پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران دوره 25 پاییز 1400 شماره 3 (پیاپی 113) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدل سازی ساختاری ویژگیها و عوامل اثرگذار بر شبکه سیاستی مشارکتیِ علم و فنّاوری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست علم و فناوری شبکه های سیاستی مشارکتی تحلیل ساختاری ایران حداقل مربعات جزئی (PLS)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 886 تعداد دانلود : 119
هدف این پژوهش مدل سازی ساختاری ویژگی ها و عوامل اثرگذار بر شبکه سیاستی مشارکتی علم و فنّاوری در ایران است. داده های پژوهش در دو مرحله کیفی و کمّی گردآوری شده است. در مرحله کیفی با 20 نفر از خبرگان مصاحبه اکتشافی و نیمه ساختاریافته انجام و در مرحله کمّی 100 پرسشنامه بین خبرگان توزیع و گردآوری شده است. همچنین برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شبکه سیاستی مشارکتی علم و فنّاوری در ایران دارای 17 ویژگی در چهار بُعد است که به ترتیب اهمیت عبارتند از: بازیگران، قواعد رفتاری بازیگران، روابط بین بازیگران و ساختار شبکه. همچنین هشت عامل در سه بُعد بر این شبکه اثرگذار است که به ترتیب اهمیت عبارتند از: عوامل ویژه سیاست علم و فنّاوری، عوامل ملی و عوامل بین المللی. مهم ترین توصیه سیاستی این پژوهش، ملاحظه این عوامل توسط دولت به عنوان بسترساز شکل گیریِ شبکه؛ و سایر سیاست گذاران علم و فنّاوری به عنوان بازیگران اصلی شبکه است.
۲.

ارائه الگویی برای زنجیره تامین چابک با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین چابک فرا ترکیب ابعاد چابکی عوامل موثر بر چابکی پیامدهای چابکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 528 تعداد دانلود : 225
سازمان ها درمحیط تجاری پویا ، از زنجیره تامین چابک به عنوان استراتژی کلیدی برای مقابله با بی ثباتی ها استفاده می کنند. هدف این پژوهش مرور نظام مند ادبیات زنجیره تامین چابک با روش فراترکیب جهت ارائه مدلی جامع در این حوزه می باشد. در این تحقیق روش فراترکیب با شیوه هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو (200۶) انجام شده است. بدین منظور پس از طی گام های این روش و تجزیه و تحلیل مقالات در نهایت 41 مقاله مورد بررسی قرار گرفته و167 کد استخراج شده است. پس از دسته بندی کدها، سه دسته ابعاد چابکی، عوامل موثر بر چابکی و پیامدهای چابکی که بر زنجیره تأمین چابک تاثیر گذاشته و از آن تاثیر می گیرند؛ برای ارائه الگو معرفی شده اند که در نهایت یک مفهوم کلی مزیت رقابتی برای پیامدهای چابکی، شش مفهوم کلی حساسیت به بازار، یکپارچگی اطلاعات/تکنولوژی، انعطاف، یکپارچگی، شراکت استراتژیک و رهبری برای ابعاد چابکی و پنج مفهوم کلی اقتصاد، بازار و رقابت، محیط، اجتماع و تکنولوژی برای عوامل موثر بر چابکی شناسایی شده اند.
۳.

مدلی برای حاکمیت در شراکت های راهبردی فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شراکت راهبردی فرامرزی حاکمیت شرکتی طراحی سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 173 تعداد دانلود : 334
بسیاری از شراکت های راهبردی فرامرزی به علت انتخاب ها و تصمیم های ضعیف در زمینه حاکمیت شرکتی با شکست مواجه می شوند. از آنجایی که امروزه شکل گیری شراکت های راهبردی فرامرزی یکی از استراتژی های کارآمد برای رقابت پذیری بنگاه ها و محصولات ایرانی در بازارهای بین المللی است، تشریح زیربناها و الزامات طراحی نظام حاکمیتی نقش بسیار مهمی در ارتقای توان عملیاتی شراکت های راهبردی شرکت های ایرانی با شرکای خارجی دارد. به همین منظور پژوهش حاضر با رویکرد اکتشافی و بهره گیری از نظریه داده بنیاد درصدد ارائه مدلی برای حاکمیت شرکتی در شراکت های راهبردی فرامرزی است. داده های موردنیاز از خلال نمونه گیری نظری و هدف مند از 11 شراکت راهبردی میان شرکای ایرانی و غیرایرانی گردآوری شده است. مدل نهایی پژوهش دربرگیرنده برهم کنش اقتضائات بین المللی، شرایط شکل گیری شراکت راهبردی، سازماندهی شراکت و انتظارات ذی نفعان است که بر نظام حاکمیت شرکتی تاثیر می گذارند و تصمیم گیری بهینه در این زمینه، پایداری شراکت های راهبردی را بهبود می دهد.
۴.

واکاوی پدیدارشناختی تاثیرات تراکم پایین مشتریان (خلوتی) در فروش فروشگاهی بر تجربه آن ها از مراکزخرید و مال ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه مشتری جو اجتماعی تعاملات اجتماعی تراکم (خلوتی و شلوغی)مشتریان همسانی خرده فروشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 36
تجربه اجتماعی به عنوان موضوعی بین رشته ای در حوزه علوم اقتصادی و اجتماعی دارای کارکردی ارزشمند در ارزیابی عملکرد کسب و کار ها در تعامل با مشتریان محسوب می شود. در بخش فروش فروشگاهی تجربه اجتماعی مشتریان به عنوان عاملی مهم در کسب مزیت رقابتی مورد توجه محققان بازاریابی قرار گرفته است. پژوهش به بررسی نقش سطوح مختلف تراکم مشتریان (با تمرکز بر خلوتی) بر تجربیات اجتماعی ایجاد شده در ذهن مشتریان در فروش فروشگاهی در مراکزخرید و مال های چند منظوره می پردازد. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی پدیدارشناسی به بررسی تجربه زیسته مشارکت کنندگان حرفه ای در مراجعه به مراکزخرید و مال ها پرداخته است. آزمودنی ها از مراجعین به فروشگاه های واقع در مراکزخرید و با کمک روش گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از 15 مصاحبه عمقی و نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و تا رسیدن به اشباع داده ، مصاحبه ها ادامه یافت. تجزیه وتحلیل داده ها، با استفاده از روش تحلیل محتوا در سه سطح کدگذاری باز، استخراج زیرمضمون ها و نهایتاً به دست آوردن مضامین اصلی پژوهش و با کمک نرم افزار اطلس انجام شد. در مرحله ی تحلیل داده ها از طریق فرایند مقایسه مستمر داده ها مفاهیم و مقوله ها (مضامین فرعی) و مضامین اصلی استخراج شد. در پای ان، نتیجه پژوهش شامل 21 زیر مضمون به همراه جنبه های مثبت و منفی آن ها گردید. کلیه زیر مضمون ها در 8 مضمون اصلی (مقاصد شهری چندمنظوره، تعامل رفتاری با فروشندگان، ارتباطات اجتماعی، رویکردهای شخصیتی، سطوح همسانی مشتریان، اعتبار سنجی برند، تأثیرات اجتماعی تراکم (بالا)، تجربه اجتماعی از تراکم پایین) طبقه بندی شدند.
۵.

تبیین نقش کیفیت ارتباطات و برند اخلاقی در شرایط کرونایی در رابطه نشانه های حسی و نیت هم آفرینی ارزش با توجه به نقش تعدیلگر گرایش به ارزش نوع دوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادراک مصرف کننده از برند اخلاقی کیفیت ارتباطات نشانه های حسی نیت هم آفرینی ارزش ارزش نوع دوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 495 تعداد دانلود : 456
هدف این مقاله، تبیین اثر کیفیت ارتباطات و ادراک از برند اخلاقی در شرایط کرونایی در رابطه با نشانه های حسی و نیت هم آفرینی ارزش با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر گرایش به ارزش نوع دوستانه است. پژوهش حاضر از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی است. جامعه، مصرف کنندگان الکترونیکی است که با استفاده از فرمول کوکران، 175 نفری انتخاب شد. از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. روایی محتوا و روایی سازه سنجش و بررسی شده و پایایی از طریق محاسبه ضرایب بارهای عاملی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری عامل تاییدی و از نرم افزار Spss25 و Smart Pls2.0 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که حس دیداری، حس شنیداری و حس لمسی بر ادراک مصرف کننده از برند اخلاقی تاثیر دارند و ادراک مصرف کننده از برند اخلاقی بر اعتماد، رضایت و تعهد تاثیری مثبت و معنادار دارد. اعتماد، رضایت و تعهد بر نیت هم آفرینی ارزش تاثیری مثبت و معنادار دارد. گرایش به ارزش نوع دوستانه قادر است اثرگذاری حس دیداری بر ادراک مصرف کننده از برند اخلاقی و اثرگذاری حس شنیداری بر ادارک مصرف کننده از برند اخلاقی را تعدیل کند.
۶.

ارائه الگویی برای منطق های شکل گیری شرکت های چند کسب وکاره ناهمگون در فضای کسب وکارهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت های چندکسب وکاره ناهمگون منطق شکل گیری عوامل زمینه ای عوامل ساختاری عوامل رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 703 تعداد دانلود : 739
با توجه به اهمیت بالای شرکت های چند کسب وکاره ناهمگون در اقتصاد کشورهای درحال توسعه منطق های شکل گیری آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی منطق های شکل گیری و شاخص های تشکیل دهنده هر یک از منطق در فضای شرکت های دولتی و خصوصی است. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد شرکت های چندکسب وکاره ناهمگون در فضای شرکت های دولتی و خصوصی بودند که بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و هدفمند تعداد 11 نفر با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد بررسی قرار گرفتند. روش پژوهش حاضر مبتنی بر نظریه بنیاد چندگانه بوده است . در بخش اول از طریق ادبیات نظری و مرور نظام مند تعداد 28 مضمون در سه دسته زمینه ای، ساختاری و رفتاری شناسایی شد و در بخش دوم هم بر مبنای ادبیات پژوهش وارد فضای مصاحبه گردید و تعداد 4 مضمون به مضامین قبلی اضافه شد که عبارت اند از تحریم های سیاسی، دانش مدیران، مبادله کسب وکارها با بدهی معوقه، وجود کسب وکارهای پوششی، تقدم وجود کسب وکارها بر شکل گیری آن ها. نتایج نشان داد که منطق غالب برای شکل گیری شرکت های دولتی منطق اجبار بوده و برای شرکت های خصوصی هم سه منطق هم افزایی، کسب وکار و تفکر مدیران شناسایی شد. در بین عوامل تشکیل دهنده هر یک از منطق ها بر اساس فراوانی مصاحبه ها برای منطق اجبار عوامل ساختاری، برای منطق هم افزایی عوامل ساختاری، برای منطق کسب وکار، عوامل زمینه ای و نهایتاً برای منطق تفکر مدیران عوامل رفتاری به عنوان عوامل اصلی انتخاب شدند.
۷.

نگاشت مفهومی رویکرد بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی اجتماعی مالیات سازمان امور مالیاتی کشور نگاشت مفهومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 66 تعداد دانلود : 972
بازاریابی اجتماعی بر پایه تأمین نیازها و خواسته های مشتریان در کوتاه مدت به نحوی شایسته تر از رقبا؛ تامین منافع بلند مدت بازار هدف و نیز ارتقای رفاه و تندرستی جامعه بنا شده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و بومی سازی شاخص ها و مولفه های بازاریابی اجتماعی در راستای تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی کشور است. روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی_توسعه ای و از نظر شیوه اجرا توصیفی است. استراتژی پژوهش در مرحله اول تحلیل محتوای کیفی و درمرحله دوم نگاشت مفهومی بود. در تحلیل محتوای کیفی مستندات علمی مرتبط با موضوع تحقیق به روش هدفمند انتخاب و مولفه ها و شاخص ها شناسایی گردید. نتایج حاصل از گام اول از طریق مصاحبه با 11 نفر از خبرگان سازمان امور مالیاتی کشور بومی سازی شد و نتایج پژوهش نشان داد به منظور تغییر نگرش مودیان مالیاتی و به تبع آن تحریک رفتار پرداخت مالیات، مولفه های تناسب قوانین، توسعه فرهنگ مالیاتی و مشارکت سازمان ها اهمیت بیشتری داشته و مولفه هایی همچون شناسایی و ادراک نیاز مودیان، ،تدوین استراتژی های مالیاتی، سیاستگذاری شایسته و شفاف سازی خدمات الکترونیک در رده های بعدی قرار می گیرند. نتایج پژوهش حاضر که رویکرد نوین بازاریابی اجتماعی را به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح نگرش مودیان مالیاتی مبنا قرار داده می تواند مبنای مناسبی برای تصمیم گیرندگان این نهاد دولتی فراهم ساخته و زمینه ساز رشد اجتماعی از طریق وصول داوطلبانه مالیات گردد.
۸.

ارائه یک مدل تحلیل پوششی داده ای شبکه ای برای مقایسه کارایی زیست محیطی صنایع فعال در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ای شبکه ای کارایی زیست محیطی بهینه سازی چندهدفه صنایع تولیدی تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 537 تعداد دانلود : 868
از آنجا که منابع در هر منطقه جغرافیایی محدود است، رویکرد منطقی آن است که این منابع صرف کسب و کارهای کارا شود. طی سال های اخیر، کلان شهر تهران به دلیل شرایط جوی و موقعیت جغرافیایی در شرایط بحرانی زیست محیطی قرار دارد؛ بنابراین، سنجش کارایی زیست محیطی صنایع فعال در این شهر در کنار ارزیابی کارایی عملیاتی حائز اهمیت است. برای مقایسه عملکرد صنایع و سنجش کارایی کل متشکل از کارایی عملیاتی و کارایی زیست محیطی می توان از تکنیک تحلیل پوششی داده ای شبکه ای استفاده نمود. پیدایش تکنیک تحلیل پوششی داده ای شبکه ای برای سنجش همزمان کارایی چندین زیرفرآیند به عنوان پیشرفتی در مدل استاندارد تحلیل پوششی داده ها به حساب می آید که در پی یافتن همزمان کارایی کل و کارایی زیرفرآیندها طی یک مدل ریاضی چندهدفه است. مدل ارائه شده در این پژوهش با حداقل سازی فاصله از کارایی مستقل، سعی در بهینه سازی مدل چندهدفه با استفاده از رویکردی خطی دارد. بطوری که مقایسه نتایج عددی نشانگر برتری این مدل نسبت به مدل های موجود در ادبیات در دستیابی به مجموعه جواب پارتو است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰