پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

مدرس علوم انسانی - پژوهش های مدیریت در ایران بهار 1381 شماره 24 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) در ارزیابی کار این نیروگاههای حرارتی تولید برق کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

همسویی ارزشهای فردی و سازمانی (نگرش تحقیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

طراحی و تبیین مدل تعاملی استراتژی، فرهنگ سازمانی و محیط در سازمانهای صنعتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

مدیریت فرهنگی در سازمانهای توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰