا و سابقه کاری بالای 5 سال بودند و برای قسمت کمی کارمندان صف و ستاد بانک ملت بودند. روش نمونه گیری در قسمت کیفی گلوله برفی و تعداد حجم نمونه با توجه به اشباع نظری داده ها 8 بوده است و در قسمت کمی نمونه گیری تصادفی و تعداد نمونه 361 نفر. در قسمت کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA به تحلیل مصاحبه ها و مطالعات پرداخته شده و در قسمت کمی با استفاده از نرم افزارSmart PLS به تایید مدل استخراج شده از قسمت کیفی پرداخته شده است. یافته ها: براساس نتایج پژوهش، درمجموع 13 مقوله و 41 مفهوم شناسایی و استخراج شدند. این مقوله ها شامل مدیریت هویت سازمان، ارزش ویژه برند، فرهنگ سازمانی وغیره می باشد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش می تواند برای مدیران بانک و کارشناسان بازاریابی نتایج حائز اهمیتی داشته باشد. کاملاً آشکار است برند سازمان عامل مهمی در موفقیت سازمانها می باشد.
۵.

دغدغه های مسیر شغلی و تاکتیک های سیاسی نفوذ: تحلیل نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده نگرانه (موردمطالعه کارکنان ادارات دولتی استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دغدغه های مسیر شغلی تاکتیک های سیاسی نفوذ رفتارهای مسیر شغلی آینده نگرانه دغدغه تاکتیک سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
اهمیت والای مدیریت مسیر شغلی در سال های اخیر باعث گردیده تا چالش ها و دغدغه های محوری آن به مسئله اصلی مدیران بخصوص مدیران منابع انسانی تبدیل شود. در این راستا، این مفهوم اهمیت والایی دارد. . بر این اساس هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر دغدغه های مسیر شغلی بر تاکتیک های سیاسی با تاکید بر نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده نگرانه باشد. این مطالعه بر اساس هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری این مطالعه را کارکنان ادارات دولتی استان لرستان تشکیل داده اند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی بر پایه فرمول کوکران، تعداد 328 نفر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. داده های این مطالعه با استفاده از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن به ترتیب با بهره گیری از شاخص روایی محتوای نسبی و ضریب آلفای کرونباخ تایید گردیده، جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت- پی ال اس انجام گرفت. یافته های این مطالعه نشان می دهد که دغدغه های مسیر شغلی تاثیر معناداری بر تاکتیک های سیاسی نفوذ دارد. همچنین نتایج تحلیل روابط نشان داد که دغدغه های مسیر شغلی از طریق رفتارهای مسیر شغلی آینده نگرانه تاثیر معناداری بر تاکتیک های سیاسی نفوذ دارد.
۶.

آسیب شناسی فرایندی نظام مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب شناسی فرایند مالیات نظام مالیاتی ایران پیچیدگی فرایندها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۱۸۱
هدف پژوهش حاضر «آسیب شناسی فرایندی نظام مالیاتی ایران» است. این پژوهش به روش ترکیبی انجام شده است، بدین ترتیب که ابتدا در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، آسیب های مرتبط با فرایندهای اصلی سازمان امور مالیاتی، شناسایی و از روش تحلیل تم طبقه بندی شده اند. سپس از طریق تحلیل محتوای متون مرتبط با آسیب های نظام مالیاتی، سایر آسیب های مرتبط با کلیت نظام مالیاتی، با این استدلال که می تواند منجر به برخی از آسیب های فرایندی یا مانع از اصلاح آنها باشد، شناسایی و در قالب عوامل سازمانی (مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات و زیرساخت ها، سیستم اطلاعاتی و فرایندها، قوانین و مقررات و ساختار) و عوامل محیطی (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی) دسته بندی شدند. در بخش کمی، آسیب- های مرتبط با کلیت نظام مالیاتی به شکل پرسشنامه تهیه و در اختیار خبرگان امور مالیاتی قرار گرفتند تا مواردی که تاثیر گذاری آنها بر فرایندها معنادار است، مشخص شوند. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی و کمی، صاحبان فرایندها و افراد آشنا با فرایندها در سازمان امور مالیاتی تهران و البرز بوده اند. به طور کلی نتایج این پژوهش نشانگر وجود آسیب های متعددی در فرایندهای سازمان امور مالیاتی است که بسیاری از این آسیب ها از عوامل سازمانی و محیطی نشأت می گیرد و برای رسیدن به فرایندهای مطلوب مالیاتی لازم است تغییرات زیربنایی و بلندمدت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و سازمانی انجام پذیرد.
۷.

تدوین مدل مفهومی مدیریت خوب در شرکت های تولیدی-بازرگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت خوب مدیریت اخلاقی نظریه داده بنیاد رهبری شرکت تولیدی-بازرگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
مدیریت خوب عضو حیات بخش، پویا و زمینه ساز مشارکت گستره کارکنان در سیاست گذاری سازمانی است که هدف چرخه فعالیت شرکت را خدمت به کل بزرگ تر (جامعه) و مقدم بر سود سهامداران می داند. پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل مفهومی مدیریت خوب در شرکت های تولیدی- بازرگانی با رویکرد کیفی و بهره گیری از استراتژی نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 21 نفر از خبرگان علمی و اجرایی است که به شیوه هدفمند و از طریق روش گلوله برفی جهت انجام مصاحبه انتخاب شدند. فرایند مصاحبه به صورت نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. با تجزیه وتحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی،527 کد اولیه در قالب 95 مفهوم و 26 زیر مقوله و 6 عامل طبقه بندی و مدل مفهومی نهایی در جامعه موردمطالعه تدوین گردید. یافته های پژوهش نشان داد که فرایند دستیابی به الگوی مدیریت خوب موضوعی چندوجهی است که مستلزم توجه هم زمان به مقوله های شرایط علّی (آموزش های دانشگاهی-ضمن خدمت، توازن رفتاری رهبری-مدیریتی، مقررات حاکمیتی، ساختار توسعه یافته و تقاضای محیطی)، زمینه ای (ظرفت ارتباط صنعت-دانشگاه، مدیریت راهبری منابع انسانی، انعطاف پذیری سازمانی)، مداخله گر (قوانین بخش دولتی- خصوصی، ارزیابی برنامه ریزی نشده و اجری مدل های موفق) و درنهایت راهبردها (مدیریت تغییر سازمان، مسئولیت پذیری شرکتی و تدوین منشور اخلاقی مدیران) است. دستیابی به رشد پایدار، افزایش مقبولیت اجتماعی شرکت، انسانی شدن محیط کار، پاسخگویی شرکتی و توسعه عادات اخلاقی مدیران نیز به عنوان پیامدهای اجرای الگوی مدیرت خوب شناسایی گردید.
۸.

تبیین عوامل حیاتی موفقیت در زنجیره تأمین شرکت های برتر توزیع دارویی ایران با استفاده از روش ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تأمین عوامل حیاتی موفقیت عوامل حیاتی موفقیت در زنجیره تأمین نظریه پردازی داده بنیاد زنجیره توزیع دارویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
در محیط اقتصادی آشفته امروز، شرکت ها در تلاش هستند تا راه هایی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار پیدا کنند. یکی از این روش ها، مدیریت زنجیره تأمین جهت کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد جهت ایجاد مزیت رقابتی و موفقیت تجاری است. ه دف این پژوهش در خصوص چگونگی استفاده از مدیریت زنجیره تأمین توسط شرکت های توزیع دارویی در ایران و نقش آن در موفقیت و رقابتی بودن شرکت هاست. روش م ورد اس تفاده در پژوهش، روش آمیخته (کیفی و کمی) است. گردآوری داده ها در بخش کیفی طی مصاحبه عمیق با 30 نفر از خبرگان شرکت های برتر توزیع دارویی ایران انجام شده است که بر اساس آن ها مقوله هایی استخراج گردید؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها براساس بررسی شرایط علّی و تأثیر آن بر پدیده محوری "توسعه استراتژی مدیریت زنجیره توزیع دارویی" انجام گردید، همچنین تأثیر شرایط زمینه ای و شرایط واسطه ای بر عوامل راهبردی مقوله توسعه استراتژی مشخص و پیامدهای مقوله های راهبردی در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شد؛ سرانجام گزاره های حکمی پژوهش تدوین گردید. در مرحله کمی نیز پرسشنامه ها میان16 شرکت برتر توزیع دارویی توزیع گشت و مدل استخراج شده از بخش کیفی به کمک نرم افزار حداقل مربعات جزئی مورد آزمون قرار گرفت، در نهایت مدل مذکور و فرضیات مورد نظر تأیید گشت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰